Livsmedelsverket – ett hot mot folkhälsan!

 

Återigen utmärker sig Statens Livsmedelsverk (SLV). Man förtröttas inte i sin konsekventa kampanj för att underminera folkhälsan.

I decennier har SLV uppmanat oss att inte äta nyttig fet mat. Istället har vi via kampanjer och annat uppmanats äta ohälsosamma kolhydrater och industrifetter (margarin), den kost som ligger bakom en stor del av den växande metabola sjukligheten i världen. Alla mins vi kampanjen om sex skivor bröd per dag och upprepade kampanjer mot naturliga fetter. Då byggde alla på en felaktig hypotes om att naturligt fett var orsaken till åderförkalkning. Att dagens moderna forskning tydligt visar att man haft fel, vägrar man hårdnackat att erkänna.

Nu har SLV tagit sina hälsovådliga kostråd två steg längre. Det senaste är att svartlista kött och mjölk. Grunden för ställningstagandet mot kött och mjölk är lika ovetenskaplig som det mot mättat animaliskt fett, och framförallt handlar det inte om, vad som är bra för vår hälsa. Beslutet om de här rekommendationerna är rent politiskt.

FN har ända sedan miljökonferensen i Stockholm år 1972 systematiskt drivit på för att etablera en global miljöpolitik som ger FN kraftigt ökad överstatlig makt. FN:s behov av en sådan roll eskalerade efter järnridåns fall då det kalla kriget upphörde. Organisationens enorma byråkrati behövde helt enkelt en ny stor uppgift att livnära sig på. Vid FN:s miljökonferens i Rio år 1992 startades den globala klimatkampanj som kraschlandade vid FN:s klimatmöte i Köpenhamn år 2009 och som man nu försöker blåsa nytt liv i vid det planerade mötet i Paris i höst.

En av de ståndpunkter som FN och gröna lobbyorganisationer driver som en del av klimatkampanjen, är att den västliga dieten som är rik på kött och mjölkprodukter inte är hållbar ur ett klimatperspektiv. Det är denna politiska ståndpunkt som är den enda grunden för de kostrekommendationer som SLV nu propagerar för. Det finns idag inga bevis för att rent kött och osötade mejeriprodukter skulle vara skadliga ur hälsosynpunkt, snarare tvärt om. Så frågan är, hur farligt för klimat och miljö är en kost med kött och mjölkprodukter?

Det alarmister speciellt framhåller när det gäller djurhållning för kött och mjölkproduktion är att nötkreatur släpper ut stora mängder metan. En sannolikt mycket större metankälla inom jordbruket kommer från odling av ris, så varför inte rekommendera att äta mindre ris. Larmen stödjer sig på att man anser metan vara en mer potent växthusgas än koldioxid. Detta bygger på att koldioxidens absorption av värmestrålning vid dagens halter är i stort sett mättade, medan den låga halten metan i atmosfären gör att gasen är långt ifrån mättad.

Vad alarmister alltid underlåter att nämna när det gäller metans växthuseffekt, är att gasens absorptionsspektrum i huvudsak ligger inom samma frekvensområde som vattenånga. Vattenångan är dock mättad och har redan absorberat större delen av den värmestrålning som är aktuell. För att metan skall vara en växthusgas att räkna med, måste halten vattenånga gå ner betydligt. Skulle den göra det kommer jorden att kylas av kraftigt, så problemet med metan är ett ickeproblem. Till detta skall läggas att den svagt mikroskopiskt (0,00001 %) ökande halten av metan som observerades under 1900-talets slut, avstannade vid sekelskiftet. Halten metan har de senaste decennierna i stort sett stabiliserats omkring 0,00018 %, en föga alarmerande nivå.

De aktuella metanlarmen drivs stark av miljölobbyföretag som The Sierra Club som utnyttjar dem i en kampanj mot den blomstrande skiffergasutvinningen i USA. Den organisationen har avslöjats med att ta emot pengar som kommer från ryska intressen som vill bromsa utvinning av skiffergas och olja i USA. Denna framgångsrika utvinning är en bidragande faktor bakom de sjunkande världsmarknadspriserna på gas och olja, vilket förklarar ryssarnas intresse av att sabotera den. FN utnyttjar också larmen i sin kampanj för sina överstatliga klimatåtgärder. Man kan alltså inte utesluta att SLV:s nya kostrekommendationer är en indirekt effekt av ryska pengar för att motverka amerikansk gas och oljeutvinning.

Under parollen Köttfri måndag med hänvisning till FN:s klimatpropaganda Livestock´s long shadow mot djurhållningen, har Miljöpartiet propagerat för att tvinga alla skolbarn att äta vegetarisk mat en dag i veckan. När det gäller att skola in barnen på ohälsosamma matvanor är de i gott sällskap med SLV som sedan tidigare driver en kampanj för att tvinga alla elever att äta margarin och dricka lättmjölk.

FN:s Livestock´s long shadow är ett politiskt manipulativt dokument, som avser att få människor att tro att man bör välja bort att äta kött av miljöskäl. Det sprids även regelbundet uppgifter att rött kött skulle vara speciellt cancerogent. Det finns inga vetenskapliga belägg för det. Däremot kan de tillsatser som används i röda charkuterier vara cancerogena. Miljöpartisternas prat om en hållbar djurhållning utnyttjar propagandan som ett svepskäl, då de vill hindra oss från att äta kött över huvud taget. Kampanjen Köttfri måndag är bara det första steget på inskolning mot en för människan onaturlig vegankost.

Om miljöpartisterna verkligen vore intresserade av ett hållbart jordbruk och en hållbar djurhållning skulle de argumentera för en ökad djurhållning, baserad på uppfödning av gräsbetande djur. Det skulle innebära en ökad andel naturgödsel och minskad andel konstgödsel, minskat oljeberoende och en för människan mer artriktig föda och därmed en friskare befolkning.

Djurhållning är en viktig och central del i framtidens hållbara jordbruk och livsmedelsförsörjning. Naturskyddsföreningen menar att i ett hållbart jordbruk har djuren en given plats. Djuren ska användas för att förädla det som människan inte kan äta direkt. De äter gräs genom att beta och får grovfoder som hö och ensilage och omvandlar detta till fett och proteinrika livsmedel som mjölk och kött. Djurens gödsel återförs till åkrarna för att nästa gröda ska få näring. Stallgödsel kan inte helt ersättas av konstgödsel eftersom den saknar organiskt material (mull) som är nödvändigt för att åkermarken skall fungera. Ett jordbruk utan djur är inte hållbart.

Problemet med dagens djurhållning är inte köttproduktionen per se utan att huvuddelen av dagens kött och mjölk produceras i köttfabriker baserade på kraftfoder. Den produktionen kräver 5–8 gånger mer energi än naturbeteskött. För 1 kg naturbeteskött går det inte åt mer energi än att odla 1 kg bönor. Senare tids forskning tyder på att utsläppen av metan kompenseras i betade gräsmarker. Genom upptag av koldioxid i växterna och lagring av kol i marken blir nettoeffekten ändå positiv i naturbetesmarkerna och utsläpp av växthusgaser minskar. Permanenta gräsmarker som inte plöjs har visat sig ha förmåga att ta upp koldioxid i paritet med skogsmarkerna (USDAs Agricultural Research Service, July 2005 . EU´s Green Grass Project, january 2007).

Så jag frågar mig, vad håller Livsmedelsverket på med? De kostråd man går ut med är influerade av fanatiska kampanjer från veganer och miljöpartister istället för den rådande vetenskapen.

Det hälsosammaste för oss är att fortsätta äta kött och mejeriprodukter som kommer från betande djur utan tillsatser av kraftfoder, antibiotika och tillväxthormoner. Kolhydratrika växter som spannmål, ris och potatis skall vi i möjligaste mån ersätta med ovanjordsgrönsaker. Det ekologiska omega-3 rikare köttet och mjölken blir dyrare, men det kan vi kompensera med att äta lite mindre protein och mer fett. När det gäller mjölken bör vi dock tänka på att laktos är en sockerart som vi inte skall inta för mycket av, fettet i den ekologiska mjölken som SLV vill ta bort ur mjölken är däremot rena hälsan.

Läs gärna: http://www.kostdemokrati.se/debatt/2012/02/02/snedvridet-om-skolmat-och-miljo-pa-tv4s-kvallsoppet/ och

http://antropocene.se/2014/march/ar-vegetarianer-sjukligare-och-mer-mentalt-storda-ar-kottatare.html

 

Hälsa | Big Food, Hållbar utveckling, Kostforskning, Naturskyddsföreningen, SLV, jordbruk | |
#1 - - Björn i Bromma:

Om man nu skall sluta äta energirik mat såsom tex kött och övergå till grönsaker så måste väl detta innebära ett betydligt större transportarbete för maten eftersom grönsaker har betydligt lägre energiinnehåll. Dessutom är det knappast sannolikt att tex en byggnadsarbetare skulle nöja sig med lite salladsblad till lunch.
Eller hur har man egentligen tänkt sig det hela?

#2 - - rutger:

WWF har givit ut en mycket fin brochyr som uppmanar oss att äta mer naturbeteskött. Se http://www.wwf.se/source.php/1530902/Naturbetesmarker.pdf
Den är läsvärd.

#3 - - Christer:

Besluten gynnar grisarna i "Djurfarmen". Follow the money.
-Likadant i flykting(industrin) mf.
Detta ökar i paritet med hederns tillbakagång.

#4 - - Johan Tisell:

Lars!

Ursäkta en kemiokunnig, men CO2 är väl i allt väsentligt stabil (undantaget fotosyntesen) och metan brännbar och brandfarlig. Oxideras då inte metan spontant i atmosfären till CO2 och vatten?

Svar: Jo metan kan aldrig uppnå särskilt höga halter i den syrerika miljön i atmosfären. Jag vet dock inte var halten planar ut av det skälet.
Lars Bern

#5 - - tipp:

Hörde en amerikan, som lär folk äta lchf/stenåldersmat att amerikanerna skulle må bättre med 30% färre kalorier. Men detta kommer aldrig att tillåtas ty då slås halva matindustrin ut. Så jag tror att veganism-spannmålsodling-högkolhydratindustri är och förblir ett stort hot mot människors hälsa. Och jag tror att den amerikanska GMO-industrin med Monsanto, Dow Chemical m fl ingår i samma kadrer. GMO är som atomvetenskap. Bra GMO/atomvetenskap är riktigt bra men destruktiv är riktigt farlig. Hörde att IMF-kravet för att Ukraina skulle få låna pengar var bl a att genmodifierade grödor inte fick förbjudas. Därmed har amerikanska GMO-företag tagit sig bakvägen in i EU.

#6 - - bom:

Det är motbacke för DieselDorisRomson nu hela tiden. En undersökning visar att de brommaboende föredrar flygfältet framför ett Husby2 som skulle störa villastadsidyllen mer än några flygplan nu gör. Sex procent valboskap av Söderboende är dock fortfarande orubbliga did-hards.

#7 - - Börje Gustavsson:

Du skriver bl a:
”Det skulle innebära en ökad andel naturgödsel och minskad andel konstgödsel, minskat oljeberoende och en för människan mer artriktig föda och därmed en friskare befolkning.”

Vad det gäller mjölken så är det verkligen inte en ”artriktig föda” för människan. Mjölk är väl en så artoriktig människoföda som tänkas kan, den är ju designad för kalven!
De vita gifterna; mjöl (gluten), socker, mjölk m fl.

#8 - - Torbjörn Edlund:

Kampanjen på 70-talet om sex brödskivor om dagen var Brödinstitutet ansvariga för - inte Livsmedelsverket! Om man aspirerar på att skriva en vetenskapligt underbyggd artikel bör man vara noga även med detaljerna! "Brödinstitutet är en del av den svenska branschorganisationen Sveriges bagare & konditorer. Brödinstitutet verkar för att sprida kunskap om kost och hälsa, med utgångspunkt i bröd[1], och är mest känd för kampanjen Socialstyrelsen rekommenderar 6-8 skivor bröd om dagen." (Wikipedia)

Svar: Tack för upplysningen. SLV stod av allt att döma bakom rekommendationen. http://www.slv.se/upload/dokument/rapporter/mat_naring/2013/2013_livsmedelsverket_22_Utvardering_kostrad.pdf
Lars Bern

#9 - - sten bjorsell:

Du skrev helt riktigt ovan: "Permanenta gräsmarker som inte plöjs har visat sig ha förmåga att ta upp koldioxid i paritet med skogsmarkerna (USDAs Agricultural Research Service, July 2005 . EU´s Green Grass Project, january 2007)."
Detta kan även förbättras avsevärt genom sk "mobgrazing" som först lanserades av Alan Savory, numera av många följare och instruktörer i USA, framförallt Joel Salatin. Mobgrazing ser till att "allt" ätbart blir uppätet och resten blir effektivt nedtrampat i jorden tillsammans med nitratrik gödsel från kreaturen, vilket binder mer kol snabbare (mindre direkt oxidation p.ga. nedtrampning) och ger en ökad avkastning efter varje cykel genom att matjorden ökar snabbt. Sidoeffeketrna är de mest miljövänliga man kan tänka sig: Den tjockare matjorden binder mer vatten så att näringen stannar i jorden och befordrar tillväxt istället för att som idag i stor utsträckning rinna av under regnperioder. Detta leder snabbt till en kontinuerlig mycket långsam bevattning av gräs och natur plus en mycket långsam avrinning, av rent vatten. Detta "tryck" gör att grundvattnet sakta stiger under arealen skött på detta sätt, samtdigt som mikrofauna får kontinuerligt flöde in i och i bäckar, åar och floder vilket gör att "utfiskat/-dött" fiske kan expandera från näringskedjans start. Förutom detta mildras snabbt både säsongsöversvämmnigar och säsongs torka, något som "hela världen" idag drabbas av mer och mer. Den tjockare matjorden låter dels regnvattnet infiltrera jorden och behåller det sedan under längre tider, så att dyrbar bevattning på torrare plateser blir ett minne blott. Alltså både flash floods och ökenisering hör direkt ihop med dagens ansvarsösa industrijordbruk. Lägg till detta växtgifter, algväxt, fiskdöd och en sjukare befolkning. I gräsvallen låter man -helst med mobgrazing - avsiktligt flera ogräs med mycket djupa rötter växa så att jorden även återhämtar sig mineralmässigt. Nässlor och Maskrosor är två exempel på sådana nyttiga växter. Klöver binder massor med kväve från luften, så länge växtgifter inte förstör de kvävebindande bakterierna.

Svar: Bra upplysning!
Lars Bern

#10 - - Torbjörn Edlund:

"Sex brödskivor om dagen" baserades på Socialstyrelsens rekommendation om näringsintag per dag och det motsvarade sex brödskivor! Smart av Brödinstitutet eftersom kampanjen fortfarande lever kvar OCH att den identifieras med Socialstyrelsen eller Livsmedelsverket och inte intresseorganisationen Brödinstitutet!

Svar: http://www.slv.se/upload/dokument/rapporter/mat_naring/2013/2013_livsmedelsverket_22_Utvardering_kostrad.pd
Lars Bern

#11 - - Tomas Lind:

Apropå den amerikanska skiffergasen och "ryskt" intresse av att bromsa denna utveckling så lanseras termen EROI = Energy Return On Investment.
Intressant att inefftiva utveckling knappast hade förekommit med ett "normalt" låne-och ränteläge!

http://srsroccoreport.com/decline-of-the-u-s-empire-due-to-the-worst-oil-productivity-in-the-world/decline-of-the-u-s-empire-due-to-the-worst-oil-productivity-in-the-world/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+SrsroccoReport+%28SRSrocco+Report%29

Svar: En starkt biast analys som knappast bidrar till någon förståelse av oljemarknaden.
Lars Bern

#12 - - Helge Andersson:

Lägg gärna till att metan är starkt reaktiv och en förhållandevis kortlivad gas.

Visst är det märkligt, vetenskapen pratar om klimathypoteser och är långt ifrån överens. När det gäller katastrofer pga klimatförändringar är de ännu mindre vetenskapliga. Politiker och media bestämmer sig för att det är ett faktum. klart att det kommer en mängd tokerier utifrån halvsanningar och lögner. Det är ju därför vi alltid hävdat försiktighetsprincipen, dvs inget överilat förrän vi vet hur det ligger till. Men tom den principen har man lyckats vända på.

#13 - - JB:


Bra information.

Men undrar om det inte i botten ligger befolkningsökningskurvor, som skrämmer nationsplanerare, och världsplanerare mest?...

Som ledde till Kinas enbarnspolitik bl.a....


De explosionsartade siffror som man kan se på befolkningspyramidstaplar, där en fördubbling av befolningen i ett sista steg, ansen kunna orsaka förödande konsekvenser, som då bara steget innan inte ens anades av många...

Det är onekligen bättre med en sansad befolkningsökningspolitik, hellre än att människor skall svälta ihjäl, eller plågas ihjäl i några hemska virusepedemier, eller genom krigsutbrott i större skala....


Att mänskligheten verkar bli tvingad och nödgad att hastigt och lustigt lära sig att drastiskt tänka i - globala perspektiv - för att därmed förhoppningsvis då kunna undvika storartade och massdödande katastrofer....


Men, det är förmodligen samtidigt oönskade budskap för många....

En minskning av befolkningsökningstakten är förmodligen ändå nödvändig om man vill kunna försvara en någorlunda livsvänlig livsstil för så många människor som möjligt....


Svårt dock att kunna veta på förhand, vilka konsekvenserna kan bli av några medvetna befolkningsbegränsningsmanövrer...

Dessa kan ju i sin tur i värsta fall bli betydligt värre än man kanske då föreställde sig från början...

Svåra saker....


Svar: Jag är helt övertygad om att naturen kommer att reglera befolkningsstorleken. Ett riktigt stort vulkanutbrott räcker för att ta kol på några miljarder och sådana utbrott inträffar några ggr per årtusende, så vi kan få det imorgon. Det var 200 år sen senast. En kollision med en lagom stor asteroid ger samma resultat.Det är f.ö. detta som är orsaken till att aldrig våra breddgrader blivit särskilt tätbefolkade, missväxt p.g.a. stora vulkanutbrott har kunnat halvera vår befolkning tidigare. Våra politiker begriper inte detta och de tror att de kan importera livsmedel när det svenska jordbruket tvärnitar. Att resten av världen också kommer att ha missväxt finns inte med på deras lilla karta.
Lars Bern

#14 - - Helge Andersson:

Livslängden för metan är svårt att hitta någon siffra på som alla är överens om. SMHI hävdar 8 år. http://www.smhi.se/slcp/om-slcp/metan-1.20073

IPCC har en hel del att säga om Metan, halterna varierar tydligen på vis som de inte förstår, Metan ökar inte längre. EV har det med halten OH att göra.
http://www.ipcc.ch/publications_and_data/ar4/wg1/en/ch2s2-3-2.html

Svar: När det gäller ett spårämne med en så låg halt som 0,00018 % så blir inte omblandningen i atmosfären perfekt, varför halten kan variera starkt mellan olika mätningar på olika håll i världen. Jag tror även det finns en stor osäkerhet i beräkningarna av hur länge molekylerna klarar sig innan de oxiderar. Om SMHI säger 8 år kan det tryggt betraktas som en övre gräns, med tanke på deras alarmism.
Lars Bern

#15 - - Inger Eriksson:

Håller med

#16 - - Bonicivis:

Det är verkligen både intressant och lärande att ta del av dina krönikor Lars. Jag försöker att sprida din blogg så gott jag kan. Det är många som uppskattar ditt arbete ska du veta!

#17 - - Bosse:

Är det inte som så att de som studerat livsmedelsproduktion och nu arbetar på livsmedelsverket har redan från ungdomen en kritisk inställning till dagens livsmedelproduktion och därför gärna tar till sig dessa ideer och propagerar för veganism? Man sållar helt enkelt ut de fakta som talar för den egna ideologiska inställningen, lika som journalister och andra opinionsbildare som vill framstå som opartiska gör.

Svar: Så kan det säkert vara.
Lars Bern

#18 - - Björn i Bromma:

#6
Stämmer. Det snackas en hel del om detta i cafeér och pubar i Bromma.

#19 - - Anonym:

Håller inte med Björn i Bromma
är vegetarian
Hur mycket kostar vaccinera och ge föda till djur ?
Det kostar massor !!!!!

#20 - - Stig Hastrup:

Jag vet inte vad formen på den djurhållning jag set senast heter, men det var visst nog i England, att på samma markstycke som det gick kor, kunde även några grisar, får och höns gå. Alla hade nytta av resultatet och knappast nått näring behövde återföras till marken.

#21 - - tipp:

@ Anonym. "vaccinera och ge föda till djuren kostar massor". Ja till djur som står inne och lever på kraftfoder. Kraftfoder till djur fungerar lika illa för dem som en massa kolhydrater för människor. På Revingehed i Skåne gick för några år sedan biffkor ute året runt och var och förblev friska. Kontorsbönderna på länsstyrelsen i Malmö ansåg dock att det var synd om djuren så ägaren tvingades sälja dem till Baltikum (om idiotin inte hann stoppas i sista sekunden). Kontorsbönder har lika lite koll på verkligheten om djur som Livsmedelsverket om människor.

#22 - - Ingela:

Vetenskap när den är som bäst! :-)
https://www.youtube.com/watch?v=vpTHi7O66pI

Svar: Tack vare en stigande koldioxidhalt från 0,003% till 0,004% minskar växternas behov av vatten och de växer mycket fortare och mer. Detta har de senaste decennierna lett till att ökenområdena på jorden krymper. Vetenskap när den förmedlar sanning.
Lars Bern

#23 - - Börje Gustavsson:

Sten Bjorsell #9
”resten blir effektivt nedtrampat i jorden tillsammans med nitratrik gödsel från kreaturen, vilket binder mer kol snabbare (mindre direkt oxidation p.ga. nedtrampning) och ger en ökad avkastning efter varje cykel genom att matjorden ökar snabbt.”

De flesta djur undviker väl så långt det går att inte trampa i sin egen avföring. Om och när det sker så är det oftast i samband med att djurägaren inte sköter sina djur utan dessa får t ex vistas på för små ytor eller i trånga utrymmen. Vad jag kan minnas så har jag t ex i en kohage aldrig sett ett avtryck av någon koklöver i en koblaga.
Nästa feltänk, för det är väl inget du själv praktiserat och har erfarenhet av att matjorden genom nedtrampningen skulle öka snabbt eller…? Sanningen är att den ökar verkligen inte snabbt. Det är ju så här naturen fungerar när den gödslar ytan med sitt ovanjordsavfall med löven på hösten, gräs vissnar ner de vilda djurens avföring m.m. och snabb oxidering upp i lufthavet igen. Naturen vill inte leva i överflöd utan endast vid existensminimum. Detta räcker för en jämn balans av arternas utveckling och överlevnad och lagom tillväxt av matjordslagret. Matjorden ökar med endast någon eller några mm per århundrande, inte mycket att satsa på när det gäller att föda en allt större folkmängd på jorden. Och i öknar och på nordligare breddgrader är matjordsbildningen i princip noll. Hur gödslar då de vilda växterna sig och varifrån kommer näringen, jo genom jordisering d v s när rötterna efter avdöda växter brytes ner i jorden och blir till ny prima näring till befintliga och nästa generation växter. Varje trädgårdsodlare bör ha detta i åtanke och inte nödvändigtvis rensa bort avdöda rötter och växtdelar ur jorden. Naturen har två stora kretslopp för kolet/koldioxiden ett snabbt ovanjordiskt och ett långsamt (växternas rötter) ned i jorden. När det gäller djurspillningen så jordiserar naturen lite av den genom att dyngbaggen gräver ned den, om det nu råkar finnas sådana i närheten och av den rätta sorten.
När man för två hundra år sedan började att föra in boskap i Australien fick man stora problem med att betesmarkerna blev översållade med stora mängder kospillning och som medförde att gräset växte sämre och flugor blev ett problem och att inget kväve kom ner i marken utan gick till spillo. Detta problem löstes genom att importera dyngbaggar med egenskapen att klara kospillning vilken den inhemska australiska sorten inte klarade.
Här var det verkligen inte fråga om att boskapen trampade ned sin spillning och fördjupade matjordslagret!
När det gäller att fördjupa och förbättra matjordslagret så är det bara att kopiera naturen men att mångdubbla det genom att jordisera mycket större mängder organiskt avfall genom plöjning, grävning eller borrning! Tyvärr är människan ännu inte mogen för detta utan klamrar sig krampaktigt fast vid de indoktrinerade feltänken såsom kompostering, ytgödsling, plöjningsfritt m.m. När det gäller plöjningsfritt måste näringen tillföras i form av konstgödsel och ogräset bekämpas med besprutning med kemikalier.

Googla på jordisering om ni vill veta mer!

#24 - - Börje Gustavsson:

Jag har i många år följt och när det passat att kommentera på bl a The Climate Scam eller som den nu heter Klimatupplysningen och då oftast när det handlat om odling och hur vi ska kunna försörja en allt större mängd människor på jorden, inte minst i u-länderna. Jag vill därför återge en av många kommentarer som jag skrev på Klimatupplysningen/The Climate Scam, t ex denna som som jag skrev 2011:

” Ett av de bättre projekten är jordisering. Det är bedrövligt att de svältande i u-länderna inte blir informerade om vilka otroliga skörderesultat de skulle kunna få genom att jordisera sitt organiska avfall. Det går väl alltid att kompostera, ytgödsla och odla plöjningsfritt i ett i-land, men i ett u-land betyder det att svälten består. Om de pengar som t ex lagts på genmanipulering i stället hade kommit utvecklandet av jordisering till godo hade svälten i världen kunnat vara ett minne blott, plus att vi också fått mycket hälsosammare mat, vilket inte är troligt med varken konstgödsel eller GMO. Varje år oxiderar vi helt i onödan bort stora mängder organiskt avfall genom kompostering, ytgödsling och det senaste feltänket att plöja mindre. Jag citerar ur boken Svart Jord: ”De fält som hade plöjts flera gånger gav den bästa utdelningen.” Problemet med dagens plöjning är att man inte strävar efter att jordisera d v s att plöja ner större mängder färskt organiskt avfall och naturgödsel. Därför är det också helt fel att tillverka biogas av skörderester och naturgödsel, eller att elda halm i värmeverk. Detta ligger ju i princip färdigt och klart på åkermarken för att direkt och färskt jordiseras genom nerplöjning. D v s inget uppsamlande och en massa lastande och transporterande både hit och dit.”

Jag har skrivit helt otroligt många gånger om jordisering (i 20-25 år), men tyvärr vill polletten ändå inte trilla ner. Detta är mer eller mindre en jätteskandal att våra universitet, biståndsorganisationer, regeringar, massmedia m fl inte fattar detta med jordisering. Däremot verkar den enskilde medborgaren, inte minst våra invandrare, nästan på direkten fatta fördelarna och vad jordisering innebär, men så fort de akademiska titlarna är lite för många så är det taggarna ut för detta nytänkande att försörja mänskligheten!!!

Svar: Jag tror di, jordisering är säkert bra!
Lars Bern

#25 - - Börje Gustavsson:

Jag kan inte låta bli att ordagrant citera ur den ”Den praktiske Landtbrukaren anno 1907”:

” Matjorden och alfen:
Matjordens djup har ett stort inflytande på jordens fruktbarhet därigenom, att den erbjuder växterna ett större näringsförråd ju djupare den är, hvarjämte hon i samma mån kan upptaga och kvarhålla en större mängd fruktighet. Vid inträffande torka lida skördarna alltid mycket på grund jord. Samma är förhållandet de tider då ymnigare nederbörd inträffar. En grund matjord bör därför, såvidt möjligt är, fördjupas och förbättras (=jordisering - Börje Gustavssons kommentar). Alfven har äfven stort inflytande på jordens fruktbarhet. Ju mer godartad den är, ju mer näring lämnar den åt djuprotväxterna. Den kan äfven förvandlas till matjord genom djupare bearbetning. Kol är en hufvudbeståndsdel i mullämnena och dessa havfa, såsom antydt är, en mycket stor betydelse för åkerjordens bördighet.”

#26 - - Qwiba:

Att naturgödsling är nödvändig för jordens hälsa är väl känt för alla hoppas jag. Nu är det så att djuren blir behandlade med medel mot parasiter o mask i olika former. Detta gör att deras avföring även blir giftig, vilket resulterar i att maskar och andra organismer inte längre kan bryta ner densamma, den blir opåverkad och därav till ingen nytta. Följden därav blir en steril jord mättad med Raundup och andra kemikaler som inte han brytas ner på grund av att gifterna tagit död på de mickroorganismer som skulle bryta ner dom. Men va fn. vem bryr sig.

Svar: Man ger inte kreaturen Roundup väl?
Lars Bern

#27 - - Anonym:

Raundup sprutad på grödorna mot ogräs, (ogräs finns inte. Det är gräs på fel plats bara.)hamnar i slutändan i marken och grundvattnet och i de produkter som djuren äter. Ofrånkomligt.

Svar: Roundup används inte på åkrar med flerårsgräs som betesdjuren har som föda.
Lars Bern

#28 - - Jan Suhr:

Nu ifrågasätter Jordbruksverket Livsmedelverkets kostråd.
http://www.svd.se/nyheter/inrikes/miljovinsterna-for-narproducerat-ifragasatts_4317633.svd

#29 - - Per-Ove Qwiberg:

Sprutar man mot gräs i Majs?

Svar: Det förekommer säkert eftersom majsodling är en monokultur. Men majs som foder är inte gräsbete.
Lars Bern

#30 - - Göran:

Angående befolkningsökningen så beror den på att det föds mer än det dör. Men när har nått 10 miljarder människor på jorden så kommer det att dö lika många som det föds. Vi blir således inte mer än 10 miljarder på jorden. Det går därmed att planera matbehovet efter det.

Upp