Tre katastrofala vetenskapliga dikeskörningar

 

Den första dikeskörningen började med att den ryska forskaren Nikolai Anichkov år 1913 blev världsberömd, genom att han visade att kaniner som matats med kolesterolrika äggulor utvecklade kärlskador liknande mänsklig åderförkalking. Den felaktiga slutsatsen som drogs var att även människors åderförkalkning orsakas av kolesterol i födan. Kaniner är växtätare och ska naturligtvis inte matas med animalisk föda. Försök med att mata köttätande råttor och hundar med äggulor gav inga kärlskador, men det förtegs. Anichkovs försök var lika vetenskapligt relevanta som att mata människor med gräs, för att förstå kaniners metabolism.

När bilder på de åderförkalkade kaninerna kablades ut över världen blev resultatet att kolesterol började betraktas som en riskfaktor för åderförfettning även hos animalieätande människor och Anichkov blev en berömd vetenskapsman. Under efterkrigstiden tog den berömde amerikanska näringsfysiologen Ancel Keys upp hypotesen och publicerade en studie av sex länder där han påstod sig visa ett samband mellan intag av animaliskt fett och sjuklighet i hjärta och kärl. Problemet var att han ur ett epidemiologiskt material på totalt 22 länder, handplockade bara de sex länder där sambanden stämde med hypotesen.

Forskningsfusk som detta ledde till slutsatser som fått ytterst allvarliga konsekvenser. Politiskt styrda kostråd baserade på denna pseudovetenskap har efter 1980 resulterat i en metabol pandemi av bibliska mått. År 2050 beräknas den innebära att halva jordens befolkning når övervikt som är inkörsporten till all annan metabol sjuklighet. I kölvattnet av de felaktiga kostråden och sjukligheten har två av världens största industrier – Big Food och Big Pharma – vuxit upp. Deras enorma ekonomiska intressesfärer gör nu sitt yttersta för att förhindra en omprövning av den felaktiga hypotesen och en återgång till en naturlig hälsosam kost utan behov av livstidsmedicinering.

Den andra dikeskörningen hade även en ryss som upphovsman. Kvasiforskaren Trofin Lysenko lanserade utan vetenskaplig grund hypotesen att förvärvade egenskaper kunde påverka generna och gå i arv. Han menade att därför man kunde lära arter – såväl växter och djur som människor – att leva i en karg miljö. Det skulle alltså innebära att man skulle kunna ge en individ eller planta vissa egenskaper under livet och sedan skulle dessa egenskaper automatiskt föras vidare till avkomman.

Lysenkos pseudovetenskapliga hypotes passade Stalin och sovjetkommunismen perfekt och upphöjdes till statsreligion. All genetisk forskning som inte anslöt till Lysenkonismen förbjöds och de som bröt mot förbudet kunde straffas med döden.

Lysenkonismen lades under flera decennier till grund för jordbrukspolitiken i Sovjetunionen och orsakade oerhörda skördekatastrofer när man försökte odla upp stora ofruktsamma områden i tron att plantorna skulle anpassa sig. Miljökatastrofen där innanhavet Aralsjön i stort sett utplånats hänger intimt samman med dessa kommunistiska jordbruksexperiment byggda på pseudovetenskap. Även Mao lät sig luras av Lysenkonismen i satsningen på Det stora språnget som beräknas ha kostat mellan 15 – 40 miljoner kineser livet.

Den tredje dikeskörningen pågår fortfarande och handlar om hypotesen om antropogen global uppvärmning (AGW). Det tog sin början med Svante Arrhenius arbeten år 1896 om meteorologiska och geofysikaliska problem, där han blev först med att beskriva växthuseffekten, dvs koldioxidens inverkan på den globala temperaturen. När så koldioxidhalten började stiga under mitten av 1900-talet, sannolikt till följd av den snabbt ökande fossilförbränningen och skogsskövlingen, växte farhågorna för att detta kunde påverka klimatet.

Under en period med sjunkande temperaturer på 70-talet var intresset ganska lågt. Men på 80-talet började den globala temperaturen stiga ganska snabbt och meteorologerna började åter intressera sig för förmodade samband mellan växthusgaser och klimatet. Eftersom man samtidigt började få tillgång till mer kraftfulla datorer som användes för att göra vädermodeller, låg det nära tillhands att även försöka skapa modeller för hur klimatet skulle utvecklas.

Forskarna byggde modeller som baserades på data från den snabba uppvärmningen under 80- och 90-talen. När man sedan använde modellerna för att försöka beräkna hur den globala temperaturen skulle utvecklas framgent fick man fram alarmerande höga temperaturstegringar.

En rad klimatmodellforskare slog larm vid ett möte i Österrikiska Villach år 1985. Mötet leddes av Olof Palmes vetenskapliga rådgivare professor Bert Bolin. FN och en rad politiker nappade på larmsignalerna och de larmande klimatmodellforskarna fick snabbt stor politisk uppmärksamhet. På bl.a. Bolins initiativ bildade FN sin klimatpanel IPCC år 1988 för att samla in forskning som stödde AGW-hypotesen om människans klimatpåverkan. Vid FN:s stora miljömöte i Rio år 1992 fick klimatfrågorna sitt politiska genombrott och klimatforskarnas status steg ytterligare.

När andra forskare började granska klimatmodellerna blev det allt mer uppenbart att de inte stämde med den historiska utvecklingen av temperaturen om man gick bakåt i tiden. Den snabba uppvärmningen mot slutet av 90-talet visade sig inte vara unik, det hade varit varmare tidigare i historien. Framförallt lyftes en värmeperiod på tusentalet fram som en invändning mot att 90-talets uppvärmning skulle vara unik.

Klimatforskare som fått smak på ära och berömmelse och de riktigt stora forskningsresurserna startade ett idogt arbete för att förklara bort tidigare värmeperioder. Man började räkna ner historiska temperaturmätningar på ytterst luddiga grunder, allt för att få nittiotalsuppvärmningen att framstå som maximalt alarmerande. Det mest spektakulära i den här vägen var forskaren Michael Mann som tog fram en historisk temperaturkurva som såg ut som en hockeyklubba och som FN lade till grund för sin klimatkonferens år 1997 i Kyoto.

Senare visade sig Manns beräkningar vara ett rent falsarium. Men vetenskapen hade på detta stadium tappat kontroll över utvecklingen och larmandet blev allt mer politiskt styrt. FN hade ett starkt egenintresse av att blåsa upp klimatlarmen maximalt, de var en möjlighet för FN att hitta en ny överstatlig roll. Med IPCC som instrument satsade FN-byråkratin för fullt på att binda upp världens länder i en global överenskommelse under FN på klimatområdet. Man fick med sig forskningsadministratörer och gammelmedia över hela västvärlden.

Det blev nödvändigt för de forskare som villa vara kvar i rampljuset och få tillgång till de stora forskningsresurserna att spela med. Det gällde nu inte bara att visa att de alarmerande modellberäkningarna var välgrundade, utan även att till varje pris hindra andra forskare att komma med alternativa förklaringar. Skeptiker förolämpades och berövades både forskningsmedel och möjligheter till publicering.

FN satsade stenhårt på det stora klimatmötet i Köpenhamn år 2009 där man räknade med att landa ett globalt bindande avtal. Man hade ett drömläge med stöd från den nyvalde amerikanska presidenten Obama och från hela EU:s ledarskikt. Planerna havererade dock när en whistle-bower månaden före mötet publicerade FN-forskarnas mejlväxling på Internet. Där framgick med stor tydlighet hur man ägnat sig åt att frisera temperaturserier och att tysta vetenskapliga opponenter.

Allt fler började ifrågasätta klimatmodellerna som inte lyckats förutsäga att uppvärmningen skulle avstanna efter år 1996 som observationer visade. Idag har den globala temperaturen varit stabil i 18 år. Mätningar av temperaturprofilen i atmosfären avvek även markant från modellberäkningarna.

Trots att den hypotes som legat till grund för nästan alla de klimatmodeller som IPCC baserat sina larm på, avviker kraftigt från den faktiska utvecklingen, har det visat sig politiskt omöjligt att ompröva hypotesen för att ersätta den med något mer verklighetsnära.

I kölvattnet från larmen har västvärlden spenderat tusentals miljarder dollar på s.k. klimatåtgärder som trots detta inte haft någon synbar effekt på utsläppen av växthusgaser. Alla våra politiker svär sig likt religiösa till klimatlarm som helt saknar stöd i faktiska observationer. De begriper inte själva vad de talar om.

FN satsar nu allt på att äntligen få till ett globalt klimatavtal vid nästa stora klimatmöte i Paris nästa höst. Man har dock bara stöd i västvärlden för sin strävan medan de resterande sex sjundedelarna av världen fortsätter öka sin användning av fossil energi. Även i västvärlden börjar stödet för klimatpolitiken att vika. Australien och Canada har hoppat av och i USA har de klimatskeptiska republikanerna tagit majoriteten i Kongressen. Även i klimatfanatiska EU börjar entusiasmen över den allt dyrare och helt misslyckad klimatpolitiken att krackelera. Så en ganska säker prognos är att Paris landar i ett helt innehållslöst klimatavtal.

Lärdomen från dessa dikeskörningar är att inte blanda in politik i vetenskapen. Utvecklingen går just nu åt helt fel håll med allt mer politisk styrning av vetenskapen, när vi borde frigöra den istället.

Kategori: Vetenskap
Taggar: Bert Bolin Big Food Big Pharma EU, FN Klimatpolitik fettskräck växthuseffekt Övermedicinering
1 Hans:

skriven

Läser med stor behållning din bok om svensk industris förlorade kronjuveler - tack för den! Den saknas för övrigt under OM"-fliken... Kan även tipsa om crowd funding för Tino Sanandajis bok "Moral superpower"; han liksom du en sanningssägare med ryggrad i ett uselt debattlandskap.

3 svitjod2000:

skriven

Klimatbluffen är ägnad åt att generera startkapital åt den nya kommande globala regeringen, en sorts globalskatt. Nu hoppas jag att klimatbluffen synas ordetligt vilket verkar ske sakta men säkert. Det borde stå klart för var och en att bygga klimatmodeller på data från 20 års mätningar ger fullständigt felaktiga resultat.

Under vikingatid hade vi ett betydligt varmare klimat i Norden än idag och som motvikt hade vi den lilla istiden under 1600talet. Så visst har klimatet varierat i varierande cykler på 500-500000 år.

En liten anmärkning Villach ligger så vitt jag vet i södra Österrike och inte i Schweiz.

5 Per Eriksson:

skriven

Vetenskapliga dikeskörningar är ett intressant fenomen som inte sällan är skrattretande men tyvärr för det ofta med sig tragiska konsekvenser beträffande människoliv och ekonomiska/sociala kostnader.

En “dikeskörning” som nu har varit aktuell i cirka 30 år är skräcken för kärnkraft och radioaktivitet.

Nästan som vanligt så är det media och politiker som har hetsat fram en intellektuell miljö vilket omöjliggör att dra nytta av en energiform som både är ren, säker och effektiv.

Chernobylkatastrofen förvanskas och används som argument mot kärnkraft, vad som verkligen hände och vilka konsekvenser det hade på miljö och människor har dolts av media och politiker.

50 Människor dog som en direkt följd av reaktor explosionen enligt FNs 600 sidors rapport 'Chernobyl's Legacy'

Btr allmänheten i Ryssland, Ukraina och Vitryssland så hittades 1 800 barn med jod brist men denna del av världen är 'iodine-deficient' så detta hälsoproblem var redan ett faktum i detta område, 2 barn med sköldkörtel problem avled men de var aldrig i närheten av radioaktiviteten - btr denna grupp fann man inget samband med hög eller låg radioaktivitet

År 2001 så var radioaktivitetsnivån lägre i Chernobyl än i områden som Colorado som har en hög naturlig bakgrundsradioaktivitet.

Joniserande radioaktivitet (en partikel som har tillräcklig kraft att knocka en elektron ur sin bana) är farlig i höga doser men i små doser kan den vara nyttig dvs leder till aktivering av cellernas naturliga försvarsmekanismer vilket även gäller för mycket annat som alkohol, dioxin, bly, mangan, kobolt etc dvs hormesis teoremet!

Icke joniserande strålning från mobiltelefoner och kraftledningar är inte farlig eller har ännu inte bevisats var farlig.

Några lösrykta fakta btr ovan är tex :
US department of energy 1991 rapport -
Omfattade 700 000 varvsarbetare varav 108 000 som arbetade med atomreaktorer pa US Navy fartyg visade sig ha en cancernivå 25% lägre än andra arbetare som inte hade exponerats av radioaktivitet (cirka 220 reaktorer har installerats pa US Navy fartyg)

Bisarrt nog så utsätts amerikanska matroser som sover någon meter från reaktorn för mindre strålning än de flesta andra människor eftersom det omgivande havsvattnet skyddar från kosmisk strålning.

Överlevande från Hiroshima och Nagasaki lever lika länge eller längre än andra Japaner som inte var i närheten av explosionerna.

Naturlig bakrundsstrålning är intressant i så tillvida att människor utsätts varje dag för strålning som är signifikativt högre än vad myndigheterna tillåter från “man-made sources”, med naturlig bakgrundsstrålning menas kosmisk strålning, uranium/berg strålning, radongas, medicinsk strålning samt strålning från våra egna kroppar pga matsmältningsprocessen

Det har ännu inte bevisats att radonexponering leder till mer lungcancer utan snarare tvärtom.

Radioaktivitet är alltid och överallt i en reduktionsfas som bestäms av materians halveringstid dvs uranium bryts ner under miljoner av år emedan vissa radioaktiva gaser bryts ned under fraktioner av en sekund.

För miljoner år sedan när människan poppade upp på den afrikanska savannen så var radioaktivitetsnivåerna mycket högre än i dag så man kan frestas att göra ett case av att männsiskan lever i en miljö av radioaktivitetsbrist dvs bakgrundsstrålningen faller snabbare än vad “man-made strålning” ackumuleras.

7 Jacques Durand:

skriven

Om det bara vore vetenskapen som borde undanhållas politisk inblandning. Nuförtiden finns i princip alltid en dold agenda bakom varje uttalande från en politiker.

9 Benny:

skriven

Lysenko hade faktiskt inte helt fel visar ny forskning! Förvärvade egenskaper kan ärvas genetiskt.


Det mesta av den genetiska koden är slumrande och det är bara den vakna delen som bestämmer vad och hur man blir. Nu har man sett att miljöfaktorer och beteende kan väcka slumrande gener och hos avkomman är sedan dessa väckta gener aktiva.

Svar: Det du skriver är riktigt, men dat har i detta sammanhang ingen större betydelse. Kanske kan det utnyttjas inom framtida GM-forskning.
Lars Bern

11 Björn i Bromma:

skriven

Om jag minns rätt så var FN ifrågasatt som organisation på 1980-talet, stora nationer tyckte den var tandlös och tvekade att överlämna överenskomna subsidier. Ett TV-reportage från FN-skrapan i New York vid tiden visade på nedslitna lokaler mm. Som av en händelse så damp klimatpaketet ned i knät under samma tid. En tillfällighet?
Nu i juldagarna så går det en intressant BBC-serie på TV2 om Kristendomens historia. Så lite politiskt grundläggande det egentligen har utvecklats under 2000 år.
Det rör sig om makt, makt och åter makt över "förlorade själar".

13 Carl-Gustav Arnkvist:

skriven

27 December 2014
Fick vi veta att vi aldrig har haft sämre politiker i landet.

En röst på M är en röst på S eller MP OCH en röst på MP är en röst på M samt en röst på S är en röst på M ..Alternativet SD har man "stängt ute" när de höll på få för stort väljarstöd.

MAKTEN FRAMFÖR ALLT !

Men sen´då?.......

15 Svante1:

skriven

Ytterligare en dikeskörning...när Löfven ställer in extravalet...

17 Peter Grafström:

skriven

Länken nedan har fina bilder på det som avges från en del flygplan och som måste antas vara partikelsådd och troligen för att kyla klimatet.
Mitt subjektiva minne från ungdomen är att de vanliga jetstrimmorna inte hängde kvar så länge då som nu även om de inte är lika extrema som dem som visas. Att påstå att detta är konspirationsteorier är löjligt även om den totala omfattningen och verkan är svår att bedöma enbart utifrån några stickprov.
http://arthurzbygniew.blogspot.se/2010/03/weatherwars-chemtrails.html

2 Bo.blomberg@gmail.com

skriven

Bra översikt Lars men jag tycker på sätt och vis du hoppar över mycket intressant i en bisats: "Man fick med sig forskninsadministratörer och gammelmedia.
.." Javisst, men hur i h-e gick DET till?

4 Mats

skriven

Tack för att du finns! och god jul o gott nytt år

6 bom

skriven

Den tredje vurpan har EU lyckats genomdriva alldeles på egen hand. Nu när det börjar synas att det är ett totalt feltänk som kostar skjortan så vet man inte vad man skall ta sig till. De andra lät sig ju inte luras med! Tyskland och Sverige står med dumstruten!

8 Peter Stilbs

skriven

Utmärkt återblick igen Lars. Re Per Eriksson's kommentar om naturlig radioaktivitet och relaterat finns en mycket läsvärd artikel som en gång publicerades i Physics Today - den finns fritt läsbar här http://www.riskworld.com/nreports/1999/jaworowski/NR99aa01.htm

10 Folke Lidén

skriven

Jag läser alltid artiklar på internet med stor skepsis. Kanske är det klokt? Bl a följande utdrag i en text om Bert Bolin:

"I Bert Bolin förlorade Sverige en av sina riktigt stora. Få har betytt så mycket för svensk forskning de senaste decennierna. Men Bert Bolin var inte bara en förgrundsfigur inom svensk forskning, han var även internationellt en gigant och var en nyckelperson bland annat för bildandet av IPCC och ESA:s föregångare ESRO"

Jag frågar mig med anledning av Lars blogginlägg, i ett ämne jag inte behärskar, vad "Få har betytt så mycket för svensk forskning" betyder?
Var han en charlatan eller blev han misstolkad?

Svar: Nej Bolin var ingen charlatan. Jag kände honom och han var ofta försiktig i sina slutsatser, men han drogs in i det politiska spelet och tappade nog kontrollen över det han dragit igång. Det var han inte ensam om bland klimatforskarna.
Lars Bern

12 Torkel

skriven

Som vanligt,en klockren information.
Jag vill att du gör en "dikeskörning" som avslöjar den svenska politikens alla kullerbyttor och avåkningar som drabbar oss väljare .
Gott nytt år !
Ps. Fick din bok i julklapp. Suveränt bra !

14 Johan Tisell

skriven

OT

Farväl demokrati

Jag har väl aldrig riktigt trott att vår tids demokrati är speciellt optimal. Att en lågutbildad, oinsatt och oengagerad populas skall kunna få majoritet och makt är inte bra för annat än känslan av att ha inflytande och folkstyre.

Nu kröns detta av att en svetsare som också visar sig vara kappvändare utan stolthet skall få köra landet i botten.

Segraren skriver historia och därför är motståndsrörelsen mot Hitler glorifierad och terrorbombningar av Hamburg och Dresden är inte de krigsbrott de borde vara.

Jag anser det nu legitimt att med varje medel undvika att betala skatt till svetsarens regering. På samma sätt som miljövänstern begår brott och tar till våld, torde skattebrott utgöra en legitim civil protests!

Demokratin i Sverige

* 1919
+ 2014

RIP

16 Peter Grafström

skriven

En eventuell ytterligare dikeskörning är påståendet att chernobyls reaktor kunde expodera som en (låt vara ineffektiv) atombomb pga härdens egenskaper.
En annan förklaring var att sprängkraften som lyfte undan ett 2500ton tungt betongtak, skulle orsakats av dissocierat kylvatten som knallgasreagerade.
Jag känner inte till någon förklaring som är trovärdig i mina ögon.
Motiv för sabotage fanns. Både Frankrike och Rysslands bidrag till att industrialisera många länder med kärnkraftverk upphörde dvs många konkurrenter till imperiet undveks och Sovjetunionens runthorisontenradar ('hackspetten') stängdes ner. Dråpslaget mot kärnkraft var också ett dråp slag mot Sovjets (och Frankrikes) ekonomi och bidrog till sammanbrottet.
De som vill befrämja kärnkraft bör begära klarhet beträffande orsaken till haveriets faktiska förlopp. Även den officiella historien om att ett oansvarigt experiment pågick bör ifrågasättas även om den är väl inarbetad genom diverse dramatiseringar. Det fanns vid den tiden gott om förrädare i den stagnerade staten som kunde gå fiendens ärenden och hjälpa till att sprida lögner.