Vita områden inom dagens medicinska forskning

Jag har tidigare uppmärksammat hur den moderna medicinska forskningen nästan helt hamnat i händerna på läkemedelsindustrin. Detta har varit en gradvis process där industrins inflytande hela tiden ökat i takt med att användningen av deras kemiska preparat brett ut sig och genererat ofattbart stora inkomster.

Industrins strateger har insett att det som genererar de stora pengarna inte är botande preparat som antibiotika och liknande, utan mer preparat som angriper symptomen på kronisk sjuklighet och som därför måste intas livslångt. Denna enkla affärslogik har tagit överhanden och styr idag en stor del av den forskning som finansieras direkt och indirekt av industrin.

De politiker som ansvarar för sjuk- och hälsovård har med tillförsikt sett hur industrin satsat stora pengar på forskning (De satsar dock mer på marknadsföring.). Detta har fått samhället att allt mer abdikera från sitt ansvar för en allsidig forskning styrd av allmännyttan och inte av industrins intressen. För forskarna har det länge varit uppenbart att vill man göra en framgångsrik forskarkarriär, så är det inom forskning på nya läkemedel som pengarna finns. Det är slående hur mycket av äldre kunskap inom sjukvården som på detta sätt fallit i glömska när industriintressena fått allt större inflytande.

Den debatt som rasar på nätet om användningen av silverpreparat mot infektioner, som jag nyligen uppmärksammat härhär på bloggen, är ett typiskt exempel. Innan upptäckten av penicillinet använde sjukvården en rad olika preparat för att försöka häva och stoppa infektioner, bl.a. användes olika silverpreparat. T.ex. droppade man länge lapis (silvernitrat) i nyföddas ögon för att döda eventuella gonorrébakterier som skulle kunna orsaka en infektion som gjorde barnet blint. I skuggan av de mycket effektivare penicillinpreparaten har kunskapen om de gamla metoderna för infektionsbekämpning fallit i glömska.

Det nyvaknade intresset för t.ex. silverpreparat beror på att den omfattande antibiotikaanvändningen leder till en snabbt ökande resistens. Det är symptomatiskt att den forskning som bedrivs om silverpreparat främst handlar om hur man med silver skulle kunna öka effektiviteten hos dagens antibiotikapreparat. Flera artiklar rapporterar lovande resultat som exempelvis den här.

När det gäller användning av kolloidalt silver som jag tidigare skrev om, som profylax mot olika infektioner och som bot mot sjukdomar orsakade av infektioner, så hittar jag mycket lite forskning. Det man hittar är massor av vittnesmål från personer som på olika sätt tror sig ha blivit hjälpta. Detta har skapat något som liknar en väckelserörelse. Några säkra vetenskapliga bevis har jag dock svårt att hitta i litteraturen och självklart saknas vittnesmålen från alla de som prövat preparaten men som inte nått någon effekt.

Det jag hittat var det doktorsarbete under ledning av en forskare (Åsa Melhus) som själv sägs ha patent på ett preparat som konkurrerar med kolloidalt silver, som jag skriv om här. Doktoranden menar sig ha visat att lapis snarast leder till ökad resistensutveckling. Svagheten i den studien är att man bara har studerat lapis och inte det helt annorlunda kolloidala silver som debatten egentligen handlar om. Man försöker dock ge sken av att slutsatsen gäller generellt för alla silverpreparat, vilket är snudd på forskningsbedrägeri.

Det jag skulle vilja se är en brett upplagd blindstudie där man jämför silvervattnet med vanligt vatten. Men någon sådan studie är knappast industrin intresserad av och samhällets resurser till helt oberoende forskning är försvinnande små.

Vi har här en situation som mycket liknar den vad gäller kostens betydelse för olika metabola sjukdomar. Samhället tillhandahåller inte forskningsmedel för att göra helt oberoende studier av sambanden mellan kost och hälsa. Även på detta område har det funnits kunskap men den har fallit i glömska. Låt mig bara nämna nobelpristagaren Otto Warburgs forskning på tjugotalet och Weston Price´s forskning på trettiotalet som klart visade sambanden mellan kostens kolhydrater och metabola sjukdomar.

Vad vårt samhälle skulle behöva vore ett helt statligt finansierat medicinskt forskningsinstitut som tog sig an att studera hur vi med kosten kan påverka vår hälsa. Man borde även gå tillbaka i historien och granska äldre metoder för sjukdomsbekämpning och prevention. Sannolikt skulle vi hitta mycket av värde, som givetvis industrin inte har något intresse av eftersom det inte kan patentskyddas. Allmänheten skulle även behöva en vetenskaplig verifiering eller förkastan av olika naturmedel som nu säljs för dyra pengar inom den snabbt växande hälsokostbranschen.

Ett problem här är att om forskning visar att ett preparat har en påvisad hälsoeffekt eller att det botar ett sjukdomstillstånd då får det inte längre säljas som kosttillskott utan faller under Läkemedelsverkets ansvar. Det senaste exemplet tror jag var Glucosamin. Detta gör att inte heller hälsokostbranschen är intresserade av forskning på området. Om forskningen om ett preparat blir farmgångsrik, så förlorar branschen rätten att sälja det.

Ett första initiativ har tagits genom bildandet av Kostfonden som ni hittar här.

Hälsa | Big Pharma, FDA, Kostfonden, Kostforskning, Medicinsk forskning | |
#1 - - Ola Siwe:

Värt att begrunda:
http://www.medscape.com/viewarticle/844488

#2 - - Inge Bolin:

Jag har sett kollodialt silver till salu inom hälsokost på nätet men som sagt i sista stycket, det kan förbjudas pga forskningslarm.

#3 - - bom:

Gjorde inte Siemens kylskåp med silverdopad inneryta ett tag? Togs ner med resistensutvecklingsargumentet vill jag minnas?

#4 - - bom:

Gjorde inte Siemens kylskåp med silverdopad inneryta ett tag? Togs ner med resistensutvecklingsargumentet vill jag minnas?

#5 - - Jan Ivarson:

Jag är 74 år och har diabetes typ 2 och äter piller för det. På något sätt har man i USA fått veta att jag har diabets. Jag får mejl med erbjudande om bot bara jag sätter in en summa på ett konto. Då skall jag få veta vad jag skall göra för att bli frisk. Man försöker övertyga med en lång film i vilken det förklaras att det är ändrad livsstil och rätt mat gäller och att jag kan bli frisk på några veckor. Big Pharmas mediciner är inte bra.

Kosten jag intar är redan den som jag rekommenderats men motionen kan förstås bli bättre än gräsklippning och några kilometers promenader.

Kanske ligger det något i mejlbudskapen, men de behöver testas under sakkunnig kontroll. Vi är nog flera som skulle kunna delta i ett testprogram under seriös läkarkontroll. Kan detta tänkas komma till stånd?
Det borde vara ett bra programuppslag för en TV-doktor som skulle få många tittare.

#6 - - Göran:

Jag blir kluven till din inställning att vi ska skapa statlig forskning om kosten. Två invändningar mot det: 1) Politikerna styr forskningen med allt som vad det innebär av ideologier, påverkan från grupper etc. 2) Forskningen finansieras via våld.

Eftersom du, Lars, lägger stor vikt vid kost och hälsa, vilket även jag gör, vet du att den situation vi har idag med det metabola syndromet i stort är en produkt av politiker, statlig forskning till vissa delar, och statliga råd om vad vi ska äta. Barnen utsätts för en kraftfull manipulering i skolan. Det finns ett program för skolan där elever och föräldrar ska upplysas om bra kost, som består av Livsmedelsverkets råd. Samtidigt slåss föräldrar i hela Sverige om att deras barn ska kunna få mat fri från t.ex. socker och lättprodukter i skolan.

Bättre kost och krav på mat med kvalité växer sakta fram som en gräsrotsrörelse. Det vore bra om den fick fortsätt att vara en gräsrotsrörelse. Att överlåta det på staten vore ansvarslöst. Det skapar förbud och skatter och kan vara direkt ohälsosamt.


Att en del människor lägger ner en massa pengar på s.k. hälsokost är irrelevant oavsett om den är verkningsfull eller inte. Vad individer gör med sina pengar är upp till dem. Det enda som kan kompensera det är kunskap.

Angående Kostfonden har den tyvärr valt att inte vara transparent utan valt att vara sluten och legitimera det med 90-konto. Du, Lars, vet väl hur Cancerfonden gör för att "lura" 90-fondens granskning?

Min princip, är det gäller att stödja en idéell verksamhet är att den ska vara totalt öppen med sina räkenskaper och verksamhet.

Svar: Jag håller med dig i din kritik, det ligger en stor risk i forskning som är statligt finansierad. Förr när man lämnade åt den akademiska världen att i frihet själva prioritera var forskningsanlagen skulle användas fungerade det. Idag med politiskt styrda programorgan är risken stor att pengarna bara går till att verifiera gamla förlegade hypoteser som legat till grund för den förda politiken. Ett stort problem är den sjunkande bildningsnivån bland politiker som gör att de helt enkelt inte har förmåga att förstå problemen. Men vad gör man för att undvika styrning av forskningen från starka politiska och ekonomiska intressen?
Lars Bern

#7 - - Björn i Bromma:

Kerstin Brismar på Kostfonden har kommit fram till att den sk 5:2-metoden får stora hälsovinster vid typ 2-diabetes.
www.svt.se/nyheter/vetenskap/5-2-ger-diabetiker-forbattrad-halsa.
Forskningsresultaten presenteras i "Vetenskapens värld" 18 maj kl. 20 på TV2.

#8 - - Per-Olof Persson:

Diabetes typ 2 kan botas med LCHF och periodisk fasta. Det tar 6-12 månader. Insulinet måste vara lågt under lång tid. Detta enligt den kanadensiska läkare Jason Fung. Finns youtube-föreläsningar med Fung.

Svar: Även om det inte botar insulinresistensen, så innebär den kosten att insulinresistensen blir ett betydligt mindre problem och i bästa fall inget problem alls.
Lars Bern

#9 - - Lars Bohman:

Jag håller med om det mesta. Att forska på kost är svårt och dyrt, nästintill omöjligt i praktiken.

Att forska på kolloidalt silver (ks), däremot är enkelt och billigt. Som du påpekar är det bara att jämföra vatten med ks vid olika tillstånd. Det borde man kunna göra mycket enkelt. Randomisera ett antal kroniska UVI-patienter (urinvägsinfektion), det finns massor hos distriktsläkarna, och ge hälften ks och de andra vatten. Biverkningarna bör mätas, men kan förmodas var försumbara. Jämför sedan t ex antal sjukskrivningsdagar eller behov av antibiotika.

Det är en billig studie som kan göras lokalt av en eller ett par personer på lediga stunder.

Många sådana studier skulle behöva göras, jämföra antibiotika och blodtryckssänkande medel, t ex. Varför görs de inte? Jag tror att de stora forskningsmedlen disponeras av forskargrupper som är duktiga men inte mer. De har blivit försörjning för de inblandade som pliktskyldigast fyller i en ansökan då och då. den beviljas av professorns kolleger som sitter bland bedömarna. Decennierna går utan att så mycket substantiellt resultat redovisas.

Dessa grupper suger upp hugade doktorander som slipper tänka, ansöka och bry sig själva.

De mer pragmatiska forskningsfrågorna anses triviala och får anstå.

Svar: Jag tror vi är eniga.
Lars Bern

#10 - - Erik:

Intressant när en så eminent förespråkare för ett ”fritt näringsliv” ropar på statlig styrning. En ekonomi som inte pysslar med att tillfredsställa medborgarnas behov, borde vara dömd att gå under, som varje planekonomi redan har gjort. Tyvärr tror jag vi nått ”a point of no return”. Nu är anden ur flaskan och storindustrins lobbyister flockas i dag allt tätare runt varenda ledamot i samtliga nationella parlament. Förloppet är galopperande.

Globalisering leder till ökad globalisering som i sin tur leder till total bolagisering. Snart är varje land ett bolag där medborgare är anställda utan rätt att organisera sig. Tur att man ha sitt på det torra och tryggt kan sitta kvar i orubbat bo.

#11 - - Bo Zackrisson:

Ja, det är väl bara en tidsfråga innan både 5:2-dieten och LCHF-kosten förbjuds. Anledningen är att dessa bevisligen gör att människor läker sig från kronisk sjukdom. Det skulle betyda att vi inte längre har rätt att köpa kött, fisk, naturliga fetter och grönsaker på ICA, Konsum, Willys eller Lidl. Det enda som vi fortsättningen då skulle ha frihet att köpa är alla de färglada pappkartongerna med skräpmat i butikshyllorna, coca cola och margarin :-)

#12 - - Erik :

-> Bo Zackrisson Och försöker vi själva producerande livsmedel stänger det snart den vägen också. Patenterade av var gröda leder till att varje "självodlare" kriminaliseras via sträng reglering och kontroll av all fröhandel. Skattepålägg för husdjur för husbehov. Skatt på all vedhandel. Osv, osv...

#13 - - Jan N:

Intressant Inlägg!
Betr Glucosamin. Jag åt Glucosamin när det såldes på hälsokosten i 500 Mg kapslar och man tog en om dagen.

Sedan blev det Medicin! Att det gick upp 50% eller så i pris får man ju förstå (forskning är ju dyrt!). Återupptog anv av Glucosamin för ett tag sedan. Nu var dosen 2 x 650 mg per dag, en höjning av dagsdosen med 160 %. Jag blev nyfiken så jag skrev till Pfizer och frågade om dosrekommendationen. Var den bra för mig eller Pfizer? Man ansåg sig inte behöva besvara dumma frågor! :-)

#14 - - Anonym:

Erik skrev:"storindustrins lobbyister flockas i dag allt tätare runt varenda ledamot i samtliga nationella parlament."
Här ligger nog det allra största hotet och gräsrotrörelser bör snarast fokusera på hur våra politiker tar emot bidrag både legitimit och indirekt, ofta rent illegalt, så att inga röster läggs på dessa Quislingar. I allmänhet bidrag för att mobilisera väljare vid val. Rättning: "...för att dupera väljare till val". Annars blir nog kostfonden en bra väg framåt eftersom både 5-2 fasta och undvikande av lättmjölk (som man blir fet av) och snabba kolhydrater blir mycket svåra att förbjuda. Intressant att se hur fritt näringsliv och demokrati spårar ur och bildar en ny klass av jätteföretag som använder alla sina krafter till att ytterligare styra upp samhället till att passa de egna syftena först. Skulle skrivit fruktansvärt istf intressant. De sista tydliga bidragen på detta område är TTIP och TPP som i princip plockar sönder det sista vi har kvar av demokrati och rärrtvisa i och med de nya domstolar som är kärnpunkter i de föreslagna avtalen. Att merparten av våra politiker inte inser att nya domstolar med rätt att bötfälla stater utan begränsning effektivt sätter både demokrati och rättsväsende ur spel.
Inget land kommer kunna betala böter i evighet till företag som stämmer dom för att till exempel inte tillåta oljeutvinning med förstörande av grundvatten och vattendrag (fracking), höjd minimilön, djur uppfödda med antibiotika i maten, GMO i mat och på fält, eller t.o.m tvångsvaccinering. Vägen ur TTIP kan bli via ut ur EU om nuvarande TTIP förhandlare Cecilia Malmström inte vaknar mycket snart.

#15 - - Jon Jonsson:

#12
Bo, jag hållet med om att tunga ekonomiska aktörer gärna skulle vilja förbjuda lchf. Men hur skulle det gå till? Så länge det finns smör och obearbetad fisk och kött i affären så är det väl bara kunskap som krävs för att kunna äte lchf eller 5:2?

#16 - - Erik :

-> #5 Jan Ivarson:. Tråkigt att höra att du har diabetes typ 2.
Så på text tv att "Diabetiker friskare av 5:2-dieten"

"-Jag är själv överraskad över hur bra
resultaten ser ut, säger diabetesfors-
karen Kerstin Brismar vid Karolinska
institutet som initierat studien."

Titta in vetja: http://www.svt.se/svttext/tv/pages/109.html

#17 - - Erik :

-> Lars "sjunkande bildningsnivån bland politiker"
Anne-Marie Pålsson skriver i sin bok "Knapptryckar partiet" att en riksdagsledamot bör har en doktors grad i stadskunskap, juridik samt ekonomi. Men en sådan tung ledamot blir väl förpassad utanför utskotten. Vad krävs det av en ledamot idag? Själv är jag rätt så förtjust i Schlingmann. Det var när författaren Lena Anderson låste upp hans symbolspråk som jag riktigt började bli intresserad av killen. Betänk att han låg bakom reklamfilmen "iprenmannen". För er som är lite yngre:
https://www.youtube.com/watch?v=B_6Zkz1BX_A
Säger något om hans bredd.

#18 - - Erik :

-> Jon Jonsson: stoppa LCHF blir svårt om ens önskvärt. Kampen mot LCHF det gäller nog inte så mycket det ekonomiska bortfallet utan mer hur myndigheter, aktörer osv blottar sig - som i sig nog är farligare för dem. Vi alla som är LCHFare har lärt oss mycket om samhällskunskap - hur makten kopplingar fungerar. Tilliten från folket till det styrande når till slut en gräns. Svårt att säga när och vad som kommer att ske här. Sverige ett unik land på många sätt. Tycker att svenskar inte verkar vilja kämpa för så mycket historiskt ätt efter 80 - talet och framåt. Andra länder i Europa har nog en mer skeptisk syn på makthavare. Visa efter världskrigen.

#19 - - Martin Gustavsson - Vetenskapliga partiet:

Är det verkligen sant?

Om vi alltså påvisar att Aloe Vera har en påvisad hälsoeffekt eller att det botar många olika sjukdomstillstånd då får det inte längre säljas i vanliga butiker utan faller under Läkemedelsverkets ansvar?

Kan de verkligen förbjuda försäljning av Glucosamin i hälsokost? Glucosamin är väl i princip kycklingbrosk. Ska kyckling säljas på apoteken nu enbart?

Det är fanimej brottsligt om det är sant och är det sant så vore det på sin plats med revolution, bränna ner apoteken och hänga varje läkare och politiker långsamt som mot förmodan opponerar sig mot saken eller ligger bakaom eländet.

Nej. Jag kan inte tro att det är sanningen. Så djävla korkat får det helt enkelt inte vara.

Svar: Eftersom Glucosamin är receptfritt får det säljas i hälsokostaffärer, men det är nu klassat som läkemedel och står under uppsikt av Läkemedelsverket. Vad som även hände var att priset steg kraftigt när det blev klassat som läkemedel.
Lars Bern

#20 - - Per-Olof Persson:

Jason Fung behandlar diabetiker. Hittade stället där han påstår att diabetes typ 2 går att bota:

"Type 2 diabetes is an entirely curable disease. However, taking medications will not cure the disease. Only dietary management has a hope of reversing diabetes."

https://intensivedietarymanagement.com/two-big-lies-type-2-diabetes-video-lecture/

#21 - - Erik :

Här en dokumentär, där diabetes botas på färre än 30 dagar med enbart råkost.
http://topdocumentaryfilms.com/simply-raw-reversing-diabetes-in-30-days/

Det här är inte något nytt, utan tvärtom en mycket gammal kundkap för redan Hippokrates (460 f.Kr.-370 f.Kr) myntade uttrycket: "Låt maten bli din medicin och medicinen din mat".

#22 - - Bo Zackrisson:

#15
Jon - jag skrev kommentaren (#12) med ironi i syfte att åskådliggöra hur tokigt det skulle kunna bli om man drar ut konsekvenserna av läkemedelsbegreppet in absurdum...

#23 - - Erik :

Varför inte damma av läkareden:

"Jag försäkrar på heder och samvete att jag i min läkargärning skall sträva efter att tjäna mina medmänniskor och respektera humanitetens principer. Mitt mål skall vara att vårda och främja hälsa, att förebygga sjukdom samt att bota sjuka och lindra deras plågor. I mitt arbete skall ja följa läkaretiken och enbart använda metoder vilkas nytta påvisats av medicinsk forskning eller erfarenhet. Då jag rekommenderar undersökningar och behandlingar skall jag objektivt bedöma hur de gagnar patienten och vilka nackdelar de eventuellt medför. Jag skall fortlöpande upprätthålla min yrkesskicklighet och granska kvaliteten av mitt arbete. Jag skall högakta mina kolleger och bistå dem i vården av deras patienter, då de ber om det. Jag skall uppmuntra mina patienter att vid behov rådfråga även en annan läkare.
Jag skall respektera min patients vilja. Det som meddelas mig i förtroende i samband med vården av patienterna skall jag hemlighålla. Min plikt som läkare skall jag fullgöra mot envar utan att diskriminera någon. Mina färdigheter som läkare skall jag inte använda i strid med min yrkesetik ens under hot".

#24 - - Göran:

#18 Erik:

"Vi alla som är LCHFare har lärt oss mycket om samhällskunskap - hur makten kopplingar fungerar. Tilliten från folket till det styrande når till slut en gräns."

Större delen av de som engagerar sig som LCHF-rörelse ropar bara på förbud och skatter och vill bara ha ännu större koppling med staten och kontroll och vill tvinga människor att göra som de vill. Tror man att det är vägen till bättre kost, då är man relativt naiv. Det är som vanligt, prat. Sedan så ska allt göras av andra och med andras pengar.

De som kommer att förändar kosten är de som kommer att leverera mat av hög kvalité, personer som vågar ta ekonomiska risker framför alla andra trygghetsnarkomaner som vill centralplanera kost.

Det är i princip meninglöst att hålla på med korståg mot företag som säljer dåliga produkter såsom Coca Cola. Bättre att lägga den energin på att föra fram de företag som produkterna. Men usch, det får man inte gör, för det är marknadsmässigt och det är fult.

#25 - - Erik :

Här ytterligare en överläkare och speciallist osv som överskådligt och enkelt (nåja) presentrar vad socker är samt vad socker gör med våra kroppar. Han har fått titeln ”Pain in the ass” av livsmedelsverkets förre generaldirektör. Bara det i sig torde väl väcka nyfikenhet, angående debatten om läkaretik, kost samt hälsa.
Håll till godo:
https://www.youtube.com/watch?v=Un1OsLIXefk#t=96

#26 - - Erik :

-> Göran: Förstod ingenting? Vad du ville du ha sagt? Kanske har du inte att säga? Vissa har mycket att säga, men kan inte skriva. Emedan andra kan skriva, utan att ha något att säga.

Inte desto mindre blir denna tendens allt vanligare och vanligare bland köpa läkare och informatörer på olika tankesmedjor. Likt en variant av "relativisering-mot-propaganda" var syfte är få oss tro att inget är sant - för då är allt möjligt i deras värld.

En förvirrande "mot-propaganda", mot människors allt mer insiktsfulla analyser av de maktstrukturer som inskränker våra livsval allt mer. Det är sanningen, som de vill få oss att tro inte existerar. Detta som ett sista desperat försök att räddas vad som räddas kan av ett korrupt system.

#27 - - Göran:

#5 - Jan Ivarson:

Ett. Du ska defintivt inte betala för något som du kan få helt gratis.

Starta med att läsa kostdoktorn.se och annikadahlqvist.com. Där kan du finna allt du behöver veta.

Nästa steg för dig är att hitta vårdpersonal som inte vill motarbeta dig.

På kostdoktorn.se kan du ta ett provmedlemskap i en månad och se igenom alla videos de har. Du får veta allt du behöver veta för att förstå hur det hänger ihop med diabetes-2 och alla dåliga råd som ges av dagens sjukvård om kost för diabetiker. Det är ingen raketforskning.

#28 - - Erik :

Talade i dag med en kollega och hon framförde tanken. som länge grott i mig, nämligen att Sverige idag är "a guinea pig country". Sverige marknadsförs utomlands som ett föregångsland vad gäller invandring, feminismen, utfasning av kontanter osv, osv. Snart även tvångsvaccinering samt tvångsimplantat. Av Wikileaks dokument vet vi att NSA har ett mycket långtgående samarbete med FRA. Vidare att regeringen Reinfeldt tidigare försvarsminister Tolgfors berättade för amerikanska ambassadören att han "älskar USA”. Poängen är att det gick mycket lättare än någon trott. Därför kör man på allt vad tyger håller. Jag tror mig se att Svenskarna är världen osäkraste folk. Försök att köra över spanjorer eller greker. Perfekt att först pröva allt nytt här först som t ex "dagens medicinska forskning" och hur sagolikt korrupt den är.

#29 - - Erik :

Göran,det här är ingen korståg mot dig, men att förstå socker och kroppen är inte så trivialt som man kan tro - utan det ÄR raketforskning. Här en länk som man bör ha något hum om när vi talar LCHF kroppen och socker:
https://www.youtube.com/watch?v=lFGuSWzmumE

#30 - - Göran:

Erik. Jag har inte något emot att få mothugg. Det är bra uppfriskande. Jag har nog sett över 100 videos på Youtube om kost, diabetes m.m. Bl.a. har jag sett den video du hänvisar till och även alla alla andra videos som föreningen Integrativ Medicin har gett ut.

Till alla andra som läser och skriver här. Se deras videos. Det är inte en enda sekund bortkastat.

Ska man förstå exakt hur kroppen fungerar med och reagerar på det vi stoppar i oss, ja, då är det en hel del att veta. Men att veta vad man bör äta för att lindra sin diabetes, så är det ingen raketforskning.

Jag äter själv lågkolhydratkost och det gör jag av det skälet att jag mår bra av det. Det började jag med när jag på Freedomfest för fyra år sedan och hörde föreläsningen där med Annika Dahlqvist. Sedan dess har jag även läst en del böcker om kostens påverkan på kroppen. De problem hennes kropp hade med kolhydrater hade även min kropp. Det som hjälpte henne, hjälpte även mig. Eftersom även jag levt med en "fettskräck" så gjorde jag det som varje människa borde göra. Ta reda på så mycket som möjligt om fett och hur det påverkar kroppen likväl som kolhydrater.

Sist. Jag anser att varje människa får stoppa sig vad de vill i sina kroppar. Det ska ingen annan stoppa dem att göra. Jag predikar aldrig för folk vad de ska äta eller att de äter fel mat eller något i den stilen. Jag kan förklara om någon frågar. Annars struntar jag i om de äter dålig mat. Det enda som irriterar mig är att jag ska behöva betala för deras sjukvård och mediciner.

Det påstås att vi lever i ett kunskapssamhälle. Det får varje enskild individ leva upp till på eget bevåg. De som inte vill det, har sig själva att skylla.

Hoppas att du förstod vad jag skrev denna gång, Erik!

Svar: Detta med att rökare och folk som äter fel ligger oss till last inom sjukvården är inte så enkelt som man tror. De har även kortare livslängd och lyfter därför mindre pensioner och belastar åldringsvården under kortare tid. Så det kanske jämnar ut sig.
Lars Bern

#31 - - Erik :

-> Göran "Men att veta vad man bör äta för att lindra sin diabetes, så är det ingen raketforskning". Ok du förstår jag hur du menar. Solklart var du menar. Tack!

#32 - - Erik :

Lars, kan hända du har rätt? Hörde för några år sedan (vet ej om det stämmer) att var tredje sjuksäng är alkoholrelaterad. Då drabbar det samhället. Mängden alkoholfall blir ett problems får oss övriga som sköter oss. Det är väl bara att gräver lite i anamnesen om man nu vill ta reda på hur de förhåller sig. Därför borde vi inför en hälsopeng för dem som inte ligger sjukvården till last; apropå det Göran skrev: "Annars struntar jag i om de äter dålig mat. Det enda som irriterar mig är att jag ska behöva betala för deras sjukvård och mediciner."

Svar: Problemet är att om man börjar spekulera i vad som gjort människor sjuka så hamnar man i en situation där snart sagt varje sjukdom på något sätt är orsakad av oss själva. Vi måste utgå från att alla som blir sjuka skall få vård av samhället.
Lars Bern

#33 - - En annan:

jaa du Erik, så va den tv-kvällen pajad....nä otroligt intressant, värsta Don Quiottegänget...
Nu är bollen i rullning, fUSkgänget an dra åt -e

#34 - - Göran:

#30 Svar av Lars Bern:

Jag säger inte emot det du svarar. Jag vill bara tillägga att dålig kost leder till väldigt många problem och kostnaden för dessa problem startar redan i unga år. Föräldrars dåliga matintag går över på barnen redan under graviditeten och sedan när barnen är födda börjar föräldrarna att mata dem med dålig mat. Vi får både fysiska och psykiska problem som kostar pengar; helt i onödan.

En liten lustig sak. I Europa röker franska kvinnor mest och har minst fall av bröstcancer. Kanske är det något annat som har större orsak till bröstcancer. Fransmännen har lite hjärtinfarkter, så?

Svar: Jag tror vi är helt eniga.
Lars Bern

#35 - - Erik :

Även jag håller med dig Lars, för drar man ut resonemanget blir det ditt fel om du blir sjuk - att skuldbelägga den sjuke är inte konstruktivt. Men... Någonstans på vägen kom vi in i en överviktsepidemi som ledde till diabetesepidemin. Till slut kommer vi i läget där någon/något måste drag i en spak. Är det vi som individer som bär ansvar för vår egen hälsa, eller vilar detta ansvar på samhället?

Svar: Den metabola pandemin startades 1977 av kostråd utarbetade av amerikanska politiker som lade grunden för fettskräcken och skapade junkfoodindustrin. Politiker i hela västvärlden tog efter och vårt eget Livsmedelsverk sitter fortfarande fast i dessa ovetenskapliga kostråd. Ansvaret är i grunden politiskt, men vi har givetvis ett eget ansvar att ta reda på vad vi stoppar i oss.
Lars Bern

#36 - - Per-Olof Persson:

Jason Fungs hemsida har information om diabetes och fasta.

https://intensivedietarymanagement.com

Men som Fung säger:

A) är det en myt att diabetes typ 2 är en kronisk sjukdom som diabetikern själv inte kan göra något åt.

B) är det en myt att diabetes typ 2 alltid måste försämras över tiden.

I litteraturen anger läkare redan 1916 att fasta en dag i veckan förbättrar sjukdomen.

#37 - - Björn i Bromma:

#34
Apropå fransyskor så jobbade jag i Paris 1987 och bodde i ett typiskt parisiskt hyreshus med husvärdinna i gatuplan. I samma gatuplan fanns även ett café och en damfrisering.
Varje morgon käkade jag alltid frukost i cafét, där satt också varje morgon de två madamerna som drev damfriseringen och drack kaffe med calvados samt rökte cigarett innan de öppnade salongen.

#38 - - Ingemar Ljungqvist:

Svar till 30 & 32.
En socialdemokratisk poltiker med uppfrag i kommun och landsting (DAlarnaa) berättade för mig att rökning med lungcancer ur samhällssynvinkel inte är en så tokig sjukdom. Sjukdomsförloppet från diagnos till död är oftast snabb och den korta konvalescensen är förhållandevis billig jämfört med vad en lång pensionsperiod skulle kosta, samtidigt som sjukdomen oftast infaller tämligen lägligt just före pension. Konvalescensen får ju samhället ändå alltid stå för såvida det inte rör sig om fatal stroke eller infarkt.
Nu vet jag inte om han ironiserade eller bara var cynisk, men resonemanget var logiskt och ekonomiskt och tyvärr sitter det en hel del människor på ekonomiska maktpositioner inom apparaten som torde resonera likadant.
Självklart omskriver man detta med Orwellskt språkbruk som t.ex färdigbehandlad, kund och tärande grupper eller varför inte hylla arbetslinjen-
Ingemar Ljungqvist, chefredaktör www.2000tv.se

#39 - - Rune Geistrand:

Litium och läkemedelsindustrin.

Mikael Lundin mfl visade i Läkartidningen 2014 att förskrivningen av det mot bipolär sjukdom billiga och oöverträffat effektiva litium sjunkit kraftigt 2007-2011.
Evidens/föreskrifter låg inte bakom, så marknadsföring antogs vara skälet.
Man kunde ju tro att denna artikel fick deras kollegor att nyktra till, men så tycks inte vara fallet.

Han berättade i maj (SvT) i år att litium fortsatt sjunka. I landsting som ligger lägst har störst återfall och vice verca.

Är det marknadsföringen? Har verket ett finger med i spelet? Får företag veta vilka som skriver ut deras medel och kan lämna "återbäring" till läkare?

(tack för intressanta bloggar förresten)

#40 - - Rune Geistrand:

Grundämnen samt örter och andra naturläkemedel

Det är märkligt att ett verk tillåter diverse socker och sötningsmedel, smakförstärkare, nanojärn mm i det som barn får äta medan ett annat verk besöker nätföretag och förbjuder dem leverera blad och växtdelar till vuxna kunniga köpare.

En fråga ang. KS; jag har varit mkt skeptisk då jag inte intar något medicinskt och framförallt vill ha tarmarnas bakteriekulturer intakta och därför är noga med att produkter är ekologiska (exempelvis utan glyfosat som påverkar bakterier)

Kan inte silver också ha motsvarande verkan, eller är en mindre mängd som slinker ner utan betydelse?

Om nu KS som antyddes kan förstärka antibiotika (och i ett fall påverkat cancer även om man kanske får se det som en hypotesskapande anekdot) så har sprängticka i ett fall i kombination med cellgifter stoppat cancer där enbart gifterna inte hade effekt.

Det kan kanske vara så att man kan få större effekter av kombinationer av ämnen (där åtskilliga kan finnas i en försvinnande regnskog) men inte patenterbara ämnen är knappast något läkemedelsbolagen forskar om

(finner fortfarande bloggar intressanta, men efter att ha läst fler om energi mm har jag invändningar)

#41 - - Magnus K:

Girigheten, med allt negativt den innebär för mänskligheten, kommer att fortsätta existera så länge det monetära systemet existerar.

Upp