Tafsa inte på äganderätten

Ekonomen Hernando de Soto har genom studier av u-länder kommit fram till att det som framförallt hindrar ländernas ekonomiska utveckling är avsaknaden av en fungerande äganderätt. Eftersom staterna antingen har för krångliga och icke fungerande system för registrering av äganderätt så registreras inte egendom. Det fasta kapital som då faktiskt finns i företag, bostäder och mark blir då dött kapital, som inte går att omsätta eller belåna. Folk i dessa länder är inte rakt igenom fattiga, de äger hus, företag, mark, med mera. Men värdet av detta kapital syns inte och kan inte omsättas eftersom det inte är betryggande registrerat. Detta har varit en huvudorsak till att kapitalismen segrat i andra länder och att många u-länder förblivit fattiga trots omfattande bistånd.

Avsaknaden av ett statligt system för registrering och skydd av egendom och en fungerande lag om äganderätten, leder till ett flertal negativa följdeffekter. Till exempel blir rättssystemet haltande, frågan om vem som har rätt till vad, blir svår att besvara. Det blir även svårt att ta lån eftersom det inte finns någon registrerad säkerhet och ett samhälleligt skydd.

En av samhället registrerad och säkrad äganderätt ger en rad positiva effekter. Bland annat lyfts individen fram ur massan och får ett individuellt formellt ansvar för sin egendom, för sin bostad t.ex.. Det blir plötsligt intressant för ägaren att förvalta sin egendom så att den blir mer värd och ger maximal nytta. Dessutom kan individen förlora egendomen, om han inte har den kan han inte förlora den.

Under senare år ser vi en rad exempel på tidigare fattiga länder där plötsligt välståndet börjat blomstra och den ekonomiska tillväxten tagit fart. Bakom denna utveckling finns alltid bättre lagar för att trygga människors egendomar. Det har helt enkelt blivit intressant att investera när man vet att man själv får njuta frukterna.

Vårt samhälle har en lång tradition med stor respekt för äganderätten, som varit en av grundpelarna i vår välfärdsstat och en nödvändig förutsättning för vår ekonomiska utveckling. Dagens svenska politiska debatt är i detta sammanhang väldigt oroande.

Ägarens rätt till sin egendom och samhällets skydd av människors egendom är under attack från en rad håll. Skulle den här debatten gå över i politisk handling kommer äganderätten att urholkas och människors intresse för att ha egendom i Sverige skulle minska.

Det mest aktuella fallet är alla propåer som går ut på att aktieägare inte längre skall ha suverän rätt till sin egendom. Det ställs t.ex. en rad krav på att andra än ägarna skall kunna bestämma om vilka personer som skall sitta i företagens styrelser. Krav på annan lagstadgad hänsyn än ägarens intresse som kön, etnicitet, religiös tro kan komma att ställas vid val av ledamöter i bolagsstyrelser. Vem kommer att vilja starta och investera i ett företag om hon eller han inte själv får bestämma om vilka som skall sitta i styrelsen och teckna firman? Vem kommer att satsa sitt kapital i börsföretag där annat än lämpligast kompetens läggs till grund för valet av ledning och styrelse?

Det ställs även krav på att ägare inte skall fritt kunna disponera vinsten från sitt företags verksamhet, beroende på varifrån man får sina försäljningsintäkter.  Samhället sviktar också i skyddet av egendomar från att tas i anspråk av människor som inte är dess ägare. Ett färskt exempel är en privat industritomt som ockuperats av tiggare och där samhället helt abdikerat från sin viktiga roll. Det enda man gjort från samhällets sida är att med hot om skyhögt vite, kräva att tomtägaren tar hand om nedskräpningen från de människor som ägaren inte har rätt att avhysa. Detta är bara några enstaka exempel, men det går att hitta fler.

Forskningen är entydig på den här punkten. Om äganderätten i vårt samhälle på dessa sätt urholkas kommer intresset för att investera i företag och fast egendom i Sverige att sjunka snabbt. Det kommer att allvarligt skada den svenska välfärden, jobben och den fortsatta ekonomiska utvecklingen.

Äganderätten är en omistlig del av ett civiliserat ekonomiskt utvecklat samhälle som man inte ostraffat tafsar på!

Näringsliv | Etisk förvaltning, fattigdom, ägarstyrning | |
#1 - - Göran:

En mycket viktig artikel. Det är inte bara så i u-länder att det saknas registrering av t.ex. fastigheter (mark) utan även att det inte ens är tillåtet med privat ägande. De flesta bönder i Afrika får inte äga den jord de brukar. Och märk väl, att Sverige ger enorma belopp till regeringar i sådan länder. Totalt bortkastade pengar. Det behövs inte ett enda öre i bistånd till ett fattigt land. Det behövs bara kapitalism i dem.

Taiwan är ett jättebra exempel på hur ett land går från fattigdom till rikt. Där var det inte lagligt för en bonde att äga mark. Staten ägde all mark. När landet via en reform lät bönder äga mark började Taiwans ekonomiska utvecklingen. Bönder fick ekonomiskt överskott som investerades i industrin som därmed kunde börja växa.

#2 - - Peter L:

Jag tror vi skall se äganderätten och lagstiftningen i ett vidare perspektiv. Är inte all lagstiftning i grunden avsedd att skydda oss från våld i alla dess olika former, fysiskt, psykiskt, ekonomiskt, socialt, intellektuellt och kulturellt? Äganderätten och dess skydd är den mest uppenbara sociala nödvändigheten för samhällsbygget, de andra våldsformerna är vi mer kluvna inför men jag anser dem lika viktiga. Den som genom oklara kontrakt blir fråntagen sina patenträtter eller annan ekonomisk tillgång är lika ovillig att återigen försöka bygga värden som den som blivit bestulen. Den som i möte efter möte försökt argumentera för något som är uppenbart rätt men sett sina argument negligeras av mötesordföranden, lider lika mycket skada som den som bestulits. Du själv har säkert blivit förbisedd i vetenskapliga sammanhang trots att din bevisföring varit oklanderlig, intellektuellt våld. Och hela svenska befolkningen utsätts just nu för kulturellt våld, den svenska kulturen hånas och bespottas trots sina uppenbara fördelar och sitt historiska värde. Oberoende av hur våldet utövas och i vilken form så är dess skadeverkningar på samhället stora, ett gott samhälle kännetecknas av tillit till medmänniskor och makthavare. Sveriges politiska, samhällsförvaltande och ekonomiska elit tullar just nu mycket hårt på det samhällskapital Sverige har, vid ett visst, ännu okänt, mått av våld på vår rättigheter och friheter kommer samhället förfalla till u-landstillstånd. Vi är redan på ett lutande plan och tillståndet nu är att vi alla försöker skydda det vi har i stället för att bygga nytt inför framtiden.

#3 - - Peter L:

Jag skrev tidigare om våld och vill komplettera med en liten anekdot. För ca 30 år sedan utvecklade jag och en kollega en liten elektromekanisk produkt med mycket brett användningsområde. Vi patentskyddade den i något som kallades ett världspatent och kontaktade sedan en stor tysk koncern och erbjöd dem tillverkningsrätten. De bad om samples och stal sedan produkten rakt av inklusive de missar vi gjort i plastverktyget. Efter att i några år kämpat i Tysk domstol vann vi mot dem, de hade då lagt tillverkningen i ett fristående bolag som de avvecklade och sedan satte i konkurs innan vi fått någon ersättning. De flyttade sedan runt produktionen till olika länder och bolag allt eftersom vi stämde dem. Efter att i 20 år jagat dem erbjöds min kollega förlikning med 2 milj. kr. Produkten var då föråldrad och saknade ekonomiskt värde. Detta som exempel på ekonomiskt våld, den starkes rätt. Utan någon som helst jämförelse i övrigt så är väl Håkan Lans ett lysande exempel på hur mycket skada ekonomiskt våld kan förorsaka, han har spenderat merparten av sitt liv i försök att skydda sig mot stora ekonomiska våldsverkare istället för att göra det han är bra på.

#4 - - Johan:

"Det kommer att allvarligt skada den svenska välfärden, jobben och den fortsatta ekonomiska utvecklingen."

Ser vi inte här hur långt gågna vi redan är? Bloggen vill försvara äganderätten men känner sig tvungen att använda argument för hur äganderätten egentligen är till för att gynna andra än ägaren? Äganderätten är till för att politiker skall få mer pengar att pressa ur medborgarna, troligtvis då för att använda i politikernas sociala ingenjöreri?

#5 - - lennart bengtsson:

En utomordentlig viktig artikel.
Dagens svenska politiker, med få undantag, förefaller att helt ha abdikerat för det självvalda och spöklika vänsterparlament som nu tycks ha infiltrerat samhället på alla nivåer. Att myndigheterna vägrar att ta itu med tiggareländet som håller på att växa samhället över huvudet och därtill ha fräckheten att hota markägare med kraftiga böter för nedskräpning och samtidigt förhindra avhysning är ett av flera tecken till samhällsförfall! Det är en befrielse att komma till andra västländer där tiggeri i den form som nu i rasande takt sker i Sverige med smuts och förfall är förbjudet. Härtill kommer det omfattande våldet som inte ens socialdemokratiska politiker kan blunda för längre. Det är snart dags att varna utländska vänner och kollegor att hålla sig borta från Sverige.

Hela tanken med en arbiträr kvotering av diverse individer i kommitteer och styrelser utan krav på kompetens och utan företagsägarnas godkännande är likaledes absurd och bara ett annat tecken att samhället befinner sig på det sluttande planet, Det mest skrämmande är att så få tycks begripa vad som är på gång.
Nästa steg blir väl att krav kommer att ställas att Nobelpriset skall könskvoteras. Allting blir möjligt i en allt galnare värld där förståndet är på väg ut.

#6 - - Bengt-Ove Högström:

I detta har författaren helt rätt och det är av största vikt att dessa synpunkter kommer fram. Man undrar om det som hänt i Malmö är en aktiv politisk handling eller om det gjorts av några förståndshandikappade tjänstemän. Flathet och skenhelighet tycks breda ut sig bland de som skall styra vårt samhälle.

Bengt-Ove Högströ

#7 - - Anonym:

Palme lär ha sagt att privatpersoner får gärna äga mark men samhället skall bestämma över den.
Allemansrätten kan missbrukas genom att bolag ordnar med upprepade utflykter över andras mark. En markägare lär inte själv få avlägsna växter som planterats av någon om de stått längre än viss tid, vill minnas sex månader.

Vi har fått en kultur som i Vilda Västern där markägare måste rida runt sina marker för att konstatera intrång. Om intrånget är människor får markägaren inte med våld jaga bort dem. Ett sätt är att inhägna markerna och ha lösgående arga tjurar.

#8 - - Algot:

När det gäller tiggare som har ockuperar mark så gäller tydligen att dessa måste avhysas bums. Om de inte gör det så kan de hävda besittningsrätt och då kan de inte längre avhysas. Läs en närpolis uttalar sig på:
https://www.facebook.com/malmostad/posts/10153031270462512?comment_id=10153088720247512&notif_t=share_comment

"Eventuella åtgärder mot boende i Pildammsparken kommer att ske genom att markägaren begär detta hos kronofogden. I de fall att kronofogden behöver det begär de handräckning av polisen. Lokal ordningsstadga och ordningslagen är inte tillämpligt då detta boende har skett under längre tid. Detta innebär att om vi upptäcker någon som har för avsikt att etablera ett boende så kan vi agera, är boendet etablerat däremot så gäller andra regler. /Mats Karlsson, biträdande polisområdeschef i Malmö"

Tänk på det om ni får någon som campar för länge på er tomt - ganska snart kan du inte bli av med dom...

#9 - - Tege Tornvall:

Viktig läsning för Göran Greider - men då får han väl blodstörtning!

#10 - - Солжени́цын:

Mycket viktig fråga som borde vara grundläggande att debattera och fundera på.

Jag anlägger ett vidsträckt perspektiv. Delar dock i sak författarens syn.

Oligarkerna i Ryssland lyckades på "laglig väg" stjäla ryska folkets naturresurser. Putin försökte sedan, endast med viss framgång, återta detta. Idag stämmer dessa oligarker Ryssland inför Europeiska domstolar för enligt lagen har de inte gjort något fel. Lagligt, nej kanske inte, men moraliskt, jo det var ren stöld.

Förr i tiden ägde aristokratin stora landområden i många Europeiska länder. Först när det blev jordreformer kunde friheten och självbestämmandet öka.

Björn Wahlroos, Sampo, har en intressant analys i sin bok att det krävs två saker för att utveckla äganderätten. En värdefull mark och avsaknaden av krig. Teorin tycks få giltighet eftersom just Storbritannien fyller båda dessa kriterier. Landet har sällan riskerat att slås sönder p.g.a. krig och marken är begränsad. Därför var det också här som äganderätten utvecklades som mest.

En annan aspekt är skatterna. Höga skatter urholkar effektivt äganderätten därför att vi inte får behålla det vi själva skapar.

En intressant aspekt av äganderätten anser jag är detta med migration.

Som jag ser det äger svenska medborgare Sverige. Det som byggts upp i Sverige har dels funnits här sedan länge men samtidigt har det vårdats och det har skett stora investeringar för att skapa det.

Utan att ha räknat så noga så har säkert varje medborgare några miljoner i nettoförmögenhet bara i den svenska statens egendomar och infrastruktur.

Idag får den som kommer hit alla dessa värden helt gratis. Jag menar att om man vill bli svensk medborgare så får man inte vara en "free rider" utan bör då ersätta de tidigare ägarna som har betalat för dessa värden.

Jag menar att det här borde vara en självklarhet. Det är enkelt att förstå om man tänker att vi tar in en miljon migranter då kommer vi att behöva utöka all infrastruktur med motsvarande på sikt. Då borde räkningen skickas direkt till dem, eller hur? Men eftersom det praktiskt är omöjligt, bör detta betalas vid ett medborgarskap. Jag föreslår 1-2 miljoner per person.

Idag skänker vi bort detta, vilket för mig känns synnerligen märkligt.

Vi skänker inte bort, normalt, det vi äger privat till andra. Varför ska vi göra det bara för att vi äger det gemensamt?

En del hävdar att äganderätten måste begränsas och hänvisar till att i 0,1% äger 50% av amerikanskt näringsliv. Det kan så klart vara ett relevant argument men frågan är i så fall när Bill Gates och Steve Jobs skulle ha fått sina företag konfiskerade? Vid 1 miljard, 10 miljarder eller 100 miljarder. Vill man ändra på siffrorna ovan måste man nämligen konfiskera dessa entreprenörers aktieinnehav. Något att fundera på.

Desto mer jag funderar på olika frågor så landar jag i att det ofta finns relevanta undantag till en regel. Till slut landar man i det som brukar kallas sunt förnuft. Något det finns gott om hos vanligt folk men tyvärr, idag, mycket litet av i toppen på samhällspyramiden.

#11 - - lensof:

Förr sa man att när en generation lyckats bygga upp ett välstånd så förvaltas detta av nästkommande för att sedan raseras av den tredje. Och vi är i den tredje nu. Det ställer krav på individer, organisationer och samhälle att förvalta en rikedom oavsett vilken rikedom det gäller. Kan man inte vårda och skydda det man fått till sig blir det snarare en förbannelse än en glädje. Se bara vad som händer med den plötsligt rike lottovinnaren eller den vackra flickan som inte fått lära sig detta.
Utan ansvarstagande och viss självdisciplin rinner inte bara rikedomen bort den skadar innehavaren under tiden.
Många makthavare i vårt land beter sig som hallickar och säljer invånarna och deras tillgångar kränkande billigt samtidigt som de på olika sätt söker anklaga oss som mår dåligt av att se detta. Maktbegäret gör att de vill ha ett följsamt okunnigt och passivt folk, deras inkompetens gör att de inte inser vad detta leder till. Vi är i en negativ spiral som är svår att hejda, tveksamt också om någon vill eller bryr sig.

#12 - - Björn i Bromma:

För en tid sedan så gick det en förträfflig BBC-serie på Kunskapskanalen som hette ungefär "Why the West beat the rest-the six killer apps". The "six killer apps" bestod av: Competition, Science, Demokracy & Property, Modern medicine, Consumerism och Work ethic. Programledaren var i sista avsnittet pesimistiskt bekymrad över att politikerna har börjat tumma på apparna i negativ riktning.
Den politiska diskussionen om bolagsstyrelser är enbart töntig. Man skulle vilja se när en europeisk toppklubb i fotboll med flit inte ställer upp med bästa laget till matcherna, den managern skulle inte bli långlivad.
Gällande nämnd industritomt i artikeln så antas Kista. Här håller it-företag och folk kontinuerligt på att flytta ifrån, tex Apple, Microsoft, Compaq, Ingram Micro, senast i raden är Oracle.
Kista är snart nog ett nytt Detroit i miniatyr.

#13 - - Christer Frinäs:

Frihet o valfrihet
Rättssäkerhet
Yttrandefrihet
Demokrati
Äganderätt
Allas lika värde
De mänskliga fri och rättigheterna

#14 - - Per-Olof Persson:

Äganderätten är den viktigaste institutionen (spelregeln) för att uppnå välstånd. Teoribildningen kring institutioners betydelse för ekonomin har utvecklats av den österrikiska skolan inom nationalekonomin, främst av Ludwig von Mises.

Mises viktigaste verk är "Human Action". All teori bygger på formell logik och det viktigaste axiomet (en självklar sanning) som all teoribildning utgår ifrån är "mänsklig handling".

Det går inte att skapa någonting utan en mänsklig handling, vilket är en självklar sanning eftersom motsatsen innebär att ingenting kommer att ske. Om någonting är sant får det inte finnas några logiska motsägelser.

Andra logiska sanningar är att individen handlar för att uppnå sina högst värderade mål. Individen måste ha tillgång till medel (ex pengar, utbildning) för att kunna uppnå sina mål.

Den viktigaste personen i en marknadsekonomi är entreprenören. Det är denne som fattar besluten i en ekonomi efter att ha hämtat in information av olika slag, främst ifrån prissystemet (som skapar vinster/förluster).

#15 - - tipp:

Ett ypperligt inlägg och många intressanta kommentarer.
Ett annat område där äganderätten reellt ligger löst är då Skatteverket får för sig att någon skattat fel, driver en så lång process att företaget lider skada och till och med går i konkurs utan att faktiskt ha gjort fel. Förvisso kan den skadelidande få ett litet skadestånd men det är inte många droppar av det som totalt förloras inklusive lusten och förmågan att driva något vidare.
Andra funderingar:
Tiggarna undandrar i praktiken de svenska samhället en mängd konsumtionsresurser som tillförs ett annat land. Ska vi betala fullt ut till EU samtidigt som vi stöder vissa andra länder? Borde vi inte få del av de tillgångar som EU anslog till Rumänien men detta land inte utnyttr? Detsamma kan gälla fler områden.
Björn talade om "six killer apps" som är lätta att instämma i, men samtidigt är det lätta att instämma med Солжени́цын om sunt förnuft. Börjar inte en del vetenskap beröva människor alltför mycket. Klimatkostnader, energisubventioner, livsmedelsförstörelse, medicinfusk? Var är den kontroll som staten ska vara ansvarig för för medborgarnas hälsa och välgång och välstånd? Den kontrollen är numera skrattretande, men farlig. Man jobbar med näbbar och klor för hindra folk äta ofarliga kosttillskott samtidigt som gift som nikotin, alkohol, socker, livsfarligt fett tillåts komma ut i handeln.
Beträffande okontrollerade äganderätt så kolla också vad som händer i Indien där med krav från IMF nästan hela bomullsodlingen är Monsanto-styrd så människor hamnar i ohållbara skulder och begår självmord.
Sunt förnuft?

#16 - - Peter Grafström:

Peter Ls vittnesbörd illustrerar problemet med alltför mycket privat makt. Oligarkier kontra de små skyddslösa aktörerna. Det behövs en stark stat som skyddar en socialt ansvarsfull och väl fungerande marknadsekonomi och som också kan bespara de små deras ensamma kamp mot jättarna. Socialister och libertarianer har båda allvarliga brister i sin analys.

#17 - - Lars Myrén:

Helt rätt. Registrerad äganderätt är grunden för ett lands välfärd och och ekonomisk utveckling. Som Göran (1) uttrycker det, kapitalism är vad som behövs, ej villkorad hjälp till utvecklingsländer. Exempel Rwanda där president Kagami lyckats med att genom ordning och reda locka investerare och tackar nej till villkorade allmosor.
Vår vän, nunnan Monique Kankera i Cyangugu Rwanda som vi med flera andra har hjälpt ur kaos efter 1994 års genocid, har med energi och sunt förnuft lyckats bygga upp en verksamhet med värdshus och apotek som efter 20 år självfinancierar hjälpverksamheten som nu fokuseras på utbildning.
Men hon har ingen registrerad äganderätt, ingen lagfart, dyrt och svårt att få. Det enda hon kan göra är att varje år hos kommunen uppdatera ett papper som bevisar att hon har rätt att bruka sin mark och byggnad.
Trots detta, hennes lån i bank kostar ca 17 % ränta. Vi lärde henne att all investering måste betala sig på 5 år. Detta bromsar givetvis utvecklingen i Rwanda som dock är bland de snabbaste i Afrika.
Ref. Hernando de Soto, Lima Peru,The Mystery of Capital, Why Capitalism triumps in the west and fails everywhere else, Basic Books, 2000, förklarar saken.

#18 - - Ola Jennebrink:

För tusen år sedan härjade ett rövarband från Island den baltiska kusten. En tidig morgon landade de tre skeppen vid en gård där folket ännu sov. Rövarna tog vad de fann av värde och gick till sjöss utan att folket på gården vaknade. Komna ett bit ut på havet drabbades rövarnas ledare av samvetsbetänkligheter. Han insåg att han hade gjort sig skyldig till stöld. Skeppen vändes och de rodde tillbaka till gården. Väl där satte de eld på boningshuset och när folket kom utrusande ur lågorna höggs de ner en efter en. Därefter seglade vikingarna vidare med rena samveten.
Av denna berättelse kan vi lära att äganderätten hade en stark ställning redan under vikingatiden.

#19 - - Göran:

#16 Peter Grafström

Vad socialister anser om äganderätt kan vi lämna därhän för alla förståndiga människor borde veta att deras äganderätt stavas fattigdom.

Libertarianer anser jag har den mest sunda synen på ägande av mark. Det behövs ingen stat för att skydda sig mot oligarker. De skulle faktiskt ha väldigt svårt att bli oligarker i ett samhälle utan en stat. Vem ska hjälpa dem att bli oligarker?

Ta bara Sverige där kommuner via korrupta politiker och statstjänstemän stjäl mark av vanliga människor för att via politiska poäng eller pengar använda marken till sådant som de kallar för samhällsintresse eller allmännas bästa, vilket ofta är att ge marken till något företag.

Miljöförstöring blir mycket svårare om det bara finns privat mark och ingen statlig mark. Miljöförstöring sker oftast på allmän mark. Det är oftast staten som låter företag skita ner.

Vi kan sätta upp en lista på vad vi anser staten ska göra, skydda oss etc. Varje punkt på en sådan lista kan libertarianer slå sönder.

Staten skola har indoktrinerat oss att vi inte klara oss utan stat och skatter för många saker, så vi ifrågasätter inte ens om det är så eller inte. Det är bara att börja ifrågasätt och finna att vi klarar oss utmärkt utan en gigantisk stat och vi kan göra allt mycket bättre än staten.

#20 - - Maria:

Jag hör redan folk säga i Europa att de inte vill åka till Stockholm för alla tiggare. Man får inte vara ifred, säger de. Vilka besökare vill Stockholm och Sverige värna mest om, tiggare eller turister?

#21 - - Samuel af Ugglas:

Äganderätten och med vad den tillhör av övriga rättigheter har sedan Axel Hägerström tid i den svenska akademikervärlde systematiskt urholkats och har för politiker icke något som helst betydelse längre.
Det räcker med att vi läser "regeringsformen" 2 kap. paragraf 18 sista stycket för att inse ägares tillkortakommande.
Det har gått så långt och snett att numera är det särintressen som har tillskansat sig bättre rätt i domstolsärenden beträffande enskild egendom, att rättmätiga ägare är utelämnade till domstolars godtycke t.ex "slussenärendet" i Stockholm. Varje dag läser vi tidningar och annorstädes hur äganderätten kränks och tyvärr leder horder av socialister angreppen mot den enskilde medborgaren.

#22 - - Dan Karlsson:

KOMMUNISTER och vänstermänniskor måste hållas borta i sammanhanget.
Ty dessa vill att ägarna skall stå för köpet medan de kräver att få disponera egendomen!

De kännetecknas av att oftast vara:
1. Lata
2. Tycker att andra skall försörja dem.
3. Slafsigt klädda
4. Orakade
5. Mycket låg självinsikt.

#23 - - PFEP:

Den där orkar kan jo tröska genom denna sida:
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19720719.htm

Där står svart på vitt hur illa äganderätten är ute i Sverige.
Det talas i den flertalet reviderade lagen, om 'extraordinära' förhållanden och det är väl där vi i dag är, det med tanka på Boverkets nyligen publicerade utredning, var allmännyttan, hyresrätter i gemen, måste underläggas en central administration var de 'svagaste' (läs nyanlände') har förtur till bostadsmassan.

Dessutom finns i detta jo en grundlagsändring kring äganderätten, något där vid ovannämnda extraordinära förhållande, tillåter staten att 'rekvirera' bostäder där ägs privat, sommarstugor, torp och liknande, är väl vad som avses.

Så om någon där läser detta har en stuga eller ett torp; se för Guds skuld att någon inom familjen skrivs på adressen.

Lycka till Sverige, det lär ni behöva.

#24 - - Peter Grafström:

Göran #19
Oligarkier uppstår därför att olika exemplar av dina ensamma 'fria' aktörer i olika grad lyckas samla på sig rikedomar/ägande. Det kan bero på duglighet eller ohederlighet men det är också matematik för slumpmässiga processer att det slår olika. Troligen kommer en del sluga psykopatiska individer att nå stor makt genom sitt rov. Har ingenting med en stat att göra utan det är samma evolutionära selektion som Lars talar om. Det är bara det att vår evolution har något som inte finns bland råttor insekter och dinosaurier, nämligen hemliga samförstånd sk konspirationer som utmanövrerar marknadsekonomin. Jan Stenbäck vittnade om att det är ett påtagligt problem i Sverige. Att libertarianer resonerar naivt om oligarkier gör libertarianismen suspekt. Det ser ut som ytterligare en variant av kontrollerad opposition. Hederliga entreprenörer har inget att frukta från en stark och rättvis stat. Oligarkierna är orsaken till att staten urartar. Om staten ensam skapar pengar och inga privata aktörer får låna ut pengar de inte har(så som de fn får) ökar statens möjlighet att gynna de hederliga och samhällsnyttiga entreprenörerna.

#25 - - Peter Grafström:

Robert Mugabe lär ha ordnat med 300000 självägande bönder i Zimbabwe mot tidigare blott 4000. Men han hatas av byritterna. Fel sorts äganderätt?y

Upp