CANCER – några råd till gamla vänner I

Otto Warburg

Jag är över 70 år och upplever numer regelbundet hur nära och kära jämnåriga berättar för mig att de fått en cancerdiagnos. Cancer är en sjukdom som drabbar nästan alla genom egen sjukdom eller genom någon nära anhörig. Cancer är i första hand en ålderssjukdom, dels därför att det kan ta årtionden att utveckla den, dels därför att motståndskraften mot sjukdomen sjunker med stigande ålder. Detta innebär inte att även relativt unga människor kan drabbas, även om det är mer sällsynt. Själv fick jag en diagnos redan vid 47 års ålder och jag hade sannolikt börjat utveckla sjukdomen minst tio år tidigare. När jag själv drabbades växte av naturliga skäl mitt intresse för vetenskapen runt cancer. Jag engagerade mig i Cancerfondens styrelse och i dess forskningsnämnd och jag började följa den vetenskapliga litteraturen.

Jag känner ett behov att dela med mig av mina samlade intryck och ge några goda råd hur jag tror man skall göra för att minska sannolikheten för att drabbas och hur man skall förhålla sig för att bli fri från sjukdomen om man drabbats.

USA:s president Richard Nixon sjösatte år 1973 sitt Krig mot cancer. Förhoppningen var att man skulle få fram bot mot den fruktade sjukdomen genom en massiv forskningsinsats. Detta blev startsignalen för en gemensam global strävan att lösa cancerns gåta. Måhända är cancern inte längre en gåta, men boten är nästan lika långt borta idag som för 40 år sedan. Visserligen håller man de som blir sjuka vid liv längre, men det är knappast så många fler som överlever. Frågan vi måste ställa oss eftersom denna enorma globala forskningsinsats gett så klent resultat, är vad som gått fel? Har forskningen kört in i en återvändsgränd?

 

Sjukdomen

Sedan kriget mot cancern började har den bärande hypotesen inom cancerforskningen varit att det är en skada på cellkärnans DNA som gör celler till cancerceller. Problemet på detta stadium är att skadan på DNA kan ta sig en rad olika skepnader, varför varje cancer i så fall i princip är en unik åkomma. Det gör det väldigt svårt att behandla eftersom alla i något avseende kräver sin speciella behandling. Det är bl.a. detta som cancerforskningen ägnat sig åt under 40 år.

Modern forskning börjar på goda grunder ifrågasätta den ensidiga DNA-hypotesen. Professor Thomas Seyfrieds vid Boston universitetet har bl.a. visat, att den sjuka cellens cancerogena egenskaper är kvar oberoende av om man byter ut cancercellens cellkärna mot en frisk och vice versa. Att det är så komplicerar ytterligare möjligheten att angripa de skadade cellerna genom att bara sikta in sig på effekten av skador på cellkärnans DNA.

Att döma av Seyfrieds forskning börjar, det som får någon av våra kroppsceller att ändra skepnad till en cancercell, främst med en förändring av cellernas små energiomvandlare kallade mitokondrierna. Även mitokondrierna har en enklare DNA. Den skadade cellen kan, om man har otur, bli en cancercell som delar sig okontrollerat. Eftersom den programmerade celldöden (apoptosen) är satt ur funktion hos cancercellen kan den fortsätta sin delning och utvecklas till en tumör.

Då det är mitokondrierna som skadats, förändas cancercellens metabolism. Cellandningen (oxidation) sätts ur funktion så att cellens energiproduktion måste övergår till en mycket ineffektivare fermentation. Detta leder till att cancercellen bara kan få ut begränsat med energi genom fermentation av druvsocker, fruktsocker och glykogen. Giftiga avfallsprodukter som mjölksyra och ammoniak bildas, medan avfallet från metabolismen i friska celler är harmlös koldioxid och vatten. Friska celler kan få ut rikligt med energi via fullständig oxidation av såväl druvsocker som ketonkroppar. De senare framställer i levern från fett i kosten eller från kroppsfett vid brist på tillförsel av mer lättförbrända kolhydrater.

Cancerceller som bara kan frigöra energi via fermentation, kan inte nyttiggöra ketonkroppar som inte är jäsbara, utan de blir helt hänvisade till sockerarter. Cancervävnad med sin sämre förbränning förbrukar således 5-35 gånger mer näring än frisk vävnad. Resterande energi blir kvar i de giftiga restprodukterna. Detta visade den tyske Nobelpristagaren Otto Warburg redan på 1920-talet. Till skillnad från cancerceller förbränner inte friska celler fruktsocker utan det bryts ner i levern till glykos och glykogen.

 

En metabol sjukdom

Den sockerberoende metabolismen hos cancercellerna gör att sjukdomen måste ses som en del av den metabola sjuklighet som går fram som en pandemi över världen. Efterhand som mer och mer forskning klarlagt cancercellernas stora behov av druv- och fruktsocker, har man fått en förklaring till sambandet mellan metabol sjuklighet med höga blodsockervärden och cancer.  Den stigande konsumtionen av socker och lättförbrända kolhydrater är en utmärkt miljö för cancertumörer och förklarar den ökande cancersjukligheten.

Kroppens försvar mot farligt förhöjt blodglukos som inträder vid högt intag av socker och andra kolhydrater, är att bukspottkörteln producerar hormonet insulin som stimulerar omvandlingen av överskottsglukosen till kroppsfett och på så sätt sänker blodsockret. Insulin stimulerar leverns produktion av hormonet IGF-1 som är ett tillväxthormon, som i sin tur stimulerar cancercellernas tillväxt. Detta innebär att förhöjt blodsocker ger både rikligt med näring åt cancertumörer samtidigt som det ger upphov till ett tillväxthormon som stimulerar tumörer att växa.

Personer som regelmässigt äter en söt och kolhydratrik kost får med tiden permanent förhöjt blodsocker beroende på att de utvecklar en viss resistens mot insulin. Tendensen att utveckla insulinresistens är i viss utsträckning genetiskt betingad. Tillståndet åtföljs ofta av en tilltagande fetma beroende på att överskottet av socker omvandlas till kroppsfett. Bukspottkörteln klarar till slut inte av att producera tillräckligt med insulin för att kunna hålla blodsockret på en hälsosam nivå. Detta sjukdomstillstånd kallas diabetes-2, icke att blanda samman med diabetes-1 som beror på att insulinproduktionen upphört.

Cancersjuklighet har regelmässigt en mer dramatisk och snabb utveckling hos patienter som är typ 2 diabetiker, vilket givetvis beror på kombinationen av högt blodsocker och hög halt av tillväxthormon.

 

Den etablerade forskningen

Genetiker efterlyser mer resurser till DNA-analyser i sjukvården. De menar att detta är nödvändigt för att man skall veta hur man bäst skall angripa olika DNA-skador som man menar ligger bakom cancersjukdomar. Deras ambition är lovvärd, men frågan är om vägen som följer DNA-spåret är den effektivaste för att förbättra utfallet inom cancervården som idag är anmärkningsvärt dåligt.

Den etablerade forskningen sitter fast i det tänkande som dominerar en stor del av dagens moderna sjukvård, nämligen tron att man effektivast botar sjukdomar med allt dyrare och mer avancerade kemiska preparat. Det pratas om att ta fram individanpassade preparat som angriper cancerceller med en viss typ av DNA-skada. För att kunna göra det krävs allt mer avancerad DNA-diagnostik. Den starka tron på kemiska preparat inom den medicinska forskningen har sina rötter inom läkemedelsindustrin som ju får sina största inkomster från de patenterbara preparaten.

En svårighet vid behandlingen av en cancersjukdom är att den ursprungliga cancerogena cellförändringen inte går att upptäcka med rimliga insatser, när den sker. När det går att ställa diagnos, har alltid cancern gått in i sitt andra skede, där den börjat sin okontrollerade delning och bildat en växande tumör som tränger undan frisk vävnad. I värsta fall har den även hunnit metastasera i form av dottertumörer. I vissa fall klarar läkarna av att avlägsna tumörerna på kirurgisk väg, men ofta lyckas inte det helt. Man måste då välja andra behandlingar.

Problemet med dagens sjukvård är att man till varje pris undviker att tänka i nya, och för en lekman som jag själv, helt självklara banor. Om det underliggande problemet bakom metabola sjukdomstillstånd är förhöjt blodsocker, varför inte förutsättningslöst titta på vad som orsakar det tillståndet. Idag gör man inte det utan man sätter bara in mediciner för att sänka blodsockret på konstlad väg. Är blodsockret alldeles för högt som hos diabetiker, injicerar man insulin som får tumörer att växa ännu snabbare.

Problemet med en individuell tumörbehandling mot varje typ av cancerogen cellförändring är kostnaden som i dagens läge gör den vägen i stort sett oframkomlig. Istället har man valt vägen att försöka hitta en behandling som slår mot alla typer av cancerogena celler. Det har lett fram till användning av bestrålning och/eller gifter, s.k. kemoterapi. Problemen med dessa terapier är att de även skadar frisk vävnad och inte sällan blir patienten sämre eller dör av behandlingen.

Kemoterapi är lite som att jaga mygg med hagelbössa. Tanken är att om man förgiftar alla cellerna i den sjukes kropp så dör cancercellerna först eftersom deras energiomvandling är så mycket mindre effektiv, vilket Warburg visat. Men man förgiftar som sagt alla cellerna i kroppen vilket samtidigt försvagar patientens motståndskraft. Man måste nästan alltid avbryta cellgiftsbehandlingen innan cancern är borta, för att inte patienten skall dö, för att återuppta den när denne återhämtat sig. Problemet är att då kan även tumörerna ha återhämtat sig, behandlingen är således ett hasardspel. Man har trots problemen gjort framsteg när det gäller att förlänga patienternas överlevnadstid, ofta till priset av låg livskvalitet. Huvudintrycket är att trots de små framstegen, så befinner sig cancerforskningen och cancervården i en återvändsgränd.

Läkemedelsindustrin som sitter på de stora forskningsmedlen tjänar stora pengar på kemoterapin och har inga starka incitament att hitta bättre alternativ. En cancerpatient med upprepade behov av kemoterapi är för dem en kassako, medan en botad cancer inte ger några intäkter. Detta innebär att sjukvårdspolitiker måste inse att forskning rörande bättre och billigare metoder för cancerbehandling är samhällets ansvar. Här borde man sätta av betydligt mer forskningsmedel än vad som görs och försäkra sig om att dessa inte går in i den av industrin dominerade och medfinansierade forskningen.

Till dess att vi får en mer oberoende forskning är patienter och anhöriga såväl som vi som vill undvika att bli sjuka, hänvisade till att skaffa oss egen kunskap om hur vi skall förhålla oss. Det återkommer jag till i avsnitt II.

Hälsa | Big Pharma, Cancerfonden, Medicinsk forskning, Socker, diabetes | |
#1 - - Lars Andersson:

Mycket sant från en som både själv och minkära hustru drabbats av cancer. Min fru har malignt mesoteliom, orsakat av exponering av asbest för ca 40 år sedan. Röntgen på sjusköterskeskolan?
Hon är nu i sluskedet. Kan inte behandlas i Sverige mera. Cellgifterna är uttömda.
Det finns mexicin, Keytruda från MDS, men denna är enbart godkänd för malignt melanom, en avsevärt mycket vanligare cancerform och därmed mycket lönsammare. Priset idag ligger på ca 1 msek per år under två år. Ingår inte i högkostnadsskydd.

Svar: Det visar på behovet av alternativ forskning. Jag återkommer i ett senare avsnitt till det. Har din fru prövat maskrosrotste?http://healthycures.org/scientists-from-canada-discovered-a-plant-that-kills-cancer-cells-in-48-hours/
Lars Bern

#2 - - Lars Philipson:

Tack för mycket intressant information!

#3 - - EVA:

Har en bekant, 86 år, som troligen har en tumör i ena lungan men som inte växt till sig de senaste månaderna. Man kommer inte behandla eftersom läkaren anser att behandlingen troligen blir för aggressiv för personen. Jag har föreslagit att det finns inget att förlora att inta kolloidalt silver och C-vitamin. Lars Bern du skriver i #1 maskrosrotste. Jag har inte hört talas om det tidigare - kan det fungera oavsett typ av cancer? Finns det i hälsokostaffärer?

Svar: Det finns i välsorterade hälsokostaffärer. Jag har ingen aning om och hur det fungerar annat än den studie som nämns i länken. Skulle inte tro att silver hjälper, det är väl främst ett milt antibiotikum?
Lars Bern

#4 - - Jacob Norin:

Mycket intressant artikel Lars!

Hur botade du själv din cancer? Var det en kombination av reducerat sockerintag + cellgifter?

Svar: Mina läkare opererade bort den, vilket givetvis gett mig vissa besvärande handikapp men jag överlevde.
Lars Bern

#5 - - Josef Boberg:

"Till dess att vi får en mer oberoende forskning är patienter och anhöriga såväl som vi som vill undvika att bli sjuka, hänvisade till att skaffa oss egen kunskap om hur vi skall förhålla oss."

Jo... - Lars Bern - så är det - och om hur att själv upptäcka på min URL-länk.

#6 - - tipp:

#Lars Andersson. Jag har den vänliga cancerformen follikulärt lymfom och har läst om bittra aprikoskärnor, aprikoskarnor.se. Den ska innehålla ett ämne som fanns i våra livsmedel i mycket högre grad förr innan allt var så förädlat. Jag tar 15-20 om dagen i lite creme fraiche.
Cancerceller är rätt smarta hemskheter. I Vid en diabetesstudie med mätning och vägning m m vart tionde år så visade det sig att mitt blodsocker ökat med en enhet (till prediabetesfara) men jag hittar ingen förklaring. Har aldrig varit förtjust i sött. Vet någon om cancerceller kan styra kroppen att tillverka kolhydrater för dess räkning?
I vilket fall som helst så övergick jag till lchf och har sänkt blodsocker, blodtryck, vikt och minskat rörighet i magen. Men vid de senaste läkarkontrollerna sa läkarna att man kan dö av lchf! Förmodligen kan de inte skilja på ketos och ketoacidos. Och skulle de haft rätt så hade vi knappast funnits till. Före jordbruksåldern, på jägar- och samlartiden, åt man förmodligen lchf hela året utom en månad på hösten då det fanns frukt, och den frukten var surare än dagens förädlat söta.
Jag tror det är Seyfried som också tror att lchf-mat kan vara till nytta om får kemoterapi.


Svar: Din blodsockerhöjning skulle ev. kunna bero på att du fått kortison.
Lars Bern

#7 - - Göran:

Bara för att försvara läkemedelsindustrin lite så måste man inse att en av de stora kostnaderna för den är alla lagar och regler som omgärdar dem. De får inte ens testa på patienter som vet att de bara har några månader kvar att leva och är helt villiga att vara försökskaniner. Regelskaparna anser att det kan vara farligt för de döende patienterna. De stora kostnaderna gör att läkemedelsbolagen i stort bara kan ägna sig åt forskning som de sedan kan ta patent på.

Att vi dessutom har stora kostnader för mediciner beror delvis på att det inte finns någon kostnadsmedvetenhet hos patienten. Om var och en kan få den dyraste medicinen till ett lågt pris, som i Sverige, så väljer både läkare och patienter den dyraste i tron att den är bättre än ett mindre dyrt läkemedel. Det är inga problem att köpa in läkemedel till ett pris av 90 % av det som normalt säljs. Dessutom ganska ironiskt då det dels hävdas att 80 % av ett läkemedels verkningseffekt sitter i tron att det fungerar.

Vi ska inte heller glömma vilken enorm motvilja det finns bland läkare att både prova nytt eller tro på annat än de har lärt sig. Tvärtemot vad alla människor normalt tror vidareutbildar sig få läkare. En chock för mig när fick veta det.

Allt Lars skriver om tycker jag är helt klockrent logiskt och ändå skulle nog det mesta förkastas av den etablerade läkarkåren. Märk väl att fortfarande idag kommer de flesta som drabbas av diabetes 2 att få råden på de flesta sjukhus i Sverige att fortsätta äta den mat som gjorde dem sjuka och gör dem sjuka.

Lars vill att staten ska träda in för forskningens skull, men vi har samtidigt stora bromsar inom staten, t.ex. Livsmedelsverket.

Personligen tycker jag det är helt sjuk rent ut sagt att satsa på att ta fram medicin som gör att människor kan fortsätta att misshandla sina egna kroppar. Inte för att vara cynisk men jag tror ansvaret för ens kropp måste tas av individen själv och inte lastas över som en kostnad på sina medmänniskor.

Svar: Håller med om Livsmedelsverket, jag menar att staten måste återinföra den akademiska självständigheten vid våra forskande fakulteter och låta forskarna själva prioritera hur medlen skall användas och inte olika politiskt tillsatta programorgan och myndighetsutövare. Det man dock skall försäkra sig om är att forskningen står fri från industriintressen. Och professorer skall åter bli oavsättliga!
Lars Bern

#8 - - Micke:

See dessa filmer på Youtube om cancer. https://www.youtube.com/user/thetruthaboutcancer

#9 - - Docent Göran Sjöberg:

Bra att du tar upp Seyfrieds alternativa forskning och syn på uppkomsten av cancer! Jag tog själv upp hans forskning i två krönikor hos Annika Dahlqvist efter att med stort intresse ha läst den oerhört väldokumenterade boken han skrivit, ”Cancer as a Metabolic Disease”. Det var en ovanligt dyr bok men den är väl värd sitt pris.

http://annikadahlqvist.com/2015/04/15/den-kansliga-fragan-om-cancer-ii/

Som du själv skulle jag utan tvekan låta operera bort eventuell cancer om jag drabbades men troligen skulle jag avstå från all vidare behandling med kemoterapi och strålning förutom att enligt Seyfrieds recept försöka minska ned blodsockernivåerna genom en väldigt strikt kolhydratbegränsad och därmed ketogen kost.

Jag skulle också satsa på ett brett spektrum av kosttillskott med antioxidanter eftersom oxidativ stress tycks vara den drivande mekanismen bakom uppkomsten. Linus Paulings välkontrollerade försök med stora doser intravenös C-vitamin i terminala skeden var för mig som naturvetare klart övertygande medan de försök som gjordes på Mayokliniken för att "motbevisa" Pauling var rent skamligt ovetenskapliga. Vad jag förstått är behandling med antioxidanter kontroversiell, Seyfried "duckar" här, när man väl har drabbats av cancer även om om man tydligen är överens om att sådana kosttillskott kan skydda mot själva uppkomsten men jag ställer mig, som till många andra varningar mot alternativa behandlingar från det medicinska etablissemanget, tvivlande när de varnar för kosttillskott. Det är helt enkelt för mycket "business" inblandad för att göra deras varningarna trovärdiga som du så ofta klokt påpekar.

Det slår mig ständigt att det medicinska etablissemanget fungerar som vilket slutet religiöst sällskap som helst. Det går inte som lekman, oberoende av om man nu som kemisten Pauling råkar vara en dubbel nobelpristagare eller som jag själv som en vanlig "simpel" f.d. professor inom metallurgin, att utifrån påverka rådande 'religiös' konsensus. Den eminente kärnfysikern John Gofman insåg detta redan på 50-talet och gav, efter inledande försök att närma sig medicinen på blodfettsområdet, till skillnad mot Linus Pauling upp och betraktade sedan medicinare som det slags B-lag det i grund och botten utgör inom naturvetenskapen.

Svar: Som du förstår Göran så har jag läst din krönika och andra artiklar om Seyfriend, jag har dock ännu inte införskaffat boken. Jag väljer dock att inte i detta sammanhang ta med länkar till alla artiklar, det blir bara för mycket. Jag utgår från att läsarna själva behärskar Google-tekniken.
Lars Bern

#10 - - Tomas:

TACK! Alltid Lika intressant att följa.

#11 - - Martin Gustavsson - Vetenskapliga partiet:

Mycket välskrivet även om länkar till källor som bevisar påståendena givetvis hade varit ännu bättre.

Svar: Det tar mycket lång tid att ta fram alla länkar och de är väldigt många, varför jag valt att inte ta med dem. Det är dock lätt att hitta massor av material på nätet som stödjer det jag skriver, så mitt råd är att den som vill fördjupa sig Googlar.
Lars Bern

#12 - - Lars Henrik:

Vid fermentation är det bakterier som driver processen. Det vet man om man själv syrar, t ex vitkål till Surkål.

Kanske Dr. Enby har rätt trots allt. Är det sockret som gynnar bakterierna som leder till cancer?

Svar: Enby kommer jag att ta upp i ett kommande kapitel.
Lars Bern

#13 - - Anonym:

Helt klart behövs en oberoende forskning, och till en sådan forskning kan vi tyvärr inte lita på att staten skall klara detta? Varför då, jo staten kan bara lita på sk. experter som inte har någon annan agenda än att tjäna pengar på att vara juste experter inom dagens s.k. sjuka cancervård. Så länge pillerindustrin bestämmer agendan kan vi inte lita på den. Egentligen finns ju resultat på dessa frågor klara som du skriver om Otto Warburgs forskning. Utifrån detta har hundratals recept tagits fram som visar att alternativa cancerbehandlingar redan finns. Det är bara det att dessa får inte komma till de behövande och för att klara den skivan finns allehanda experter som VOF, Journalister, Forskare, Onkologer osv. Den skrämsel propaganda och vinstdrivande apparat som detta generar är svårgenomtränglig. Vad som behövs är just sådana som denna blogg som tar tag i dessa frågor på ett seriöst sätt. Tackar för en klargörande artikel och väntar med spänning på artikel nr 2.
Därför blir det oerhört intressant att få läsa artikel 2 om detta.

#14 - - Dr Thomas Jackson:

Oerhørt intressant i cancerbehandling ær gammalt antibiotikum doxycyclin som har starka anticancereffekter men detta døljes av lækemedelsindustrin. Googla gerna på "doxycyline anti cancer". Jag har ordinerat det till två anhøriga med svår cancer som blev klart bættre och onkologerna førstod icke hur de kunde leva så længe som de gjord trots massiv cancer. Endast 10% av onkologerna kænner till detta och de som vet om det førbjuds i stort sett att tala om det.

#15 - - Lars Åhlin:

Har ingen erfarenhet av cancer hos närstående, eller mig själv, och har därför inte haft anledning att fundera så mycket på varför medicinsk forskning om cancer haft så liten framgång (för detta har också jag registrerat). Men din diskussion, Lars, och ännu mer diskussionen hos dem som kommenterar här, är väldigt knuten till svenska förhållanden. Är hela vetenskapssamhället, även det i USA, Storbritannien, Tyskland osv, lika manipulerbart som du antyder att det svenska är? Detta är svårt att förstå för mig.

Svar: Det är fel att säga att forskningen är manipulerad, men dess inriktning styrs dit där pengarna finns. Sverige tillhör den angloamerikanska forskningssfären numera eftersom svenska forskare bara talar engelska. Den domineras av Big Pharma. I den tyskspråkiga delen av världen är öppenheten för alternativ forskning och behandling större än hos oss om än inte tillräckligt stor.
Lars Bern

#16 - - Dr Thomas Jackson:

Lars! Jag tycker det borde arrangeras en konferens i Stockholm om detta du tar upp. Ditt anslag ær korrekt. Cancerbehandling styrs av "guidelines" som ingen onkolog av juridiska skæl vågar avvika från. Jag har sett det så många gånger. Guidelines styrs av tveksamma "algoritmer" som førankrats hos professorer som sitter i knæt på industrin. Kreativt tænkade och reflektioner hos onkologerna førekommer i stort sett icke. Jag har nyligen haft en overlegestilling på hospice i Norge med cancersjuka och bortsett från mina 35 år som lækare så såg jag då på næra håll hur det fungerar. Jag ær helt øvertygad om att forskningen skulle kommit mycket længre om den icke blockerats av en pengakåt industri som trængt ut nytænkare.

Svar: Bra förslag, låt mig fundera på vad man skulle kunna göra.
Lars Bern

#17 - - Ingemar Ljungqvist:

I fredags fick jag som redaktör en nästan tretimmars intervju med Linus Paulings främste efterföljare Mathias Rath i Berlin. När Rath i sina senaste sammanfattande rön beskriver cancerns framväxt så är det enligt honom cancercellens förmåga att "äta" sig fram genom bindväven och förstöra det kollagen som finns där som är avgörande. Cancercellen ger också ifrån sig egenproducerade ämnen som avväpnar vårt immunsystem. Däremot hade tyvärr inte Rath hört talas om Enderlein - för en mikrob : bakterie/svamp beter sig enligt samma mall som de påstådda cancercellerna.
Samma gäller om Warburgs försök och resultat. Han tog hela tumörer som han studerade med sitt innehåll av såväl cancerceller som mikrober. Därför är det vetenskapligt fel att slå fast att det enbart är cancercellens förändrade metabolism som orsakar fortsatt patogen process. Det kan lika gärna vara mikrosvampar som åstadkommer detta eller båda i kombination.
Ingemar Ljungqvist, chefredaktör www.2000tv.se

#18 - - Uffe Ravnskov:

Cancerforskningen är lika blind eller korrumperad som lipid- och blodtrycksforskningen. Jag skickade ett inlägg till Läkartidningens sektion Nya Rön för två år sedan, där jag berättade om Seyfrieds forskning. Jag blev uppmärksam på denna genom Dominic D´Agostino, som är medlem av THINCS och som samarbetar med Seyfried. De hade publicerat en översiktsartikel om ketogen kost och cancer, som hade publicerats några veckor tidigare och där de även berättade om de uppseendeväckande resultaten från ett experiment på nio patienter med obotlig och progressiv cancer Alla hade varit utan kemoterapi sedan minst två veckor. Efter en månads extrem LCHF-diet hade cancern gått i ro eller regredierat hos fem av patienterna, medan den hade fortsatt progrediera hos fyra. Att det var dieten, som gjorde nytta visade laboratorievärdena. Hos de fem som förbättrades var blodets ketonhalt efter dietperioden mer än tre gånger högre än hos de fyra med negativt resultat. Mitt inlägg avvisades med argumentet att ”pilotstudien (som utgör det nya rönet i sammanhanget) är från 2012, vilket vi anser vara för gammalt för att publiceras under nya rön.”

Det finns emellertid hopp för framtiden då det sedan dess har publicerats åtskilliga framgångsrika studier både på möss och människor. Problemet är att få behandlingen infört i den kliniska verksamheten, därför att läkarkåren styrs av professorer, som är finansierade av läkemedelsindustrin och den är givmild.

Jag kan nämna att det även finns goda belägg för att digoxin kan förebygga och bota cancer. Problemet är förstås att det inte kan patenteras.

Svar: Tack Uffe för som alltid värdefulla synpunkter. Hoppas på din granskning av kommande avsnitt här.
Lars Bern

#19 - - Helge Kneese:

Du glömmer nämna att en del av förklaringen till att cancerpatienter tycks leva längre eller anses botade är "manipulering" av statistiken. Man sorterar helt enkelt bort fler patienter än tidigare genom att tillföra nya filter jmf med tidigare statistik.

Svar: Det var jag omedveten om, tack för påpekandet.
Lars Bern

#20 - - Håkan:

Det är remarkabelt att insulinnivåer inte kontrolleras vid normala hälsokontroller. Läkarna är ju annars väldigt fokuserade på olika labb-värden. Insulinnivån är i särklass den bästa indikatorn på att metabol ohälsa är på väg. Förhöjt insulin kommer innan förhöjt blodsocker, men skador uppstår redan på detta stadium.

En anledning till att insulin inte kontrolleras kan vara att högt insulin inte kan medicineras, ty att medicinera ner insulinnivån skulle innebära att man ger patienten diabetes typ 1.

#21 - - Lars C:

Efter uppehåll i cancermedicineringen har jag ett postoperativt mycket lågt PSA som rentav minskat efter två och ett halvt års användning av det nya antioxidantiska preparatet Pomi-t. Det minskade med 43%! Först minskade ökningen med 14%!
Antioxidanter är bra, men ger man e-vitamin utan samtidig lämplig mängd c-vitamin oxiderar e-vitaminet efter 40 minuter och blir farligt, känt sedan 1963! I naturen finns inga antioxidanter ensamma, bara hos människor och forskare.

Upp