Minskar efterfrågan på olja?

 

Marknaden för olja och naturgas genomgår just nu en mycket turbulent utveckling. Priset på råolja har fallit brant och är snart halva det som gällde i somras. Klimatalarmister vill tro att prisutvecklingen beror på minskad efterfrågan till följd av klimatåtgärder för att minska fossilanvändning, men är det verkligen så?

Världens ledande klimatalarmist Al Gore liknar oljebolagens kalkyler vid de subprime-lån som låg bakom finanskraschen. Bolagens värdering är baserad på ett absurt antagande om att alla kända olje- och gasresurser kommer att konsumeras menar han. I praktiken skulle det enligt Gore handla om att krav på minskade utsläpp sänker efterfrågan på energi som olja och gas, vilket i så fall pressar priset på fossila råvaror.

I Sverige hör vi liknande uttalanden från politiskt korrekta politiker ackompanjerat av uppmaningar till svenska löntagares pensionsförvaltare att inte investera i olje- och gassektorn. Både förra finansmarknadsministern och den nuvarande har gjort uttalanden i den riktningen. Nordeas kapitalförvaltning aviserade häromdagen att man ser över hur banken kan minska innehaven i företag som arbetar med kolenergi.

Är verkligen orsaken till de fallande oljepriserna att klimatåtgärder leder till minskad efterfrågan? Kommer oljekällor som idag värderas högt i oljebolagens balansräkningar att successivt bli värdelösa som alarmister som Al Gore och SEBankens ekonom Klas Eklund och bankens chef för råvaruanalys Bjarne Schieldrop påstår?

Låt oss studera hur den globala efterfrågeutvecklingen för fossil energi varit under de två decennier som klimatfrågan varit i centrum. Där ser man inte ett enda tecken på någon ändrad efterfrågetrend, man ser snarast en accelererande förbrukningstakt. Hur kommer det sig då att personer som Klas Eklund och andra ekonomer inte kan läsa enkla diagram som det i figuren ovan? Är de så till den grad hjärntvättade av senare års ensidiga klimatpropaganda att de inte längre klarar av att göra en självständig intelligent analys? Döm själva!

Jag tror ett grundproblem i den här debatten är att vi i västvärlden bara upplever det som händer inom EU och i USA med vår knappa miljard människor. Vi glömmer att det finns sex miljarder människor till i resten av världen. Där bryr man sig i stort sett inte om att begränsa fossilanvändningen. Stora länder som Kina, Indien och Indonesien prioriterar fattigdomsbekämpning framför osäkra s.k. klimatåtgärder och det innebär ökande användning av fossil energi. Min egen slutsats är att efterfrågan på fossil energi kommer att fortsätta öka de närmaste decennierna. Kinas president Xi Jinping har visserligen ställt i utsikt att Kinas efterfrågan kommer att plana ut, dock tidigast omkring år 2030 då landets befolkning ändå når sitt maximum. För Indiens del tar det nog lite längre tid.

Den enda situation där jag kan tänka mig att de stora utvecklingsländerna börjar vidta verkliga åtgärder för att minska sitt fossilberoende, är om man kan visa på faktiska observationer som stödjer de modellberäkningar som ligger till grund för larmen från FN. Några sådana observationer föreligger inte idag, varför klimatpolitiken enbart bygger på overifierade teorier. Trots alla larm om extrema väderhändelser finns inga tecken på att vädret inte håller sig inom den för klimatet normala variabiliteten.

Så, vad är det då som ligger bakom halveringen av oljepriset på ett halvår?

Eftersom det bevisligen inte är en radikalt minskad efterfrågan som sänkt priset, så är ett rimligt antagande att det beror på ett ökande utbud. Bakgrunden är den att de stora traditionella oljeproducenterna med OPEC i centrum lyckats ganska bra med att under flera år rigga oljepriset på en högre nivå än det skulle vara på en marknad med helt fri konkurrens. Detta i sin tur har lockat industrin till betydande investeringar i nya oljekällor som inte skulle vara lönsamma på en mer marknadsstyrd prisnivå för oljan.

Det mest spektakulära exemplet på nya oljekällor och ett kraftigt ökat utbud är genombrottet i USA för den nya utvinningsteknik som kallas hydralic fracking. Den utvinningstekniken är på väg att helt rita om den geopolitiska kartan för fossil energi. USA som varit starkt importberoende är på väg att kunna återta sin gamla roll som stor exportör av både olja och gas. Saudiarabien och andra stora OPEC-länder har fått se sina marknadsandelar krympa och vill därför inte göra som tidigare, då man minskat sin produktion när priserna sviktat. Nu fortsätter man pumpa, vilket lett till ett överutbud och mer marknadsstyrda priser.

De lägre priserna slår mot ett antal oljeutvinningsprojekt där utvinningskostnaderna är så höga att man inte får täckning för dem med dagens priser. Många av dessa projekt kommer säkert att läggas i malpåse i avvaktan på att priserna kommer ikapp. Källorna kommer dock inte att bli värdelösa som alarmisterna vill tro. Jag tror att effekten av de lägre priserna blir mindre än förväntat på USA:s frackingkällor. Orsaken är den att tekniken är ny och att det pågår en intensiv vidareutveckling som leder till att utvinningskostnaderna kan förväntas sjunka relativt snabbt.

Förlorare på dagens oljemarknad är länder som Ryssland, Venezuela och Iran som är starkt beroende av sina oljeinkomster. Vinnare blir främst stora importberoende utvecklingsländer som Kina, Indien och Indonesien. Givetvis kommer lägre energipriser att rent allmänt bli en stimulans för världsekonomin som det alltid brukat vara. Detta gäller dock inte oreserverat för EU som förstört sin energimarknad med alla planekonomiska ingrepp inom ramen för en missriktad och helt verkningslös klimatpolitik. Det faktum att många länder likt Sverige ligger på gränsen för deflation gör även att ett lägre oljepris inte är helt välkommet.

Den här marknadssituationen kommer att påskynda tyngdpunktsförskjutningen i världsekonomin bort från EU/USA till Kina/Indien. Den dag när Kina definitivt tar över västs roll i världsekonomin rycker allt snabbare närmare.

 

Läs mer här: http://money.cnn.com/2014/12/02/investing/oil-fight-opec-us-shale-boom/index.html

 

Kategori: Energi
Taggar: EU, FN Indien Kina Klas Eklund Ryssland SEB USA
1 Bemgt-Ove Högström:

skriven

Bra och jag instämmer i analysen.
För mer än 20 år sedan hände följande när jag gick genom fabriken. En anställd frågade då hur affärerna gick. Ja svarade att jag vet inte vad jag skall svara för läser jag det de s.k. börsanalytikerna säger så skall det gå dåligt men det gör det ej. Den anställde sa då. Strunta i vad Klas Eklund och hans kompisar säger. Dom tittar inte på rätt saker. Jag följde min anställdes råd. En dag sade han upp sig med kommentaren " Jag har tjänat tillräckligt".
På en SKANDIA-DAG i Sundsvall för åtskilliga år sedan uppträdde Klas Eklund elegant klädd som en verklige estradör. Han talade då om alla fel som S-regeringen hade gjort. Efter honom kom Göran Persson i en kostym som måste varit inköpt i ett lågprisvaruhus av den lägre klassen. Göran Perssons start på estraden var den direkt motsatta KE:s. Den första repliken GP var oslagbar. " Tack skall du ha Klas det var exakt dina råd som vi följde."

3 per eriksson:

skriven

Det som har hänt under det senaste decenniet inom energivärlden är remarkabelt med tanke på vad politiker, journalister och “arm-chair generals” har försökt att intala väljarna dvs domedagsprofetior, i en salig blandning, btr peak-oil teorier och koldioxid hysteri, under denna tid så har det skett en teknologirevolution i Nordamerika, baserad på horisontal borrteknik samt hydraulisk spräckning och världen blir aldrig densamma igen.

Till Reinfeldts, Gores - och main stream medias förtvivlan, men till vanligt folks förtjusning, så finns det nu en chans till välståndsökning för alla människor som arbetar utanför den politiska sektorn, i Nordamerika och Australien och möjligtvis Storbritannien, givetvis är denna teknik förbjuden i Frankrike och är belagd med moratorium i Tyskland - märk väl att all utvinning av skiffergas och tight oil, i Amerika, sker på privat mark eftersom Obama motarbetar teknologin så mycket han kan emedan han är mycket nöjd med skatteintäkterna.

Det spelar ingen roll att det nu sker prisnedgångar på olje - och gasmarknaden, den nya teknologin är här för att stanna - US Steels f.d. ordförande, John Surma, jämför “fracking” med vad kolet gjorde för mänskligheten för 200 år sedan “the one in a lifetime economic engine”

Skiffergas utgör idag mer än 30% av Americas gas konsumption, att jämföra med 1% år 2000 - oljeimporten ner från 13m fat till under 8m fat under bara några år, snart är Amerika självförsörjande btr energi och bryr sig allt mindre om mellanöstern vilket kommer att få stora geo-politiska konsekvenser för Europa.

Amerika har nu börjat återindustrialiseras eftersom dessa gaspriser ger landet en massiv konkurrensfördel, vad sägs om att betala $ 3 mbtu när Europa betalar 12 och Japan 16 och vad detta betyder för elektricitets generering och feed-stock för kemikalier, gödsel, stål och plast - i Västeuropa byggs det inga nya industrier men i Amerika tar man nu hem fabriker från Asien och Sydamerika samtidigt som man bygger nytt inom områden som ansågs som ett skämt för ett antal år sedan t ex plastleksaker - i traditionell industri så motsvarar energikostnaden upp emot 30% av totalkostnaden - när det kommer till gödsel och allmän petrokemisk verksamhet så kan energikostnaden inklusive (gas) feed vara 40% - 80%.

Förändringen kan inte överskattas och är i princip orapporterad i Sverige där den f.d. statsministern för ett tag sedan påstod att Sverige i princip ingen industri har längre vilket icke är att förvåna sig över eftersom han har sysslat med politik sedan 12 års ålder och aldrig har haft ett riktigt arbete men vad som har hänt i Amerika borde intressera honom om han nu är så intresserad av miljön som han påstår (även Sverige har skiffergas fyndigheter) eftersom Amerika, till stor del pga skiffergasrevolutionen, har reducerat sina drivhusgasutsläpp med cirka 450m ton vilket är mest i världen trots att de aldrig skrev under Kyotoavtalet.

Det är en glädje att resa runt i Amerikas rostbälte (Pennsylvania, NY, Ohio, Illinois, Indiana) och besöka de kvarvarande industrierna där optimismen flödar och där jag inte sällan får höra att “vi bygger nytt” eller att “grannen bygger nytt"

5 Börje Sandquist:

skriven

Jag tänker inte ge mig in i diskussionen om världens energipolitik, min kunskap om den är för skral.
Jag vill bara uttrycka min stora glädje över bloggen Anthropocene, där jag kan få information om tillståndet i både Sverige och världen inklusive reflektioner däröver som inte står att finna i den reguljära pressen.

Jag sade upp mina prenumerationer på tidningar, gav bort min TV och slutade betala TVavgift för några år sedan. Någon gång kan jag kolla dessa medier hos bekanta och konstatera att jag inte gått miste om något väsentligt.

Detta inlägg + de 4 kommentarerna som hittills strömmat in är bara de guld värda för mig.
Jag bugar och tackar!

7 Björn Albrechtsson:

skriven

I Ekonomisk Debatt nr 2, 2014 finns en intressant artikel av Marian Radetzki et al. Den handlar om hur skifferrevolutionen kommer att omvandla de globala gas- och oljemarknaderna. Med utgångspunkt från vad som skett i USA så skissar man ett tänkt scenario globalt fram till 2035. Antagandet bygger på att övriga världen kommer att nyttja den fracking-teknik som påbörjades i USA i början av 2000-talet och som lett till dramatiska produktionsökningar av olja och gas i USA. Givet detta så skriver Radetzki et al att fram till 2035 antas den totala världsproduktionen att vara ungefär dubbelt så stor som den var år 2012. Med den data/information som nu finns så kommer detta att pressa priset på gas och olja.

Svar: Exakt så, att priset sjunker följer klassiska tillgång och efterfrågan. När tillgången ökar snabbare än efterfrågan sjunker priset och mer kan efterfrågas. Det är därför som kurvorna pekar uppåt.
Lars Bern

9 Danikullen:

skriven

Tillgång och efterfrågan styr bara oljepriset till en viss del. När bolånebubblan sprack 2008 så sökte sig investerarna till råvarumarknaden. Oljan for iväg till nästan 140USD, men det var knappast efterfrågan som gjorde detta utan spekulation. Det knappt gick att låna och konjunkturen gick ner. Det vi ser nu är att oljeobligationsmarknaden har fått pyspunka och drar med sig råvaran, för man förväntar sig ett ännu lägre pris. Om nu skräpobligationerna är uppe i 1300 miljarder USD så kan vi nog se en ny finanskrasch inom nåt år.
Se här:
http://oilprice.com/Energy/Oil-Prices/Could-Falling-Oil-Prices-Spark-A-Financial-Crisis.html
http://oilprice.com/Energy/Crude-Oil/The-2014-Oil-Price-Crash-Explained.html
http://www.telegraph.co.uk/finance/newsbysector/energy/oilandgas/11231383/Oil-price-slump-to-trigger-new-US-debt-default-crisis-as-Opec-waits.html
Så köp lite guldpengar och stoppa i fickorna. Bra att ha när Putins robotar börjar fara över oss.

11 bom:

skriven

#10
Professor Aleklett har väl en födkrok som bygger på "peak oil", som han därmed energiskt försvarar. Författaren Lars Wilderäng med bloggen Cornucopia? (Sveriges största ekonomiblogg?) är väl ännu en som ofta förtalar "olja som är dyr att få loss". Till detta gäng ansluter sig idag SvD näringsliv genom Therese Larson Hultin. TLH har fått fyra sidor för att propagera mot otäckt farlig fracking. 80% risk för att TLH stöder MP som ju inte vill rädda oss utan fast mer tvinga oss ett par hundra år tillbaka i tiden med brist på allt för att uppnå sitt mål att få bort ca 6,5 miljarder människor och därmed rädda planeten. Solida vetenskapliga arbeten saknas alltså i frågan precis som vanligt är när MP visar upp sitt ologiska och grumliga tyckande.

13 Danikullen:

skriven

#11
Man får intrycket att du sätter Lars Wilderäng (Cornucopia?) i MP lägret. Jag ser nog honom som en ultraliberal debattör som ständigt häcklar den rödgröna röran och socialism i största allmänhet. (Sök gärna Miljöpartiet eller Romson på hans blogg.)
Han är även en Natovänlig försvarsdebattör. Hans blogg är lika underhållande och informativ som denna med den skillnaden att Wilderäng ser problem i ändliga resurser.

Skall man vara konspiratorisk kan man undra om de amerikanska investmentbankerna har hjälpt till att blåsa upp oljeobligationsmarknaden med FEDs och administrationens goda minne. Skifferoljans betydelse skulle i så fall vara uppblåst av strategiska skäl. Bubblan spricker väl så småningom med ännu lägre oljepris som följd. Syftet skulle vara att än en gång sätta Ryssen på obestånd med instabilitet, precis som Reagan gjorde mha. Saudi i slutet av 80-talet. Se här:
http://www.zerohedge.com/news/2014-12-17/fracturing-energy-bubble-new-housing-crash

2 lennart bengtsson

skriven

Lars

Helt korrekt. Produktionen av fossil energi (gas olja och kol) har legat på över 80% sedan 1973 då IEA började sin årliga översyn. Eftersom energiproduktionen har mer än fördubblats sedan 1973 har följaktligen den fossila produktionen också fördubblats. Den förnybara energin ( vattenkraft, vind, sol och övrigt) är mindre än 4% varav vattenkraften står för nästan 3%. Däremot uppgår bioenergin till 10%( inkluderande hushållsavfall) och har samma relativa andel 2012 som1973. IEAs årsöversyn är fritt nedladdningsbar för alla att inspektera i alla sina detaljer. Utan fossil energi skulle det globala energisystemet kollapsa och med detta den typ av samhälle som vi har idag. Sannolikt kommer den fossila energin spela en central roll för resten av detta sekel.
Orsaken till prisfallet på olja är politiskt då Saudiarabien och några till sannolikt vill slå ut mindre lönsam produktion. Att Ryssland får särskilda problem kanske det finns andra länder som inte beklagar.

4 Kenneth Johansson

skriven

Jag har också funderat lite varför oljepriset sänkts så mycket. Det är någon form av ekonomisk krigföring. Den ena sidan är EU-USA mot BRICKS-länderna. Det pågår ett paradigmskifte. Förutom denna oljeprissänkning har EU stänkt av den sydgående gasledningen från Ryssland till Europa. Den nordgående ledningen till Tyskland med gas fungerar. Av denna gas ska även Turkiet ha en del.
Gasleveranserna till Ukraina har igångsatts igen.

Nästa pusselbit. Dollarns värde är nu orimligt hög sedan ett tag tillbaka. Sedan igår eller så har rubeln körts i botten. Det jag sett är att valutorna i de andra BRICKS-länderna också har sänkts i värde.

Jag har läst ett antal böcker hur bankerna fungerar i USA. Dessa drastiska förändringar av valutors värde sker inte av sig själv. Från de stora bankerna i USA gör man avsiktliga attacker i andra länders valutor för att helst få dem att krascha. Det är en form av ekonomisk krigföring. En viktig pusselbit är reservvalutan som dollarn utgör idag. Inom BRICKS-länderna har man helt nyligen kommit överens dels om en egen valuta och även en egen reservvaluta.

Det finns många länder som inte gillar USA och deras beteende. USA tvingar dem att betala i dollar trots att de egentligen inte vill. Som påtryckning använder USA militärt hot.

Nästa pusselbit. USA har nyligen fraktat hit enorma mängder med vapen. De gör allt för att få igång ett krig mot Ryssland.

Det är den ekonomiska eliten i USA som styr över världen.

Försök få ihop något av dessa pusselbitar. Ett paradigmskifte pågår.

6 Holmfrid

skriven

Oljeprissänkningen sker för att pressa Iran, Ryssland att minska stödet till Syrien och ändra politiken i Ukraina. Kriget mellan sunni och shia avgör hegemonin i Arabvärlden, som ju styr världsutvecklingen genom de 70% energireserverna i världen inom området.

Svar: Man bör nog tillägga att det är 70% av de lätt tillgängliga reserverna som finns i Mellanöstern.
Lars Bern

8 Per-Olof Persson

skriven

Investeringarna inom fracking kommer att avta 2015. Kanske stiger oljepriset åter till 100 dollar/fat redan under 2015. Oljepriset varierar med de långsiktiga investeringarna inom oljeindustrin.

Att västvärlden minskar sitt oljeberoende leder till sänkta priser och att övriga länder kan öka sin efterfråga på olja. Den totala konsumtionen kommer inte att sjunka.

En allvarligare situation i världen är att det pågår ett valutakrig sedan 2010. Detta kan sluta med krig eller en ny depression.

Den ekonomiska eliten tror på fullt allvar att deflation är samma sak som sjunkande priser. I verkligheten är deflation samma sak som en sjunkande penningmängd.

I USA under åren 1930-33 sjönk penningmängden med 35 %. President Hoover hade redan 1929 "förbjudit" näringslivet att sänka priser och löner, vilket till en utslagning av näringslivet.

När Rosevelt blev president infördes listor på tusentals minimipriser och minimilöner som inte fick underskridas, och näringslivet såg ingen förbättring förrän Rosevelt hade lyckats få Japan att anfalla USA.

10 Kenneth Johansson

skriven

Jag har nu sett några bloggar och diagram att USA kommer till peak-oil och -gas inom några år, avser då skifferolja. USA bluffar om sina oljetillgångar.

Svar: Dela gärna med dig av källorna till denna uppseendeväckande uppgift.
Lars Bern

12 Kenneth Johansson

skriven

"cornucopia" och "olja för blåbär" Cruel crude har ett stort antal artiklar varav en del handlar om oljetillgångar här i världen och gör det lite fortlöpande.

14 bom

skriven

#13
Lars Wilderäng är för begåvad för att vara miljöpartist och han attackerar ofta den intellektuella misär som präglar mp. Han delar emellertid mp:s olyckliga beroende av "snart tar allting slut-katastrofen". Prepping är ett stort intresse han hyser.