Verifobin och verkligheten

 

Jan Tullberg har introducerat det nya ordet veritofobi, dvs. förnekande av sanning eller av verkligheten. Ett sådant förnekande är sannolikt en fundamental svaghet i det mänskliga psyket, nämligen en följd vår tendens att vilja skapa en bild eller modell av verkligheten för att bättre kunna analysera denna i en enklare form och slippa den nära nog oändliga komplexitet. För många blir dessvärre den förenklade bilden av verkligheten det bestående och detta gäller inte minst när verkligheten ersätts med idéer om hur verkligheten inte bara är utan hur den borde vara. För de troende, antingen politiskt eller religiöst, är idén utan undantag viktigare än verkligheten.

 Inom vetenskapen finns det likheter men också väsentliga olikheter. Där formuleras också förenklade hypoteser om verkliga företeelser men med skillnaden att vetenskapens huvuduppgift är att verifiera hypoteserna mot verkligheten genom experiment och noggranna observationer. På detta sätt har men exempelvis inom naturvetenskapen stegvis lyckats formulerat allt mer exakta hypoteser som mer eller mindre fått karaktär av naturlagar och som gjort rymdfärder möjligt. Ingen normal människa betvivlar idag existensen av Newtons eller Einsteins fysik. Vi påminns ständigt genom vår dagliga användning av exempelvis GPS att Einsteins fysik stämmer med verkligheten med en förbluffande noggrannhet.

Inom politikens och religionens värld är det dock annorlunda. Där föreligger det sällan någon önskan för verifikation. Stämmer inte kartan med verkligheten så är det snarare verkligheten som är fel. Idén har fått ett sådant starkt grepp om tanken och känslan att man helt enkelt inte kan uthärda att idén är fel. Tron på den perfekta socialismen, antingen i sin nationella eller internationella form, har lett till oupphörliga katastrofer för människor och miljö men trots detta har socialismen behållit sin attraktionskraft och lockelse inte minst för de unga vuxna. Samma sak gäller de olika religionerna och inte minst de tre Abrahamitiska religionerna som under olika skeden har inneburit ohyggliga lidanden för människorna från medeltidens korståg till dagens islamistiska jihadiströrelser.

Den radikalisering som påbörjades för 50 år sedan inom den svenska socialdemokratin har nu nästan helt förstört den rationella och empiriskt baserade samhällsmodell som byggdes upp från 1930-talet. Henrik Malm Lindberg har förtjänstfullt skildrat denna långa utförslöpa i sin bok om socialdemokratins radikalisering. I stället för att förhindra den svenska modellens fall har snarare den borgerliga oppositionen bidraget till dess undergång. Effekten, inte minst på svensk ekonomi, näringsliv och utbildningsstandard har i flera avseenden varit förödande.

Under senare år har vi också sett en allt starkare tendens att politiskt infiltrera naturvetenskapen och förhindra forskning inom kärnkraft och genforskning. Klimatforskningen har delvis ockuperats av politiska intressen och styrts i en riktning som mer eller mindre hämmat den fria forskningen. Grundläggande uppfattningar som utvecklingsläran ifrågasätts fortlöpande av religiösa grupper då detta strider mot de enkla uppfattningar som rådde för flera tusen år sedan. Här har inte naturvetenskapen lyckats göra några egentliga inbrytningar hur absurda de religiösa uppfattningarna än är. Idag påminns vi ständigt om detta genom alla religiösa och fundamentalistiska galenskaper.

Sannolikt är människans svaghet för idéer och enkla föreställningar en följd av vårt strukturella tänkande som sannolikt är fysiskt betingat. Vi kan här bara hoppas att vi skall ha kraft att motstå de enkla idéernas förföriska lockelse och fortsätta att envist kräva att idéerna bekräftas mot en oförfalskad verklighet.

Lennart Bengtsson

4 mars 2015   

Ruskigt exempel: https://www.youtube.com/watch?v=XQpyAY3J55g

 

1 Bengt Söderberg:

skriven

En förnämlig analys uttryckt med den skärpa som kännetecknar en sanningssökande forskare och vetenskapsman.

3 JB:

skriven

….”fortsätta att envist kräva att idéerna bekräftas mot en oförfalskad verklighet.”…

Är inte …”en oförfalskad verklighet”… också då en slags utopisk dröm om någonting som absolut inte kan finnas någonstans i mänskliga samhällen, kan man undra…
En mycket viktig, och förmodligen just omätbar, verklighet, är ju aspekten om just en rättfärdig maktställning genom just en lära, en religion eller en ideologisk programförklaring. En programförklaring som t.o.m. kan heliggöra att en läras, en religions eller en ideologis anhängare just ska leda och ska påtvinga andra en lydnad eller en följsamhet, eller en underdånighet eller, för annars skall de bestraffas, hotas, förföljas eller dödas, som just potentiella fiender till läran...

Alltsammans rättfärdiggjort och i fullkomlig enighet med lärans lära.....

De som kanske då verkar vilja motsätta sig en läras lära, skall alltså bekämpas med alla till buds stående medel vilket fullkomligt omöjliggör att kunna kräva att lärans idéer över huvud taget kan bekräftas mot någon oförfalskad verklighet….

En läras, en religions eller en ideologis trogna och solidariska anhängare blir då helt enkelt rättfärdiggjorda genom att följa läran när de attackerar motståndare till den. De ges då, som just rättrogna, ett bemyndigade av läran, ja, även en slags immunitetsställning, eller en slags automatisk auktoritetsställning liknande majestätisk ställning, när de följer lärans lära...
Alltså en majestätisk ställning såsom tsarer, kungar, kejsare, emirer och hövdingar, och har då, enligt läran, en majestätisk rättighet, sanktionerad av läran, kanske vill den menas ha Gud som högsta auktoritet och beordrare, att just bedriva s.k. rättskipning mot de slags synder, eller överträdelser, som då kan bli beskrivna som potentiella majestätsbrott.
De människor, eller de medborgare, som då kan riskera att bli beskrivna som verkliga eller reella fiender, eller som potentiella motståndare eller som potentiella förnekare av lärans, religionens eller ideologins absoluta och fullkomliga rättfärdighet, är det alltså, enligt läran, i princip rättfärdigt, ja, påkallat, att bekämpa. Det ses då som mer eller mindre rent självförsvar.

Som ju alltid då anses vara rättfärdigt att bedriva….


5 Sören F:

skriven

Det heter redan (sen 1999) verifob (och verifil), enligt sakkunskapen, se här: http://fas-philosophy.rutgers.edu/goldman/social%20epistemology%20theory%20and%20applications.pdf

7 Folke Liden:

skriven

I en kommentar nämndes det obefintliga sambandet mellan hög IQ och gott omdöme.
Ett utmärkt exempel på det är (den store) Bertrand Russel som var en av sin tids högst begåvade personer, troligen i hela historien.
Han vision om ett nytt slags samhälle bevisar tydligt att sambandet saknas.Jag tvivlar inte en sekund att han skulle ha spikat högskoleprovet och utan svårighet kvalat in i Mensa.

9 Ann-Kristin:

skriven

Teorin stämmer!
Problemet är att makthavarna vet om detta nu, men det har gått så pass långt att de hotar i princip med represalier om någon ropar "KEJSAREN ÄR NAKEN!"
Man skulle tappa ansikten något så vansinnigt mycket. Därför gör man nu precis allt för att hindra sanningen -Precis som i Rumänien före fallet. Lika desperat.
http://www.gp.se/nyheter/debatt/1.2646993-mediepolitiken-kan-inte-bromsa-i-uppforsbacke

11 Tobbe:

skriven

Lite logik kanske vore på sin plats för att skilja på önsketänkande och verklighet?

13 Cosmik Debris:

skriven

Ett dagsfärskt exempel på veritofobin i svensk media är idag GP:s horribla försök att desinformera sina läsare om vilka förövarna är i senaste pedofilskandalen i England.

FAKTA:
373 barn har våldtagits och i vissa fall utsatts för tortyrliknande våldtäkter av muslimska/pakistanska män. Samtliga förövare är muslimska/pakistanska män och offren vita underklassflickor.

Det är den verkligheten GP SKALL förhålla sig till.

Det gör man inte.

Man illustrerar oblygt artikeln med bilder på Gary Glitter och Jimmy Savile. Vad har dessa herrar med aktuell skandal att göra? Inget! Jimmy Savile är dessutom död sedan fyra år.

BBC
http://www.bbc.com/news/uk-england-oxfordshire-31643791
GP
http://www.gp.se/nyheter/varlden/1.2647213-annu-en-stor-pedofilskandal

Tror GP att deras läsare är idioter? Man blir så in i h-lvete förbannad när man dag ut och dag in tvingas bevittna dessa ondskefulla desinformationskampanjer.


Bert Sundström i Akuellt om informationen folk i Ryssland får av media:
-Det är väldigt illa!

Cosmik Debris på Anthropocene om informationen folk i Sverige får av media:

-Det är väldigt illa!


PS.
Skärmdumpar finns i händelse av att GP byter bild.
DS.

15 Björn i Bromma:

skriven

"Socialism is a philosophy of failure, the creed of ignorance, and the gospel of envy, its inherent virtue is the equal sharing of misery"
Winston Churchill

Eller som en fd arbetskollega sade på 1970-talet, då sosseradikalismen härjade som värst:
"Alla skall väl ha det ungefär lika halvtaskigt, inklusive självspäkning"

Svar: Ernst Wigforss skrev i en motion"Fattigdomen fördrages med jämnmod, då den delas av alla. Den blir outhärdlig, då den dagligen kan jämföras med andras överflöd."
Lars Bern

17 Bo Blomberg:

skriven

Bra skrivet tycker jag, en liten kommentar bara till
"vetenskapens huvuduppgift är att verifiera hypoteserna mot verkligheten genom experiment och noggranna observationer". Det är något felaktigt enligt min uppfattning. Man kan aldrig verifiera en hypotes, det enda man kan göra är att försöka falsifiera den. Lyckas man inte med det så står hypotesen starkare, dvs den blir mer sannolik, men verifierad kan den aldrig bli. Detta är tyvärr en insikt som de flesta saknar, speciellt illa ställt förefaller det vara bland politiker och journalister...:-)

19 Inge Bolin:

skriven

Ofta sägs de religiösa tro medan vetenskapen vet och att vetenskapen visat att det inte finns någon Gud. Nu i vinter har det gått en serie i TV om vetenskapens syn på detta och det framkom att ungefär hälften av de intervjuade vetenskapsmännen trodde på Gud. Jag tänkte försöka spalta upp några goda skäl att tro på Gud, nämligen:
I kvantfysiken framgår att en händelse på kvantnivå bara sker om den observeras. En konsekvens av detta är att Big Bang bara kan ha skett om den observerades. (Gud)
Om universums utbredningshastighet en sekund efter Big Bang varit snabbare eller långsammare i femtonde decimalen skulle galaxerna inte ha kunnat bildas.
Det finns en hel del konstanter i fysiken som är noggrant fastställda och om de hade haft bara aningen annorlunda värden skulle gjort att världen sett helt annorlunda ut.
T.ex. gravitationskonstanten G=6,67428 gånger 10 upphöjt till minus 11 N cm/Kg i kvadrat.
Dessutom: Loschmidts konstant, elektronens laddning, The golden ratio, Plancks konstant, gaskonstanten, Faradays konstant, ljushastigheten, elektronens massa, protonens massa, neutronens massa.
Chansen att ett protein ska kunna bildas av en slump är 10 upphöjt till minus 150, jämfört med att det finns ca 10 upphöjt till 80 partiklar i det kända universum. Chansen motsvarar alltså att råka välja rätt partikel i universum två gånger i rad!
Källa: youtube: The signs of Gods existence. Documentary, längd 1 tim 55 min.
Sen kan man ju resonera logiskt att det är märkligt att världen är så fantastisk och kan fungera så att vi har valfrihet att ordna allt för oss med god vilja, hur kan det vara så utan medveten planering.

Det finns en väldigt aktiv forskning kring ”Nära döden-upplevelser”, alltså många av de som är nära att dö men räddas tillbaka till livet har många gånger upplevt sig sväva iväg från kroppen, fri från sina fysiska begränsningar och sjukdomar och se sig själv uppe från taket. En del av dem har då träffat avlidna anhöriga, åkt igenom en tunnel (sett ljuset i tunneln) och träffat en högstående kärleksfull andlig varelse som låtit dem uppleva en livsrevy och sedan sänt dem tillbaka till det jordiska livet för att fullgöra sin livsuppgift. De som haft en sådan upplevelse blir alltid förändrade, de blir mer andliga, mer förlåtande, mindre materiella och de tappar all rädsla för att dö. Sen finns det en liten procent som fått en negativ upplevelse. Under upplevelsen har de haft fulla själsförmögenheter, ett perfekt minne och en verklighetsupplevelse och medvetenhet som varit starkare än den jordiska.
I vinter kunde man läsa i GT om en gotländsk grabb som kommit under ett vältande militärfordon och var nära att dö och hade en sådan upplevelse.
På youtube finns mängder av berättelser från intervjuade personer, mest i USA. Man kan söka på NDE, life after life eller life after death. Många vetenskapsmän intervjuas också.
För den som tror att upplevelsen beror på kemiska reaktioner i den döende hjärnan kan man påminna om delade upplevelser där personer vid en dödsbädd ibland också lämnar kroppen och följer med en bit på vägen. Deras upplevelse kan inte bero på syrebrist eller kemiska reaktioner.
En hjärnforskare (Eben Alexander) som haft en sådan upplevelse med hjärnan helt utslagen genom sjukdom menar att hjärnan bara är ett ofullkomligt filter och att våra själsförmögenheter egentligen finns i själen!
Det finns exempel på hjärnor som bara haft 10% av sin substans kvar och ägaren oförklarligt nog haft fullgod intelligens. Medvetandet är något som gäckar vetenskapen. 15 % av de som haft hjärtstillestånd har haft en utanförkroppenupplevelse.
Den största vetenskapliga myten är kanske den att vetenskapen har avskaffat Gud!

2 Hans Högqvist

skriven

Än en gång utmärkt observerat och förmedlat av Lennart Bengtsson.
En reflektion från mig bara, korstågen var till försvar av kristna som förtrycktes (läs slaktades) av muslimer.

4 Anonym

skriven

Har länge trott att veritofobi och bristande intelligens gått hand i hand. Men när jag ser uppgifter om att flera MP-representanter fått både högsta poäng på högskoleprovet och klarat Mensas intagningskrav så faller den teorin ... Eller är det så att det bara handlar om politiska strebrar som cyniskt utnyttjar veritofobin för att göra karriär?

Svar: IQ-måttet och klokhet och gott omdöme saknar helt samband, vilket det finns otaliga bevis för.
Lars Bern

6 tipp

skriven

... och då kommer man strax in på massmedierna. Om en forskare gör en observationsstudie på grund av någon hypotes så tar genast massmedierna studiens utfall som bevis på hur det ligger till trots att forskaren kräver mer forskning för att klara ut om det finns orsak och samband. Om några vänsterpolitiker har några politiska idéer så anser massmediefolket genast som rätt och sanning utan några som helst krav på konsekvensanalyser.
Massmedietjänstemännen saknar oftast elementära kunskaper och saknar tydligen dessutom förmåga att lära - och eftersom vi har politiker idag som är följare och inte ledare, så går det som det går.
Undrar ibland om inte det senaste millennieskiftets veritofobi kommer att nämnas samtidigt som 1500/1600-talens häxfobi i framtidens historieböcker.

8 Göran

skriven

Roligt länk till youtube-videon. På tal om klimatmodeller så kan jag låta en dator göra tusen sådana åt mig. Sedan tittar jag på verkligheten och väljer ut en av mina klimatmodeller som gör att verkligheten ser skrämmande ut.

Sedan kan jag hålla med Hans Högqvist om korstågen. Den historien behöver skrivas om lite. Vad gäller kristna angrepp på muslimer och vice versa ligger de kristna långt efter muslimerna. Av våld mellan kristna och muslimer står muslimerna för cirka 95 % om vi håller oss till Europa, Norra Afrika och Mellanöstern.

10 per eriksson

skriven

Instämmer helt med Lennarts beskrivning av socialdemokratins radikalisering vilket kan dateras till valet 1968 där partiet tog storslam och Tage Erlanders avgång 1969.

Radikaliseringen gick med blixtens hastighet, redan i början av 70 talet var TV & Radio erövrat av kommunister och radikala socialdemokrater, Dagens Nyheter och Göteborgsposten föll också i samma veva.

Nästa institution som föll var skolan när ubildningsdepartementet och lärarhögskolorna blev reservat och lekplatser för ideologer som visste att förkunna att allt som hade gällt före 1968 nu var obsolet, det tog dock lite längre tid att förstöra skolan eftersom ideologerna tvingades vänta ut att den del av lärarkåren som var född mellan 1910 - 1939 skulle dö av eller pensioneras, denna process var avklarad i början av 1990 talet och efter det så gick det som smort att definitivt avskaffa undervisning och kunskap, pricken över i kom i början av 2000 talet när modeordet var "demokratisering" vilket innebar ett påbud att lärarna skulle sluta att undervisa från katedern och ge eleverna makten att utforma hur kunskap skulle hämtas in dvs genom diskussioner och grupparbeten.

Socialdemokratins radikalisering är dock välkänd och ska man vara rättvis så försvann en del stolligheter under Göran Perssons styre - vad som är än mer intressant är Moderaternas radikalisering vilket också kan dateras dvs någon gång mellan Reinfeldts tillträde som partiledare 2003 och Moderaternas lilla storslam 2006 - gamla och omoderna moderater rensades ut till förmån för en armé av unga muffare vilka oftast saknade utbildning och heller aldrig hade betalat inkomstskatt.

De nya Moderaterna blev det nya arbetarpartiet och man kopierade så mycket man kunde btr metaforer och språkbruk från Socialdemokraterna, Miljöpartiet och radikal feministerna - partiet anammade nihilism och värderelativism - moderaterna trodde inte längre på någonting, man hade inga lojaliteter, rationalism ersattes av fjäsk för tillfälliga opinioner och den politiska taktiken var att partiet bara skulle följa med i den dagliga strömmen dvs det som var sant igår är falskt i dag respektive tvärtom.

Svar: Det har jag döpt till Schlingmanniseringen!
Lars Bern

12 Mats

skriven

Cargo cult science kallade Feynman det:
https://www.youtube.com/watch?v=qmlYe2KS0-Y

http://en.wikipedia.org/wiki/Cargo_cult_science

14 Samuel af Ugglas

skriven

Det blir ingen förändring på tillståndet i riket förrän befolkning begränsar politikernas möjlighet på att plundra medborgarna på sina tillgångar!
Nu senast har kuppmakaren Löfven tillsatt en utredning hur man skall stödja den döende tidningsvärlden med ytterligare utplundrade skattemedel.

16 Солжени́цын

skriven

Mycket kloka ord. Det är precis så man ska förhålla sig till allt. Tyvärr, som du påpekar, är allt idag istället baserat på vad som är "känslor", vad som är det "goda" och det "onda". Det blir en form av religion och den är sedan satt i sten och kan inte ifrågasättas. Vi ser det inom många olika områden, klimatet, invandringen, altruismen, vår historia, genusreligionen, offerhierarkin, vita människors skuld, o.s.v. Massor av områden som är helt stängda för diskussion eller debatt och där den som tänker själv och ställer frågor omgående degraderas till något ord som slutar på -ist eller -fob - så är samtalet avslutat. Det är precis såsom du skriver ingen skillnad mot religiös fanatism.

Jag menar att vi ska just vara ödmjuka att även om vi idag tror att vi förstår allt inom vissa områden så måste vi ändå ständigt fråga och utmana för att få bekräftat att teorierna stämmer. Själv skulle jag bli mäkta förvånad om det visar sig om 100 år att de teorier vi idag ser som självklara inom naturvetenskaperna fortfarande håller. Detta om vi får ha frihet att undersöka.

Tyvärr är allt politiserat, från samhällsvetenskaperna, historievetenskapen och naturvetenskapen. Människan hämmas genom att den fria tanken förbjuds och då dör samhället till slut.

Minns inte när det började men det har bara blivit värre och värre. Tyvärr har det även smittat av sig så att att läsa en blogg som denna i många kretsar kan vara "farligt" för din karriär.

Då inser vi hur långt vansinnet gått.

18 lennart bengtsson

skriven

Svar till Bo Blomberg

I strikt mening har Du rätt som så tydligt har klargjorts av Karl Popper. Emellertid måste man ändå sätta detta i ett sammanhang. Vi kan falsifiera Newtons mekanik som inte t ex kan förklara oregelmässigheterna i Merkurius bana men det betyder inte att Newtons mekanik inte är användbar. Det var av denna anledning som jag föredrog att använda verifierbarhet i stället för falsifierbarhet.

20 Tege Tornvall

skriven

Svensk journalistik inriktas allt mer på hur journalister anser att det BORDE vara än på hur det faktiskt ÄR. Det är en följd/yttring av den tävlan i godhet som allt mer präglar svensk offentlig debatt, aktuellt manifesterad av vår nya regerings strävan att ge oss en plats i FN:s dokumenterat maktlösa säkerhetsråd, försett med gloria upptill och lerfötter nedtill.
Sutte jag i en livbåt i storm på havet, skulle jag be Margot Wallström, Tage G. Pettersson, Maj Britt Theorin och liknande att sitta alldeles still och på inget sätt lägga sig i det akuta räddningsarbetet!