Handlar det verkligen om skifferoljan?

Den allmänna uppfattningen om bakgrunden till det dramatiska prisfallet på olja under det senaste halvåret, är att det är ett utslag av en strävan från de rikaste OPEC-staterna att försvara sina marknadsandelar mot amerikansk skifferolja. Jag tror att den slutsatsen kan vara helt fel. Om man utgår från att det är så, kan det leda till dyrbara felbeslut.

Redan idag har utvecklingen av frackingtekniken för att utvinna olja och gas ur skiffrar kommit så långt, att det krävs mycket lägre oljepris än dagens för att på allvar strypa skifferoljeutvinningen. Så fort efterfrågan kommer igång igen, kommer f.ö. den utvinning som lagts på is att kunna sätta fart med kort varsel.

Att starta ett frackingborrhål går betydligt fortare och är en betydligt mindre investeringsrisk än att t.ex. öppna ett nytt offshorefält. Till detta skall läggas att det pågår ett intensivt utvecklingsarbete för att förbättra den omogna frackingtekniken och göra den effektivare och miljövänligare än någon annan oljeutvinning. En aktuell utvecklingslinje är t.ex. att göra tekniken oberoende av vatten och istället använda flytande kväve. Mänsklig kreativitet kommer givetvis att hitta bättre och kostnadssnålare lösningar, som den alltid gör.

Min entydiga slutsats är att det baissade oljepriset inte kommer att stoppa skifferoljan och gasen från att flöda. Den enda effekten tror jag blir att man lägger en del projekt i malpåse, för att snabbt kunna starta upp dem när priserna kommer igen.

Jag misstänker att det verkliga motivet hos de tongivande inom OPEC, med Saudiarabien i spetsen, är att försvara oljans och gasens andel av hela den globala energimarknaden. Det höga oljepriset över hundra dollar per fat har skapat en situation där fler alternativ börjar komma i närheten av att kunna konkurrera. Mot bakgrund av klimatlarmen i västvärlden har det på detta sätt kommit inom räckhåll att kunna subventionera fram alternativa energiformer. Ett paradigmskifte där t.ex. bilismen går över till eldrift och pss blir oljeoberoende ligger nära. Detta är betydligt allvarligare hot mot de länder som är starkt beroende av sina oljeinkomster, än vad den amerikanska skifferoljan är.

Genom att låta oljan flöda med dagens förhållandevis svaga efterfrågan, har marknaden halverat oljepriset och med ens vidgat gapet mellan alternativa energislag och oljan. Plötsligt är det förenat med betydligt högre kostnader för klimathypade västländer att ersätta olja och gas i sina energisystem. Detta sker samtidigt som EU:s ekonomi är i kris.

Det är nog ingen slump att det här prisfallet kommit ett knappt år före den klimatkonferens i Paris, där ett splittrat väst tillsammans med FN hade tänkt driva igenom ett klimatavtal som kraftigt begränsar användningen av fossil energi. Den eniga fronten från Kyoto-avtalet är i upplösning, Kanada och Australien har hoppat av. Obama som lovat USA:s stöd har tappat kontrollen över kongressen, varför man inte kan räkna med USA heller. Den frammanade föreställningen om vetenskaplig konsensus bakom klimatlarmen är i upplösning och allmänheten har tappat sin tilltro.

Den billiga oljan är en fantastiskt välkommen injektion för världsekonomin. Bl.a. flera av de största utvecklingsländerna likt Kina och Indien som redan växer så det knakar, är starkt beroende av fossil energi. Ett halverat pris kommer att öka takten i den tillväxten.

När man kommer fram till Paris-mötet har oljemarknaden tagit ytterligare fart och förutsättningarna att kunna finansiera en strypning av fossilanvändningen kommer att vara ännu sämre än idag. Allt pekar på att den planerade klimatöverenskommelsen bara blir en massa hetluft och inga bindande bestämmelser. Alla länder kommer att fortsätta som hittills, om inget uppseendeväckande händer med klimatet, som idag är lika normalt som det varit under de senaste hundra åren.

Prispolitiken från OPEC:s sida som i det korta perspektivet drabbar oljestater med höga utvinningskostnader som Ryssland, Brasilien, Venezuela, Norge och Iran, kan faktiskt på lång sikt vara gynnsamt även för dessa länder. Det värsta scenariot för alla länder som exporterar olja och gas är trots allt att världen lyckas ställa om sig till alternativa energislag och att den marknadsandel som blir kvar för det fossila krymper.

http://www.thegwpf.com/oil-price-to-fall-to-20-as-gulf-states-battle-shale-drillers-in-us/

Kategori: Energi
Taggar: EU, FN Förnyelsebar energi Gas Klimatpolitik Ryssland USA olja
1 Ove:

skriven

Hej Lars, tackar för alla dina klarsynta inlägg med information som jag själv oftast kan kolla upp källan på. Men i fracking vet jag inte var du hittar din fakta. Som jag kommenterade dig innan om fracking och dess negativa ekonomiska och miljöförstörande kan jag nu informera dig även om de jordbävningsstartande effekterna (Ohio).

3 Gustaf Burstedt:

skriven

Det skall bli intressant att höra hur många limousine-körningar till/från klimatmötet under konferensen som totalt köps av dessa kaviarpolitiker.

5 Dennis L:

skriven

Det påstås även vara ett religiöst/politiskt motiverat dumpande av oljepriset för att det sunnitiska Saudi vill betvinga det shiitiska Iran och dess allierade. Ett uträknat pris på under $54 per fat skall tydligen kunna få den Iranska ekonomin i gungning. http://business.financialpost.com/2014/12/27/nevermind-u-s-shale-saudi-arabias-oil-power-play-targets-irans-economy/

7 Mats G:

skriven

Jag saknar Ukrainakrisen i analysen. Jag tror att det hjälper att pressa oljepriset nedåt för att minska Rysslands inkomster.

9 Göran Fredriksson:

skriven

Det stora och snabba prisfallet tyder på att det är många faktorer som samverkar. Både fundamentala och politiska.

Den ökande produktionen i främst USA, OPECs strävan att behålla marknadsandelar, klimatmötet, de förnybara energialternativen, energieffektiviseringen och att en elektrifiering av motorfordon rycker närmare. Allt detta medför att balansen mellan utbud och efterfrågan påverkas rejält. Tanken på Peak-oil verkar ha passerat sitt bäst-före datum. Det var inte utbudet som satte gränsen. Efterfrågan vände ner dessförinnan.

Utöver dessa fundamentala faktorer kan anas en politisk påverkan för att försvåra för ayatollor, Putin m.fl. För USAs del som stat (inte för dess oljeproducenter) är det nog bättre att behålla de ökade åtkomliga tillgångarna på olja och gas i backen för att dessa skall sätta ett tak för marknadspriset under lång tid istället för att bränna av dem i snabb takt.

Det var västvärldens industrialism som gjorde råoljan värdefull och gav makt till oljeländerna. Kan det som händer vara ett sätt att ta tillbaka den makten genom att minska dessa länders oljeintäkter? Vad händer i de länder som behöver höga oljepriser för att finansiera sin statsbudget?

Svar: Ligger nog en hel del i det du skriver.
Lars Bern

11 Åke Sundström:

skriven


Rätt, det handlar inte enbart om skifferoljan. Men inte heller enbart om ett politiskt spel. Du bortser nämligen, liksom re 9, från den allra viktigaste faktorn: konkurrensen mellan olja och kol. Oljekraschen har föregåtts av lika stort prisfall på kol. Där har vi huvudfaktorn, men både politiken och skifferoljan finns förstås med i bilden, fast i biroller.

Svar: Ja onekligen har kolets renässans varit en faktor. Vad som är hönan eller ägget när det gäller priset är lite osäkert.
Lars Bern

13 Tove:

skriven

De flesta amerikanska skifferproducenterna finansierar sig via belåning (kanadickerna via nyemissioner) och de är djupt skuldsatta. Saudierna vill antagligen göra finansiärerna av skifferbolagen mycket mycket nervösa med ett lågt och oförutsägbart oljepris, så nervösa att det blir dyrare och svårare att finansiera dessa bolag via lån under lång tid framöver. Ingen investerare ska glömma vad som nu sker.

15 Johan Tisell:

skriven

Men om EU och USA satte upp skyddstullar för olja mot dem med spöstraff...

Om jag någonsin tyckt att frihandel skall begränsas vore de nu. I stället för att djävlas med Putin för att han agerar som USA, vore det bra om man satte upp skyddstullar, då skulle USA kunna utvinna mer olja och det blev mindre pengar att ge till IS m.fl från Saudi.

17 Åke Sundström:

skriven

# 16
Tack för det förtydligandet, Lars, det var ett klart besked. Låt vara att jag - och säkert andra - överraskas när du säger dig alltid ha hävdat att kolkraft är att föredra framför kärnkraft (med dagens teknik).

Noga besett går du därmed ett steg längre än jag. Som framgick av inlägg 14 innebär den paritetsprincip jag utgår ifrån att kostnaden för kolkraft och kärnkraft alltid är ungefär densamma, bortsett från kortsiktigt varierande kolpriser och räntor. Detta förnekas ihärdigt i den svenska ankdammen.

Utomlands möter paritetsprincipen inga protester och den hör bevisligen hemma i elementär pristeori. Bara Sverige svenska energipolitiker har, samt gott om korrumperade "forskare", som genom att tiga om saken håller ljugandet vid liv.19 Kenneth Johansson:

skriven

Jag har snurrat runt här på internet och funderat på det sjunkande oljepriset som görs av Saudiearabien. Jag tror att det är USA som står för påtryckningarna där. USA håller på att kriga sönder länderna däromkring, får de här länderna in mindre med pengar blir det lättare för USA att ta över de här länderna med sin vapenmakt. Sista steget blir sedan att ge sig på Ryssland och Kina.

Med nuvarande pris blir i stort sett oljan gratis för USA.

21 Åke Sundström:

skriven

Sant,givetvis, att pris och kostnad inte alltid är samma sak. Kostnad för vem, måste man ständigt fråga sig.

Däremot gäller alltid principen att pris = marginalkostnad = marginalnytta. I normala fall, vid frånvaro av överkapacitet, är det totalkostnaden i NYA anläggningar som finns "på marginalen" och styr prisbildningen. Det är denna senare definition som avgör vad som vid en given tidpunkt är dyrt eller billigt.

Och enhetskostnaden i nybyggen kan(vid fri konkurrens)inte nämnvärt skilja sig åt mellan olika kraftlag. Därför är också kostnaden på marginalen densamma, vilket kullkallar allt tal om billig eller dyr energi. Den alltför dyra kommer helt enkelt aldrig att byggas eller importeras.

All energi som produceras till kostnader som understiger det korrekt satta marknadspriset är givetvis samhällsekonomiskt lönsam. Din avslutande mening antyder en motsättning som inte finns i den verkliga världen.

23 Peter Grafström:

skriven

Jag läste för några veckor sen att saudierna angav just det skäl som du säger Lars att de vill bevaka marknadsandelar. Men saudierna är i ett utpressningsiknande beroende av Usa för beskydd mot regimskifte - det var ju villkoret vid petrodollarns införande. Så det är nog inte så att väst bara råkar få draghjälp i ekokriget mot Ryssand och Iran.
Saudierna lär ha stora skulder(?) obegripligt nog men annars är det väl egentligen inte nödvändigt för dem att förbruka sina resurser.
Även med nya tekniker förblir petro'n en högkvalitativ råvara med många användningsområden.

25 Åke Sundström:

skriven


Saknar din kommentar till mitt andra svar, Mats L. Har du tagit till dig mina invändningar? Kunde kanske själv ha varit utförligare i de tidigare två inläggen, men man vill försöka skriva kort och koncist.


Du skriver att marginalkostnaden "inte tar inte hänsyn till några fasta kostnader". Men det är precis vad den gör - i ett normalläge där det råder ungefärlig balans mellan utbud och efterfrågan. I den siutationen är det NY kapacitet som behövs för att tillgodose en ökad efterfrågan. Då blir marginalkostnaden lika med den totala kostnaden i ett nybygge.

Pris = marginalkostnad är den generella principen. Pris = LÅNGSIKTIG marginalkostnad är den i normalfallet konkreta innebörden, medan den kortsiktiga marginalkostnaden (i stort sett = rörlig kostnad)styr om det finns ledig kapacitet.

Eftersom överutbyggnaden av kärnkraften skapade ett extremt kapacitetsöverskott har elpriserna de senaste 35 åren legat långt under normalpriset (cirka halva den nivån) - och därför också inneburit enorma förluster för folkhushållet, AB Sverige. När felinvesteringen väl var ett faktum, blev elrean den minst dåliga lösningen.

Politikernas spindoktorer har fingerfärdigt gjort svart till vitt genom att beskriva elrean som en vinst för konsumenterna, men tigit om de osynliga förluster som medborgarna på olika vägar drabbats av, bl a som delägare i Vattenfalls konkursbo (också det skickligt kamouflerat med hjälp av diverse bokföringsknep).

Så vad termen "marginalkostnad" betyder och hur priser sätt har spelat en nyckelroll i svensk energipolitik i ett halvt sekel. Därför är det hög till att klara ut sammanhangen och sätta punkt för ljugandet.

27 Åke Sundström:

skriven

# 26

Tråkigt, Mats L, att ditt svar så spårlöst försvann, men eftersom du inte återkommit tycks vi vara överens om beskrivningen i #25.

Låt mig tillägga att det enligt min erfarenhet knappast finns en enda vanlig riksdagsledamot som förstår hur en marknad fungerar. Hörde en gång hos IVA en s k talesperson envist hävda att elpriset bör motsvara genomsnittskostnaden. Huruvida han var okunnig eller medvetet ljög må vara osagt, men säkert är att det legat i de två stora politiska partiernas intresse att tiga om det extremt stora gapet normalpris och reapris och inte minst om dess innebörd: gigantiska samhällsekonomiska förluster.

det faktum att detta gap d.

sdanningen om kvalificerade publicken Det beror på att våra byråkrater och utredare sällan eller aldrig ansträngt sig att förklara hur normalpriset skall definieras och vilket gigantiskt gap det varit mellan detta normala elpris och de reapriser som elöverkapciteten tvingade fram. kärnkraftsutbyggnaden tvingade fram. vad detta i praktiken inneburit. Man har För sanningen om överkapacitetens storlek och de oerhörda ekonomiska förlusterna tällarna, våra politiker, har

2 Eschaton

skriven

Intressant och intelligent betraktelse som vanligt. Tack!

4 Kenneth Johansson

skriven

Jag skulle gärna vilja veta mer om kopplingen mellan oljan och dollarn. I nuläget gör USA allt för att hindra länder att köpa och sälja olja i annan valuta än dollar. Om länder lyckas med det minskar USA som militärmakt över hela världen. USAs enorma makt handlar i slutändan om pengar, de är beredda att starta världskrig för pengars skull.

6 Björn i Bromma

skriven

I Mellan Östern finns knappt något annat förutom oljeindustri. Ingen tillverkningsindustri som tillverkar produkter för en global marknad.
Undantagen är tex. Dubai och Bharain som lyckats skapa paradis för lyxturism, vilket man har lyckats bra med. I övrigt finns ingenting förutom olja med dess ringar på vattnet.
Efter ca 50 års otroliga oljeinkomster så har man inte lyckats skaffa fler "ägg i korgen", jämför tex Japan, Sydkorea, Kina mm.
Det säger en hel del om vad det egentligen handlar om.

8 Dennis L

skriven

@Mats G: Läste du inte länken jag bibringade i mitt inlägg? ;-)

10 Folke lidén

skriven

10000-kronors frågan:
Hur vet man att en klimatkonferens är över?

Svar:
Man ser en mängd miljöaktivister och alarmister som uttalar sig i media om att hela konferensen är en skandal och ev överenskommelser alls icke är tillräckliga. De flesta intervjuerna avslutas med en förbittrad kommentar om att allt är USAs fel.
Journalisten som sannolikt själv är miljöalarmist och anti USA håller med.

12 Sven Sore

skriven

Enligt svt.se så beror de låg energi priserna på vindkraft. Se Jan Nylander’s reportage ”Vindkraft driver fram rekordlåga elpriser” 16 november 2014.
Darra månne araber, ryssar och amerikaner nu ska vi installera 186 vindkraftsturbiner till och världspriset på energi kommer att slå i backen!

14 Åke Sundström

skriven

# 11 Det handlar mindre om hönan och ägget än om en självklar ekonomisk paritetsprincip: att likvärdiga produkter betingar ungefär samma pris. Oljebaserad energi kan inte, varaktigt och i slutledet, vara dyrare än kolenergi.

Av samma skäl kan kärnkraft inte vara billigare än kolkraft (på en fri marknad utan statliga straffskatter ellor subventioner). Och det är kolet som i kraft av sin dominans är prisledande och anger det kostnadstak som andra producenter tvingas anpassa sig till. Det gäller även ny reaktorteknik. Vindkraften är i dagsläget uppenbart olönsam och byggs ut enbart tack vare det statliga stödet (elcertifikaten).

Utmärkt om du, Lars, bidrar till att brännmärka det politiska ljugandet om "dyr" olja eller "billig" kärnkraft. Notera gärna också den skrämmande okunnigheten i riksdagen om prisbildningens elementa: att priset styrs av marginalskostnaden - inte av genomsnittskostnaden, som t o m Svenskt Näringsliv ibland låtsas tro.


# 12 Och vad våra medier påstår går inte att lita på, Sven Sore. Det är inte vindkraften som sänker elpriset, utan överkapaciteten - helt oberoende om den består av kärnkraft eller vindsnurror. Förvänta dig inte att SVT skall förstå den saken, när våra korrumperade "experter" så nogsamt tiger om sådana viktiga nyanser.Svar: Håller med dig Åke.
Lars Bern

16 Åke Sundström

skriven


# 14 Vilken glad överraskning att vi är överens, Lars. Enligt min lite vaga minnesbild har du tidigare försvarat talet om kärnkraften som ett billigt och därmed viktigt energislag. Är det jag som minns fel eller du som har tänkt om? Att ändra sig när man gör nya upptäcker är enbart hedersamt.

# 15 Begriplig tankegång, men det vore mycket enklare att nå ditt mål genom att USA höjer sina bensinskatter till närmare halva den svenska nivån. Om samtidigt Sverige skrotar sina koldixidskatter hamnar vi i den bästa av världar. Knäcker OPEC för gott, höjer välståndsnivåerna, sidesteppar en skamlöst osaklig och populistisk miljörörelse samt sanerar USA:s statsfinanser. Inget dåligt klipp!


Svar: Jag tror inte dagens kärnkraftsteknologi kan konkurrera med fossilkraft från kol och har aldrig trott det. Motivet för att satsa på kärnkraft skulle vara att minska koldioxidutsläpp, men eftersom inget tyder på att dessa är till nackdel för mänskligheten så ...
Lars Bern

18 Johan Tisell

skriven

OT

Lars!

Jag hörde på radion att VTABs (Göteborgspostens m fl) tryckeri på Hisingen nu läggs ned. Din prognos om papperstidningens dör realiseras allt mer!

20 Mats L

skriven

Ake (#11) pratar om en paritetsprincip: Om tva produkter kan ersatta varandra kommer deras langsiktiga prissatting att utvecklas sa att de kostar like mycket per nyttoenhet. Det ar korrekt och paverkar prissattningen. Kom dock ihag att det ar skillnad pa pris och kostnad. Sa visst kan ett energislag vara billigt = ha laga kostnader = samhallsekonomiskt effektivt att anvanda.

22 Mats L

skriven

Jag skriver detta inlagg eftersom jag anser att Ake (#21) har fatt vissa begrepp om bakfoten. Det kan vara rent skadligt att anvanda sig av mikroekonomernas forenklade rena modeller. Jag ar i detta inlagg inga synpunkter pa verkliga kostandsnivaer pa enskilda energislag.

Ake sager: "Däremot gäller alltid principen att pris = marginalkostnad = marginalnytta."

Det ar rent felaktigt. Pris ar identiskt med marginalkostnad bara om perfekt konkurrens rader. Det sker aldrig utanfor en mikroekonomisk textbook. Aldrig. Skillnaden mellan marginalkostnad och pris ar antingen vinst eller tackning for fasta kostnader. I korthet blir priset en funktion av bade marginalkostnad och konkurrenssituationen i branschen. Det ar en stor skillnad.


1. Speciellt inte nar de fasta kostanderna ar stora. Marginalkostanden tar inte hansyn till nagra fasta kostnader.


24 Åke Sundström

skriven


#22

Självfallet utgår jag (och all annan seriös diskussion) från villkoren på en fri marknad, utan statlig inblandning. Då gäller faktisk textbokens beskrivning, även om villkoret "perfekt" konkurrens inte helt må vara uppfyllt. Det finns ofta lite "svinn" i form av illegalt prissamarbete från företagens sida, men har man en någorlunda alert kartellmyndighet är detta ett ringa bekymmer jämfört med den skada vår riksdag förorsakar med sina diskriminerande koldioxidskatter, elcertifikat mm.

Du har fel när du hävdar att marginalkostnaden exkluderar fasta kostnader. Som jag skrev i #21: "I normala fall, vid frånvaro av överkapacitet, är det totalkostnaden i NYA anläggningar som finns "på marginalen" och styr prisbildningen."

Alltså: i normalpriset ingår både rörliga och fasta kostnader i nya kraftverk. Det är BARA i lägen med överkapacitet som det är "tillåtet" att bortse från de fasta kostnaderna. Så länge priset ger täckning för produktionens rörliga kostnader är det nämligen bättre att producera med förlust än att avveckla verksamheten. Att överleva, som man säger, med hjälp av rost och röta.

26 Mats L

skriven

Vilken infantil stil av moderatorn att kasta inlagg. Ake 25 vantade pa mitt svar, vilket du redan hade raderat. Och du skall kalla dig serios?

Svar: Vad skrev du i det inlägget? Jag kommer inte ihåg det och f.ö. godkänner jag alla inlägg som inte är personliga förolämpningar eller liknande.
Lars Bern