Brev till Dalarnas Tidning anno 2014-06-30

 

 

Till

Vd Dalarnas Tidningar Eva Wirén

Debattredaktör MalinRosenström

Angående tidningens policy.

2014-06-13 var en debattartikel införd på Torget under tidningens rubrik ”Klimatet – en valfråga” och med författarnas rubrik ”Den förnybara elen kan öka” . Den senare rubriken var tryckt i uppseendeväckande kraftfullt format. Artikeln med tillhörande bild täckte 2/3 av sidan. Bilden,  iögonfallande och vald i uppenbart marknadsföringssyfte, gav en förskönad, falsk bild av ett vindkraftverk i naturmiljö. Att debattartikeln faktiskt utgjorde just en marknadsföringsinsats från vindkraftsföretaget OX2 Vindel är ju uppenbart av såväl text som bild och av det faktum att opuset är undertecknat av företagets Vd, Linda Burenius Magnusson. Vi, liksom säkerligen tidningens läsare i allmänhet, utgår ifrån att kommersiell marknadsföring inte skall publiceras i form av insändare och debattartiklar. Att man här demonstrerar en annan policy får anses vara en allvarlig belastning.

 

2014-06-18 skickade vi ett bemötande av denna ”debattartikel” där vi utgick från vetenskapligt grundade fakta och bad om att få vår artikel publicerad så snabbt att läsarna kunde relatera våra synpunkter till artikeln vi bemötte. Det är nu drygt två veckor sedan denna var införd. Under tiden har åtskilliga andra debattinlägg prioriterats av tidningen. Vi finner detta svårt att tolka på annat sätt än att vi är censurerade.  Censur -  en policy bekväm för redaktionen men svår att ursäkta  i en demokrati.

Vår artikel bygger på internationellt godkänt observationsmaterial och källor med väl etablerad vetenskaplig sakkunskap i såväl meteorologi/klimatologi som energiplanering. DT:s ovilja att ge utrymme för  vad vi vill framföra måste anses spegla en ideologisk/politisk agenda.  Det är tydligt för oss att man inom redaktionen anser att denna agenda motiverar intolerans mot kritisk granskning av vissa ”skyddade” delar av det som publiceras i tidningen. En skamlig policy för en tidning som vill beteckna sig liberal.

 Agerandet i detta ärende är ägnat att i betydande grad sänka förtroendet för Dalarnas Tidningar och dess redaktion.

Hilding Sundqvist

Professor emeritus meteorologi, Stocholms Universitet

Bengt Söderberg

Pensionerad meteorolog och chef för Försvarets vädertjänst, Fil lic meteorologi.

Så kan vind- och solkraft nyttiggöras på ett bra sätt

Den enormt kostsamma satsningen på intermittent vind- och solkraft inom EU är ett skandalöst fiasko. Den har kostat skattebetalarna tusentals miljarder och ändå har den utlovade minskningen av koldioxiden uteblivit. Den enda påtagliga effekten för allmänheten är en omfattande förstörelse av landskapsmiljön, en åderlåtning av fågellivet och skenande kostnader för all elektricitet. Det senare har lett till förlorade jobb på en redan usel arbetsmarknad.

Den intermittenta energi som vind- och solanläggningar genererar när det blåser eller solen lyser är betydligt dyrare än elen från fossil- och kärnkraft. Men det är inte nog, eftersom den intermittenta elen ges företräde som leverantör till nätet, måste baskraften från fossil- och kärnkraft köras på lägre produktion när vind- och solkraftverken levererar. Eftersom en stor del av kostnaden för baskraften är kapitalkostnader för anläggningarna, måste dessa kostnader bäras av färre kWh, varför energipriset måste höjas ytterligare.

Jag tror att orsaken bakom att energipolitiken inom EU blivit ett totalfiasko i klimathypens kölvatten, är att vi har en naturvetenskapligt illitterat politisk yrkesklass. Politiker har idag som regel mycket svag utbildning och om de har någon så har de valt enkla samhällsvetenskapliga ämnesområden. Jag tror helt enkelt att få av dagens yrkespolitiker klarar av att beskriva skillnaden mellan energi (kWh) och effekt (kW). Detta är den bakomliggande orsaken till att man satsat våra skattepengar på helt meningslösa och miljöförstörande vind- och solkraftprojekt. De tror säkert att de fattat kloka beslut och har svårigheter att förstå varför allt gått så snett och miljönyttan uteblivit.

Om man tänkt igenom energipolitiken ordentligt och inte baserat den på hugskott och önsketänkande hade resultaten kunna bli meningsfulla. Om jag fått uppdraget att komma med ett förslag hur man skall få in vind- och solenergi på ett meningsfullt sätt i vår energiförsörjning, hade jag föreslagit en helt annan ordning.

Utvecklingen av ackumulatortekniken har på senare år varit lovande. Med moderna Litium-batterier får vi dagligen nya tillämpningar där batteridrift är ett attraktivt alternativ. Eftersom jag älskar att bygga på mina hus, har jag en massa el-verktyg. Idag har jag övergivit allt som kräver en anslutning via sladd. Jag använder t.o.m. batteridriven motorsåg och gräsklippare, något som var helt orealistiskt för några år sedan. Nästa våg av batteridrivna tillämpningar blir säkert alla våra elektriska hushållsmaskiner. Jag har tidigare skrivit här på bloggen om min övertygelse att elbilen, trots dagens motgångar, får sitt genombrott inom instundande decennium.

Idag hittade jag även en intressant artikel på nätet om ett lovande ackumulatorprojekt som några forskare från University of Southern California arbetar med. Även om detta projekt inte håller vad det lovar så är jag säker på att det kommer fler tekniska genombrott. Varje förbättring av kapacitet och laddtid för batterier kommer att vara värt miljarder, vilket borgar för att det pågår studier av olika innovativa uppslag över hela världen.

Ju större andel av elanvändningen som kan gå via ackumulatorer, ju effektivare skulle man kunna använda såväl baskraften som den intermittenta energin. Eftersom den senare bara kan generera energi (kWh) men inte effekt (kW) måste den kombineras med ackumulatorer som verkar så att de kan höja den tillgängliga effekten (kW). Man skulle inte behöva tvinga in den intermittenta energin på nätet genom neddragning av baskraftproduktion och därför skulle baskraften kunna köras med högsta möjliga utnyttjande av det fysiska kapitalet i sina anläggningar.

Om jag haft ansvar för den så omtalade omställningen av elförsörjningen skulle jag inte börjat med att bygga vindkraftverk. Den första åtgärden skulle vara att ge alla elkunder två abonnemang. Ett där elleverantören garanterar att en bestämd effekt (kW) finns tillgänglig dygnet runt och ett där man inte garanterar någon effekt alls, men väl elleveranser (kWh) när baseffekten inte är fullt utnyttjad och när den intermittenta produktionen kan leverera. När baskraften är fullt utnyttjad, vinden mojnar och solpanelerna hamnar bakom moln eller i mörker så stängs helt enkelt laddningsnätet av. Den senare elen skall givetvis prissättas så att abonnenterna har ett incitament att använda den för att ladda batterierna.

Inom något decennium när ackumulatortekniken tagit ytterligare steg i utvecklingen skulle vår elproduktion, såväl baskraften som den intermittenta kraften, kunna användas betydligt effektivare. Det skulle skapa utrymme för lägre elpriser samtidigt man skulle uppnå miljöpolitiska fördelar. Det skall tilläggas att redan idag kan stora elanvändare förhandla sig till billigare elavtal genom att ge leverantören möjlighet att stänga leveransen när näteffekten är på väg att överskridas.

Men för att den politiska yrkesklassen skall förstå detta måste den först lära sig att skilja på energi (kWh) och effekt (kW). De borde sätta sig i skolbänken på nytt, om nu den svenska flumskolan längre klarar av att förmedla kunskap inom naturvetenskaper? Miljöfundamentalisterna kommer givetvis sätta sig till motvärn, eftersom deras övergripande mål är att störta det energiförbrukande moderna samhället genom nej till allt politiken.

Om klimatprognoser


Några reflexioner av professor Lennart Bengtsson

Det finns ingen möjlighet att simulera jorden klimat om vi med detta menar att vi skall tala om vad vilket slagsväder vi skall ha de kommande 30 åren dvs för perioden 2015-2045. Ensemble beräkningar (Monte Carlo) med upp till 30 olika simuleringar vilket nyligen genomförts, och som endast beror på atmosfärens utgångstillstånd ger samma variationer som det man får från olika klimatmodeller. Ännu större variationer kommer man att få om man varierar havens tillstånd samt hur man behandlar olika processer i modellerna. Däremot har vi goda grunder att vissa slag av väder blir mer vanligt eller mindre vanligt sett över en mycket lång tid. I de delar av världen där den naturliga slumpartade variationen är mycket stor som i vårt land (jämför exempelvis julitemperaturen mellan 1901 och 1902 i Stockholm vilket skiljde sig mer än 7°C, dvs lika mycket som mellan en normal juni och en normal oktobermånad) har det hittills vara praktiskt omöjligt att identifiera orsaken till ett visst slags väder och kommer helt säker att förbli så för lång tid.

De problem man eventuellt kan få med jordens klimat är i en avlägsen framtid om växthusgasutsläppen fortsätter i hundratals år. Detta bedömer jag som föga troligt då extrapolationer av detta slag är meningslösa. Det är bara att förflytta sig 100 år tillbaka i tiden och försöka göra en 100 års prognos. Jag tror knappast något kommer att stämma med verkligheten. Vi tar givetvis en viss risk genom att växthusgaserna ökar men detta är bara en av ett antal tänkbara risker som knappast är förutsägbara. Jag förstår att det känns extra svårt för svenska medborgare att leve med denna osäkerhet då man har vant sig vid att samhället fixar alla problem så att ingen skall behöva var orolig. Men som sagt vill man leva helt riskfritt skall man se till att man aldrig blir född. Det spelar kanske ingen större roll om man kan göra något eller inte bara människorna tror att samhället kan lyfta osäkerhet och oro från deras skuldror. Och de som, liksom för småbarnen, lovar de finaste klapparna från tomten får också de flesta rösterna. Konstigare än så är det kanske inte. Det behöver inte ens vara trovärdigt då de flesta är starka i tron.


Lennart Bengtsson

Vår tids tro på falska profeter

 

Upplysningstiden som hämtade sin kraft från naturvetenskapens framsteg startade den utveckling som ledde fram till dagens tekniskt högutvecklade demokratiska samhälle i västvärlden. De vetenskapliga framstegen ledde till en kris för den kristna kyrkan som tappade sin makt över människorna när vetande trängde undan tro som förklaringsmodell. Den allt radikalare religionskritik som följde skapade en stark längtan efter samhällsförändringar vilket fick sitt första utlopp i den franska revolutionen. I den muslimska världen behöll tron sitt grepp varför man hamnade hopplöst efter i utvecklingen, något som vi idag får skörda frukterna av.

Upplysningens viktigaste idé var tron på människans förnuft, att människor är kapabla att tänka själva. Därför menade man att vi inte okritiskt skulle tro på trosföreställningar som makthavare, präster och andra auktoriteter alltid använt för att utöva sin makt. Den gamla kampen mellan tro och vetande svängde över till vetandets fördel. En viktig händelse var när Fredrik den Store av Preussen förklarade att var och en får bli salig på sin fason. Det innebar ett genombrott för acceptansen av religionsfrihet och frihet från tro.

I upplysningens kölvatten har den nyvunna vetenskapliga friheten frambringat en rad viktiga upptäckter som förändrat världen i grunden och lett till en ekonomisk utveckling utan motstycke. Västvärlden med sitt överlägsna vetande stärkte sin roll i världspolitiken. Vetenskap fick en betydligt högre status och människor började tro mer på en vetenskapsman än på präster och politiska makthavare. Allt detta går nu mot sitt slut, dels har vetandet spridits till resten av världen och dels har kampen mellan tro och vetande börjat svänga tillbaka i väst.

Naturvetenskapen har lärt oss att människans roll i universum må vara intressant men att vi saknar möjligheter att påverka utvecklingen, vi måste nöja oss med att observera den. Vad vi däremot kan göra för att lyckas som art är att anpassa oss och det är just den mänskliga anpassningsförmågan som varit nyckeln till artens stora framsteg under senare århundraden. Survival of the fitting skulle Darwin ha uttryckt saken.

Prästernas makt byggde en gång på trosföreställningar om hur människan genom sin vandel påverkade väder och vind och på tron att vår lilla planet var universums medelpunkt. Med nymalthusianismens föreställningar om starkt begränsade naturresurser och katastrofala tipping points har tron åter fått vind i seglen.

Västvärldens politiska och ekonomiska makthavare har kommit på hur de skall utnyttja vetenskapens höga status för att åter lura i människor trosföreställningar. Dels har man med hård styrning av forskningsanslag lyckats korrumpera vetenskapsvärlden till att producera allt mer ren pseudovetenskap och dels har man hittat på helt nya pseudovetenskaper. Framgången för denna på tro baserade maktutövning har varit enorm.

Man har krokat på de nymalthusianska teserna och använder dem för att få människor att tro att deras sätt att leva leder till en katastrofal förändring av klimatet. Skillnaden mellan kyrkans syndaflod och dagens klimatlarm är hårfin. Mannen i Vita Huset predikar likt gamla tiders prästerskap att människans synder orsakat en skenande uppvärmning, trots att temperaturen på jorden stått stilla i snart tjugo år. Till stöd för att sprida sin tro använder han ren pseudovetenskap med dataorfabricerade temperaturdata och han ljuger ogenerat om ökad förekomst av svåra oväder trots att vetenskapliga observationer pekar på exakta motsatsen.

Västs maktetablissemang hoppas att med tro kunna försvar sin globala maktposition genom att bromsa utvecklingen i resten av världen. Väst finansierar s.k. NGO som likt forna tiders missionärer sprider tron och manipulerar opinionen i BRICS-länder som Indien, för att bromsa deras ekonomiska tillväxt. Strategin går dock mot ett fiasko nu när dessa länder tar bladet från munnen och stoppar den här cyniska agentverksamheten, vilket jag skrev om häromdagen.

Stora affärsintressen har även sett de enorma affärsmöjligheterna i att plantera trosföreställningar hos människorna. Med hjälp av pseudovetenskap har man med stöd från politiker lyckat lura i en hel värld att den naturligaste och kanske viktigaste delen i människans kost, det animaliska fettet är farligt för hälsan. Därmed har man fått de troende människorna att övergå från sin naturliga mat till fabricerad industrimat. Samma intressen har likaledes med pseudovetenskap planterat tron att det livsviktiga kolesterolet i människans blod är en hälsofara. De nu troende människorna har sedan i hundramiljontals övertygats om nödvändigheten att köpa industrins kemiska preparat för att sänka kolesterolet i blodet, något som gör dem sjuka. Den pandemi av sjuklighet som industrimat och kemiska preparat orsakat möts med tron att fler kemiska preparat är lösningen.

Enligt Darwin är det genom anpassning som man säkrar sin och de sinas fortsatta utveckling och överlevnad. I framtiden kommer de människor och länder som fortsatt håller sig till vetandet och vänder alla trosföreställningar ryggen, att vara vinnarna.

Ni som tror på nymalthusianerna och investerar era pengar efter deras värdelösa investeringsråd om t.ex. Peak Oil får en fattig ålderdom.

Ni som tror på pseudovetenskapen om naturlig mats farlighet dör i förtid efter år av sjuklighet.

Ni som tror att sjukligheten kan botas med kemiska preparat får en miserabel ålderdom.

Vi som vet att koldioxid är den viktigaste beståndsdelen i atmosfären för ett rikt och frodigt liv på jorden, kommer att fatta de klokaste investeringsbesluten och få det rikaste livet.

Vi som vet att naturligt fet mat är viktig för ett hälsosamt liv och en frisk hjärna, kommer att få det bästa livet och dö friska.

Vi som vet att kemiska preparat inte är vägen till ett hälsosamt liv slipper en miserabel ålderdom.

Vi måste tillsammans bryta den olyckliga tidsandan i Sverige och börja tänka själva och sluta att forma våra liv baserat på tro predikad av charlataner som kyrkans ärkebiskop, Big Pharmas forskaretablissemang och USA:s blåljugande president.

 

Kategori: Etik
Taggar: NGO Neomalthusian Obama

De gamla medierna saknar relevans

Papperstidningen var länge vårt enda massmedium, men den kom så småningom att få sällskap av etermedia. Först kom radion och sedan televisionen. De senare medierna ansågs så kraftfulla att staten gick in på ett tidigt stadium och monopoliserade och reglerade verksamheten genom att lägga den under sig, det vi idag känner som Public Service. Under min uppväxt var vi i princip helt hänvisade till dessa media som vår källa till information. Politikerna gjorde sitt yttersta för att hindra utifrån kommande radio och TV. Med tiden kom den tekniska utvecklingen ikapp etablissemangets censur och vi fick dagens fria utbud av TV-kanaler.

Opinionsbildningen i samhället skiftade snabbt över från folkrörelsernas mötesverksamhet till framväxande tidningar, radio och TV. Under de första decennierna efter kriget avspeglade de journalister som valde ut, bearbetade och kommenterade nyheterna i stort sett den svenska opinionen. Många satte en ära i att lägga egna värderingar åt sidan och rapportera nyheter objektivt. Vi hade lysande granskande journalister som Orup, Ortmark och Olivecrona som borgade för en allsidig bevakning av makten och dess värderingar.

Gammelmedia hade en stora genomslagskraft. Här såg vänstern en möjlighet. Om man kunde skaffa sig kontroll över media, skulle man skapa en oslagbar plattform för att smyga på allmänheten sina värderingar. Vänstern kom därför att skjuta in sig starkt på journalistyrket från slutet av sextiotalet. Resultatet ser vi idag i form av en journalistkår där en solid majoritet sympatiserar med de två extrema vänsterpartierna Vänstern (tidigare kommunistpartiet) och Miljöpartiet (lightversion av Vänstern). Det finns idag kulturredaktörer på stora tidningar som inte skäms för att presenterar sig som övertygade kommunister. Tänk er en kulturredaktör på en stor tidning som kom ut som övertygad nazist, så inser ni lätt hur snedvriden opinionsbildningen i gammelmedia blivit. Båda ideologierna har ju omfattande folkmord på sitt samvete och är lika onda krafter.

Gammelmedia har påverkats starkt av att den politiska makten i samhället samlats hos en politisk yrkesklass utan annan erfarenhet än politik. De har ofta starkare gemensamma intressen inom klassen än olika politisk övertygelse. Detta har lett till att politikerna isolerat den politiska debatten till några få ofarliga frågor som man valt ut att debattera. Moderater och Socialdemokrater undviker helst att debattera politik och idéer. De lägger mest energi på att försöka påvisa vem som är mest regeringsduglig. Övriga politiska frågor sopas under den matta som kallas politisk korrekthet. Inom det området förekommer ingen kritisk granskning av samhället från journalistkårens sida. Gammelmedia har förfallit till att vara den politiska maktens kolportörer.

De röster som ifrågasätter det politiskt korrekta släpps inte fram och får ofta utstå förolämpande och kränkande behandling från journalistkåren.

Resultatet av att gammelmedierna infiltrerats av politisk aktivism är att allt större del av information och nyheter, såväl i urval som i bearbetning torgför en vänsterpolitisk syn. Det gäller även borgliga tidningar som SvD, DN, GP och Expressen. Det är knappt de ens på ledarsidorna orkar hålla stången mot vänsterkrafterna. Resultatet är att gammelmedierna snabbt tappat trovärdighet och ofta kan överbevisas med att de framför ren desinformation. Det här fenomenet är inte bara svenskt, man ser en liknande utveckling över hela västvärlden.

Med den moderna kommunikationsteknikens framväxt har de gamla mediernas dominerande ställning sakta men säkert trängts tillbaka och vi har idag en hel palett med möjligheter att skaffa oss information och nyheter. Unga generationen läser inte längre papperstidningar som ni kan se i diagrammet ovan. Människor överger gammelmedierna för att själva välja ut vilka nyheter som man är intresserad av och för att slippa bli serverad journalisternas åsikter. Politikerna som ofta står dessa tidningar nära, har förlängt deras livslängd med skattesubventioner, men det förslår inte längre. Tidningarna tappar i storleksordningen en tiondel av sina prenumeranter varje år och snart inser även annonsörerna att de inte når sin målgrupp den vägen. När det sker dör papperstidningen, vilket sannolikt inträffar under detta årtionde. Som synes finns läsarna framförallt bland 75+ delen av befolkningen.

Tidningarna har en from förhoppning att kunna leva vidare som webbtidningar. Jag är dock övertygad om att det inte kommer att fungera. Dessa tidningar har en kostnadsmassa för sin journalistiska produktion och för administration som inte passar en webbtidning. De kommer snabbt att slås ut av andra webbmedia som från början är helt anpassade till nätet. Men problemet för tidningarna är djupare än så. På många namnkunniga tidningar lever man fortfarande i föreställningen att man producerar en journalistisk kvalitetsprodukt. Eftersom man lever i en omgivning med helt uniforma värderingar märker man inte hur den journalistiska kvalitén raserats av vänstervridningen av urval och vinkling av nyheter.

Och kvalitetsproblemet är ännu djupare än så, därför att redaktionerna inte inser att det mesta de publicerar är helt irrelevant för läsarna. När jag bläddrar igenom den papperstidning som min hustru prenumererar på, kan jag lätt konstatera att av det redaktionen valt ut att trycka så är på sin höjd en tiondel relevant för mig. Ineffektiviteten är total. Först skall informationen tryckas på papper och sedan köras ut och distribueras rent fysisk, vilket förbrukar orimligt stora fysiska resurser, sedan är bara var tionde inslag i tidningen relevant. Till råga på allt har man allt större svårigheter att se till att tidningen kommer som utlovat.

Detta är orsaken till varför tidningarna är dömda att misslyckas. Man vänder sig till en massmarknad där man måste göra urval för att försöka passa alla, med resultatet att man blir irrelevant för alla. Att det har fungerat historisk beror bara på att det saknats alternativ, men det gör det inte längre. På den här punkten har Public Service samma svaghet som tidningarna och därutöver sitter man fast i sina schemalagda programtablåer. När jag ser hur mina ungdomar använder TV-mediet så är det slående hur sällan nuförtiden som de följer det schemalagda. De kopplar upp sin I-pad och tar fram något från nätet som de vill se, när det bäst passar dem själva. Nyheter sitter man på bussen eller tunnelbanan och klickar fram när man ändå inte kan göra något annat.

Jag får ofta frågan vad jag tror kommer istället för tidningar och Public Service? Svaret är ju att det redan är här, men i en ganska outvecklad form. Allt som är relevant för oss ligger några klick bort och det går betydligt snabbare att hitta än att leta i en papperstidning. Invändningen från gammelmedierna är att detta leder till att vi bara söker oss till nyheter som passar våra värderingar. Självklart är det så, vilket medför en risk att människor sluter sig i sina egna enklaver. Men dagens gammelmedier har själva bidragit till den utvecklingen genom att sluta förmedla objektiva nyheter och att spegla olika sätt att se på politiska frågor. Journalismen i sig är en sluten politiskt korrekt enklav, så det är svårt att se vad som går förlorat när tidningarna går i garven om några år.

Den faktiska utvecklingen av informations- och åsiktsutbytet på nätet är nog snarast, att den faktiskt öppnat åsiktsenklaverna mer än den slutit dem. Orsaken är de sociala medierna som Facebook och Twitter där vi kan diskutera med alla andra och bryta våra värderingar mot varandra på ett sätt som är helt överlägset gammelmedierna. De senare har försökt att bli mer attraktiva genom att lägga in kommentarfält, men så fort åsikter ur folkdjupet inte stämmer med redaktionens värderingar så stängs fälten ner eller inläggen refuseras.

För egen del har jag ett stort meningsutbyte om en rad för mig relevanta samhällsfrågor med mina många vänner på FB. Jag stänger inte ute någon åsiktsriktning, så länge som de inte hemfaller åt ad hominem mot mig eller övriga på min FB-lina. Bland mina FB-vänner har jag väldigt många aktiva politiker ur alla läger. När kunde jag ha ett sådant åsiktsutbyte via de gamla medierna? Det enda problem jag haft på senare tid var en vän som är vänsterpartist som inte ville vara min vän längre när hon upptäckte att jag även hade meningsutbyte med politiker från SD. Det är att sluta sig inom sin enklav.

När det gäller att inte missa relevanta nyheter som man inte lätt hittar själv, tror jag vi snart kommer att se innovativa och kreativa nyhetssiter på nätet som anpassar sig efter vad som är relevant för mig. Jag behöver då bara gå in där och får då serverat sådant som jag vill följa. Hur ensidigt det blir är ju helt upp till mitt eget ansvar. Jag ser med stor tillförsikt och positiva förväntningar fram mot nätmedias fortsatta utveckling och ett slut på det miljöskadliga resursslöseriet inom gammelmedia. För alla är vi väl måna om vår miljö?

Kategori: Demokrati
Taggar: Media Public Service SvD Tidning Vänstern

Peak Fat?

 
Jag skrev i månadsskiftet om den pågående globala hälsokatastrof som det politiska etablissemanget fullständigt struntar i. Nu har The Economist publicerat mer detaljerade siffror över hur den här pandemin breder ut sig runt om i världen. Orsaken till pandemin är västvärldens Big Food industrier som sprider sina livsfarliga produkter över världen och hur alla metabola sjukdomar i dess spår symptombehandlas av kemiska preparat från Big Pharma. Detta är ett högst påtagligt problem som inom något decennium kommer att helt ruinera ekonomin i en rad länder. Trots detta får problemet ingen eller ytterst ringa uppmärksamhet från världens goda elit. Dessa ägnar sig åt en myt om Peak Oil och om global uppvärmning och lägger tusentals miljarder på att jaga ett spöke som inte finns. Medan Reinfeldt och Löfven tillsammans med den samlade vänstern vänder bort ryggen går världen mot en hälsokatastrof av aldrig skådad omfattning.
Det värsta med den här pandemin är att den slår stenhårt mot samhällets svagaste som tror på statens (Livsmedelsverkets) livsfarliga kostråd. Detta gäller hela världen. Fettman drabbar fattiga och redan utsatta grupper med dålig utbildning som gör att de inte själva kan genomskåda att kostråden de får är till skada för dem. I gamla tider var det några få rika som blev feta, idag blir de inte feta därför att de idag genom sin ofta bättre skolning vet vad som orsakar fetman. Det är bara att titta på USA, den vita anglosaxiska eliten är sällan feta utan det är framförallt fattiga afroamerikaner, mexikaner och vita.
När ni läser diagrammet så skall ni veta att det var år 1977 som den amerikanska regeringen gick ut med påståendet om att naturligt fet mat var farligt för folks hälsa. Rekommendationen var i likhet med klimatlarmen baserad på forskningsfusk och manipulation av forskningsdata av etablissemangets forskare. I botten låg en strävan att kostråden skulle gynna det amerikanska jordbruket, vilket det gjorde. Det fanns massor med forskning som visade att man hade fel, precis som med klimatlarmen. Den tystades ner och forskarna blev utmobbade. Svenska staten via Livsmedelsverket lydde amerikanska staten och gick ut med helt hälsovådliga kostrekommendationer som förstört vår hälsa i över 30 år nu. Orsaken till fetma är och har alltid varit kost som höjer blodsockret, alltså alla former av socker och andra kolhydrater. Det hindrade inte svenska staten att rekommendera oss sex brödskivor per dag. Fetman och den metabola sjukligheten började skjuta i höjden omkring år 1980.
Må räkenskapens timme komma när vi kan ställa dagens politiska självutnämnda goda elit till ansvar för världshistoriens största svek mot vanliga människor. Och då skall vi inte glömma det medicinska etablissemang som varit maktens kolpotörer. Ni ser dem ideligen i TV-rutan där de framhärdar i försvar av sina falska hypoteser om mättat fett och blodkolesterol.
Kategori: Hälsa
Taggar: Big Food Big Pharma Löfven Reinfeldt

Statinkrig inom det brittiska medicinska etablissemanget

Från min vän Uffe Ravskov har jag fått följande tänkvärda redogörelse för ett krig rörande statinförskrivning som brutit ut i Storbritannien. Jag hinner tyvärr inte översätta det. 
 
The media are finally waking, at least in the UK. On Tuesday 10th June a press release was sent to all the British newspapers with the title:Leading Doctors Reject Statin Guidance From The National Institute for Health and Care Excellence (NICE). You can read the press release in full below. It was commented the following day on the front page of the National Papers in the UK, for instance in
 
The Independent
The Telegraph
Express
Daily Mail
BBC News 
 
Malcolm Kendrick, one of our members and one of those who organized the protest against NICE, was also interviewed on BBC
 
A few days earlier Zoë Harcombe, another of our members, told about the many lies and misunderstandings around cholesterol and statin treatment on Radio Europe. Recently she also wrote about obesity and our diet in the Guardian
 
Read also The Truth About Statins by James Le Fanu in The Spectator

The press release:

An open letter has been sent to the chair of NICE and the secretary of state for health, Jeremy Hunt, from leading doctors in primary care, secondary care and academia. They reject the recent draft guidance from NICE to reduce the threshold for prescribing statins to those with a 10% risk of cardiovascular disease (potentially treating an additional five million healthy individuals).

The letter is signed by a number of leading figures in health including the president of the Royal College of Physicians, Sir Richard Thompson, Professor Clare Gerada, Past President of the Royal College of General Practitioners and Professor Simon Capewell, Clinical Epidemiologist at the University of Liverpool.

Other signatories include Professor David Haslam, Chair Of The National Obesity Forum, GP Dr Malcolm Kendrick, London Cardiologist Dr Aseem Malhotra and Professor David Newman, Emergency Medicine physician and Director of clinical research and Mount Sinai School of Medicine, New York.

They address six major concerns and call on NICE to refrain from any final recommendations on reducing the threshold for statin guidance until these are fully addressed.

     These six key areas are:

1. The medicalization of millions of healthy individuals

2.  Conflicting levels of adverse events

3.  Hidden data

4.  Industry bias

5.  Loss of professional confidence

6.  Conflicts of interest

The group state the benefits of statins in a low risk population do not justify putting millions of extra people on a drug which then has to be taken lifelong.

They also express serious concerns that the data driving the latest guidance comes almost entirely from pharmaceutical sponsored studies. Because extensive research reveals that industry sponsored trials systematically produce more favourable outcomes than non-industry sponsored ones. Industry trials also grossly underestimate adverse effects, partly by removing patients who fail to tolerate the drug in the selection process.  They state “relying on these studies alone will not represent those patients taking the drug in the real world.”

The group cite important findings from non-industry sponsored studies which include a 48% increased risk of developing diabetes in middle aged women taking statins, while a robust randomised controlled trial revealed that 40% of women had reduced energy and fatigue. Others experienced psychiatric symptoms or erectile dysfunction.

They call on the Cholesterol Treatment Trialists Collaboration who have commercial agreements with the pharmaceutical industry to release all data on statins which is currently being concealed for review by independent researchers to help explain major discrepancies in several industry sponsored studies of statin adverse effects.

The leading doctors also mention that GPs feel that greater prescribing of statins to healthy people is a “step too far” citing the General Practitioners committee’s rejection of NICE guidance a few weeks ago until it is supported by evidence derived from complete public disclosure of all clinical trials data”

The group express “serious concerns” that 8 of 12 of NICE’s panel of experts on latest statin guidance have direct financial ties to the companies that manufacture statins. They instead emphasise that parties with industry conflicts should NOT be participants in generating recommendations on drug use across the population.

 The leading doctors call on NICE “ to withdraw the current guidance on statins for people at low risk of cardiovascular disease until all the data are made available.”

They conclude: “The potential consequences of not withdrawing this guidance are worrying: harm to many patients over many years, and the loss of public and professional faith in NICE as an independent assessor. Public interests need always to be put before other interests, particularly Pharma.”

Professor Simon Capewell, Professor of Clinical Epidemiology at the University of Liverpool said,

“Two decades of research has confirmed the obvious: doctors receiving drug industry funding produce recommendations favouring the industry. It also represents a further embarrassment for NICE. NICE urgently need to develop a better mechanism for controlling these conflicts of interests. The recent statin recommendations are deeply worrying, effectively condemning all middle aged adults to lifelong medications of questionable value. They steal huge funds from a cash-strapped NHS, and they steal attention from the major responsibilities that government and food industry have to promote healthier life choices for ourselves and our children"

London Cardiologist Dr Aseem Malhotra said,

“Although there is good evidence that the benefits of statins outweigh the potential harms in those with established heart disease, this is clearly not the case for healthy people. For example a doctor wouldn’t give chemotherapy to a patient who didn’t have cancer or prescribe insulin to someone without diabetes. When you add up hospital appointments, unnecessary suffering for those who experience side effects that interfere with the quality of life, the illusion of protection of taking a drug that won’t reduce the risk of death in healthy people- and the increasing burden of chronic disease which is predominantly lifestyle related- prescribing statins to millions of healthy people would increase costs to the NHS, not reduce it. I became a doctor to practice medicine that’s best for patients based upon all the available evidence, independently evaluated, not medicine that’s purely eminence based or corporate influenced.”

Dr Malcolm Kendrick, GP and member of the British Medical Association’s General Practitioner’s sub-committee said,

“Who knew that millions of people in the UK now suffer  from statin deficiency syndrome? Mass statination is the triumph of statistics over common sense. Treating millions at a cost of billions, all based on data we are not allowed to see is another example of the corporatisation of medicine and will result in a public health disaster.”

Dr David Newman, Assistant Professor of Emergency Medicine and Director of clinical research at Mount Sinai School of medicine , New York said,

“I am always embarrassed when I have to tell patients that our treatment guidelines were written by a panel filled with people who stood to gain financially from their decisions. The UK certainly appears to be no different to that of the United States. The truth is for most people a statin will give them diabetes as often as it will prevent a non fatal heart attack—and they won't live any longer taking the pill. That’s not what patients are looking for.”

The full list of signatories:

Sir Richard Thompson, President of the Royal College of Physicians

Professor Clare Gerada, Past President of the Royal College of General Practitioners and Chair of London’s primary care board

Professor David Haslam, General Practitioner and Chair of the National Obesity Forum

Dr JS Bamrah, Consultant Psychiatrist and Medical Director of Manchester Mental Health and Social Care Trust

Dr Malcolm Kendrick, General Practitioner and Member of the British Medical Association’s General Practitioners sub- Committee

Dr Aseem Malhotra, London Cardiologist.

Dr Simon Poole, General Practitioner

Professor Simon Capewell, Professor of Clinical Epidemiology, University of Liverpool

 For all media and press enquiries please contact, Dr Malcolm Kendrick 07714 427 642, 01625 502 001 or Dr Aseem Malhotra 07786 075 842

Kategori: Hälsa
Taggar: Big Pharma statiner

Västvärldens agenter saboterar Indiens tillväxt

Ryssland och flera andra länder har länge betraktat västvärldens s.k. Non Governmental Organisations (NGO) som västs förlängda armar för att kunna infiltrera och påverka deras opinion. Nu sällar sig världens största demokrati Indien till den här gruppen. Enligt landets inhemska underrättelsetjänst (Indiens SÄPO) skadar Greenpeace och andra västerländska lobbygrupper landets ekonomiska utveckling genom sina kampanjer mot kraftprojekt, industriprojekt, gruvdrift och genetiskt modifierad mat.

Greenpeace förnekar att man försöker blockera ekonomisk tillväxt och menar bara att underrättelsetjänsten bara försöker tysta kritik. Man hävdar att man är för hållbar tillväxt. Bakgrunden till den uppflammande debatten är att den nya indiska Modi-administrationen vill få upp farten i den ekonomiska utvecklingen som stagnerat bl.a. till följd av kampanjer från flera av västs NGO.

Underrättelsetjänsten hävdar att ett betydande antal Indiskt baserade NGO:s är finansierade av västliga donatorer från USA, Storbritannien, Tyskland och Nederländerna. Dessa utnyttjar frågor som engagerar människor för att skapa opinioner som bidrar till att bromsa indiska utvecklingsprojekt. Det handlar om kolkraftverk, odlingar med genetiskt modifierat utsäde, stora industriprojekt som t.ex. ett Sydkoreanskt stålverk, ett bauxitprojekt och ett vattenkraftverk. Sammantaget har annulleringar, avbrott och förseningar av denna typ av utvecklingsprojekt minskat Indiens BNP-tillväxt med 2 till 3 procent per år hävdar man.

Greenpeace ensamt har satt effektiva käppar i hjulet för Indisk utveckling genom en massiv kampanj för att sabotera Indiens kolkraft och kolbrytning. Man har på detta sätt under senare år lyckats hindra ett dussintal projekt genom att piska upp en lokal opinion. Miljöhinder har rests och man har fått svårt att förvärva den mark som behövts för projekten.

Tio miljoner fattiga barn dör varje år runt om i världen av sjukdomar som vi lätt hade kunnat förhindra med genmodifierat golden rice, som systematiskt saboteras av Greenpeaces miljöterrorister. Halvannan miljard människor lever utan elektricitet och två och en halv miljard människor använder därför smutsig biomassa (ved, kol och dynga) för att värma sina bostäder och laga mat över öppen eld. Uppåt en halv miljard av dessa människor lever i Indien. Dålig inomhusluft från de öppna eldstäderna i hemmen är det globala miljöproblem som orsakar mest ohälsa och skördar flest dödsoffer. Västvärldens NGO:s anstränger sig till det yttersta för att förhindra en lösning på detta utnan jämförelse största miljöproblem i världen.

Utan lösningar på fattigdomsproblemen går det inte att skapa ett hållbart humant samhälle som är förankrat hos människorna. Det går inte heller att få befolkningsutvecklingen varaktigt under kontroll. Erfarenhetsmässigt är det genom bättre ekonomiska livsvillkor som vi skapar långsiktigt hållbara samhällen. Det har visat sig att det är när människor får välfärd som det även blir politiskt möjligt att ta itu med miljöfrågor på allvar.

En s.k. hållbarhetspolitik typ svenska Miljöpartiet, som går ut på att sabotera den fria marknadsekonomin och panikbromsa den ekonomiska utvecklingen kommer garanterat att haverera. Många miljöproblem kommer då att bli kvar och förvärras främst i fattiga länder. Vi vet redan att människor som måste kämpa för den dagliga överlevnaden inte bryr sig ett dyft om miljön. Deras tidsperspektiv är en dag. Det finns således bara en rimlig handlingsväg för att uppnå hållbarhet, och det är att se till att alla människor får sina grundläggande materiella behov tillfredställda. Indien såväl som Kina måste få genomföra sin ekonomiska utveckling utan att västlig ecoimperialism saboterar den.

De västliga NGO:na var kanske från början oberoende ideella organisationer, men de har med åren helt främjat sig från dessa rötter. Idag är organisationer som WWF, Greenpeace, Oxfam, Friends of the Earth m.fl. mångmiljardindustrier finansierade av främst skattepengar från västvärlden och FN. De leds av vanliga mycket högavlönade direktörer som vilket multinationellt företag som helst. Att vår politiska elit med hjälp av överstatliga organ som EU och FN för över både makt och skattepengar till de här företagen utanför all demokratisk insyn, är ytterligare ett tecken på hur den västliga demokratin ruttnar inifrån.

När Ryssland och Indien hävdar att dessa odemokratiska NGO fungerar som agenter för västvärldens politiska elit har de uppenbarligen rätt. Det är den gamla västliga imperialismen förklädd bakom förment goda avsikter. Bara det faktum att flera av Europas kungahus med den gamla kolonialmakten Storbritannien i spetsen är starkt involverade i dessa lobbyorganisationer är ytterst talande.

Det vi nu bevittnar är västvärldens desperata kamp för att behålla sin ledarroll i världspolitiken. Sakta men säkert börjar resten av världen genomskåda oss. Vår goda biståndspolitik har i snart sjuttio år hållit kvar fattiga människor underutveckling och korruption. Nu tar kineserna över och plötsligt visar det sig att alla dessa underutvecklade länder börjar få växande ekonomier – de fattiga reser sig. Då sänder vi in våra agenter från WWF och Greenpeace för att försöka sabotera deras tillväxt med förfalskade påståenden om globala miljöproblem.

Verkligheten visar att Asiens miljarder inte längre bryr sig om våra pekpinnar och om några decennier sätter de agendan.

Indien börjar agera läs: 

http://economictimes.indiatimes.com/news/politics-and-nation/greenpeace-funding-home-ministry-to-serve-notice-to-10-more-ngos-under-fcra-within-a-week/articleshow/36509663.cms

http://www.thehindu.com/news/national/greenpeace-funds-hit-home-barrier/article6127476.ece