Gränslös tillväxt, är den möjlig?

      

Klimatmarschen som överstatliga FN ordnade nyligen i New York bar ett övertydligt bevis för hur en superrik nymalthusiansk västlig överklass har gjort gemensam sak med skränande vänsteraktivister i kampen mot fortsatt utveckling, människors frihet och ekonomisk tillväxt. Hela debatten i västvärlden är förgiftad av en påhittad föreställning om att vi passerat gränsen för hur stor världsekonomin kan tillåtas vara för att vara hållbar i ett fortfarighetstillstånd.

Ifrågasättandet av ekonomisk tillväxt dyker upp överallt i alla möjliga sammanhang. Det bygger på vänsterns gamla vanföreställning att alla tillgångar är statiska av gud givna och inte möjliga att påverka, därför måste de fördelas av förment goda politiker. Från andra utgångspunkter har en superrik överklass med gamla kungahus i spetsen hamnat på samma linje. Skillnaden är den att de vill ha tillgångarna för sig själva och vill hindra världens fattiga att få del av dem.

Att tillväxtfientligheten vuxit sig så stark i nästan hela västvärlden är ytterst förvånande, när man betänker att ekonomin i samma del av världen snabbt är på väg bort ifrån stigande fysisk resursförbrukning mot en snabbt ökande konsumtion av immateriell nytta. Innehållet i de utvecklade samhällenas ekonomi svänger snabbt mot en ökande immateriell andel. Den kanske enklaste illustrationen av detta är att jämföra passagerarna på ett tunnelbanetåg en morgon. Idag sitter alla och knappar på sina smartphones medan de för bara några decennier sedan satt och bläddrade i kilovis med tidningspapper. Och det gränslösa immateriella nyhetsflödet kommer i realtid från hela världen, medan de hopplöst ineffektiva papperstidningarna bara kan redovisa en pytteliten ofta tillrättalagd del av gårdagens flöde.

Slutsatsen att tillväxten av den immateriella ekonomin saknar en hållbarhetsgräns är trivial. Ändå går människor runt i västvärlden och känner ångest över den ekonomiska tillväxt vars innehåll blir allt mindre fysiskt. Vi borde vara mycket tillfredställda, det går ju åt rätt håll.

Den mest utmärkande egenskapen hos världsekonomin sedan 1800-talets början har varit den ständigt stigande effektiviteten. Produktiviteten har med råge överträffat befolkningstillväxten. Ju mer vi skapar, ju mer kan vi skapa. Ju mer vi uppfinner, ju fler uppfinningar blir möjliga. Ju mer kunskap vi bygger upp, ju mer kan vi nyutveckla. Och själva motorn som driver välståndet i den moderna världen är den accelererande utvecklingen av mängden nyttig kunskap. Spridning och kombination av kunskap leder till att mer kunskap skapas.

Det underbara med kunskap är att den är genuint obegränsad. Det finns inte ens en teoretisk möjlighet att uttömma tillgången på idéer, upptäckter och uppfinningar. Det enda hotet mot denna utveckling är vår egen rädsla och teknofobi som bromsar utvecklingen genom ökad friktion som får människor att säga nej till det som för utvecklingen framåt. Människans fantasirika intellekt öppnar möjligheterna för en utveckling som är gränslös i alla riktningar.

Människans uppfinningsrikedom är den avgörande resursen som frigör mänskligheten från de fysiska begränsningar som ständigt lyfts fram av neomalthusianer. Det mänskliga intellektet kan tänka ut och producera kombinationer av atomer, molekyler, tillverkade saker, nya uppfinningar, användbara nya metoder, nya energikällor, lösningar på problem och skenbara resursbegränsningar i all oändlighet. Den här processen av kreativitet, insikt, fantasi, upptäckt, lärande, produktion, framsteg och avancemang är oändlig i alla riktningar.

Nätets kontakt mellan all världens människor skapar förutsättningar för nästa stora språng i livets historia på jorden. Vi befinner oss bara i början av rörelsen mot en bättre, upplevelserikare och mer generös framtid. Den absolut största delen av jordens resurser är ännu inte upptäckta och vi behöver inte fler jordklot för att hållbart kunna tillfredställa tio miljarder människors alla behov. Den fysiska resursanvändningen kommer om några generationer att plana ut på en hållbar nivå.

Kunskap och information är företeelser som visat en oavbruten tillväxt. En vacker egenskap hos kunskaps- och informationssystem är att de är gränslösa till skillnad från fysiska system. Den gränslösa kombinationsmöjligheten i en världsrymd av möjliga idéer förminskar den materiella världens glesa universum.

Neomalthusianerna underskattar medvetet takten och omfattningen av den tekniska utvecklingen, framtagningen av nya sätt att organisera världen, mängden fossil energi som finns kvar, produktionskapaciteten hos världens jordbruk, även den återställande kapaciteten hos biosfären. Dessa faktorer är inte konstanta; de är dynamiska variabler som skapas av oavbruten mänsklig genialitet som ständigt flyttar gränser för fysiska resurser.

Vi vet nu att mer än sju miljarder människor kan leva på planeten med förbättrad hälsa, större livsmedelssäkerhet och ökad livslängd och att detta är förenligt med renare luft, ökande beväxning och biologisk mångfald.

Bakåtsträvarnas statiska tro på nollsummespelet, det begränsade goda drivs mest av en sorts religiös övertygelse. Tron är stark att ett hållbart liv kräver att vi lever klosterliv inom det fysiska rummets fasta väggar. Driften att tvinga denna livsstil på alla andra, har klara beröringspunkter med hur präster i alla tider utövat makt genom att syndastämpla oss människor. Hur ofta har vi inte hört dagens prästerskap predika att vi lever som om vi hade flera jordklot? Denna religiöst präglade tro på den egna moraliska överlägsenheten är en viktig bakgrund till dagens bakåtsträvan. Den logiska konsekvensen av den här tron är att människor med tvång måste hindras från att vara människor. Vi måste regleras, hållas tillbaka och även straffas för våra synder.

De rödgrönas förment hållbara samhälle kan bara genomföras genom att överge dagens fria marknadsliberalism och ersätta den med ett elitistiskt hårt planstyrt samhälle som håller sig inom politiskt reglerade gränser. Försök med sådana samhällssystem har aldrig lyckats och de har lett till en oförmåga att ens tillfredställa de mest grundläggande mänskliga behoven, samtidigt som de orsakat betydligt större skador på miljön än de fria öppna samhällena.

Den ekologistiska planekonomin skulle gå rakt i väggen vid första stora geologiska händelser av det slag som vi faktiskt upplevt några gånger bara de senaste århundradena. De gröna politikernas Sverige skulle inte kunna stå emot varken en större geologisk händelse eller den klimatförändring som de själva påstår skall inträffa.

Det fria marknadsliberala samhället har fortfarande ett antal stora svagheter som måste åtgärdas. Idag saknar vi i princip helt en hållbar politik för att kunna möta stora geologiska katastrofer. Vi har heller inget juridiskt regelverk på plats för att skydda och ta tillvara haven och andra kvarvarande vildmarker. Vi har ingen fungerande strategi för hur vi skall hindra strömmen av kemikalier och läkemedelsrester från att skada livet på jorden. Ett fritt demokratiskt samhälle med en marknadsliberal ekonomi är dock det enda alternativ som kan skapa tillräckliga resurser och andra förutsättningar för lösa kvarvarande problem.

Den framtida kampen för en hållbar värld kommer att stå mellan vänsterns och nymalthusianernas auktoritära, starkt inskränkta och ofria värld och en värld där fria människors fantasi och kreativitet har fritt spelrum och därför ständigt flyttar gränser och vidgar det möjliga livsutrymmet och ekonomin.

I arbetet med en hållbarare värld är inte vi människor problemet, utan vi är det enda som kan kreera hållbara förutsättningar för en oavbruten fortsatt evolution. Om vi inte utnyttjar den möjligheten kommer vår civilisation att slås ut vid nästa geologiska katastrof tillsammans med merparten av övrigt liv.

 

 

1 Henric Ankarcrona:

skriven

Bravo!

3 Johan Tisell:

skriven

Som en fortsättning på det du säger, ser jag endast fördelar med att det är kunskap, och inte gods, som flyttas. Transporter är inte värdeskapande, även om en del logistiker talar om platsnytta.

Visst, varor måste nå kunder, men inte transporteras fram och tillbaka för att hitta lägsta lönerna.

Därför hoppas jag mycket på nätets utjämnande effekter. Att samma arbete har likartad lön i hela världen. Då behöver inte räkor flygas t.o.r för skalning.

Jag vill givetvis inte förbjuda eller styra, men med liknande kostnader kommer onödiga förflyttningar att upphöra. Samma sak med din T-bana. Färre flyttar sig för att arbeta.

Om då grönvänstern slutar sträva emot och ge de svaga el, bilar, och UTBILDNING så når vi ett effektivare och jämnare samhälle snabbare.

5 Bengt-Ove Högström:

skriven

Mycket kloka och intressanta synpunkter, speciellt de tre sista syckena.
Socialism med planekonomi som ex.vis USSR hade fungerar ej och kommer aldrig att kunna fungera om befolkningen skall vara fria människor.

Bengt-Ove Högström

7 Per-Olof Persson:

skriven

Det finns en oändligt stor resurs som vi ständigt kan utveckla – den mänskliga hjärnan. Den mänskliga kreativiteten, möjligheten att utveckla ny kunskap och att utveckla ny teknik, gör det möjligt att använda nya typer av resurser (resurser som tidigare inte ansågs vara resurser). Exempelvis kan vi kanske någon gång i framtiden bryta metaller på Månen eller använda fusionsenergin (väte ifrån vatten tar aldrig slut).

Människor vill i allmänhet ha ett allt större välstånd. Exempelvis vill de att sjukvården i all oändlighet blir allt bättre. Människor vill att allt fler sjukdomar botas med hjälp av allt bättre mediciner och allt bättre medicinsk utrustning. Detta kräver ekonomisk tillväxt som skapar mer resurser som kan användas till forskning och utveckling.

Naturen kommer att tjäna på en hög ekonomisk tillväxt och teknologisk utveckling. Födelsetalen sjunker vid hög ekonomisk tillväxt, mer livsmedel kan produceras per kvadratmeter mark och en allt mer naturvänlig teknik kommer att utvecklas. Detta kommer att bli räddningen för det vilda djurlivet och den orörda naturen.

I annat fall kommer allt fler fattiga människor att överutnyttja Jordens resurser för att kunna överleva enbart för dagen. Människor sätter alltid ett större värde på sin överlevnad än på naturen. Överflöd innebär däremot att människor har möjligheten att värdera naturen till ett allt högre värde och detta kommer att bli naturens räddning.

9 Björn i Bromma:

skriven

För ett par år sedan gick det en artikelserie i en historisk tidskrift som handlade om utvecklingens historia och var väldigt intressant. Det som var mest förbluffande var två saker som man idag anser vara triviala och självklara:
-Utvecklandet av den reglerbara plogen, vilket gjorde det möjligt att enkelt reglera plogdjupet under arbetets gång beroende på de naturliga förhållandena. Denna utveckling gjorde att skördarna ökade kraftigt, och fler munnar kunde mättas.
-Utveckling av moderna avloppsnät, vilket innebar att ohälsotalen bland befolkningen i främst städer minskade jordskredsmässigt. Dagens läkemedel, kostråd och diverse motion med jumping är långt ifrån i närheten.
Mer utveckling och mindre bakåtsträvande dysterkvistar med konstant plogdjup!

11 Mats J C Wiman:

skriven

En befriande sammanfattning av dagens politiska elände, i Sverige såväl som i världen.
Det är verkligen mycket du har klart för dig, Lars:
omfattande, välinformerade och djupa insikter om dagen komplexa problem, vilka du dessutom har förmågan att åskådliggöra på en perfekt svenska - en ren njutning och ett lugnande medel för oss om delar din syn men oftast inte har/har haft tid att dela med oss av den.
"Lars Bern till regeringen!" i den nya regering som förhoppningsvis tillträder efter nyvalet under våren.

2 lennart bengtsson

skriven

Lars

Detta kan inte sägas tillräckligt ofta. Resursbristen finns bara i vissa människors föreställningar. Problemet är som alltid den mänskliga stupiditeten där begränsningen finns och blir ödesdiger när den kombineras med makt och inflytande. De socialistiska reglersamhällena har prövats med fatala resultat och det är obegripligt att man ständigt återkommer till detta. Det är obegripligt att minnet skall vara så begränsat. Man borde ju ändå känna till Stalins, Hitlers och Mao vansinniga system.

Om vi betraktar dagens gröna och röda rörelser som en Ersatz för religionen så är det ingen överraskning att denna har ett naturligt samsyn med den yttersta ekonomiska makten. Kyrkan och Makten har alltid trivts tillsammans och inom Islam är det ett och samma. Att verksamheten har flyttats från Big Oil till Big Green beror på att många nu ser större profit i Big Green genom all subventionering och därigenom en mer effektiv och snabbare överföring av tillgångar från alla fattiga till ett fåtal rika. Det räcker att betrakta "die Energiwende".
Vi kan bara hoppas att det skall vara möjligt att väcka alla sovande och likgiltiga själar och få dem att inse att snarast få stopp på den svenska ångbåten som är på väg åt alldeles fel håll utan möjlighet till kursändring.

4 Ann Löfving-Henriksson

skriven

Tack! Hur många i traineeregeringen och riksdagen har någonsin tänkt i dessa banor? Inte kan väl en svensk pappersblaska ta i det här?

6 Bonicivis

skriven

Väl talat. Tyvärr ägnar sig många av våra högre akademiska instutioner mer och mer åt nonsens än att förmedla kunskap. Även en så tung aktör som KTH förfaller alltmer i värdegrundsträsket.

https://campi.kth.se/nyheter/prata-mangfald-med-mr-norm-1.514679?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=nyheter

8 Eschaton

skriven

Tack!!!

10 Tege Tornvall

skriven

De som inte själva har eller haft några skapande idéer tror inte heller andra om att ha det. Dagens skoltänkande har som norm att alla skall inte bara ges chans till utan även faktiskt klara och få allt. Om man lägger ribban 1 dm över marken kan alla hoppa över - men till vilken nytta?

Vad de inte erkänner är att vi har olika förmågor, talanger och färdigheter som alla kan bidra på olika sätt. Just färdigheter kommer bort med obligatoriskt gymnasium: alla varken kan, vill eller behöver läsa teoretiskt men tvingas nu till det. Med den dubbla effekten att kraven måste sänkas samtidigt som många ändå misslyckas och inte ges chansen att utveckla sina färdigheter i stället.

Så skapar systemet utanförskap helt i onödan - och missar att lära ut och förverkliga de praktiska hantverk som samhället fortfarande behöver och som tidigare givit sina utövare kunnande och yrkesstolthet.

Omvänt missar systemet också att finna och stimulera studiebegåvningar med möjlighet att utveckla ny kunskap, nya processer och metoder och nya produkter och tjänster. Det utestänger begåvningar från hem utan tidigare studievanor, favoriserar barn från från studievana hem men hindrar ändå många från att nå sin fulla potential.

Allt i jämlikhetsfundamentalismens tecken!