The MATRIX 1

Det som händer i dagens värld är för många människor förvirrande och obegripligt. Ofta frågar vi oss vilka makter det är som styr vårt öde och hur vi skall kunna påverka dem? Låt mig beskriva en enkel matrismodell som försöker beskriva maktutövningen i världen som gör det lättare att relatera till vad som händer.

 

Matrisens framväxt

Den maktutövning som historiskt vuxit fram i världen är organiserad i nationalstater. Den nationella statsmakten är i allmänhet uppdelad i tre steg; den lagstiftande makten i form av parlament, den verkställande makten i form av regeringen och den dömande makten i form av rättsväsendet. Ser man detta i ett globalt perspektiv så har det tagit formen av nära tvåhundra nationalstater som var och en organiserat sin nationella maktutövning på ungefär detta sätt. I många länder har man infört demokrati, vilket inneburit att folket fått välja dem som skall utöva den lagstiftande makten. I vissa länder väljer folket även den verkställande maktutövaren alternativ utses den av de valda lagstiftarna.

Världen har på detta sätt kommit att styras av nationalstater som på olika sätt konkurrerar med varandra. Den konkurrensen har historiskt ibland lett till uppslitande konflikter där nationalstater eller grupper med allierade nationalstater råkat i krig med varandra. Efter de två världskrigen under 1900-talet har starka intressen inom västvärlden tagit initiativ till att försöka organisera en gemensam global maktutövning genom tillskapandet av FN. I Europa där konflikter mellan nationalstater ställt till med upprepade krig försöker vi skapa en union av nationalstater – EU som tros stimulera samarbete och minska konflikterna.

Om den nationella statsmakten är en makt som utövas uppifrån och ner så har vi inom FN-systemet försökt skapa en maktutövning från sidan genom att bilda en rad FN-organ på olika områden som skall skapa globala regelverk och internationella lagar. Ambitionen har även varit att gradvis etablera en global rättsskippning. En global maktmatris växer på detta sätt fram där världen styrs från två håll.

Parallellt med den globala maktutövning under FN som vuxit fram under efterkrigstiden, har det även vuxit upp en flora av internationella organisationer. Många av dessa har lierat sig med FN-systemet för att på så sätt skaffa sig en global legitimitet. Hit hör några av de stora miljöorganisationerna t.ex..

 

Kapitalets globalisering

Den fantastiska ekonomiska utvecklingen under det senaste två århundradena har lett till framväxten av en kapitalmassa som fått en allt större tyngd i maktmatrisen. Till en början låg nästan allt kapital bundet i nationella tillgångar som mark och andra nationellt reglerade resurser. Tillväxten av kapitalmassan skapade allt större privata förmögenheter med möjlighet att utöva en växande makt. Kapitalets villkor var till en början hårt reglerat av den nationella maktutövningen. Detta kunde dock inte hindra framväxten av en allt större del av kapitalmassan som hamnade utanför nationellt inflytande.

Varje land hade sin egen valuta, fast växlingskurs och en växande handel mellan länder ledde till komplicerade växlingstransaktioner som skapade en marknad för framväxten av mäktiga internationella banker. Efterhand har kapitalet på detta sätt allt mer frigjorts från det nationella. Allt större del av kapitalmassan har i matrisen gått från att vara en nationell maktfaktor till att bli en global. För svensk del skedde ett viktigt paradigmskifte under åren 1985 till 1990, nå nationens maktinstitutioner i praktiken tappade sitt inflytande. Vi tvingades släppa valutareglering och fast växelkurs.

Kapitalets frigörelse från nationell maktutövning har lett till en snabb tillväxt av globala jätteföretag som i princip inte erkänner någon nationell hemvist. Dessa företag utövar en snabbt ökande global makt genom att de skaffar sig allt starkare kontroll över sina marknader. Med hjälp av internationella handelsavtal som tas fram inom FN-systemet och andra internationella s.k. samarbetsorganisationer river man ner möjligheten för nationella lagstiftare att reglera företagens marknader. Med generös i praktiken obegränsad kreditgivning till nationer har internationella bankirer skaffats sig starka påtryckningsmedel. Makten utövas av de globala företagens och bankernas ägare istället för av nationella lagstiftare. De globala företagen slår sig även samman och upprättar gemensamma komplicerade uppförandekoder som i praktiken blivit effektiva instrument för att försvåra för nationella uppstickarföretag att komma in på deras marknader.

Kapitalets globalisering har på senare år accelererat med hjälp av IT-revolutionen. Pengar är inte längre guldtackor i något nationellt bankvalv utan nollor och ettor i det globala banksystemets datorer. Dollarn har i princip ersatt alla nationella valutor. Även om dessa finns kvar är de hela tiden relaterade till just dollarn på alla valutamarknader. Enorma förmögenheter utan nationell hemvist har samlats hos en krets av oligarker och slutna institutioner som kan utöva global makt i stort sett helt utan hänsyn till nationella försök till maktutövning. Om ett parlament i någon nationalstat stiftar en lag som inte passar oligarkernas intressen så flyttar man bara sina tillgångar eller spekulerar sönder landets valuta, som oligarken Soros gjorde med kronan 1990. Det demokratiska inflytandet över det globala kapitalet är idag i praktiken nästan obefintligt.

 

Den angloamerikanska oligarkin

Den angloamerikanska oligarkin har varit den helt dominerande maktfaktorn inom det internationella kapitalet under de senaste hundra åren, något som jag tidigare skrivit om här. De har ägarkontrollen i en lång rad storbanker, de kontrollerar dollarn via sitt ägande av FED, de sitter på ägarkontrollen i en rad globala storföretag och de har korrumperat den amerikanska demokratin så att de i princip kontrollerar nationalstaten USA och dess enorma militärapparat. Båda de statsbärande partierna i USA bygger sin dominerande ställning på oligarkernas pengar, vilket gör att inga andra politiska krafter kan göra sin röst hörd. Amerikanska val är ett val mellan två kandidater som oftast båda finansieras av de rikaste rika.

Den här kretsen har under hela 1900-talet skjutit fram sina maktpositioner. Det som idag står i deras väg till totalt världsherravälde, är att det fortfarande finns kvar spillror av nationellt självbestämmande och att ett antal utvecklingsländer i BRICS-alliansen bestämt sig för att bjuda motstånd. Klimatkampanjen skall ses i detta ljus, dess mål är att ta ifrån nationer viktig bestämmanderätt genom att reglera all energianvändning i världen. S.k. miljöorganisationer som finansieras av oligarkerna har bedrivit subversiv propagandaverksamhet i flera av länderna för att försöka tvinga in dem i ett klimatavtal. På så sätt räknade man med att sätta krokben för snabbväxande nationella ekonomier som Kina och Indien samt göra Rysslands enorma energitillgångar mindre värda. Resultatet av FN:s klimatförhandlingar COP21 blev dock ett misslyckande, inga bindande regleringar kunde beslutas och de stora utvecklingsländerna behöll sin nationella beslutanderätt. Bl.a. har man börjat behandla oligarkernas miljöorganisationer som fientliga agenter.

Den här maktkampen mellan den globala maktmatrisens två sidor är det som idag styr flertalet händelser i världspolitiken. Jag skall återkomma med inplacerandet av enskilda händelser i detta mönster och hur jag tror det hela slutar.

Demokrati | BRICS, EU,, FED, FN, Indien, Kina, Ryssland, Soros, USA, Ukraina, WWF | |
#1 - - Ann Löfving-Henriksson:

Väntar otåligt på del II av denna serie. Begreppet tillväxtländerna blir mer globalt ju mer man tänker efter.

#2 - - Arga Socialdemokraten:

Mycket ba inlägg Lars!

Gillar skarpt att du drar jämförelsen med Matrix filmerna, riktigt bra och mycket relevant.

Bra förklaring av den historiska framväxten av nyliberalismen också.

Jag gör också en gissning av hur det hela kommer sluta:

Det kommer inte sluta, det kommer förmodligen trappa ner ett tag, för att sedan blomstra upp igen, precis som de senaste 100 åren.

Tyvärr verkar ju Mars teorin stämmer mycket bra, än en gång, den överdrivna kapitalismen, då som nu, leder till en extremare politik, både från vänster och höger håll. I stället för att satsa på en riktig och stramare demokrati, så vänder sig människorna till partier som lovar enkla och snabba lösningar, eller partier som hotar det demokratiska systemet vi håller så högt. De (ny)röda och ny(bruna) spöken visar sig allt mer och allt tydligare och personligen tror jag inte på att dem försvinner igen på ett bra tag.

Dock också på grund av att det etablerade partisystemet inte får tummen ur den lata, byrokratiska och korrupta bakdelen och faktiskt inte erbjuda några vettiga alternativ, det måste man också säga!

#3 - - Patrik Hultberg:

Tack Lars för att du tar ner något väldigt komplicerat till en lättfattlig nivå. Såklart förstår man att det är fördelaktigt att ha lättmanipulerade sk. "nyttiga idioter" i ett lands styre då det är enklare att söndra och härska. Se Sverige idag. Putin och hans Ryssland är smartare än så och utgör ett hot mot västs och USA´s maktambitioner.

#4 - - Ove:

Mange takk for en interessant utgreiing om de store linjer. Jeg ser fram til fortsettelsen.

#5 - - Björn i Bromma:

För en tid sedan gick det en intressant BBC-serie på Kunskapskanalen som hette "Why the west beat the rest". Serien avhandlade de sex avgörande grundorsakerna bakom den historiska utvecklingen.
Ironiskt nog så var en av de avgörande faktorerna "competition" mellan många små europeiska stater och vid tiden även stadsstater om diverse nyckelvaror såsom tex kryddor, vilket dagens angloamerikanska oligarkers särställning haft historisk nytta av.
Det finns en utmärkt bok om det hela som heter "Muskotkriget" av Giles Milton och utspelas i början av 1600-talet. Rekommenderas.
Men trots allt globalt maktspel så får man ändå hålla med Oscar Wilde :
"Inget går upp mot en god middag och en god historia", vilket kan åstadkommas med relativt små medel.

#6 - - Stefan.:

Den som sätter andra i skuld är inte fri, heller!

Jag leker med orden här men ändå:
Ett världsherravälde har historiskt visat sig svårt att uppnå.
Makten blir därtill så "utspädd" i sin förmåga att bibehålla/bevaka sitt imperium.
Helt klart har kontrollen över funktionen hos nuvarande finansiella system, förlorats till förmån för en ljusskygg skara oligarker, där säkerheter för olika åtaganden likt SMS-krediter, får ett "värde".

Kanske har denna församling funnit vägar att kringgå grundläggande beteenden hos den skuldsatte, men jag vill ändå prova min tes hos dig Lars.
För att "utan maktmedel" likt tyrannens välde, kunna förmå den skuldsatte att betala tillbaka sin skuld måste denne ha möjlighet därtill.
Jag tycker mig se allt fler sammanhang där "stater"
givit upp sin ambition att ens försöka att reglera sin skuld.
Istället är det ofta gäldenären som får se sin inteckning vara mindre värd.
Det är väl inte utan bekymmer och därtill en ofri känsla att ha upprättat ett förhållande med så skuldtyngda och därmed "omotiverade" avtalspartner.
Så sett menar jag att den som sätter andra i skuld är inte heller fri.

Svar: Den som sätter andra i skuld tar en risk det är sant, men utdelningen i form av makt har hittills varit mångfalt större för dessa bankirer. Självklart kan systemet falla ihop som ett korthus och då blir det som du säger.
Lars Bern

#7 - - Lennart:

Tack Lars Bern för denna oerhört intressanta artikel. Har alltid undrat hur saker och ting i världen hänger ihop och fungerar. Nog har man hört förut om storkapitalens makt och inflytande, men man har ändå inte riktigt förstått det.
Här målar du upp en bild som ger klarhet, insikt och perspektiv över utvecklingen. Jag kommer att följa din blogg troget i fortsättningen. Ska bli spännande. Tack än en gång. Och sluta för allt i världen inte att skriva ner din tankar!
God fortsättning också!

#8 - - Samuel af Ugglas:

Utan lång och invecklad argumentering kanske det räcker med att påminna om Ron Pauls fråga till Fed chefen Bernanke i ett utskottsförhör, om "guld är pengar"? Han, Bernanke vägrade naturligtvis att ge ett ärligt svar. Ett svar som är symptomatisk med de flesta korrupta politikers missbruk av papperslappar man kallar för "pengar". Nixon skal inte bli ihågkommen för Watergate, det är dimslöjor, på advokaters vis lät han sig manipuleras att avskaffa "guldmyntfoten".

#9 - - Josef Boberg:

"Enorma förmögenheter utan nationell hemvist har samlats hos en krets av oligarker och slutna institutioner som kan utöva global makt i stort sett helt utan hänsyn till nationella försök till maktutövning. Om ett parlament i någon nationalstat stiftar en lag som inte passar oligarkernas intressen så flyttar men bara sina tillgångar eller spekulerar sönder landets valuta, som oligarken Soros gjorde med kronan 1990. Det demokratiska inflytandet över det globala kapitalet är idag i praktiken nästan obefintligt."

Sant.

"Politiker utan Suveräna Pengar http://positivapengar.weebly.com/blogg/positiva-pengar-lanserar-suverana-pengar har helt enkelt ingen annan ”makt” – än att höja skatter och avgifter, underlåta att göra nödvändiga infrastrukturinvesteringar, sälja ut statens = medborgarnas tillgångar, låna pengar till hög ränta med återbetalningsplikt, och ej minst att minska på den sociala välfärden osv. Detta har nu ovedersägligt pågått i Sverige i en förskräckande samhällsraserande fart sedan början av 1990-talet. En graf som kristallklart för det i bevis finns här http://212.247.9.120/loblog/?p=4610

Detta därför att den reella makten – finns i dags dato hos den s k marknaden i form av affärsbankerna. Bankerna står för det allt överskuggande mesta av nyproduktionen av pengar. Så den penningmakten finns ej alls i Riksdagen – oavsett vilket ”röra” som håller i ”styrspaken”. Det kan vem som – inklusive matematikkunniga barn – räkna ut med baken.

Men allt som har en början har ett slut - och så länge som det finns Liv i Oss av vanligt folk = väsentligt flera än 90 % av medborgarna i världens alla länder - så finns det hopp - som jag ser det = Det finns ALLTID en annorlunda framtid i sikte ! ! !"

- slut citat ifrån mitt senaste blogginlägg: ”LUFT ATT ANDAS OCH SUVERÄNA PENGAR ATT BRUKA FINNS DET I ÖVERFLÖD AV !” https://josefboberg.wordpress.com/2015/02/17/luft-att-andas-och-pengar-att-bruka-finns-det-i-overflod-av/

Gott slut och Gott Nytt År !
önskar Josef

#10 - - Roland Gustafsson:

Förutom den svenska kronan har Soros spekulerat mot ett antal andra valutor och tvingat fram devalveringar. I princip går det ut på att blanka (sälja) tillgångar man inte äger i stor omfattning och därmed skapa fallande priser för att sedan köpa tillbaka det sålda till ett lägre pris. Det passar in i bilden här av att oligarkerna strävar efter att demontera nationalstaternas bestämmande inflytande över sin ekonomi. Men när han gav sig på Hong Kong dollarn i slutet av 1990 talet hög han i sten för han hade inte räknat med att Kinas ekonomiska muskler kunde blanda sig. Dom gav sig in i leken med resultat att Soros fick köpa tillbaka det han sålt till högre pris och gjorde en betydande förlust.
Detta är intressant när man tänker på vilka möjligheter BRICS kan erbjuda sina medlemar när det gäller att försvara sig mot angrepp av detta slag. I förlängningen kanske inte bara medlemmar utan även andra länder kan få hjälp vid attacker och då är frågan om dollarn kan bevara sin ställning som ohotad reservvaluta.

Svar: Soros har även legat bakom Obamas klimatpolitik som kört ner värdet på aktier i amerikanska kolföretag. Vem tror ni köpte aktierna - jo givetvis Soros!
Lars Bern

#11 - - Göran:

"Amerikanska val är ett val mellan två kandidater som oftast båda finansieras av de rikaste rika." I valet 2014 fanns det 6 partier att rösta på och 26 presidentkandidater (+- några då jag är lite osäker på det exakta antalet). Donald Trump har inte finansierat sin kampanj med en enda dollar från någon annan. Det finns gott om folk som vill stödja honom med pengar, men han tackar nej. Nu har han mycket egna pengarna, men det roliga är att han inte har lagt så mycket pengar på sin kampanj. Det ligger än så länge under 100.000 dollar medan alla andra har spenderar över miljonen och även tiotals miljoner. Så, nog går det att bli president i USA utan en massa pengar och även en sådan som oligarkerna inte vill ha. Den största orsaken till att det blir de presidenter oligarkerna vill ha är folkets ignorans. Årtionden av indoktrinering i skolan har gett det resultatet, i USA, i Sverige och i hela västvärlden. Bra påstående i kommentarerna att Putin och östvärlden genomskådar oligarkerna bevisar detta, genom att människor i t.ex. Sverige kan se på saker och ting från en vinkel. Naturligtvis finns det några procent som kan se på ett annat sätt och vi vet alla vilka epitet de får.

Så fort kapitalism beskrivs ramlar det in relativt okunniga kommentarer som ofta bygger på att vi ska ha ännu mer regleringar och socialism. Den kapitalism som artikeln beskriver är en "crony capitalism". Det finns ingen bra svensk översättning, men ungefär kumpankapitalism vilket är en kapitalism där vänskapsband mellan politiker och kapitalism skapas för att gynna varandra där politikerna skapar lagar som passar kompiskapitalisterna. Denna kumpankapitalism har inte något emot socialism. Tvärtom tjänar de mer pengar på socialism än på en fri marknad. Naturligtvis ska denna form av kapitalism bekämpas med alla medel medan en kapitalism byggd på frivilliga transaktioner, och naturlig konkurrens ska främjas. Trots allt är det den som gör att vi har det välstånd vi har idag. Så gott som alla länder på jorden med lågt välstånd lider av näst intill avsaknad kapitalism, mycket regleringar, korruption och en tro på socialism.

Jag har verkligen svårt att förstå att storbankerna i Sverige skulle vara de som styr något i Sverige vilket många hävdar. De är totalt kontrollerade av alla regleringar som finns. Möjligen kan de kontrollera på sådant sätt att om de går åt skogen för dem så drabbas Sverige hårt av det. Men det är mest en rädsla för en korkad styrelse och VD samt dåliga investerare. Bankerna sitter i en rävsax om är skapad av politikerna. I USA finns det 115 myndigheter vars jobb är att kontrollera och reglera bankerna. På alla större banker har de avdelningar inrättade för dessa kontrollmyndigheters personal. De sitter således på själva banken och kontrollera dem hela dagarna. Alla dessa regleringar gör även att alla småbanker i USA håller på att försvinna så att det bara blir några få stora banker kvar. Det är inte kapitalism som ligger bakom denna utveckling.

Vanligt idag har blivit att tro att bankerna skapar pengar ur tomma inte eller kan skapa pengar själva. Det är totalt fel. Det finns inte en enda bank i Sverige som kan skapa några pengar på egen hand. Bara Riksbanken kan göra det.

Att länder konkurrerar med varandra är fel. Möjligen handlar det om att olika politiker konkurrerar med varandra. Exempelvis finns det inget behov av handelsöverskott eller underskott eftersom företag och människor handlar med varandra oavsett var de bor. Det handlar om att finansiera politiska projekt, dvs. att situationer har skapats som gör att det uppstår ett behov av ett handelsöverskott. Om man har svårt att förstå detta så är det bara att bryta ner handeln i mindre delar. Från nationsnivå till länsnivå till kommunnivå till bynivå, till kvartersnivå osv.

Svar: Att det på pappret fanns 6 kandidater att välja mellan i USA:s presidentval är ju bara en kuliss. Systemet är uppbyggt runt de två statsbärande partierna som i praktiken har minst 99% av makten och båda får pengar från oligarkin. Trump är ett undantag, men han blir aldrig president, rör om i grytan gör han men om han överlever vet jag inte. Självklart är bankerna omgärdade av en massa formella regler vilket i praktiken kraftigt gynnar storbankerna och försvårar konkurrens från uppstickare. Europas starka ekonomiska utveckling har av många forskare förklarats med just en stark konkurrens mellan alla nationalstaterna i Europa. Och sist men inte minst, varför tror du Göran Persson sa att den som är satt i skuld inte är fri?
Lars Bern

#12 - - Björn Sveninge:

Det är en stor skillnad på att leva ett liv i en pyramid eller i en krets människor som är "självförsörjande", fria.
Och sedan är frågan hur pyramidens topp ser ut?
Det intryck jag fått är att där huserar fan själv, eljest hade ju själva idee'n med pyramidstyre kunnat ha sina positiva sidor.
Ordspråk som dem som den som gapar efter mycket mister ofta hela stycket eller högmod går före fall inger hopp.

#13 - - Cusvel:

Mycket intressant beskrivning Lars. Jag längtar redan efter att få se fortsättningen. Ha en fortsatt trevlig helg.

#14 - - Mats Olsson:

Du skriver:
" Om ett parlament i någon nationalstat stiftar en lag som inte passar oligarkernas intressen så flyttar men bara sina tillgångar eller spekulerar sönder landets valuta, som oligarken Soros gjorde med kronan 1990. "

Vore intressant få reda på vad det var för lag som Sveriges riksdag beslutade om som Soros var missnöjd med.

Svar: Han var missnöjd med att nationalstaten bestämde sin egen växelkurs. Den ville han, Rockefellers och Rothschilds bestämma och han fick som han ville.
Lars Bern

#15 - - Göran:

Re #11 - Lars Berns kommentar

Kuliss är det inte. De övriga fyra partier fick röster och även övriga presidentkandidater fick också röster. Det är som i Sverige, folk tror bara att det finns Republikaner och Demokrater att rösta på och partierna i vår riksdag. Lite sorgligt på ett sätt är att du bland övriga presidentkandidater och partier är där du finner de klokaste människorna i fråga om politiker.

Förmodligen lär Republikanernas val stå mellan Ted Cruz och Donald Trump. Sedan lär ledningen för Republikanerna välja Ted Cruz med hjälp av lite valfusk.

Blir Ted Cruz president ska det bli intressant om han infriar sitt löfte om att avskaffa fem myndigheter i USA. Det vore något verkligt stort.

Svar: I praktiken har amerikanska politiker utanför de statsbärande av oligarkerna finansierade partierna inget inflytande. Att det finns fler kandidater att välja på är en kuliss! För egen del hoppas jag Cruz slår Trump i primärvalen och att han sedan blir vald, det är lugnast så.
Lars Bern

#16 - - Bo Larsson:

Trump liksom i viss mån Cruz och Rand Paul är uttryck för en radikal historisk förändring i det amerikanska kollektiva medvetandet sen Kennedy mördades som inte ska underskattas.

Det håller på att ske en svängning inte bara bland det amerikanska folket utan också inom toppen på samhället, inom polis och militär, CIA, myndigheter osv, som kan tippa över så att oligarkerna inte törs mörda Trump.

Just nu pågår en slags maktkamp inom amerikanska militären, som förstått att Obama och oligarkerna supportar ISIS och de vill inte ställa upp på det eftersom det är landsförräderi och många inom militären verkligen är genuina patrioter. Det är många på högsta nivå i det amerikanska samhället som under lång tid varit förda bakom ljuset av oligarkerna och lurats att medverka i deras agenda men som nu vaknar upp och börjar göra motstånd i ökande grad.

Vi får se hur det utvecklas men det är inte uteslutet att det kan tippa över och att det i slutändan blir oligarkerna som kommer att sitta med Svarte Petter. Deras makt bygger helt på bedrägeri, på att föra människor bakom ljuset och de är mycket få till antalet relativt alla andra. Deras illusiva maktstrukturer är därför väldigt sårbara så fort människor börjar genomskåda dem. När allt fler väl börjar förstå hur dessa är konstruerade vilket är precis vad som händer just nu och som Lars ger uttryck för, så ligger de väldigt illa till.

Så det kanske finns en liten chans att det blir Trump/Cruz t ex som med stöd och skydd av stora delar av poliskåren, CIA och Pentagon intar Vita Huset i januari 2017.

En person som Soros t ex som begått så många uppenbara brott är ganska lätt att arrestera när TILLRÄCKLIGT MÅNGA med makt i samhället förstår vad han gjort. Sverige t ex borde begära att han arresteras och överlämnas till vår rättvisa som den bedragare han är och kräva tillbaka miljarderna han svindlade oss på. Även om det inte sker i praktiken till att börja med, är det något som skulle bidra till att syna oligarkernas kort och kunna vara början till slutet för deras maktutövande.

#17 - - Arga Socialdemokraten:

@ Göran

Glöm inte att det var främst 50-80talens socialdemokrati, med en sund blandning mellan sociala och ekonomiska intressen, inte den nutida nyliberala politiken som sakta men säkert förstör den välfärden vi har under en sådan lång tid byggt upp.

@ Lars

Håller klart med dig, att röstar Donald Trump till Vita Huset hoppas jag att inte ens amerikanerna är dumma nog till! Denna man är ingen politiker, stasman eller diplomat. Han verkar vara väldigt egocentrisk, självälskande, rassistisk och ja, även lite galen. Ingen allvarlig politiker, speciellt en sådan höguppsatt, borde säga saker som han har sagt. Sedan tycker jag inte att en av världens rikaste människor borde få styra en av världens mäktigaste länder.

#18 - - Marianne:

En del krig som sett ut att ha varit mellan olika nationalstater, har nog i själva verket varit att något land inte velat vara med i detta kapitalistiska globaliseringsprojekt. Att de har velat behålla sitt självbestämmande över sin valuta.
Jag tror inte heller att syftat är så mycket att stärka vissa nationalstater. Syftet är makt, mer åt en viss grupp.
Det kan låta konstigt, men om man läser en del i bibelns Gamla Testamente, så stämmer mycket av det som händer, med hur en viss grupp av folk anser sig utvalda av Gud och därför ska få del av rikedom och makt.
Det stora landet i väst, stödjer också detta lilla land som har denna bok som historiebok, till mer än 100 %.
Jag tycker också att man ska tänka lite på, att många muslimer, som säger att de "hatar västs" sätt att leva, nog ofta hatar just detta styrelseskick som utgår från dessa s.k. oligarker.
Så jag hoppas ändå att denna stora invandring till Europa, kan ha det positiva med sig, att vissa invanda mönster bryts, att vissa ledare byts ut. Att en annan diskussion tar sin fart.
Om man jämför Koranen och Gamla Testamentet, så är ju Koranen rena barnboken. Den förespråkar vetenskapen och naturen mer och är mindre fördömande. Medan GT är full av hat, straff och vrede från guden.
Det är obegripligt att hemskheterna i denna bok, inte diskuteras mer.
Man kan säga att islamister, är muslimer som följer GT, mer än Koranen. De har samma gud och skapelsehistoria, så islam precis som kristendomen har sin början i GT.

#19 - - Göran:

#17 - Arga Socialdemokraten

Nyliberalism har inget med kapitalism att göra. Det är inte kapitalism som förstår välfärden i Sverige. Det är socialister som förstör den och du kan räkna in nyliberaler i socialism. Innan olyckan Palme fick makt i Sverige hade Sverige Europas lägsta skatter och även minst offentlig sektor. Vi kan påstå att socialdemokraterna har byggt en välfärd, men vi vet faktiskt inte hur skola, sjukvård och annat hade varit i Sverige om vi i stället för socialdemokrater hade låtit människor själva bestämma vad de vill ha. Mer eller mindre går det att hävda att socialdemokraterna har förtryckt utvecklingen.

Det är möjligt att det inte är bra med en rik människa som ledare, men att tro att en person som från barnsben ägnar sig åt politik och lever i en skydd bubbla som en sådan uppväxt innebär skulle vara någon person med en högre förmåga att vara ledare är otroligt naivt. Det är precis den tron som gör att vi har så dåliga ledare. De nackdelar du räknar upp på Donald Trump kan du etikettera vilken politiker som helt med.

#20 - - Björn i Bromma:

#17
Nu haltar det återigen.
Tage Erlander sade på 1960-talet att "nu kan inte staten göra något speciellt mer, det är bara hoppas att medborgarna utnyttjar de möjligheter som erbjuds".
Men efterträdaren Palme ville onekligen annorlunda och vänstervred sossarna rejält. Under 1970-talet så var det många små fina småföretag som utvandrade inför hotet om de socialistiska löntagarfonderna. Många av dessa företag är idag medelstora specialistföretag med typ 150 anställda. Jag har en gammal gymnasiekompis som idag driver ett av dessa i England, ärvt av sin far. Och det var Pomperipossa med Astrid Lindgren samt landsflykt av Ingemar Bergman.
En gymnasielärare skulle idag ha en månadslön om ca 56000 kr/mån indexuppräknat från 1960-talet, vilket förmodligen skulle vara behövligt i dagens läge istället för att göda förnuftsvaga politiker.

Svar: Men om lärarna hade så bra löner skulle de ju rösta borgerligt. Palme var smart, gör dem till proletärer så att de blir röda, problemet är bara att de istället blev gröna utopister eller något ännu värre ...!
Lars Bern

#21 - - tipp:

Som Bo Larsson (#16) skriver så har militären och politikerna/oligarkin i USA inte gått i takt. Hade militären inte varit så motsträviga så hade Obama översvämmat Mellersta Östern med krigsmaskiner i ännu högre grad. Det är inte svårt att förstå. Det är militären som ser liken och trasiga kroppar. Vad händer om USA får en president som går i takt med militären? Händer det paradoxala att vi får en fredligare värld? Svenska medier kommer dock att gå bärsärkagång – de har aldrig förstått sig på ett försvar. Vi ser hur lyckliga de blev när militären vingklipptes i Ankara. Vad har turkarna fått – en president som handlar olja med ISIS/ISIL och låter polisen ta en parlamentsledamot som hävdar att turkarna köpslog med ISIS/ISIL om nervgas. Det skrivs det lite om i svenska medier.

#22 - - Björn i Bromma:

#18
På 1200-talet så utplånade kristna korsriddare folkslaget Katanerna i Frankrike pga oliktänkande.
Detsamma ser vi idag inom Islam i Mellan Östern, fast ca 800 år senare.
Slutsats ?

#23 - - Peter Grafström:

#11 Göran
Bankerna lånar ut sina egna skulder mot ränta. Det är förmodligen olagligt eftersom det presenteras som att de lånar ut pengar. Men domstolarna får antagligen anvisningar att det skulle vara mycket skadligt för landets ekonomi att göra rättssak av det. Dessa skulder behöver bara delvis motsvaras av värdesäkrade obligationer och hur proportionerna är mellan de säkrade och de andra är inte klart utsagt så där finns det 'luft'. De skapar inte pengar utan skulder ur tomma intet. Bankväsendet är ett enormt bedrägeri och deras makt ligger mycket i det hemlighetsmakeri de utövar som gör att både allmänhet och etablissemang inte vet hur det är uppbyggt.
Till detta kommer de sk derivaten och annat som svällt upp och som få människor är insatta i.
#8 Samuel af Ugglas
Det var brittisk storfinans som tvingade Nixon att avskaffa guldmyntfoten. Frankrike hade sen tidigare synat bluffen med dollar mot guld men beloppet var mycket mindre än de finansiella åtgärder som britterna vidtog.
Amerikanerna bytte till petrodollar och övertalade opec att skapa oljeprisshocken och saudierna att investera i väst. Tillsammans med detta intensifierades islamiseringen på angloamerikanskt initiativ. Först sufism sen alltmer stöd till radikalism och med bla rekrytering till IS uppmuntrad.

#24 - - Arga Socialdemokraten:

@19 Göran

Hur skola, sjukvård och annat ser ut under en borgerlig regering har vi väl sett dem senaste 8 åren?! Enligt mig så är utbildning och en välutbildad befolkning bland det viktigaste en nation kan ägna sig åt, och en gång i tiden var väl Sverige en av europas topp länder när det gäll utbildning. Kolla var skolsystemet befinner sig nu! Du har rätt, kapitalism och nyliberalism två olika saker, och kapitalismen är något bra, men inte under nyliberal styre. För då finns det bara friheter för företag och banker, inga som helst regleringar...resultatet är dagesns Sverige. Sedan är ju högre skatter faktiskt en indikation på bra välfärd.

Än en gång, historiskt så växte nyliberalismen ur högerpolitiken, inte vänster. Jag tycker inte hller att statssocialismen är ett bra alternativ, därför är jag socialdemokrat.

#25 - - Göran:

#22 - Björn i Bromma

Du behöver inte backa ända till 1200-talet för oliktänkande utrotning i Frankrike. Efter Franska revolutionen utrotade man en hel provins på runt 400.000 människor för att de inte gillade revolutionen; män, kvinnor och barn. I skolan får vi lära oss vad fantastisk denna revolution var med några avhuggna huvuden på adeln, när den i verkligheten var en enorm terror med tusentals grymma mord på oliktänkande från alla samhällsklasser.

#23 - Peter Grafström

Jag har lite svårt att tro att bankerna i Sverige har några hemliga agendor mer än vad alla företag har sina affärshemligheter då bankerna har ett regelverk från EU på 106.000 sidor att följa och att Finansinspektionen tittar in då och då och undersöker vad de håller på med. Tvärtom tvingar alla regler bankerna att bli oetiska. Riksbanken i sin tur tvingar bankerna att ge ut osäkra lån och hålla sina reserver i samma säkerheter och i mindre säkra reserver. Innan alla dessa regler kom till spred bankerna ut sina reserver på olika säkerheter, men de får de inte göra längre. När Riksbanken ger ut pengar ur tomma intet blir de oftast skulder. Antingen köper Riksbanken upp skulder eller ger bankerna lån till sina kunder.

#24 - Arga Socialdemokraten

Jag håller inte något parti för att kunna driva en bra skola. Det spelar ingen roll om det är socialdemokrater eller borgaren som har ansvaret. Skolan kommer att erodera i vilket fall som helst. Det handlar inte om pengar utan om ett systemfel. Skolan måste totalt frigöras från politiskt inflytande och bestämmande. Jag har skrivit det förr. När alla tänker lika, tänker ingen. Om vi inte låter elevers individuella egenheter få blomma i skolan handlar det inte om utbildning utan om instruktion.

#26 - - Arga Socialdemokraten:

@ #18 Marianne

Jag hoppas inte att du antyder att det är judarna som är den stora makt- och kontrollfaktorn i världen? Man kan inte säga mycket positivt om Israels politik, men judar som en folkgrupp har väl ingenting med Israels in- och utrikespolitik att göra. Sedan får man inte glömma att Israel är det närmsta som påminner om en demokrati i Mellanöstern, kanske är det också därför de har allierade i Väst.

Däremot håller jag helt med om dina slutsatser om GT, Islam och Islamism. Gamla Testamentet är nog det brutalaste bok jag någonsin har läst, och då är jag en hängiven Stephen King läsare :) Koranen skrev 500 år efter Jesus föddes och är, som du säger, en arabisk tolkning av bibeln. Jag måste alltid skratta lite när folk hetsar mot Koranen och hur grym och blodig den är. Ja, det är den helt klart, precis som bibeln...

@ 22 Björn

Det gäller nog lite mer än 1200-talet när man pratar om korstågen och inkvisitionen. Bland annat var det Spanien och Portugal som korsfästade hit och dit i hela Mellanöstern, för att konvertera de otrogna eller döda dem (det känns bekant på något sätt...). Sedan har vi Amerika, både nord och syd, kolonialismen som också delvis kan betraktas som en inkvisition och sist men inte minst vår gamle vän George W. Bush, som faktiskt kallade krigen i Afghanistan och Irak för ett korståg!

Krig är den rike mannens terrorism. Terrorism är den fattige mannens krig!

#27 - - Per:

Alltid lika givande att läsa dina inlägg! Tack Lars

#28 - - Peter Harold:

Jag vet inte för vem av oss detta faktum är mest smärtsamt för, men jag är nog mycket yngre än herr Bern, och jag förstår inga referenser till den s.k. filmen "Matrix" efte4rsom jag aldrig sett det. Så nu är det officiellt: jag är den sista på jordklotet över 40 som inte sett den där filmen...!

Nå, till saken. Jag reagerar lite på formuleringen "Efter de två världskrigen under 1900-talet har starka intressen inom västvärlden tagit initiativ till att försöka organisera en gemensam global maktutövning genom tillskapandet av FN", vilket i sig är väldigt sant, av det jag själv läst om FN:s tillkomst. Var det inte herr Rockefeller som bjöd på mark för uppförandet av FN:s högkvarter till och med?

Men det förhöll sig också lika sant att Sovjetunionen önskade uppkomsten av ett nytt världsförbund. Och som vi sedermera såg fick Sovjetunionen flera fördelar vid fördelning av röster, och vid tillsättning av ledande befattningar, fastän man var en enpartidiktatur. Att Sovjetunionen accepterade placeringen av FN:s högkvarter i USA är närmast logiskt för den som minns den tidens spioneriverksamhet. Dessutom blev det mycket enklare för den amerikanska regimen att "överlämna" information och data för viktiga framtida projekt i Sovjetunionen. Det låg som sagt även i Sovjetunionens intresse att få till det globala verktyget.

Svar: Titeln refererar till det matematiska begreppet matris, filmen är inte omnämnd. Den är dock sevärd. Att Sovjetunionen och kommunisterna hade ambitionen att lägga under sig världen var väl tydligt, men du glömmer att de som står bakom NWO var inblandade även där. Kolla vilka som var med och finansierade ryska revolutionen.
Lars Bern

Upp