Energifiaskot som har gett en fattigare värld

I snart fyra decennier har vi runt om i västvärden satsat ofattbara uppåt en biljon kronor bara i subsidier för att försöka ställa om energianvändningen till sol och vindenergi. Detta utöver vad anläggningarna kostat att bygga. Om man tittar på diagrammet ovan över världens energiförbrukning och hur den har utvecklats, så går det nästan inte att urskilja något spår av denna enorma och hittills fullständigt meningslösa satsning. Om man samtidigt räknar in de på många håll skenande energikostnader som satsningen medfört blir facit än dystrare. Man kan inte se minsta spår av den så kallade klimatpolitiken i utvecklingen av energiförbrukningen, sedan den politiken tog fart omkring 1990 har snarast förbrukningen accelererat. Prognoser från Asien visar att den kommer att fortsätta sin acceleration åtminstone två decennier till.

I ett land som Tyskland där vind- och solsatsningen varit speciellt stor, har regler som tvingar elbolagen att köpa upp den el som vind- och solkraften producerar underminerat den konventionella kraftproduktionen. Dess anläggningar har inte kunnat utnyttjas ekonomiskt varför höga kapitalkostnader för outnyttjad kapacitet drivit upp även den konventionella elenergins produktionskostnad. Pengarullningen till den här verksamheten har helt enkelt varit förödande.

Om de här resurserna istället använts för att lösa verkliga istället för inbillade miljöproblem, hade man t.ex. kunnat klara de enorma problemen med den globala färskvattenförsörjningen. Eller så hade man kunnat kraftigt påskynda fattigdomsbekämpningen. Satsningen har ju ändå inte satt några mätbara spår i de snabbt stigande utsläppen av växthusgaser. Däremot har enorma vindkraftparker runt om i främst västvärlden förstört vackra landskapsmiljöer och ställt till stor skada på djurlivet med miljontals dödade fåglar och fladdermöss.

Klimatslöseriet är i alla sina aspekter ett hyckleri av ofattbar omfattning. Det jag speciellt inte begriper är hur påven och vårt eget prästerskap som påstår sig vilja bekämpa världens fattigdom, utan skam ställer sig bakom den politik som lett fram till denna förslösning av resurser.

Det hela är desto mer obegripligt och oansvarigt eftersom vi redan när pengarullningen började lätt kunde förutse de stora begränsningarna med intermittent energiproduktion. Solen lyser inte när det är mörkt och är kraftigt beskuren när det är molnigt och vindsnurrorna snurrar bara när det blåser lagom. Om västvärldens politiker hade menat allvar med politiken och tänkt igenom satsningen, borde man istället satsat massivt på utveckling av teknologi för att kunna göra intermittent energi användbar. Ty det är först den dag som vi hittat billiga sätt att lagra elenergi i stor skala, som dessa energislag har några som helst förutsättningar att lämna ett faktiskt bidrag till elförsörjningen och minskningen av växthusgaser.

Sannolikt kommer tekniken för småskalig lagring av el i batterier lämpade för fordon att ha nått så långt i utvecklingen att eldrivna bilar får sitt stora genombrott inom något årtionde. Vi kan säkert se fram emot även eldrivna bussar i en inte allt för avlägsen framtid. De kommer att miljömässigt slå ut stora delar av den uråldriga och sårbara järnvägen. Framåt mitten av detta århundrade kanske storskalig och ekonomisk lagring av el även gör att vind- och solkraft kan bli energikällor att räkna med. På vägen dit har vår okunniga politiska elit slösat bort ofattbara summor på helt meningslösa subsidier. Felprioriteringen kommer att ha försenat teknikutvecklingen och därigenom även ett genombrott för de intermittenta förnyelsebara energislagen som man försökt sparka fram.

Vi lever sannerligen i en vansinnets tidsålder.

 

Hållbar utveckling | Energipolitik, Klimatpolitik, Påven, Tåg, fattigdom | |
#1 - - Stefan.:

Tack för en tydlig och lättförståelig sammanfattning avseende det absurda sätt som energianorexin påverkar oss alla.
Jag tänker ofta i detta avseende på hur det skulle te sig att lagra/distribuera / handskas med, spjälkat vatten som energibärare.
Var i denna process uppstår de största förlusterna av energi i form av t.ex värme?

Uppenbarligen ställs värdet av en hög verkningsgrad i skymundan, när det gäller vindkraft.
Det vore intressant att känna till verkningsgraden i kedjan:
vatten+ elenergi----väte + syre ---- bränslecell----- elenergi + vatten
Tillförd el skulle i detta fall produceras i nästkommande generationers kärnkraftanläggningar där klyvbart mtrl. hämtas i det som vi idag benämner avfall av värsta sorten.

Jag har en känsla av att denna lösning står sig väl i förhållande till vindkraft vad avser "verkningsgrad".

I detta exempel menas med verkningsgrad förhållandet mellan vilken total arbetsinsats som stoppas in i processen och vilket totalt arbete står att erhålla.
Vad tycker Ni Lars?

Svar: De stora kostnaderna kommer i hanteringen av vätgasen. Om det blir dyrare än vindkraft vet jag inte.
Lars Bern

#2 - - Björn i Bromma:

Trots bilagd kurva över energiförbrukning så har den globala temperaturen varit i princip konstant sedan man började med satelitmätningar för ca 20 år sedan. Manuella mätningar i tex städer är ju helt värdelösa pga all spillvärme från byggnader, värmeledningar, avloppsledningar, utekondensorer, avluft från ventilationssystem, fordon et cetera. Det har i princip ingen betydelse vad man har för energitillförsel till städer, spillvärmen blir ungefär densamma.
Ett tillägg är dessutom att Kina tydligen har släppt ut mer CO2 än förut redovisat motsvarande hela Tyskland per år för att man har inte haft tillräcklig koll på sina provinser, av förklarliga skäl.

#3 - - Göran Fredriksson:

Lars, du begriper inte "hur påven och vårt eget prästerskap utan skam ställer sig bakom den politik som lett fram till denna förslösning av resurser" (på felprioriterade s.k. miljöåtgärder)

Men svaret ligger i din förra krönika ”När bubblan spricker” med orden ” Miljön har ersatt kyrkan och blivit en religion där naturen är den nya guden.”

Både den katolska och Svenska Kyrkans prästerskap är vana att vara Herren på täppan (monopolist) inom sitt geografiska område och i sin bransch. Man har i över tusen år kunnat försörja sig på folkets pengar på affärsidén att förmedla syndernas förlåtelse.

Uppstickare har fräckt nog hittat på en ny synd som det går att ta betalt för och man inser inom de gamla prästerskapen att detta kan bli förödande för framtida resultaträkningar och försörjningsmöjligheter, då även monopolställningen är hotad. Att även avlatsbreven, som är en katolsk specialitet, har spridit sig upp i den höga nord i form av att sälja klimatkompenseringar, är väl svårare att förstå.

Svenska Kyrkan hade månghundraårig legal särställning som statskyrka ända fram till förra millennieskiftet och under sådana förhållanden blir organisationen lätt ineffektiv, det kan väl förklara att man missade CO2-synden. Vilket påven och Svenska Kyrkan nu försöker ta igen. Ineffektiviteten visar sig även i att man inte ens efter tvåtusen år har kunnat visa att Gud finns och risken är påtaglig att folket tröttnar på att det tar så lång tid. En uppstickare som har naturen som Gud kanske därför upplevs som mer trovärdig. Naturen finns uppenbarligen. Men kanske är det naturen som är Gud även för den katolska och den Svenska Kyrkan. När konkurrens uppkommer ökar trycket på visa på resultat.

#4 - - Lars Cornell:

Stefan: Men Gen4 kan man tillverka vätgas med termolys vilket är effektivare än elektrolys.
Anläggningarna kan även göras relativt små.

Men vätgasen kan omvandlas till som exempel etanol och då blir den mer hanterbar i bränsleceller.

Svar: Metanol är ett mycket bättre alternativ än etanol.
Lars Bern

#5 - - Anonym:

Jag röstade nej i kärnkraftsomröstningen.
Inte för att jag tror eller trodde att tekniken var fel eller farlig utan för att den då förutsatte ett mer eller mindre totalitärt statsskick, den yttre säkerheten på både lång och kort sikt kunde och kan än mindre i dag garanteras.
Kärnkraftsanläggningar är kapitalintensiva anläggningar med mycket lång avskrivningstid, under hela deras livstid är de beroende av att samhället förblir stabilt och att politikerna visar den långsiktighet och ansvar detta innebär.
Som Lars många gånger visat saknar våra politiker detta ansvar, den intelligens samt den moraliska resning det krävs för att leda ett land på ett säkert sätt.
Det är alltså inte tekniken eller miljön i sig som är kärnenergins Akilleshäl, det är våra politiker och vårt politiska system.
Om vi överger demokratin och underordnar oss ett fascistiskt elitsamhälle, 1984, kanske dessa potentiellt farliga anläggningar skulle kunna fungera på ett någorlunda säkert sätt.
De flesta av oss vill säkert leva i ett demokratiskt samhälle med dess brister och då måste tekniken anpassa sig till dessa brister.
Varav den största jag ser är våra politiker inte är att lita på, inte ens i det korta perspektivet.
Alltså, energiteknikens utveckling måste koncentreras på att förse oss med så småskaliga och potentiellt ofarliga energikällor så att de inte var för sig eller i samverkan kan utnyttjas för terrorhandlingar eller i andra samhällsomstörtande verksamheter.
Vedspisen är en sådan produkt.
Missförstå mig inte, jag anser att makt korrumperar och därför skall makt så långt det bara är möjligt begränsas och spridas.
Samhällets största fara är inte brist på energi, det är hur den används av dem som kontrollerar den.
Vi tekniker måste inse våra makthavares begränsningar och inte hjälpa dem att ytterligare koncentrera makten.
Jag är som ni nog förstår helhjärtat positiv till teknik som sådan, däremot mycket skeptisk till makthavare av alla sorter.
Troligen är kampen mot maktkoncentration mångfalt viktigare än att hitta fungerande tekniska lösningar på våra problem.
Lösningarna har vi redan, av olika mänskliga orsaker kan vi inte implementera dem.

#6 - - pllay:

Vi som tekniker har ett ansvar för den teknik vi utvecklar.
När vi arbetar försöker vi finna optimala lösningar på problem, oberoende av möjliga samhälleliga konsekvenser.
Att utveckla kärnvapen är inte en rent teknisk fråga, med arbetet följer ett ansvar för möjliga konsekvenser.
Om vi inte inser den makt vi har kommer vi att ofrivilligt bli de som ger den slutlige tyrannen det vapen som utplånar mänskligheten.
Vi har ett ansvar!
Då vi arbetar för bioteknikföretag måste vi inse och ta ansvar för de mänskliga konsekvenserna av vårt arbete.
Monsantos sterila grödor föslavar och utplundrar hela kontinenter!
De hade inte behövt göra det men de som har makt har valt att utnyttja produkterna på sådant sätt att befolkningarna utplundras och vi får ett överskott av livsmedel till priser under de som krävs för att producenterna skall kunna få ett drägligt liv.
Vi har ett ansvar för hur de produkter vi utvecklar används.
Då vi utvecklar energisystem och ger kontrollen av deras användning till makthavare kvarstår fortfarande ansvaret.
Att utveckla kärnenergianläggningar som förutsätter totalitära regimer är inte moraliskt försvarbart.
Vi måste trots kanske lägre effektivitet arbeta både tekniskt och politiskt för så småskaliga lösningar som möjligt, vi får inte ge nyckeln till samhällets funktion till en makthavare av viken slag varda må.
Makt korrumperar, god makt blir korrupt makt, dålig makt blir sämre.
All teknik måste fokusera på att begränsa dess användning för att bygga upp maktcentra.
Kärnkraften kanske är mänsklighetens lösning på energiproblemet, men den måste göras så småskalig och ofarlig att varken stater eller organisationer kan använda den för terrorhandlingar eller för utpressning.

#7 - - Kjell Lindmark:

Miljörörelsens syfte är uppenbarligen inte ämnad åt att befrämja en hållbar och en bättre miljö med avseende på livsbetingelserna för flora och fauna. Det visar inte minst (MP):s språkrör om. En som värnar miljön målar inte sitt fritidsskepp med giftiga bottenfärger ens om det är tillåtet.

Miljörörelsen är uppbackad av de som inte vill att u-länderna kan komma ur sin fattigdom och brist på ett värdigt liv. De gör gemensam sak med den ekonomiska eliten för att enbart befrämja de rikaste att behålla sitt maktmonopol i världen. Miljörörelsen har inget med vare sig ekologi eller miljö att göra.

Sverige bör gå före och skrota all vindkraft och solkraft och satsa resurserna på utvecklandet av kärnkraftstekniken i generation IV och V. Där borde satsat kapital ge mer tillbaka för framtiden. Vi har redan nu en bra reningsteknik för kol och oljeeldning och vi bör även utveckla den vidare för effektiva värmekraftverk.

Vi behöver billig energi för att konkurrera på världsmarknaden. En stark konkurrenskraftig basindustri är av nöden för att hålla vår levnadsstandard vid liv.

Ryssland avvisar såvitt jag förstår klimatlarmen som ogrundade och syftar enbart till att hålla nere utvecklingen i andra länder än väst. Förhoppningsvis råder det då en samsyn om detta inom BRICS-sfären vilket borde borga för att COP21 i Paris, förhoppningsvis blir ett fiasko för alarmisterna.

#8 - - Lasse:

Våra pensionspengar skall hållas borta från fossilenergi och satsas på alternativ energi.
Vi går miste om utdelningar från en lönsam sektor och tvingas stödja en olönsam del.
Forska på nya energikällor men vänta med satsningar tills de blir lönsamma utan subsidier.
Detta kan ske antingen genom att fossil ändliga källor sinar eller genom att alternativen blir billigare.

#9 - - Göran:

Lasse #8

Ska inte pensionspengarna användas till pensioner?

Jag trycker det framgår ganska klart av artiklar på denna blogg, att när politiker ska leka med medborgarnas pengar blir allokeringen av dem helt åt skogen rent ut sagt. Bäst investering med varje enskild individ eller företags pengar blir när de själva får dels behålla sina pengar och dels själva får bestämma hur de ska investeras.

Annars blir det som skrivet på denna blogg om höghastighetståg (http://antropocene.se/2015/june/svenska-hoghastighetstag-lonar-sig-aldrig.html) ett årligt underskott på 22-24 miljarder kronor. Detta kan även definieras som: vad hade vi haft i stället?

#10 - - Stefan.:

Tack Lars Cornell!!
Jag är av den naturen att jag vill mer än jag kan, så nu ska jag läsa på hur termolys fungerar.
Gen4 betyder väl fjärde generationen kärnteknik eller hur?

Att finna en energibärare med acceptabel verkningsgrad skulle väl verka för en lägre grad av maktkoncentration.
Därvid skulle kanske en fungerande marknad med flertalet aktörer uppstå.
Ja ,jag vet inte, jag bara spekulerar.

#11 - - Lennart Bengtsson:

Att den förda energipolitiken i landet är dåraktig har förts fram under lång tid med här har man tyvärr talat för döva öron. Det som förvånar är att även välutbildade och i övrigt förnuftiga personer vägrar se energifrågan ur ett kvantitativt perspektiv. Man får faktiskt begära att vuxet folk sätter sig ned med penna och papper och beräknar hur man också skall garantera effekt i energiförsörjningen. El kan endast lagras i små  mängder och därför är sol och vindenergi av föga värde i de flesta länder. Detta framgår tydligt av figuren i Lars Berns utmärkta inlägg.
Det är intressant att notera att en av de mest förnuftiga energisystem är värmepumpar som passar alla klimat då de producerar både uppvärmning och avkylning. Energibidraget från värmepumpar i Sverige överträffar dagens vindenergi och har inte så vitt jag känner till blivit subventionerade, knappast ens nämnda. Här gäller regeln att hälsan tiger still. De fungerar dessutom hela tiden. Ett extra problem med vind- och solel är svårigheten att göra sig av med överskott vilket inte är trivialt. Fråga gärna Tysklands grannar. Hur många av landets energityckare har satt sig in i problemet med att garantera korrekt växelströmsfrekvens i en situation med snabbt varierande energieffekt? De flesta maskiner och datorer gillar inte när frekvenser varierar Det kan jag lova .

#12 - - Marianne:

Bra krönika. Med det lilla jag vet, så verkar solkraft byggd i öknarna och med Sterlingmotorer som ger el, samt kanske något sorts saltlager för att lagra energin till natten, vara det enda alternativet värt namnet. Det var ett projekt som hette Desertec, men med alla oroligheter nu i Nordafrika, så har det nog lagts på is.
Tror att Anonym #5 är något viktigt på spåren. Det är inte energin det är brist på. Det är de politiska systemen som förstör.
Det monetära systemet vi har, vill att allt ska bli dyrare och dyrare. För skulderna måste öka.
Kan man sälja samma produkt, med en ny etikett, till ett högre pris - så tjänar man mer pengar. Detta har hänt inom många områden. Bilindustrin - större, exklusivare modeller med åtskilliga 100 % i prispåslag.
Maten - Ekologisk mat, får stödpengar som de konventionella tvingas betala som skatter, för en produktion som inte fungerar, samtidigt som prislappen är högre.
Elen - Med dessa ineffektiva produktionssätt, där t.o.m. de gamla vattenhjulen, med direktkraft, var mer tillförlitliga.
Vatten - är det många som säljer dyrt i flaska.
Glödlampor - vissa modeller kostar mer, än elen de kommer att förbruka, i inköp.
Listan kan nog göras lång.
Skulle vara intressant att se en kurva som i bilden, som visar hur mycket energi olika värmepumpar sparat vid värmning av varmvatten. Här ligger Sverige i topp. De flesta gamla oljepannor har ersatts av dessa. Här kan man prata om miljövinst i bostadsområdena.

#13 - - Karl Johannesson:

@Marianne, saltlagring är något som används av högstadieelever i mer än 20 år för att genomföra sina tentor. Inget som praktiskt kan användas för något seriöst.

#14 - - Göran:

När man diskuterar alternativa energikällor måste man tänka lite på följande.

Om man har ett kärnkraftverk som har en effekt på 100 MW, så levererar det det 24 timmar om dygnet. Låt oss bortse från underhåll och liknande.

Låt säga att vi kan lagra elenergi; batterier t.ex. Nu ska vi ha vindkraftverk som kan leverera lika mycket som kärnkraftverket. Det innebär att vi måste bygga vindkraftverk som tillsammans har en effekt på 500-650 MW.

Frånsett att det med blott sunt förnuft går att se att detta är galenskap kan vi kalkylera detta rent ekonomiskt, dvs. vad kostar det att bygga ett kärnkraftverk mot alla vindkraftverk och batterianläggningar som behövs? Märk även att kärnkraftverket har minst dubbel livslängd mot vad ett vindkraftverk har. Märk även att batterianläggningarna kanske har en livslängd på runt 10 år, om ens det.

Om vi nu kan konstatera att vi i framtiden behöver pengar till att bekosta projekt som är konsekvenser av ändrat klimat, vare sig de är orsakade av människan eller inte, är det då vettigt att lägga en massa pengar på totalt meningslöst byggande av vindkraftverk? Vi ser att vi fick en massa vindkraftverk, men vi ser inte vilka nyttiga saker vi kunde ha fått i stället.

#15 - - Lars:

Är inte vattenkraftverken i Norrland ett exempel på storskalig lagring av elenergi? De kan ju regleras på millisekundnivå och på det sättet balansera alla variationer som vid- och solkraft kan ge.

Vattenkraften fungerar ju faktiskt som ett gigantiskt batteri som laddas när det regnar och snöar i norr. Tycker det är anmärkningsvärt att detta inte nämns i artikeln ovan och inte heller i kommentarerna hittills.

Svar: Det är en korrekt iakttagelse att man genom vattenreglering lagrar inte el men väl lägesenergi som kan omvandlas till el. Det förekommer t.o.m. s.k. pumpkraftverk där man omvandlar överskottsel till lägesenergi och sedan vid behov tillbaka till el. Den senare lösningen är dock sällan lönsam. Man kan även omvandla överskottsel till väte som sedan kan användas i bränsleceller. Det stora genombrottet för intermittent solkraft får vi nog först när man får fram bra och effektiva ellager - jättebatterier m.a.o..
Lars Bern

#16 - - Lars:

Jag förstår mycket väl att det är lägesenergi det handlar om. Det är ju trivialt.

Min poäng som du missar är att vattendammarna i norr med sina generatorer kan reglera förändringar mycket snabbt samtidigt som de innehåller mycket stor mängd energi.

Det är alltså inga problem alls att balansera de dygnsvariationer som sol- och vindkraft ger. Så åtminstone för Sverige så har vi redan något som tycker man bör kalla en storskalig lagring av energi som direkt kan omvandlas till elektricitet. Dvs elenergi i dagligt tal.

Så tycker inte du att det borde vara rimligt att nämna detta i en artikel som denna?

Svar: Vad artikeln handlar om är vad främst västvärlden fått för 1000 miljarder i subventioner och där talar diagrammet sitt tydliga språk. Min poäng är att det man åstadkommit är ett totalt meningslöst litet tillägg som inte påverkar utsläppen av koldioxid alls. För samma pengar hade man kunna lösa världens problem med färskvattenförsörjningen. Detta har lite att göra med hur vi i Sverige råkar kunna använda vår vattenkraft, så jag kan inte se att ett omnämnande av det skulle varit motiverat. Nu har det dock kommit med tack vare din kommentar.
Lars Bern

#17 - - Robert:

Hej Lars,
det där med att Soros köper upp kolkraftverk, hur får man reda på den typen av uppgifter?
mvh
Robert

Svar: Du förvånar mig - Googla! Om du matar in orden Soros och Coal har du svaret i första träffen.
Lars Bern

#18 - - Björn Wahlsten:

Medelsvensson får huvudsakligen sin information via press, radio och TV. Hur många media i Sverige vågar släppa fram en åsikt som inte befinner sig inne i åsiktskorridoren? Det handlar om en promille.
Skickar jag en fråga till miljöpartiet och frågar hur man tar bort ”det bruna” i denna bild:
https://dl.dropboxusercontent.com/u/8089083/klimat/8.jpg
får jag givetvis inget svar.
Jag har tittat på hur vindkraften fungera på en ö som påstår sig vara 100% självförsörjande på el:
http://klimatsans.com/2015/12/18/maste-el-hierro-halvera-sin-befolkning/
Jag rekommendera alla att följa länken ”följa elproduktionen i realtid”

Upp