Vill man att vi kapitulerar inför cancersjukligheten II?

Otto Warburg, Nobelpristagare

Den första artikeln har lett till en viktig debatt om dagens läkemedelsanvändning inom sjukvården som jag vill lyfta fram speciellt. Jag rekommenderar er att läsa den första artikeln och kommentarerna till den som bl.a. skrivits av flera mycket kunniga personer.

Peter Sjöblom från Region Östergötland bemöter Bo Larssons och min skrivning i denna initierade kommentar:

Med toxin avses vanligen ett biologiskt producerat gift. Att något är giftigt brukar innebära att det är skadligt. Avgörande för detta är vilken dos man utsätts för och vem som utsätts, dvs. förmåga att hantera ämnet. I princip uppfattas alla växter och djur inklusive människor tillverka potentiellt giftiga ämnen, dessa ingår i försvaret mot angripare och är alltså kopplade till överlevnad. I små doser kan annars uppenbart giftiga ämnen ha välgörande egenskaper, exv. används botulinumtoxin inom neurologin. De läkemedel vi vanligen använder har inte kommit till genom kalkylerad kemisk syntes utan har ursprungligen extraherats från växter och djur. Detta representerar helt naturliga ämnen som hör hemma inom organiskt liv på jorden. Konsten att industriellt syntetisera läkemedel hör till den moderna historian och bygger på att identifiera den kemiska strukturen som i extraktet ger biologisk effekt. Detta möjliggör ökad säkerhet, man får preparat som till innehåll i slutändan är likvärdiga och som går att dosera med säkerhet, därtill förmåga att framställa tillräckligt mycket av ett visst medel. Modern syntetisering av läkemedel innebär alltså både säkerhet och kapacitet och hur man kan argumentera mot detta är svårbegripligt. Lars Bern har tidigare visat tilltro till vetenskap och tekniska landvinningar när det gäller att lyfta människor ur fattigdomens elände och varför vetenskap och teknik inte också skulle ha ett värde inom läkemedelstillverkning är ologiskt. Kroppens surhetsgrad, pH eller vätejonkoncentration, är en av de faktorer som avgör hur aminosyror organiseras och struktureras vilket i sin tur bestämmer hur de fungerar och är av fundamentalt överlevnadsvärde. Hävdar man att detta regleras av känslolivet och inte av njurar och lungor har man nog gått vilse enligt en felaktig karta som det inte finns någon fortsatt mening att följa. Cancer och åderförkalkningssjukdomar är inte några moderna sjukdomar utan kan beläggas tusentals år tillbaka, bland annat 4000 år gamla mumier har datortomograferats vilket visat förkalkningsplack redan i 30-40 års ålder (The Lancet 381, 9873:1211-1222; 2013: Interpretation Atherosclerosis was common in four preindustrial populations including preagricultural huntergatherers. Although commonly assumed to be a modern disease, the presence of atherosclerosis in premodern human beings raises the possibility of a more basic predisposition to the disease. ) Uppgiften om att människor kan bli 160-200 år är fullständigt tagen ur luften utan något som helst vetenskapligt stöd. Håller man sig till säkra folkbokföringsuppgifter har det bara existerat en människa som levt över 120 år, fransyskan Jeanne Calment, som blev 122 år. Det är riktigt att allt fler människor lever till 100 år men av dessa dör 99,9% innan de fyller 110 år. Idag talar ingenting för att människor kan leva till mer än 120 (och räcker inte det?). Människor vill tjäna pengar och att girighet kan spåra ur har demonstrerats mer än nog, men att därifrån kombinerat med kontroversiella åsikter i stället för fakta dra konspiratoriska slutsatser om hela sjukvården leder fel. Det finns tillräckligt mycket i verkligheten att kritisera och förbättra ändå. 

Jag har några viktiga invändningar mot Peter Sjöbloms resonemang. Visst har cancer och åderförkalkning funnits flera tusen år tillbaka i tiden och deras uppkomst sammanhänger med att människan ändade sin kost i samband med början av holocen (den innevarande interglacialen) för ca. 10.000 år sedan. Orsaken var att människor då slutade att vara ett kringvandrande flockdjur och istället blev bofasta och började bedriva jordbruk och hålla tamboskap. Det ledde i sin tur till att stora folkgrupper ändrade kost och började leva mer på spannmål än på jakt och fiske som våra kroppar var genetiskt anpassade efter. Det första tecknet på hur skadligt detta var för människorna har forskningen konstaterat genom att karies då dök upp för första gången i arkeologiska fynd och man såg även att dessa människor inte växte ordentligt, de blev mindre och hade vissa missbildningar. Den kolhydratrika kosten ledde givetvis även till att cancer- och åderförkalkningssjukdomar började dyka upp som Sjöblom konstaterar.

Så sent som på 30-talet kunde den kände forskaren Weston Price visa hur isolerade naturfolk, som inte anammat den sämre spannmålsbaserade kolhydratrika kosten, saknade dagens vanliga kraniemissbildningar och hur de hade en helt perfekt tandstatus till skillnad från det som är regel i huvudpopulationen. Dessa folk hade inte heller cancer eller var åderförkalkade i någon betydande utsträckning.

Vi kan alltså konstatera att den metabola sjukligheten sannolikt är helt kostrelaterad, något som den etablerade västerländska medicinska forskningen i stort sett bortsett ifrån sedan krigsslutet. Framstående forskning av forskare som nobelpristagaren Otto Warburg och den nämnda Weston Price har sopats under mattan. Jag fortsätter hävda att detta beror på att såväl läkarutbildning som forskning i västvärlden numer är helt dominerad av läkemedelsindustrins intressen. Dagens svenska läkare saknar i stort sett helt kunskap om kostens betydelse för vår hälsa och i den mån de har fått någon utbildning, så är den baserad på pseudovetenskap om mättat fett och kolesterol.

Peter Sjöblom skriver att cancer och åderförkalkningssjukdomar inte är några moderna sjukdomar vilket är en sanning med modifikation. År 1977 kom det ut politiskt motiverade kostrekommendationer (grundade på forskningsfusk) från amerikanska staten som brännmärkte naturligt fett i kosten och som rekommenderade en övergång till ännu mer spannmål och annan billig kolhydratrik kost. Detta ledde till att man tydligt kan se hur metabol sjuklighet börjar öka lavinartat omkring år 1980. De livsfarliga kostråden anammades tyvärr över en stor del av världen (svenska Livsmedelsverket kör med dem fortfarande) och är idag grundorsaken till världshistoriens värsta hälsokatastrof. Redan är nästan en tredjedel av världens befolkning överviktig och de metabola sjukdomarna diabetes, åderförkalkning, cancer, Alzheimer m.fl. sprider sig som en präriebrand.

Den här sjukligheten har i princip behandlats med bara en massa kemiska preparat för att undertrycka sjukdomssymptomen istället för att gå till botten med orsaken till sjukligheten – en kost som inte passar flertalet människor. Här har den medicinska vetenskapen som mest går i pillerindustrins sold ett tungt ansvar, i det man valt att inte studera kostens helt avgörande betydelse för folkhälsan. Man har snarast förvärrat sjukligheten med de råd man gett.

Det som nu sker är att informationsrevolutionen gett allmänheten möjligheter att själva informera sig. Det har redan lett till en folklig kostrevolt (LCHF) mot medicinska professorer som förtvivlat försöker försvara sitt gamla tolkningsföreträde och sin maktposition, genom att fortsätta att försvara gamla motbevisade hypoteser som legat till grund för deras kostråd.

Att fortsätta att försvara en sjukvård ensidigt baserad på olika kemiska gifter och andra symptomhämmande piller istället för övergång till riktig människoföda är i mina ögon djupt oetiskt. Problemet med det senare är att det skulle minska behovet av piller dramatiskt och vem som inte har intresse av det vet vi!

Hälsa | Alzheimer, Big Food, Big Pharma, Kostforskning, LCHF, diabetes, kolesterol | |
#1 - - Gunnar Lkpg:

Det är inte lätt att veta vem man skall tro på. VI fylls av lögner och propaganda och det är nödvändigt att tänka själv och att ifrågasätta allt. Tyvärr i detta så ifrågasätter man då saker som kan vara bra. Fler och fler ifrågasätter alla vaccineringar vilket jag tror är oklokt. Visst, man man ta risken att sina barn kan få mässling, i min generation överlevde de flesta detta. Men att riskera att sitt barn får polio är ingen bra idé!

#2 - - Micke:

Cancer och åderförkalkning och alla de andra nu klassade metabola sjukdomarna var väldigt ovanliga tidigare. I början av 1900-talet började de uppkomma i allt större mängd. Tittat man i gamla dödsböcker ser man hur ovanliga de var. Vad har då gjort detta. Ser man tillbaka ca 4000 år finns mumier som visar att de dog av bland annat hjärtinfarkter. Man vet också att de som dog av dessa var gottgrisar. De var nämligen de överst i deras samhällsstrukturer. Kungar i asien, kungar i afrika och så vidare. Man vet att de frossade i allt sött. Sött som i fruktsocker. Hos oss i västvärlden började förändringen i början av 1900-talet. Som en riktmärke kan vi se vart det alltid har börjat - USA. I början av 1900-talet kom en förändring som skadat oss. Då elljuset blev populärt i USA tvingades de som producerade brännbar olja (giftig) för oljelampor att se sig om efter en ny marknad. Man kunde då genom kemi omvandla dessa vegetabiliskt giftiga oljor att bli vad man trodde ätbara. Man hade då skapat Margarin (Proctor and Gamble). Vad dessa vegetabiliska fetter/olor innehåller är omega-6, omega-6 som i sig själv är essentiel för vår kropp men som få vet är att de är destruktiva för våra celler om det blir för mycket. Man vet idag hur miljontals celler "exploderar" då de översvämmas av omega-6 rika fetter. Nästa steg tog fart på 70-talet. I japan hade man tagit fram en process som ur majs, idag från vete i europa, kunde skapa en ny blandning av glukos och fruktos. Den som heter High Fructose Corn Syrup HFCS. Denna glukos 45%/fruktos 55% gjordes sedan allt sötare. Den idag värsta blandningen är glukos 10%/Fruktos 90% och som används allt mer av de sodatillverkande företagen i USA. Den blandning som mest nu används runt jorden är den med 25% glukos och 75% fruktos. Fruktos är beroendeframkallande och inflammerande. Och de hjärnskanningar man ser där hjärnans belöningssystem lyser upp då man förtär socker är just fruktsocker. Fruktsocker behöver heller inte rapporteras till myndigheter. Så de uppgifter att sockerkonsumtionen gått ner stämmer då man bytt sackaros på 50% glukos/50% fruktos mot HFCS med 25% glukos/75% fruktos. Och dessa finns snart i allt som industrin tillverkar. Man har också sett i forskning inom PCOS hur fruktos angriper delar av kroppens celler och förstör deras möjlighet att hantera insulin. Sedan har det kommit forskning som ser ut att vissa att vegetabiliska ämnen är en annan gödningsmedel för cancercellerna. Så både glukos och vissa ämnen i vegetabilier göder cancerceller. Men alla metabola sjukdoamr är direkt relaterade till den kost vi äter och till stor del av det socker de innehåller. Mycket av den industrimat vi skapar innehåller dessutom väldigt lite av de vitaminer och mineraler som vi tidigare och som vi är utvecklade att äta.

#3 - - Gunnar Juliusson:

En mycket konstlad konflikt mellan kost och medicin. Människan klarar dramatiskt skild kost, där man kan jämföra eskimåer och andra naturfolk som lever under helt andra förhållanden. Obalans mellan intag och behov ledande till övervikt kan förstås skapa problem. Faktisk kunskap om kostens betydelse saknas i stor utsträckning. Övervikt dock tydlig riskfaktor för många cancersjukdomar. Människan är ur evolutionssynpunkt anpassad för jakt och insamlad frukt-nötter-rötter. Då trauma varit det mest akuta hotet är människans celler reglerade för att snabbt läka sår och vävnadsskador, med snabb celltillväxt som svar på skada. Detta får konsekvensen att människan har hög cancerrisk jmf med många djurslag. I motsats behöver elefanter inte bekymra sig om vävnadsskada, och har låg risk för cancer. Kunskap måste utvecklas med vetenskaplig metodik, detta gäller förstås även kost och cancer. Beklagligt med så mycket märkliga resonemang i detta ämne. Att läkemedelsindustrin har ett överordnat vinstintresse är förstås tveklöst, dock ger nya goda läkemedel goda vinster. Däremot behövs kompletterande mekanismer för att få fram läkemedel/kunskap som inte ger snabba ekonomiska vinster, ex vis antibiotika mot sällsynta infektioner. Hur man politiskt får fram detta vore av större intresse att diskutera.

#4 - - Bo Larsson:

Jag återkommer till dig senare Lars.

Ett problem i hela den här diskussionen och speciellt från de som är inskolade i det farmaceuptiska medicinska konceptet liksom generellt set i modern vetenskap är det reduktionistiska tänkandet.

Där kan man bli uppfattad som expert och stoltsera med specifika detaljkunskaper och en fackterminologi som utestänger icke experter på området. Man uttalar sig som auktoriteter och ondgör sig över alla okunniga och flummiga typer som påstår saker som de uppenbarligen inte vet någonting om eftersom de inte nödvändigtvis använder den reduktionistiska modellen för att förklara allting.

Reduktionionismen där man tror sig förstå helheten genom att förstå delarna som genomsyrar modernt vetenskapligt tänkande är ett värdefullt och användbart perspektiv men har mycket stora begränsningar.

Livet är något holistiskt, helheten är mer än summan av delarna, och kan inte förklaras eller förstås med den reduktionistiska modellen. Det är det här som de som är skolade in det medicinska system som varit rådande de senaste 100 åren inte kan begripa. Och det är här som den allopatiska medicinen begår ett principfel och jag menar att den därför inte kan anses vara korrekt vetenskap, därför att grundhypotesen är att de ingrepp du gör med allopatiska mediciner fungerar därför att du förstår hur de fungerar på detaljnivå.

Men den hypotesen är felaktig därför att den mänskliga organismen administreras från en helt annan holistisk nivå att intelligens som inte går att förstå i reduktionistiska termer. Och det visar sig genom att i princip alla allopatiska mediciner ger biverkningar, skadar och dödar.

Som princip för att skapa hälsa kan vi inte använda den reduktionistiska principen vilken nu är förhärskande både inom tillämpad medicin och livsmedelsindustrin. Istället måste vi som föda använda livsmedel som inte är raffinerade eller reducerade till sina beståndsdelar utan har sin holistiska intelligens bevarad.

#5 - - Arne:

Du skrev åderförkalkning funnits flera tusen år tillbaka i tiden för ca. 10.000 år sedan!?

10.000 år kan man inte fasställa pga av att kol-14 metoden inte fungerar, så de kan inte vara mer än 6000 år.
De finns en massa data och bevis som tyder att människan var både äldre och större än nu.

#6 - - christian östlund:

Ang. födan & hälsan så rekommenderar jag dr & prof. Staffan Lindebergs forskning. Big Pharma: dr & prof.(Cochraneinstitutet i Köpenhamn) Peter Götzsche har sagt & skrivit mkt initierat & skrämmande om läkemedelsföretagen.
Jag läser Din blog med stort intresse, tack.

#7 - - Arne:

Varför inte ta även den kinesiska medicin i debatten som är äldre kundskap som är även inriktad i qi som inte våra medecinkunskaper har. tex se bara borsyra för att nämna några som kommer från kinesisk medicin som man inte vill erkänna. Eller när man tar blodtryck så tar man på fler ställen en bara en

#8 - - EVA:

Många bra tankar redovisade. Det ena behöver inte utesluta det andra. I vissa fall tror jag, och säkert flera med mig, att vi behöver potenta mediciner vid vissa smittsamma sjukdomar och svåra dödliga sjukdomar. Det som dock är grunden och som redovisats ovan är att, i den mån man kan, själv försöka ta ansvar för att bygga upp sitt immunförsvar med bra kost och livsstil. Vissa delar av livsstilen t.ex icke rökning och att motionera så finns inga motsättningar. Vad gäller kosten däremot finns det fortfarande rejäla motsättningar trots att det dagens svenska kostråd bygger på är bevisat forskningsfusk (Ancel Keys). Det är lite märkligt särskilt som SBU Statens Beredning för medicinsk Utvärdering (2012) också kommit fram till att för mycket kolhydrater i kosten leder till övervikt som inte är bra för hälsan. Högt blodsocker är grunden till många sjukdomar och det är ffa kolhydrater som höjer blodsockret. Att mättat fett som vi levt av sedan lång tid i vår evolution klassas som farligt är också konstigt. Moderna processade fetter med mycket Omega-6 är sannolikt mera farligt. Det man själv kan göra är att läsa innehållsförteckningen på den mat man köper. Ju längre listan är - välj bort! Enligt LCHF - ej mer än 5 g kolhydrater/100 g!

#9 - - EVA:

Vill bara tillägga att det sannolikt finns väldigt många bra "huskurer" för enklare åkommor. Själv fick jag på Annika Dahlqvists blogg tipset att dricka citronvatten i stället för syrahämmare. Fungerar utmärkt! Citron låter ju som man skulle bli "sur" i magen men det är tvärtom, citron blir basiskt när man intar det.

#10 - - Björn i Bromma:

Jag är helt övertygad om att "maten är din medicin". Något som läkarvetenskapen har varit extremt dålig på, det är väl inte tillräckligt flashigt att hålla på med helt enkelt.
Man borde redan i grundskolan lära barnen att tillaga ca 20 st olika nyttiga, välsmakande och billiga måltider med riktiga råvaror som man kan inhandla i de flesta vanliga matbutiker.
Detta är en av livets bästa investeringar.

Svar: Problemet är att stora globala livsmedelskoncerner strävar efter att kontrollera världsmarknaden och det förutsätter att människor lever på billig kolhydratbaserad industrimat med jättelång hållbarhet. Hela den affärsidén spricker om vi bara äter mat från färskvaror som kött, mjölkprodukter, ägg och färska grönsaker.
Lars Bern

#11 - - EVA:

#10 Lars svar till Björn i Bromma
Det vore väl alldeles utmärkt om livsmedelsindustrins affärsidé om all kolhydratstinn skräpmat i våra butiker spricker! Vi gräsrötter kan se till att vi på mycket mindre yta kan få bra och nyttiga råvaror (och färdiglagad mat också) lite mer som förr i tiden, gärna små specialbutiker och fler gårdsbutiker - gynna dem! I vilket fall kan man välja bort skräpet som matbutikerna till ca 80% består av - det går fort att handla då.

#12 - - Göran:

#10 - Björn i Bromma

Bra idé Björn. Men borde inte föräldrarna lära sig 20 maträtter och föra det vidare till sina barn? Genomsnittligt äter en familj 15 olika rätter per år, så det är ingen stor sak.

Personligen tror jag inte vi ska ställa några förhoppningar på skolan. Inte ens vad gäller mat eller utbildning. Det kan förmodligen bara bli en förändring genom praktiskt utförande och inte genom diskussion. Det knyter ann till Lars Berns svar om livsmedelsindustrins intressen. Vanliga människor måste praktiskt genomföra en förändring. Livsmedelsindustrin kommer sedan att anpassa sig. Lagar och regler tror jag inte ett uns på eftersom de kommer att förhindra gräsrotsnivåns intressen.

#13 - - Johnny Andersson:

Det är skillnad på kolhydrater och kolhydrater, snabba och långsamma eller onaturliga och naturliga kolhydrater. Naturliga bra, onaturliga dåliga.

Naturliga kolhydrater som färsk frukt och färska grönsaker existera naturligt i naturen och är långsamma och påverkar inte insulinproduktion nämnvärt.

Onaturliga kolhydrater som kokt potatis, kokt tis, bröd, raffinerat socket, chips, popcorn, etc växer inte i naturen och ökar insulinproduktion och fettinlagring.

Rent vatten, färsk frukt, färska grönsaker och grillat protein i form av fisk, ägg, fågel, däggdjur är en vitaliserande diet. Betänk dock att alla andra levande varelser äter sin föda rå direkt ur naturen. Det är bara människan som äter värmebehandlad föda sedan ca 234.000 år tillbaka i tiden. Frågan är vad det får för hälsokonsekvenser? Vad blir det för effekt på kroppen om man äter kokta ägg i stället för råa?

Svar: Dagens frukter är framförädlade för att få maximalt sockerinnehåll och är därför inte så nyttiga som du tror. Kokt eller stekt mat är mer lättsmält och ger därför snabbare blodsockerhöjning. Kokt potatis som fått stå ngt dygn i kylskåpet ger dock inte någon markant blodsockerhöjning eftersom stärkelsen blivit resistent. Värmer man den går det tillbaka.
Lars Bern

#14 - - Conny Freij Larson:

Peter Sjöblom nämner i sin kommentar bl a något som jag reagerade på Han avfärdar att en persons känsloliv skulle kunna påverka biokemiska processer i kroppen.
Vetenskapen använder ibland som en bortförklaring till vissa reaktioner i människokroppen som att "det är bara en Placebo-effekt", men samtidigt är ju ett sådant uttalande ett erkännande av att vi människor faktiskt påverkas av de förväntningar/förhoppningar/känslor som vi kan ha inför att prova en ny kur eller ett nytt preparat, dvs att Placebo är en faktisk effekt.

Svar: Självklart påverkar vårt känsloliv oss fysiskt i högsta grad. Det är ju omvittnat att många drabbas av cancer eller andra åkommor efter en stor sorg. Jag har upplevt det på nära håll.
Lars Bern

#15 - - Björn i Bromma:

#2
Det stämmer.
Man kan studera målade porträtt från tiden på tex Gustav II Adolf och Karl X när dessa var smärta tonåringar och jämföra med senare porträtt som mogna kungar. Där gäller epitetet : "Med tiden blev han tämligen fet".
Dock så var det vid denna tid "fint" att vara fet då detta bevisade att man hade råd att vara detta.
Likaså gällde persontransporter. Det ansågs vid tiden "fint" att färdas långsamt och "värdigt" med häst och vagn eftersom det var ett bevis för att man hade råd med detta.
En intressant dokumentation från 1600-talet är att om det på hösten rådde nordlig vind så kunde det gå snabbare att segla i medvind från Stockholm till Stralsund i norra Tyskland jämfört med häst och vagn till Uppsala. Man körde fast i gyttjan.

#16 - - Olle Holmqvist:

Kriminalare tänker i "alternativa förklaringar" finns sådana ? Det är det dom menar när dom säger "förutsättningslöst". Det borde vi göra också. Några svårigheter ("utmaning" på nusvenska) vid tolkning :.
1. barnadödlighet mkt större hos naturfolk, inkl
mord på missbildade, svaga. Barn med sämre motstånd sorteras bort, vuxenblivarna har bättre immunförsvar m m än en population där nästan alla överlever barnaåren.

2. Trender i diagnostik. Med bättre diagnostik upptäcks mera sjukdomsfall. När EKG-apparaterna
kom på 50-talet ökade hjärtsjukdom med antalet d:o.
(ex på utveckling inom medicin : grundläggande upptäckt > apparat > behov av tillämpning. På 1860-talet kom febertermometrar. Alla lasarett måste skaffa fyra stycken. Det mätte temperaturen, men hur skulle man tolka data. Vad var farligt, återkommande febertoppar, en stor, lång tid med måttligt förhöjt osv. Detsamma med blodtryck det är så "viktigt" fortfarande därför att det funnits så länge första 1903)

3. Vi lever längre. om 80+ blir allt större andel av befolkningen > ökar andelen sjuka i hela befolkningen.
Ett sätt att justera för det här vore att redovisa t ex
för åldersgrupper upp till 80.Upp