BRICS kommer aldrig att följa västs klimatpolitik

 

Jag lyssnade nyligen på en intervju med Freeman Dyson som är en av världens absolute främsta vetenskapsmän inom grunden för all naturvetenskap – matematik och fysik. Han sammanfattar i intervjun kort och kärnfullt vetenskapen rörande människans klimatpåverkan. Jag rekommenderar er att lyssna på honom.

Låt oss lista var vetenskapen står idag:

1.     Människan påverkar jordens klimat genom skogsskövling, bevattning och ändrad albedo samt utsläpp av aerosoler och växthusgaser.

2.     Människans påverkan anses av flertalet forskare vara huvudorsaken till att halten av koldioxid i atmosfären har ökat från 0,03 till 0,04% under de senaste hundra åren.

3.     Flertalet klimatforskare är eniga om att jordens medeltemperatur steg med 0,74 oC under nittonhundratalet, varav huvuddelen berodde på människans påverkan. Denna temperaturökning är den hittills enda förmodade antropogena klimatförändringen.

4.     Enligt grundläggande fysiska lagar (Stefan-Boltzmann alt. Planck) skulle den direkta effekten av en fördubbling av koldioxidhalten till 0,08% leda till en ytterligare temperaturökning på 1,1 oC.

5.     Datormodeller för klimatet som används av FN:s klimatpanel räknar med en återkoppling av den koldioxiddrivna uppvärmningen på vattenånga i atmosfären som man beräknat kan leda till en ytterligare uppvärmning på 0,4 till 3,4 oC. Modellberäkningarna har inte verifieras av faktiska observationer. Uppvärmningen har avstannat under snart två decennier trots oförminskad ökning av koldioxidhalten. Modellberäkningarna måste därför anses vara ytterst osäkra och det lägsta temperaturintervallet det sannolikaste.

6.     Alla andra väderhändelser m.m. som brukar skyllas på klimatförändringar ligger inom normal variabilitet. Kostnader för väderrelaterade katastrofer minskar i relation till BNP.

7.     Förändringar av havsisen i främst Arktis har förklarats med ett varmare klimat. Det mesta tyder dock på att den tillfälliga minskningen av havsisen runt år 2007, berodde på den havsström i Stillahavet som går under namnet Pacific Decadal Oscillation. Efter att den havsströmmen ändrat riktning är såväl havsisen runt båda polerna som inlandsisarna i Antarktis och på Grönland i stort sett normala för vårt klimat.

8.     Den högre koldioxidhalten och uppvärmningen leder till att växtligheten på jorden ökar och öknarna krymper. Ökningstakten är större en den takt med vilken skogar skövlas. Ökningen är en starkt bidragande faktor bakom de skörderekord som slagits på löpande band under senare decennier.

Den som motsäger dessa faktiska observationer är vad jag tidigare benämnt – vetenskapsförnekare för att använda deras egen vokabulär.

Dyson påpekar i intervjun att de klimatmodeller som FN:s klimatpanel använder är ett instrument för att förstå klimatet, men att denna typ av modeller inte kan användas för att göra långtidsprognoser. Han påpekar att den hittillsvarande effekten av den antropogena klimatpåverkan varit i stort sett väldigt positiv, med ökad växtlighet och förstärkt underlag för allt annat liv.

Fortfarande kan givetvis klimatet komma med överraskningar som ger anledning till andra bedömningar, men än så länge finns inga observationer som ger anledning att förvänta sig det.

 

Låt oss mot denna bakgrund titta på vilka intressen som rimligtvis kommer att vara avgörande för de allt viktigare BRICS-ländernas faktiska handlande när det gäller klimatpolitiken inför höstens FN-möte i Paris.

De miljöfaktorer som orsakar utan jämförelse mest sjukdom och död hänger intimt samman med fattigdomen. Kina, Indien och Sydafrika har fortfarande hundratals miljoner fattiga och kommer därför att prioritera att bygga bort fattigdomen och mätta alla munnar. Grundförutsättningen för att klara detta är att kunna erbjuda alla sina medborgare tillgång till billig elenergi. Därför satsar länderna på massiv utbyggnad av fossilbaserad elproduktion (främst från billigt kol). Eftersom den koldioxid som släpps ut även befrämjar växtlighet och rika skördar, har länderna inga faktiska incitament att minska sina utsläpp.

De övriga två BRICS-länderna Ryssland och Brasilien får en viktig del av sina inkomster från fossil energi, så inte heller de har några incitament att bromsa fossilanvändningen. Detsamma gäller givetvis de stora oljeproducenterna i Mellanöstern och Afrika med Saudiarabien i spetsen.

Många frågar sig givetvis, varför dessa länder ligger så lågt i den globala klimatdebatten? Svaret är enkelt, man vill inte ge väst någon förevändning att ingripa millitärt eller med ekonomiska sanktioner. Av den anledningen kommer man att spela med och som Kina komma med till intet förpliktigande löften i en framtid, när man vet att energibehovet ändå avtar. Indiens premiärminister Modi har inte ens besvärat sig att vara så diplomatisk.

BRICS-länderna kommer i det längsta att hålla fram Obamas löfte från FN:s klimatkonferens år 2009, om 100 miljarder USD per år från industriländerna till klimatåtgärder i utvecklingsländerna. Om de pengarna mot all förmodan skulle komma fram (Obama har inte en chans att få loss USA:s andel från Kongressen) kommer man att hitta nya sätt att förhala bindande avtal om klimatet som innebär minskade möjligheter att använda fossil energi.

Obamas dröm om att få uppträda som världens räddare vid klimatkonferensen i Paris i höst är en högoddsare. Allt talar för att världen inte kommer att kunna samlas runt ett bindande klimatavtal mitt under ett brinnande krig i Mellanöstern. BRICS-länderna kommer inte att öppet utmana USA, utan man kommer i vanlig ordning att begrava frågan i ett varmluftsmoln av vackra till intet förpliktigande deklarationer.

Hållbar utveckling | AGW, BRICS, Dyson, FN, IPCC, Indien, Kina, Obama, Ryssland | |
#1 - - Lennart Bengtsson:


Detta är ett inte osannolikt resultat av Parismötet. Väst skulle ju kunna ställa sig den uppenbara frågan varför dessa länder är så ointresserade att minska sina fossila utsläpp då de enligt klimatsimuleringarna kommer att drabbas på att mer allvarligt sätt än ex Nordeuropa och USA.
Den nationella självbevarelsedriften, med ett eller kanske några få lysande undantag, är en bra måttstock hur allvarligt man bedömer situationen och Freeman Dyson är ju som bekant ingen dumbom heller.

LennartB

#2 - - Lasse:

Det höga tonläget i denna debatt förvånar mig, ett tonläge som höjs när man ser hur illa modellerna fungerar.
Vi har en skyldighet att göra vad vi kan för att förhindra miljöförstöring.
Men vi har också en skyldighet att förbättra förhållanden för alla människor på vår jord. En balansgång som kräver mer än att avstå från fossil energi. Vi påverkar vår livsmiljö. Det finns saker vi gör som fördärvar för oss. Koldioxidutsläpp är inte det mest uppenbara!

Svar: Det Dyson säger att hittills har koldioxidutsläppen varit till fördel för livet på jorden och för mänskligheten. De verkliga miljöproblemen har inte med koldioxid att göra.
Lars Bern

#3 - - Göran:

Både djur och växter trivs bättre med en varmare jord

Rent ekonomiskt:

1. Vad är värst för ekonomin varm eller kallt klimat? Svar kallt.
2. Vad lönar sig mest, a) att vidta förebyggande åtgärder mot att klimatet stället till det på ena eller andra sätter, eller b) att åtgärda problemen när de uppstår. Svar b.

Vi ska oroa oss mer för en kall jord än en varm. Det är ett oerhört resursslöseri att vidta förebyggande åtgärder som senare visar sig vara totalt onödiga.

Minska eländet i världen för fattiga människor är att ge dem frihet, äganderätt, kapitalism och en massa billig energi.

#4 - - Bengt Söderberg:

Applåder, Lars!

#5 - - Åke Sundström:

Bra sammanfattning, Lars, om Pariskonferensen som ett kommande "varmluftsmoln av till intet förpliktande deklarationer".

Men hur stämmer Dysons punkt 7 om isarna i Antarktis och på Grönland med LB:s påståenden om att de krymper på grund av växthuseffekten?

Svar: Var har LB påstått det?
Lars Bern

#6 - - Björn i Bromma:

När man sitter och tittar på gamla journalfilmer från första- och andra världskriget på TV så undrar jag ofta hur mycket mer CO2 som totalt släpptes ut då jämfört med inga (eller ringa) krig. Det måste sannolikt röra sig om mängdvis.
Det vore intressant att få reda på om det finns några sådana estimat och vad det har bidragit till de +0,74 C under 1900-talet, de senaste ca 18 åren så har ju temperaturen bevisligen varit konstant.

#7 - - Ulrica:

Från en novis inom miljö- och klimatområdet - vad är det i samhället och vårt leverne som påverkar miljön negativt? För att bredda min, och kanske även andra läsares, förståelse och kunskap inom detta område ser jag fram emot att ta del av denna information. Skulle även vara intressant att höra dina tankar kring sopsortering. Tack på förhand!

Svar: Det med bred marginal värsta miljöproblemet är fattigdom där människor utan tillgång till elenergi lever och lagar mat över öppen eld. Det skördar miljontals liv varje år. Rovdrift av hav och skogar kommer därefter. Sedan finns det en lång rad andra miljöproblem. Sopsortering kan vara väldigt bra ibland och kontraproduktivt andra gånger, det är ett komplicerat område.
Lars Bern

#8 - - Claes Johnson:

Beträffande 4. så är det inte vetenskapligt korrekt att säga att fördubbling av CO2 enligt "grundläggande fysikaliska lagar" skulle ge en temperaturökning med 1 C, eftersom modellen dQ = 4 dT i form av en deriverad Stefan-Boltzmanns lag är så ytterligt simplistisk och dessutom en "radiative forcing" dQ = 4 W/m2 införs på helt lösan grund. Man kan lika gärna modellera en människa med modellen Y = 2 X, eftersom en människa enligt "grundläggande anatomi" har 2 ben, och sedan dra långtgående slutsatser från denna modell. Punkt 4 är det viktigaste argumentet för CO2 alarmismen men har inget vetenskapligt värde, eftersom något mycket komplext modelleras med något ytterligt simpelt. Om man tar bort 4. så faller hela bygget. Tyvärr finns det många s k skeptiker som utan vidare accepterar och även framför 4. eftersom det tros indikera en hög bildningsnivå.

Svar: Bra! Kan du inte skriva ihop ett artikel om detta och publicera den så att andra forskare kan granska din hypotes. Kanske kan du få gehör för en bättre hypotes som leder till ett skifte av uppfattning inom klimatvetenskapen. Det är ju detta vetenskap skall handla om.
Lars Bern

#9 - - Claes Johnson:

LarsB #8: Denna tankegång finns i mitt bidrag till boken Slaying the Sky Dragon, och at length på min blogg. Resonemanget är enkelt och behöver inte först refuseras av Nature eller Science för att kunna greppas.

Svar: Varför välja allmänvetenskapliga tidskrifter som Nature och Science, varför inte välja någon tidskrift som är specialiserad på klimatvetenskap, de borde vara enormt intresserade. Detta är ju faktiskt det vedertagna sättet att föra ut nya vetenskapliga hypoteser till prövning, något annat har vi inte.
Lars Bern

#10 - - Claes Johnson:

Lars #9: Som sagt, resonemanget finns redan i Sky Dragon boken. Jag har omfattande erfarenhet av svårigheten att få ledande specialtidskrifter att publicera något som ifrågasätter redaktionens revir. Mina fruktlösa försök att få KVA att öppna för minsta lilla seminarium och diskussion visar vilka krafter som är i rörelse. Du säger att Du själv är portad från MSM och varför tror Du då att läget skulle vara annorlunda för mig vad gäller vetenskaplig publicering? Men Du kanske skulle kunna tala med Din vän LennartB och be honom ordna det seminarium jag begärt? För att föra frågan framåt har jag inbjudit LB till lunch och låt mig då utsträcka inbjudan även till Dig. Accepterar Du? Jag tror vi skulle kunna komma väl överens och jag är mycket trevlig och bussig.

#11 - - Åke Sundström:

# 8 och 9.

Det finns ju en snabbare och i detta sammanhang mer naturlig metod: att din egen vetenskaplige guru LB går i svaromål, här och nu. Han sägs ju vara en Dysons jämlike. Det borde räcka med fyra, fem rader plus en länk till ett appendix som fysiknördar kan fördjupa sig i.

# 5 Konstigt att du, Lars, inte minns vad som diskuterades i ditt eget forum för ett par månader sedan. Då jag bla ställde en fråga om din och LB:s motstridande åsikter om Europas glaciärer. Även då uteblev kommentarerna från dig och LB, trots ett par påstötningar. Och Claes Johnsons tidigare fråga om de positiva bevisen har du och LB inte heller besvarat. Fast tystnaden börjar likna svar nog.#12 - - Göran:

#7 Ulrica:

Sopsortering är en relativt meningslös åtgärd. Det går utmärkt att lagra våra sopor på hög för att en dag kunna utvinna dem när vi har en teknik som gör det både meningsfullt och lönsamt. Vi kan kalla den för sophögsgruvbrytning.

T.ex. att omhänderta gamla glasburkar och göra dem till nytt glas är omständligare än att tillverka glas från början. Likaså med papper.

Kort kan man ställa sig följande fråga. När är omhändertagande av sopor lönsamt? Svar: När någon ringer på din dörr och ber om att få köpa dina sopor.

#13 - - Alienna:

Lars Bern,
Det är den som hävdar att någonting är fysikaliskt, som har bevisbördan för att så är fallet.
Det åligger alltså den som hävdar att "återstrålning" är ett faktiskt fysikaliskt fenomen, att visa på att så är fallet.

Att bevisa att något "inte finns", låter sig oftast inte göras. T.ex. hur bevisar man att Gud inte finns, eller andar/spagettimonster/flygande elefanter/talande drakar etc. etc.?!

CJ efterlyser det vetenskapliga belägget för att något som påstås vara fysikalisk - ÄR fysikaliskt. Det åligger inte honom att bevisa sådant som *inte kan* bevisas!

Svar: CL har i olika fora fört fram sin hypotes, men han har inte lyckats övertyga sina kollegor vilket är vad jag som lekman har att förhålla mig till.
Lars Bern

#14 - - Alienna:

"CL har i olika fora fört fram sin hypotes, men han har inte lyckats övertyga sina kollegor vilket är vad jag som lekman har att förhålla mig till."

Jag förstår. Men det förändrar inte på något sätt det faktumet att det är vetenskapligt belägg som efterfrågas.
Att det som söks, ännu inte kunnat presenteras, är ingen "hypotes". Det är ju bara ett konstaterat faktum.


#15 - - Tege Tornvall:

Björn i Bromma / 6. Den samlade världsekonomin minskade påtagligt under både första och andra världskriget. Rustningsindustrin uppvägde långt ifrån starkt minskad civil produktion och konsumtion.
Först 1958 började Keeling mäta CO2-halten på Mauna Loa. Tidigare halter har uppskattats från bl. a. trädringar, växters klyvöppningar samt kemisk analys av mark och växter.
Dessa uppskattningar tyder på högre - och växlande CO2-halter kring 250-400 ppm under den senaste årmiljonen med omväxlande ca 100.000 år långa istider och 10-15.000 års varmare mellanperioder.
Alarmisterna hävdar jämnt 280 ppm tusentals år tillbaka, mätt från borrprover från Vostok-stationen i Antarktis. Men CO2-molekylen vandrar i isen och förenar sig med andra ämnen. Borrproverna visar alltså för låg halt - men däremot ungefärlig temperatur långt bakåt.
Denna visar att uppvärmning föregår ökad CO2-halt. Haven värms och gasar ut mer CO2 i atmosfären. Omvänt kyls haven med sjunkande temperatur och tar upp mer CO2 ur atmosfären - utan minsta människa närvarande!

#16 - - Claes Johnson:

Lars#13: Vilka är då de "kollegor" till mig, som jag inte lyckats övertyga, och som Du som lekman förlitar Dig till? Är det någon mer än LennartB? Eftersom LB vägrar att träffa mig, eller lyssna till vad jag säger, så har mina möjligheter att övertyga honom om något varit mycket små. Och varför lyssnar Du inte på vad Alienna och Anders Sundström säger?

Svar: Jag lyssnar bl.a. på ledamöterna i KVA:s geovetenskapliga klass. Anders Sundström är inte forskare på detta område vad jag vet och anonyma Alienna kan vara vem som helst, så varför skulle jag lyssna på dem i detta fall?
Lars Bern

#17 - - Alienna:

"Jag lyssnar bl.a. på ledamöterna i KVA:s geovetenskapliga klass."

Har dessa ledamöter belägg för att "återstrålning" är något fysikaliskt?

Svar: De är landets ledande vetenskapsmän på sitt område och som lekman har jag att förlita mig på dem. Självklart läser jag även vad andra skriver, men det har hittills inte fått mig att generellt misstro KVA.
Lars Bern

#18 - - Claes Johnson:

Visst, det är bra att lyssna, kanske även på argument oberoende av vem som framför dem. Mitt predikament är att KVAs geovetentskapliga klass fullständigt vägrar att lyssna på mina argument. Kanhända är de riktiga, eller oriktiga, och det ta kan ju bara avgöras om de på något sätt tas upp till diskussion. Om de skulle vara riktiga så begår ju KVAs geovetenskapliga klass, som just är i färd med att som APS ställa samman ett meningslöst dokument som kommer att användas av alarmister för leda vårt land mot den nya fossilfria världen, en dumhet, eller hur? Är det detta Du lyssnar på, eller vad hör Du att den geovetenskapliga klassen säger om nödvändigheten att stoppa användning av fossil energi? Buh eller Bäh?

Jag har frågat Dig och LB om Ni vill äta lunch tillsammans med mig och diskutera några väsentliga frågor. Kan jag få ett svar på denna min fråga?

Svar: Jag upplever inte det KVA säger som alarmistiskt. Om jag skulle äta lunch med alla som har behov av att diskutera olika spörsmål, så skulle det ta för mycket av min tid och f.ö. äter jag normalt aldrig lunch. Jag upprepar att om du har så revolutionerande vetenskapliga synpunkter i den här frågan, så borde du publicera dem. Då skall jag gärna läsa det du skriver.
Lars Bern

#19 - - Claes Johnson:

Om inte KVAs uttalande till stöd för IPCC är alarmistiskt så är väl inte IPCC det heller och då är väl allt i sin ordning och det är bara att ställa om till den fossilfria framtiden som nog inte kommer att bjuda på nån gratislunch med räkmacka utan snarare bara sol, vatten och vind. Freeman Dyson har emellertid inte gått på denna saga.

Svar: IPCC håller ju faktiskt öppet vad man tror om framtiden. I jämförelse ligger Dyson i det lägre intervallet. KVA klassen medger att den stigande koldioxidhalten har positiva effekter. Det jag har sett och hört av Dyson liknar inte heller det du påstår.
Lars Bern

#20 - - Alienna:

Lars Bern,
Tja... Då får vi väl bara vänta och se om dom har något belägg för det dom hävdar.
Antingen har dom det - eller så har dom det inte. Enkelt!

#21 - - Claes Johnson:

Lars: Jag får intrycket att Du i likhet med LB framför dubbla budskap: Dyson=icke-CO2alarmism och IPCC=CO2alarmism går inte ihop. På vilken sida står Du egentligen, eller sitter Du mitt emellan? Jag tror Dina läsare skulle uppskatta att få detta klarlagt. Anledningen att jag kommenterat Ditt inlägg är att jag trodde att Du, som lekman naturligtvis, trodde på Dyson och inte IPCC.

Svar: Jag tror i högsta grad på Dyson och upplever inte att det han säger står i konflikt med vad KVA:s forskare står. Precis som IPCC påpekar så spänner framtidsbedömningarna vad gäller uppvärmning under detta århundrade mellan 1 till 4 grader C. Dyson tror på det lägre intervallet och alarmisterna på mer än det högre. Jag betvivlar dina slutsatser och skulle därför vilja se dem prövade i ett vetenskapligt forum innan jag är beredd att ändra mig. Det är därför som du måste publicera om du skall ha en chans att få genomslag. Vad alarmisterna aldrig medger är att hittillsvarande uppvärmning och ökning av koldioxidhalten varit till fördel för livet på jorden. KVA:s forskare medger till skillnad från alarmisterna detta.
Lars Bern

#22 - - Claes Johnson:

Lars#21: Ett intervall av 1-4 C har inget informationsvärde då det spänner från ingen-alarmism till full-alarmism. Ett uttalande utan innehåll är farligt då det kan vridas och utnyttjas hur som helst, vilket också sker.

Huvudfrågan är om svensk klimatpolitik skall vara inriktad mot ett fossilfritt Sverige (eller fossillfri västvärld) till 2030-50? Vad säger Du om detta, som lekman förvisso, när Du lyssnar noga på vad den geovetenskapliga klassen hos KVA säger? Är detta den kloka och riktiga politiken grundad på solid vetenskap, eller vore det vansinnig meningslös resursförstörelse till ingen nytta och stor skada för många och på ingen riktig vetenskaplig grund? Jag tror att Dina läsare skulle uppskatta ett klar svar och inte bara ett både-och (i stil med LB).

Vidare: Vad är det Du anser att jag påstår som rätteligen borde publiceras i någon ansedd lämplig vetenskaplig tidskrift för att Du sedan skulle vilja göra Dig besväret att läsa det? Kanske har Du missuppfattat vad jag säger och det kan bara klargöras om Du anger vad det är Du hör att jag säger. Jag tror att detta krävs för att ge mening åt vårt meningsutbyte.

#23 - - Alienna:

"Precis som IPCC påpekar så spänner framtidsbedömningarna vad gäller uppvärmning under detta århundrade mellan 1 till 4 grader C. Dyson tror på det lägre intervallet..."

Kan du säga var (minuter in i intervjun) det framgår att han öht tror att man kan göra framtidsbedömningar (mer än en vecka)?
Att han skulle "tro på" det du påstår att han tror, hör inte jag när jag lyssnar. Kanske du har hämtat det från någon annan källa..?

Upp