Världshistoriens största vetenskapliga haveri

Jag tror att klimatfrågans rot var larmen om Peak Oil som dök upp redan på femtiotalet. Den amerikanska geologen och geofysikern, professor Marion King Hubbert, formulerade då en teori (Hubbert peak theory) som förutsade oljeproduktionstoppen i ett oljefält eller ett land. Hubbert blev berömd då han lyckades pricka in oljeproduktionstopp i USA som inträffade på 1970-talet.

Framgången med att kunna förutse toppen för USA:s oljeutvinning fick många att även tro på Hubberts larm om en global oljetopp före år 2000. Han slog även larm om sinande tillgång på metaller och ett flertal andra råvaror. Som alla alarmister tilldelades han år 1973 en fin medalj för sina förutsägelser.

Hubberts larm lyftes år 1972 fram i Romklubbens skrift om Tillväxtens gränser. Vi var många som tog starkt intryck av larmen från Hubbert och Romklubben. Vi insåg att om oljeproduktionen skulle nå sin topp i slutet av 1900-talet, för att sedan obönhörligen börja avta, så skulle villkoren för det moderna energiintensiva samhället snabbt försämras. Det var alltså brådskande att få fart på mänsklig kreativitet som kunde hitta ersättningar för billig lätthanterlig olja. Det gällde att till varje pris hitta ett sätt att mobilisera opinionen för att få fart på den tekniska utvecklingen innan det blev för sent.

Många politiker och samhällsdebattörer började fundera på hur man skulle vinna stöd för de investeringar som krävdes för att bli mindre beroende av, vad alla trodde var ändliga, oljeresurser. I västvärlden fanns det ytterligare en stark drivkraft och det var att bromsa det växande beroendet av några fåtal oljeleverantörer i det redan då oroliga Mellanöstern. Många såg svårigheten att förklara för allmänheten varför det skulle bli oljebrist, så tanken att istället lyfta fram klimateffekten av den koldioxid som oljeförbränningen genererade lanserades. Svensken Svante Arrhenius studier av växthuseffekten från år 1896 dammades av.

Den första ledande politiker att på allvar utnyttja växthuseffekten och klimatet som argument för minskat beroende av kol och olja var Margaret Thatcher. Hon tog starkt intryck av chefen för brittiska Met Office Dr sir John Houghton. Hon backade upp honom vid bildandet av FN:s klimatpanel IPCC år 1988. Panelen kom från starten att ledas av Houghton och svensken Bert Bolin och hade till uppgift att samla forskning till stöd för hypotesen om människans klimatpåverkan (AGW).

Thatcher såg till att kraftigt öka resurserna till klimatforskningen genom starten av Met Offices Hadley Centre som hon invigde år 1990. Det outtalade mandatet för detta center var att visa på faran av mänskliga koldioxidutsläpp för klimatet. Thatcher behövde något att ta rygg på för att driva igenom ny kärnkraft och stängning av olönsamma kolgruvor. Hon såg även möjligheten till ett minskande beroende av Mellanösterns olja, som västvärlden tappat kontrollen över i samband med oljekrisen år 1974. Ledningen för det akademiska etablissemanget med Royal Society i spetsen, ställde villigt upp som stödtrupp, man frågade dock inte sina ledamöter.

Hadley centret knöts intimt samman med East Anglia's Climatic Research Unit (CRU) och blev därmed fadder för en av värdens största databaser för temperaturdata. På det sättet blev man ett centralt nav i den globala skrämselkampanjen rörande hypotesen om Global Uppvärmning orsakad av människan (AGW).

Trovärdigheten för verksamheten torpederades när en whistle-blower år 2009 publicerade mejlväxlingen mellan de brittiska forskarna vid centret och amerikanska kollegor (kallat Climategate). Av mejlen framgick tydligt att man ägnade sig åt ett systematiskt manipulerande av temperaturdata för att bygga under skrämselpropagandan. Hela inställningen hos dem som arbetade med att manipulera vetenskapen bakom larmen illustreras bra av vad den ena av Greenpeace-grundarna Paul Watson deklarerade: Det spelar ingen roll vad som är sant, endast vad folk tror är sant har betydelse.

Margaret Thatcher kom senare att bli mycket skeptisk till de överdrivna klimatlarm som hon varit med om att sjösätta. Anden var dock ute ur flaskan och hela det västliga etablissemanget med få undantag hoppade på klimathypen, trots att det ursprungliga skälet för att försöka påverka opinionen för länge sedan var överspelat. FN kom snabbt att uppfatta klimatlarmen som sin guldkalv i kampen för att få en starkare överstatlig roll för FN-byråkratin med egen beskattningsrätt. Någon Peak Oil kan ännu inte skönjas på horisonten och världen badar just nu i billig gas och olja. Samtidigt har manipulerandet med temperaturdata kunnat fortsätta obehindrat med stöd från självaste Vita Huset.

På detta sätt har en strävan efter ett minskat oljeberoende börjat leva ett eget liv och övergått till att bli världshistoriens hittills största vetenskapliga haveri.

Kategori: Vetenskap
Taggar: AGW FN Greenpeace IPCC Obama Thatcher
1 Ann Löfving-Henriksson:

skriven

Nja, det finns nog fler rottrådar att fokusera på. Bert Bolin var tex redan på -50t inne på hotfull klimatpåverkan pga fossilbränslen och han övergav minsann inte sin linje. Hans bana som politiskt engagerad vetenskapare kan följas bla i SPPIs "We have been conned". Domedagsklockan och Jacob Nordangårds avhandling ger ytterligare rottrådar i det komplicerade nätverket. Det är många som hakat på det vinnande konceptet som drogs upp redan på 40/50t kring Aspeninstitutet enligt Nordangårds avhandling.

3 per eriksson:

skriven

För politiker och journalister är det oviktigt vad som är sanning, det betydelsefulla är vad folk tror är sanning, de förra är så beroende av överdrifter och spin så att de inte ens kan tala sanning utan att ljuga.

Peak Oil teorin var en förutsägelse och en teori som helt saknade grund och var mycket lätt att skjuta i sank för den seriöse journalisten men eftersom det inte var politiskt korrekt så valde man antingen tystnad eller att ge ideologiskt eldunderstöd, inte ens Svenska Dagbladet, innan tidningen blev ett vänsterorgan, gjorde sitt journalistiska jobb med att förklara hur tillgång och pris hänger ihop.

Om det är så att produktionspriset för olja måste kosta USD 5 per fat, ja då var Pek Oil teorin korrekt men på en fri marknad så bestämmer konsumenten och är han eller hon villig att acceptera ett produktionspris på USD 100-200 per fat så är Peak Oil ännu en politisk myt.

Sanningen är givetvis den att det finns oerhörda gas - och oljereserver som kommer att räcka i 100 tals år vilket förmodligen inte ens är nödvändigt eftersom det med all sannolikhet kommer nya energiformer.

5 tipp:

skriven

Politiker och journalister har jag inte mycket till övers för. Men det finns en tredje grupp - "vanliga människor". Var i en liten folksamling och de "intressanta" diskussionsämnen är den där skolkamratens, för 25 år sådan, nya villa. "Tjänar dom så bra?" "Och vilket fynd jag gjorde i Shoppen!. Halva priset!" Vilket ändå förmodligen gav ett överskott på 100% av Shoppens inköpspris. Och sen har man ju TV. Vid olika tillfällen kom någon in på energi och näring. "Gud så tråkigt!" "Jag är frisk nu från min diabetes, jag behöver bara ta 4 piller så är allt bra". Min smått cyniska inställning - låt folk få diabetes och kapade fötter, men sänk högkostnadsskydden till noll. Och höj elcertifikatavgifterna till 1-2-3 kronor/kWh. Om detta krävs för att folk ska vakna.
Mig förefaller det som om HÄLSOvården försummas medan SJUKvården - dvs vården av sjukdomarna underhålls så pillerindustrin mår prima - går på högvarv.

7 Chister Andersson:

skriven

En bidragande orsak till den fullkomligt galna ovetenskapliga "miljörörelse" med larm på larm tror jag har grunden i att vänstern kidnappade miljörörelsen. Denna kidnappningsprocess påbörjades på 60-talet och eskalerade därefter och blommade ut med att Miljöpartiet kom in i Riksdagen. Miljö är naturligtvis en viktig fråga men miljöproblemen är lokala (lokala utsläpp i natur och vatten m.m.) och inte globala. Problemen för den vänsterorienterade miljörörelsen var att miljölagstiftningen som blev hårdare på 70- och 80-talen tog han om de allra flesta lokala problemen och idag är det huvudsakligen bara gamla (ofta minst 50 år gamla)deponier som utgör problemet. Och för den vänsterorienterade miljörörelsen finns då inget att kämpa för och då får man skapa en fiende. Till detta möjligheten att med "hjälp" av miljöretorik förändra de ekonomiska systemen. Lars - vad är Din syn på detta?

Svar: Du kan ju läsa detta: http://antropocene.se/2015/february/det-ar-inte-klimatet-som-ar-ett-hot.html
Lars Bern

2 Bengt Söderberg

skriven

Ja, visst är det som Lars Bern säger. Också i Sverige lever klimathysterin sitt eget liv bland annat med hjälp av gaphalsar som Anders Wijkman och Johan Rockström. Den förre helt utan naturvetenskaplig bakgrund, den senare agronom med en politiskt grundad professur på lämpligt trivselinstitut och med avsaknad av kunskaper som ger någon vetenskaplig legitimitet åt uttalanden i klimatfrågor.

4 Björn i Bromma

skriven

Thatchers största fiende, när det begav sig, var fackföreningarnas makt.
En engelsman som jag känner berättade att vid de engelska varven, vid tiden, så skulle det alltid finnas ett arbetslag med nitare trots att det inte längre fanns något som helst behov eftersom alla stålarbeten svetsades.
Det ena föder det andra.

6 Olof lundqvist

skriven

Tack så mycket för den intervjun som du ställde upp på för News Voice. Den gav mig råg i ryggen både vad det gäller vissa uteblivna sanningar vad det gäller svensk nyhetsförmedling. Men det gav mig också styrka vad det gäller min uppfattning angående det globala klimathotet. Att propagandan är massiv kan nog ingen utom de rättrogna förneka. Vi människor är inte mer än myrorna som endast till en viss del kan påverka skogen lokalt Vad det gäller deras myrstack. Tyvärr ser jag den extrema påverkan från politisk håll endast för att på vår okunskap tillse att vi betalar mer skatt. Miljöcertifikat är endast en extra skatt som konsumenten får betala. Tidigare i dag såg jag den här videon som gav mycket i utbyte. Du är med all säkerhet insatt i vad den återger.
Återger den videon nedan och skulle gärna vilja ha dina synpunkter om den är seriös eller ej
https://www.youtube.com/watch?v=52Mx0_8YEtg

Svar: Det var ett tag sedan jag såg den, men vad jag minns hade jag inga stora invändningar då.
Lars Bern

8 Thomas N

skriven

Klimat och miljöfrågor har under de två senaste decennierna successivt kommit att bli nästan dominanta delar av läromedlen för grundskolan när det gäller de naturorienterande ämnena. Ja, inom en inte alltför lång framtid kommer säkerligen ämnena bi, ke och fy även att dras ihop till ETT ämne - naturorientering av lika typ som gymnasiets naturvetenskap.
Intressant är även att läromedlen nu i till och med slår fast att vi - mänskligheten - har påverkat miljö och klimat på ett ytterst negativt vis. Det här är måhända inte särskilt anmärkningsvärt för andra grupper än pensionerade lärare, som i yrkeslivet präglats av försöka hålla en objektiv och neutral inställning till exempelvis frågeställningar som kärnkraft contra vindkraft m m. I flera läromedel används även ordet växthuseffekten negativt, dvs man skall förstå att den är problematisk för jorden och mänskligheten snarare än en förutsättning för vår existens. Den förstärkta växthuseffekten hade varit ett mer korrekt begrepp om man nu vill följa den idag ledande åsiktsströmmen.
Styrande för många läromedels utformning är de nationella proven. De har idag en än mer markant förskjutning mot klimat- och miljöproblematik än läromedlen och kommer att ytterligare påverka läromedelsförlagen när deras nästa utgåvor skall tas fram. Läser man även de rättningsanvisningar som finns för nationella prov i bi, ke och fy, så förstärks intrycket av att proven till viss del är partsinlagor i miljö- och klimatdebatten. Intressant är även att de naturorienterande ämnena numera glidit över till att likna de samhällsorienterande dvs att i stort sett de flesta beräkningar försvunnit och ersatts av mer diskuterande frågeställningar, vilket förstärks i de uppgifter som finns i de nationella proven.
Den här pågående omvandlingen av skolämnena bi, ke och fy har fått ske utan någon som helst debatt. Nuvarande lärarkår är så tillplattad i den kommunala organisationen att de ytterst sällan höjer rösten och att göra det mot det vetenskapliga etablissemanget också är inte att tänka på. Lärare inom NO är även numera till stor del "rätt inskolade" med inriktning miljö och klimat, dvs det finns nästan inga lärarhögskolesökande till ämnena ke och fy - enbart till biologi. Kliver man idag in i ett NO-lärarrum kan man t o m se detta, då jackorna är av märket Fjällräven och ryggsäcken Kånken står på golvet. Undantag finns av någon ännu kvardröjande 40-talist.

Kontentan av detta är en aning drastiskt uttryckt att vi idag utbildar såväl elever som lärare till presumtiva miljöpartister med korrekt inställning till koldioxid, kärnkraft med mera.