När verkligheten inte lever upp till förväntningarna

Beror isländska vulkanutbrottet på en klimatförändring? Här får ni svaret på frågan från vår främste klimatforskare Lennart Bengtsson:

Att ökade växthusgaser ger ett varmare klimat framfördes redan 1824 av Fourier och inga fysiker i snart 200 år av geofysisk forskning har hittills motsagt detta. Mekanismen är väl klarlagd och beror på att vissa gaser som vattenånga och koldioxid har en sådan molekylär struktur att värmestrålning absorberas och strålar vidare, absorberas åter osv. Resultatet blir en varmare jordyta.

De senaste decennierna av kraftigt ökande fossil energiproduktion, cementtillverkning och avskogning har bidragit till att öka koldioxiden i atmosfären med nästan en tredjedel på litet mer än 100 år. Samtidigt har jordens temperatur ökat med ca ¾ °C. Sedan slutet på 1800-talet har temperaturen i grova drag följt den totala ändringen i strålningsabsorptionen och de ökade växthusgaserna är därför en högst trolig orsak till uppvärmningen.

Engagerade miljöaktivister under det senaste kvartseklet som predikat en katastrofal klimatändring har blivit mer och mer besvikna liksom de mediala katastrofjournalisterna över den långsamma temperaturökningen inte minst under de senaste 15 åren då verkligheten envist vägrat att uppfylla de högt ställda förväntningarna.

För att kunna behålla allmänhetens intresse började man därför istället att lansera begreppet klimatförändring och där i stället föra fram extrema väderhändelserna som huvudproblemet. Fördelen var att också snöstormar och extrem kyla kunde läggas till värmekatastroferna. Detta var ett genialt drag då extrema väderhändelser äger rum oavbrutet i olika delar av världen och det är praktiskt omöjligt för allmänheten att hålla reda på om dessa var värre förr än de är nu. Att skadorna från extremt väder ger upphov till större materiella skador är självklart med mer människor och mer infrastruktur. Vädertjänsterna som SMHI började öka antalet varningsmeddelande av väder och vind och det hör snarare till undantaget att se en dag utan vädervarningar. Det är därför naturligt att de flesta har fått intrycket att vädret har blivit mer extremt. Media har välvilligt hakat på och den ena monster- eller superstormen med sina personliga egennamn drabbar oss oavbrutet. Oftast är de förstås värre innan de inträffat.

Klimatologerna har nogsamt registrerat extremt väder under lång tid och det finns hittills inga tillförlitliga indikationer att dessa blivit värre eller mer frekventa. I de rapporter som klimatexperter som bl. a. Roger Pielke Jr. givit till amerikanska representanthuset framgår detta tydligt (bifogas). I samband med oron över de kraftiga stormarna i Västeuropa för 20 år sedan visade professor von Storch för några år sedan att dessa var lika kraftiga i slutet på 1800-talet. Att stormarna är värre på vintern än på sommaren har säkert de flesta också observerat liksom att de flesta också noterat att det är kallare på vintern än under sommaren. Våra stormar drivs nämligen inte av temperaturen utan av temperaturskillnaden mellan höga och låga latituder. Blir det varmare i Arktis så blir faktiskt stormarna försvagade.

Men inte ens extremvädret förmår skrämma allmänheten längre. Det senaste greppet är därför att gripa efter något ännu värre och hotfullare.  Det senaste vulkanutbrottet från Bardarbunga på Island som pågått sedan augusti förra året har producera ca 1.5 km3 lava som täcker ett område på 85 km2 har inneburit en sådan möjlighet. Iden har förts fram att den minskande glaciärisen på Vatnajökull inte längre kan hålla stånd mot de underjordiska krafterna utan ett varmare klimat med mindre glaciärer skulle därför leda till mer eller värre vulkanutbrott. Det ironiska här är att detta är precis motsatsen till vad Svante Arrhenius och Arvid Högbom föreslog som en mekanism för istiderna där just mera is istället genom sitt tryck skulle sätta fart på vulkanerna. Nu förhåller det sig faktiskt så att omfattande vulkanutbrott inte saknades på Island under den lilla istiden. Utbrottet från Laki 1783 producerad den 10-dubbla lavamängden på 8 månader mot vad som hittills strömmat ut från Bardarbunga i Nornahraun sedan augusti.

Det är lätt att skrämma folk för en klimatändring inte minst med de resurser som media har idag. Inte heller är det svårt att hitta pratsamma ”klimatexperter” som kan placeras i TV-sofforna och ”bekräfta” att detta är precis vad man kan vänta sig om vi inte slutar vårt slösaktiga och destruktiva liv. Det blir bara mycket värre vilket är precis vad TV-utfrågarna vill höra.

Det är på detta sätt man måste förstå besvikelsen över de uteblivna väderkatastroferna hos alla klimataktivisterna. I stället borde man ju vara glad över att väder och klimatet knappast har ändrat sig de senaste 50-100 åren.

Lennart Bengtsson

7 februari 2015

 

Hållbar utveckling | Klimatpolitik, klimatförändring, vulkan, växthuseffekt | |
#1 - - Martin:

Intelligent och intressant.

#2 - - Björn i Bromma:

Under Lilla istiden så var det väl åtminstone två kraftiga vulkanutbrott, i början av 1600-talet och 1800-talet, med kraftig missväxt som följd samt "år utan sommar".
I förra veckan så var vi många i spelbutiken som fnissade sarkastiskt åt Aftonbladets löpsedel: "Snöväder på väg in mot Sverige", och då var datumet 29 januari...
För övrigt så tituleras nu primadonnan Åsa Romson både miljö-och klimatminister. Är det dubbel lön då måhända.
Hur pass töntigt får det egentligen bli?

#3 - - Bengt-Ove Högström:

Idag kl 18:00 på SVT Rapport fick vi veta att Atlanten nu 2 grader varmare än tidigare och allt berodde på den kraftiga klimatförändringen.
Man visade bilder från USA där det hade snöat mycket mer än normalt. Att SVT tillåts att sprida felaktig information är skrämmande. Går vi tillbaka 150 år så skulle ett vulkanutbrott eller jordbävning inte rönt någon omedelbar reaktion och tur var väl det. Studera även Centerpartiets krav på kommande energisamtal. Där finns ¨ånga felaktiga påståenden. Vi behöver sansade och kunniga politiker.

#4 - - Alienna:

Spekulationer/antaganden är inte detsamma som verkliga fakta.
Det tycker jag LB borde ha lärt sig vid det här laget.

LB kan inte presentera evidens för sitt ständiga mantra: "Mer växthusgaser i atmosfären". Inte heller är det möjligt att mäta någon "global medeltemperatur", men det hindrar honom inte att propagera för att denna temperatur "höjts 3/4 °C".

--- Vi har nu mindre växthusgaser i atmosfären än tidigare. De fortsätter att minska, och det blir allt kallare på planeten. Exakt hur fort temperaturen sjunker, är inte möjligt att veta - då det endast existerar lokala temperaturer (I verkligheten.)

:-)#5 - - Claes Johnson:

Lennart: Jag har bett dig på http://www.klimatupplysningen.se/2015/02/04/bengtsson-bland-seniorer/#comment-395818 kommentar #121, att visa Din kort. Det vill Du inte göra där, men nu gör Du det ändå här genom att att frankt påstå:

"Sedan slutet på 1800-talet har temperaturen i grova drag följt den totala ändringen i strålningsabsorptionen och de ökade växthusgaserna är därför en högst trolig orsak till uppvärmningen".

Du ser två kurvor som "i grova drag", ja verkligen i grova drag för överensstämmelsen är verkligen inte slående,
och så vips så drar Du slutsatsen att den ena kurvan följer ur den andra. Du visar alltså Din hand och den visar sig bestå av bara låga kort. Samtidigt har Du påtagit Dig rollen som Sveriges ledande inom klimatvetenskap och genom Ditt uttalande för KVA lagt grunden för nuvarande svenska klimatpolitik. Jag kan inte få detta att gå ihop. Finns det någon som kan förklara detta?

Claes.


Svar: Skulle vara intressant att få några referenser till det du publicerat av de saker du anför i din kritik av Bengtsson. Dina slutsatser avviker ju onekligen starkt mot hans m.fl.
Lars Bern

#6 - - Claes Johnson:

Lars#5: Här är en referens att begrunda vad gäller LennartBs påstående att koldioxid driver global temp

http://joannenova.com.au/2010/10/is-the-western-climate-establishment-corrupt-part-5-co2-emissions-versus-temperature/

Vad säher Du?

Svar: Jag vet att det finns flera som ifrågasätter växthuseffekten, men nu var inte det frågan utan vad du själv publicerat i ämnet.
Lars Bern

#7 - - Claes Johnson:

Lars#6: Du hittar på min referenser till min samlade produktion av vetenskapliga artiklar och böcker inom ett brett fält av matematik, numerisk analys, simulering, fysik, termodynamik, värmelära, kvantfysik, strålningsfysik, akustik, strömningsdynamik, elasticitet, strukturmekanik, inkl analys av klimatmodeller. Jag är enligt IsiHighlyCited en av Sveriges mest citerade vetenskapsmän inom naturvetenskap/matematik.

Jag är naturligtvis glad att höra att Du är intresserad av vad jag skrivit, och jag ser fram emot Dina kommentarer.

Men låt mig nu än en gång uppmana Dig att granska den referens jag gav Dig i #5. Om Du gör det så kommer Du att finna att det inte finns något samband att tala om mellan mängden koldioxid i atmosfären och den global temperaturen, inte på tidsskalan 0-2000 ej heller för 1860-2015. Eller vad ser Du?

Vidare räcker det inte med att bara hålla reda på vad jag skrivit, vilket Du verkar vara särdeles intresserad av, utan Du måste vara beredd att ta till Dig allt som kan vara relevant i sammanhanget, tex referensen jag gav.
Eller hur? I annat fall finns ju risken att Du sprider desinformation.

Nu gäller följande:

1. Sveriges klimatmål är 100% reduktion av utsläpp av koldioxid till 2050, mer ambitiöst än Tyskland som sätter målet så lågt som 80%. Tysklands klimatpolitik beskrivs på Anthropocene som en katastrof.

2. Sveriges klimatpolitik bygger på ett KVA uttalande som Lennart Bengtsson författat, i sin roll som ledande vetenskapsman.

3. Uttalandet framför LennartBs huvudargument: Uppvärmingen under 1900-talet beror på mänskliga utsläpp av koldioxid.

LennartB har med sitt uttalande, i sin roll som ledande vetenskapsman, att bära ett stort ansvar för den klimatpolitik som kommer att forma framtiden för våra barn och barnbarn, om uttalandet inte skrivs om så att nuvarande politiken kan ändras och katastrofen undvikas.

Du ger LennartB stort utrymme på Din blogg och verkar lita blint på LennartB. Du delar därmed ansvaret.

Jag har upprepade gånger uppmanat LennartB att ange den vetenskapliga grunden för 3. men aldrig fått något egentligt svar, bara undanflykter och ironier.

Lars, hur ställer Du Dig själv till 1-3?. Har Du själv sökt underlaget för 3? Vad har Du i så fall funnit?
Varför litar Du till synes blint på LennartB?

Vänligen, Claes


#8 - - Alienna:

Lars B.

Vad har - vad särskild person publicerat i ämnet - med sakfrågan att göra??
Naturen rättar sig inte efter publiceringar. Den är det den är.


Svar: Eftersom Claes Johnson hade så revolutionerande hypoteser som han var säker på borde han ju publicera vad han kommit fram till tycker jag, så att de som är bra på det här får möjlighet till kritisk granskning. Därför efterlyste jag det.
Lars Bern

#9 - - Claes Johnson :

Lars#8: Låt mig i avvaktan på Dina svar på mina frågor i #7 göra följande förtydligande, med anledning av Ditt intresse för min vetenskapliga produktion, i jämförelse med LennartBs: Nuvarande svenska klimatpolitik, som Du själv inser leder till katastrof, bygger på ett uttalande av KVA som LennartB författat. För detta bär LennartB ett stort ansvar och avgörande är om LennartBs vetenskap är med verkligheten överensstämmande. Vad jag förstår är den inte det. Vad säger Du?

Vad gäller min egen vetenskap, så har den inte givit något som helst avtryck i verkligheten vad gäller svensk klimatpolitik, och även om jag skulle vilja ha ansvar så har jag inget. Det är skillnaden mellan LB och mig själv, frånsett några år i akademins tjänst. Kan Du förstå vad jag vill säga Lars? Kan Du förstå att det handlar om viktiga saker när Du låter Anthropocene bli ett språkrör för LennartB?

Claes

Upp