Cancerfonden ger sjuka kostråd!

KOSTFONDENS initiativtagare Ann Fernholm tillsammans med ledande vetenskapliga experter Nina Rehnqvist, Jonas Lindblom och Kerstin Brismar.
 

År 2001 firade Cancerfonden sitt 50-årsjubileum. Fonden tillsatte året innan en jubileumskommitté för att ta fram ett kampanjprogram för jubileet. Som vice ordförande i fonden kom jag att ingå i kommittén. Vår idé var att vi denna gång skulle uppmärksamma människors kostvanor, för att ge råd om hur man skall äta för att minska sin cancerrisk. Tidigare kampanjer hade handlat om rökningens farlighet och risken med för intensivt solande. Våra professorer fick styrelsens uppdrag att ta fram ett underlag för de tänkta kostråden.

Döm om vår besvikelse när professorerna kom tillbaka till kommittén och avrådde från en kostkampanj. Det fanns helt enkelt inte tillräckligt med evidensbaserad forskning rörande sambanden mellan vår kost och risken för att utveckla en cancer. Allt vi läst om fiberrik mat, rött kött och andra påstådda riskfaktorer saknade i realiteten stöd i evidensbaserad forskning. Så det blev ingen kostkampanj i brist på kunskap – eller visste man men ville inte berätta?

Redan på 1920-talet visade den tyske Nobelpristagaren Otto Warburg att cancerceller förbränner väldigt mycket socker.  Tumörceller använder sig av mellan 5 till 35 gånger mer socker än frisk vävnad. Varför drog inte fondens forskare någon slutsats från den kunskapen? Det är ju ett trivialt konstaterande att kost som höjer blodsockret rimligen ökar cancerrisken.

Under de senaste åren har det kommit en rad forskningsrapporter som bekräftar Warburgs resultat att höga blodsockernivåer ger sämre prognos vid en rad cancerformer. Flera stora undersökningar har hittat samband mellan höga blodsockernivåer hos annars friska personer och risken att utveckla cancer senare i livet. Kvinnor i gruppen med högst blodsocker visade sig i en stor europeisk studie löpa 70% högre risk att dö i cancer än de i gruppen med lägst. För män såg man liknande samband.

Orsaken till att högt blodsocker är viktigt för utvecklingen av cancer är ganska enkel att förstå. Dels behöver bevisligen cancercellerna betydligt mer näring i form av druvsocker än de friska cellerna som klarar sig på betydligt mindre. Dels leder en förhöjning av blodsockret till att hormonerna Insulin och IGF-1 frigörs. Dessa hormoner har bl.a. en tillväxtbefrämjande funktion, de dopar helt enkelt cancercellerna och får dem att växa fortare.

Cancerceller har också den egenheten att de kan livnära sig även på fruktsocker, vilket inte de friska cellerna gör. Vårt vanliga vita socker består av sackarosmolekyler som är sammansatta av en druvsockermolekyl och en fruktsockermolekyl som frigörs direkt i vår matsmältning.

Det var förvånande att Cancerfondens forskare år 2001 inte ville lägga dessa kunskaper till grund för kostråd för att minska cancerrisken. Jag tror det bottnar i en anglosaxisk medicinsk tradition som dominerar svensk forskning och sjukvård. Man är helt enkelt väldigt ointresserad av frågor om kostens och livsstilens betydelse för hälsan. Vi behöver bara kasta våra blickar söderut till de tyskspråkiga länderna så möter man en betydligt större öppenhet för såväl naturmedicin som för kostfrågor. Men tyvärr har tyskkunskaperna inom forskarkåren försvunnit.

Plötsligt har Cancerfonden släppt sin aversion mot kostråd och börjat publicera sådana på sin hemsida under rubriken Mat vid cancer. När jag läser dessa kostråd blir jag fullständigt ställd.

Cancerfonden har rakt upp och ner anammat Livsmedelsverkets kostråd som bygger på en bevisat felaktig hypotes från 70-talet om att naturligt fet mat är hälsovådligt. I en rad artiklar i några av världens största tidningar har men pekat på att det nu är visat att kostråden från 70-talet varit totalt fel. Denna insikt har dock inte nått fram till det av veganer dominerade Livsmedelsverket. Den borde dock ha uppfattats av fondens professorer tycker man. De råd Cancerfonden ger myllrar av föda som kraftigt höjer blodsockret och därmed även frigör tillväxthormonerna. Man skulle nästan tro att fonden agerar efter devisen, ju mer och allvarligare cancerförekomst ju bättre för Cancerfonden.

Om ni framför det jag säger till fondens forskare, vet jag vad de svarar. Det spelar ingen roll om man minskar på kost som orsakar förhöjt blodsocker därför att kroppen producerar sitt eget druvsocker. Det är riktigt, men vad de glömmer är att kroppen bara producerar vad vi minimum behöver och att den produktionen därför inte ger upphov till de blodsockertoppar som kolhydratrik föda gör. Det innebär att inte heller tillväxthormonerna Insulin och IGF-1 frigörs.

Bakgrunden till Cancerfondens kostråd är det faktum att cancerpatienter ofta bryts ner av undernäring som drivs av en kombination av att cancercellerna lägger beslag på en väldigt stor del av näringen och att sjukdomen förstör aptiten. Det enklaste sättet att tillföra näring är sötsaker och andra lättförbrända kolhydrater.

Självklart borde kostrådet till både den som vill undvika att bli sjuk i cancer och den som redan är det vara, att undvika kolhydrater som höjer blodsockret och ersätta dem med naturligt fet mat som ägg, smör, grädde, ost, fet fisk, fett kött, oliv- och rapsolja och andra feta livsmedel. Man skall dock helt undvika margarin som är ett för vår kropp främmande industrifett som ökar risken för farliga inflammationer. Och att rekommendera frukt till en cancersjuk är som att bota alkoholism med sprit.

För den som är cancersjuk borde det vara eftersträvansvärt att försätta kroppen i ketos, där de friska cellerna övergår från att hämta näring från druvsocker till att leva på ketonkroppar som man får från den feta maten. Cancerceller kan inte förbränna ketonkroppar och blir därför hänvisade till den låga halten egenproducerat druvsocker. Har man tur så svälter cancercellerna och tumörtillväxten avtar eller går tillbaka. Det finns även mycket som talar för att standardbehandlingen mot cancer med kemoterapi blir betydligt effektivare om patienten äter en kolhydratfattig ketogen kost.

Som tidigare medarbetare i Cancerfondens styrelse och forskningsråd blir jag bedrövad över att fonden på detta sätt sprider råd till allmänheten som direkt motverkar sitt syfte. Innan ni donerar pengar till fonden i fortsättningen, ställ krav på dem att de först ändrar sina kostråd radikalt.

Tills dess, ge ert stöd till Kostfonden istället via bankgiro 900-4243 eller plusgiro 900424-3.

Hälsa | Cancerfonden, Kostfonden, Kostforskning | |
#1 - - Joel:

Stolt månadsgivare sedan starten! Inte till Cancerfonden, givetvis.

#2 - - Tomas:

Intressant. Själv har jag högt blodsocker på gränsen till typ-2. Jag borde kanske dra ner på min fruktkomsumtion ännu mer. Äter en banan och ett äpple per dag.

Svar: I dina kläder skulle jag pröva LCHF-kost. Kolla den här bloggen: http://annikadahlqvist.com/
Lars Bern

#3 - - Lars Henrik:

Men... Livsmedelsverket fråntagen sig ju ansvaret för kostråd till sjuka och hänvisar till sjukvården. Det är alltså Socialstyrelsen som ska ansvara för kostråd till t ex cancersjuka.

#4 - - Солжени́цын:

Jag är inte expert på detta men är inte alls förvånad att det är som Lars beskriver. Det tragiska med alla lögner vi ständigt matas med är att förtroendet blir noll för myndigheter, media, forskarvärlden och politiker.

En hel industri lever på att vi är och förblir sjuka. Vill de då lägga pengar på förebyggande forskning? Nej, självklart inte men här borde istället våra statliga universitet lägga stora pengar. Tyvärr är allting idag sammanblandat och alla är beroende av varandra. Vet inte hur det är i Sverige men i USA är det en katastrof.

Året var 1980. FDA ville inte godkänna Aspartam. Sedan blev Donald Rumsfeld, dåvarnade VD på Searle, som marknadsförde Aspartam, chef för FDA år 1981. Sedan godkändes det. Searle ägdes då av Monsanto.

#5 - - Josef Boberg:

"Om ni framför det jag säger till fondens forskare, vet jag vad de svarar. "Det spelar ingen roll om man minskar på kost som orsakar förhöjt blodsocker därför att kroppen producerar sitt eget druvsocker. Det är riktigt, men vad de glömmer är att kroppen bara producerar vad vi minimum behöver och att den produktionen därför inte ger upphov till de blodsockertoppar som kolhydratrik föda gör. Det innebär att inte heller tillväxthormonerna Insulin och IGF-1 frigörs."

Sant.

#6 - - sten:

Utmärkt och kortfattad sammanställning om blodsocker, insulin och tillväxthormonet IGF-1, om vilket kan tilläggas att avsaknad av detta sistnämnda ger nästan om inte fullständig immunitet mot cancer. (Laron) Annars undrar man hur man kan svära den Hippokratiska eden som kommer från samme man som sa "Låt din kost vara din medicin och din medicin bestå av din kost"och sedan utan synbar eftertanke rata kosten som man gjorde år 2001, framstår mot Hippokrates bakgrund och vad du påpekade om Warburgs nobelprisbelönade forkskningresultat som enfaldigt; alltså snarare köpt. Dessbättre har ett snabbt växande antal medborgare sett igenom att industrin köper när dom kan helst vältaliga professorer eftersom dessa ifrågasätts minst. Men vi har blivit lurade alltför många gånger så för fler och fler blir det numera "ifrågasattes", och tänkande professorer kommer snart akta sig för att få sitt rykte skamfilat av liknande kortsiktigt lönsamma arrangemang.

#7 - - Björn i Bromma:

Det hela verkar ålderdomligt. Kostfonden är mycket mer up to date.
I dag gick det ett intressant TV-program om den senaste läkemedelsforskningen gällande könsspecifika läkemedel. Olika läkemedel verkar helt enkelt på olika sätt beroende på kön. Naturvetenskapligt så är ju detta naturligtvis högst sannolikt. Men man kan ju undra vad vänsterfeminismen säger om detta? Vore intressant att höra.

#8 - - Per Held:

Var tvungen att läsa texten 2 gånger, jag funderade på var Ann Fernholm som ju är i högsta grad antisocker och medveten bekämpare av Livsmedelsverkets kostråd kommer in i frågan, där även vården säreget dränker cancersjuka i kolhydrater.

Mins bror fick sig backvis med sockerrik energidryck under sin cytostatika och strålbehandling.
Vid fråga till behandlande läkare fick jag svaret - Det gäller att bromsa och gasa.
Så Warburgs upptäckt att glykos boostar cancercellers tillväxt är presente inom cancerbehandlingen "Bromsa och Gasa" så tanken är att cytostatikan slår ihjäl cancercellerna och sockret ger energi för att överleva fram til nästa behandling, säreget kan tyckas, iaf så gick Bror bort.

Så till slutet på din text här förstår jag att Ann Fernholm står för den medvetna kampen mot socker, cerealier och metabola sjukdomar.
Så stöd kontot i sluten på texten.

#9 - - Солжени́цын:

Läste på om detta igår. Reservation ändå för att jag inte har de relevanta kunskaperna i ämnet. Dock enligt denna professor så är statistiken manipulerad. Vi får läsa att nästan all cancer botas idag och vad man vill är att vi ska förledas att tro att de sanktionerade metoderna är så effektiva. Detta stämmer inte enligt det jag läst. Man manipulerar på följande sätt:

-ange att någon är botad bara den överlever 5 år
-ta med vissa grupper och inte andra i statistiken
-ta med cancerformer som inte är livshotande
-låta tidig upptäckt ge sken av ökat tillfrisknande
-stryka patienter som dött, dock ha kvar dem som dött i kontrollgruppen

Av de etablerade metoderna är kirurgiska ingrepp den metod som har stört chans att lyckas OM cancern är mycket koncentrerad, t.ex. till en testikel. Dock är det vanligast att den spridit sig och enligt denna professor så är därför i verkligheten överlevnaden med konventionella metoder såsom kemoterapi, strålning, o.s.v. i praktiken mycket lägre än den statistik man för fram.

Det stora problemet med konventionella metoder är att de är så giftiga och skadliga för kroppen att de bara kan göras punktvis annars dör patienten av själva behandlingsmetoden. Det betyder då att det är långa mellanperioder där cancern sedan kan åter växa till sig.

Många är idag rädda för att våga pröva metoder som man har förbjudit men som tidigare visat sig effektiva. En orsak är att man läser statistik och tror att det är så effektivt med de konventionella metoderna.

Enligt dessa forskare är cancer bara delvis ärftligt. Beviset för detta är att det ökat explosionsartat vilket det inte kan göra om det vore ärftligt. Det är inte heller så beroende som det sägs av detta med basiskhet. Tydligen sköter kroppen denna reglering ganska bra själv.

Det som påverkar är genetiken, miljögifter, maten och konstant stress samt enskilda händelser som är utlösande faktor och om kroppen i övrigt är en grogrund.

Som Lars säger så är enligt dessa forskare cancern beroende av socker. Utan detta har den mycket svårt att överleva.

Det är tragiskt att vi inte kan lita på myndigheterna. Istället ska vi själva tvingas att ta reda på hur det i verkligheten förhåller sig. Blir upprörd när jag tänker på det.

Källa: Överlista din cancer, Tanya Pierce

#10 - - Göran:

"Dels leder en förhöjning av blodsockret till att hormonerna Insulin och IGF-1 frigörs."

Insunlin är idag bevisat vara en direkt trigger för prostatacancer.

Vad gäller Cancerfonden har det genom året nått mina öron att de inte är intresserade av förebyggande utan bara av lösningar som handlar om medicinering.

För er som vill lära er mer om kolesterol, socker i blodet m.m. rekommenderar jag att ni söker på "Integrativ Medicin" på youtube och tittar igenom de föreläsningar de har. Mycket intressanta.

Tyvärr, tappade jag intresse av Kostfonden när de skaffade 90-konto i stället för att välja att vara 100% transparenta. 90-konto används av många fonder för att legitimera mygel (däribland Cancerfonden). Alla organisationer oavsett syfte start i ett gott syfte men övergår med tiden till att bli en intresseorganisation som i första hand verkar för sina anställda och i andra hand för sitt syfte. Har organisationen inte valt att vara 100% transparenta går det aldrig att kontroller dem.

#11 - - Kerstin L:

Jag vill varmt rekommendera denna föreläsning av forskaren Thomas Seyfried:
Cancer: A Metabolic Disease With Metabolic Solutions
https://www.youtube.com/watch?v=SEE-oU8_NSU

Hans forskning bekräftar också det som sägs på denna blogg

#12 - - lensof:

Idag går Svt ut med nyheten att man blir fet av lightläsk. Om journalisterna finner detta vara en nyhet då är de inte värda sin lön. Detta visste de flesta av oss för femton år sedan. Inte nytt alltså.
Antagligen blir man inte bara fet, man får cancer och diabetes också, kanske även rubbad ämnesomsättning. Ändå rekommenderar en del detta för de stackare som inte förmår läsa själva och ifrågasätta.
Idag behöver man inte bara vara frisk utan även påläst och starkt kritisk när man har med vår s.k. sjukvård att göra.
Lätt att bli förbannad. Bra att du skriver om det.

#13 - - Göran:

#12 lensof

SVT har en inställning till kost att det ska vara enligt Livsmedelsverkets rekommendationer. Om de har någon med i TV som har en annan åsikt är det bara för att de ska leka objektiva.

Aftonbladet fick en förfrågan om varför de fortsätter skriva om dieter som de vet inte är så bra? Svaret var ungefär att om de skulle rikta in sig på en enda kost att rekommendera så skulle de få lägga ner sin hälsosida och de skulle förlora annonsörer.

Så är det med all media. De kör sina råd runt i ett ekorrhjul. Dessutom verkar de flesta journalister totalt oförmögna att ta till sig andra kunskaper än de de lärde sig en gång i tiden. De förutsätter att allt staten säger och gör är rätt och riktigt. Allt annat är bara extrema åsikter som de fnyser åt.

Jan Scherman berättade en gång hur han ansåg vara en förrädare när han lämnade SVT och började på TV4. Är TV4 då någon liberal kanal eller konservativ? Nej, de är lika vänsterinriktade som SVT.

För några dagar sedan fick jag lära mig att i varje skolklass i Nordkorea har de en kanin. Eleverna ska sörja för den. Några elever måste vara i skolan varje söndag för att bevaka kaninen så att inte den blir stulen av amerikanska spioner. Vad är poängen med den historien? Hur blir ens tankar efter flera år med den vanföreställningen när man sedan blir vuxen? Med det sagt att den historien går att överföra till Sverige. Det finns knappt några människor kvar i Sverige längre som förstår värdet av en fri marknad. Ingen förstår längre vad som har skapat välstånd i Sverige, ja, i hela världen. Människor tror på stimulanser av ekonomin. Stimulanser är de facto planekonomi.

#14 - - Patrik:

Man baxnar vid insikten hur åt helvete dagens "evidensbaserade" sjukvård är. Man använder inte bara verkningslösa behandlingar utan dito som drastiskt förvärrar åkommor som diabetes, hjärkärlsjukdom, demenssjukdomar och cancer. Inte uppsåtligen. Det är läkemdelsindustrins cyniska polarisering mot medicinering för profit som bär skulden.

Felbehandling i bästa välmening är inget nytt fenomen inom läkekonsten. Man tillämpade exempelvis åderlåtning fram till början på 1900-talet. George Washington ådeläts till döds. Det är därför homeopatin vuxit sig stark - Den är verkningslös men ger bra placebo och det är oftast ett bättre alternativ än att behandla enligt skolmedicinen.http://www.alltomhistoria.se/artiklar/historisk-lakekonst/

#15 - - Börje Gustavsson:

Lars Bern skriver:
”Dels leder en förhöjning av blodsockret till att hormonerna Insulin och IGF-1 frigörs. Dessa hormoner har bl.a. en tillväxtbefrämjande funktion, de dopar helt enkelt cancercellerna och får dem att växa fortare.”

Mjölk/mejeriprodukter innehåller ju också diverse tillväxthormoner bl a IGF-1 och främjar därmed också tillväxten av cancer.

Källor:
DEN OHÄLSOSAMM MJÖLKEN – Resultat från oberoende forskning
Av Ane Bodil Søgaard, Karen Østergaard, Troels V. Østergaard

DITT LIV I DINA HÄNDER – Att förstå och förebygga bröstcancer
Av geokemisten Jane Plant

Jane Plant beskriver i boken hur hon själv övervunnit sin cancer genom att utesluta alla mjölkprodukter och lägga om sin livsstil.
Jag citerar ur Jane Plants bok:
”När jag uteslöt alla mejeriprodukter ur min kost försvann en stor ”dottersvulst” med cancerceller i halsens lymfkörtlar på bara några veckor. För mig ät det ett övertygande bevis. Eftersom många av de starka ämnena i mjölk anses spela en viktig roll för unga däggdjurs utveckling, bl a för celldelningsprocessen, och mjölk är speciellt väl ägnad för den funktionen, kan man fråga sig: Vad händer om de ämnena som är till för att stimulera celltillväxten hos nyfödda kalvar också skickar liknande signaler till vuxna människor.”

I Jane Plants bok hänvisas det också till forskning som visar att kvinnor i fertil ålder och med höga halter av IGF-1 i blodet löpte nästan tre gånger så stor risk som kvinnor med låga halter att få bröstcancer. Jag kan tänka mig att något liknande också skulle kunna gälla för män med höga halter IGF-1 i blodet och prostatacancer.
Det finns många fler tillväxthormoner i mjölk t ex IGF-2 och om dessa vet vi inte så mycket.

#16 - - Göran:

#14 Patrik

Det sägs att för all läkemedel är 80 % deras effekt placebo.

De flesta läkare i Sverige vidareutbildar sig inte. De tar inte del av nya rön. Om en kvinna går till en läkare på grund av problem med sköldkörteln kommer hon att mötas av en läkare som har ungefär fyra timmars utbildning på sköldkörteln, men den är så pass komplicerad av det skulle krävs kanske 1.000 timmar för att förstå sig på den.

Sist. Två personer dör varje dag i Sverige på grund av felbehandling.

#17 - - tipp:

Ett par intressanta inslag från nätet, förvisso något OT, om hur överheten, inkluderande massmedier, försöker stoppa stänga och förhindra att allmänheten ska få veta för mycket. Det är sådant som sker även här men alla vill inte se det.
https://www.youtube.com/watch?v=dQXYXY5GCi4
http://newsvoice.se/2015/03/12/krigskorrespondenten-john-pilger-varnar-for-hur-medier-ljuger-for-att-skapa-krig-och-idag-hetsas-vi-mot-ryssen/

#18 - - Göran:

En normal läkare i USA har mindre än 10 timmars utbildning på kost. Det är nog likadant i Sverige.

Svar: Verkar så!
Lars Bern

#19 - - tommy:

varför skulle man ge pengar till kostfonden... känner många med canser canserfonnden gör bra jobb ....

#20 - - Patrik F:

Tommy, läs artikeln så får du svaret. När du skriver att Cancerfonden gör ett gör ett bra jobb, vad tänker du mer specifikt på då? De har kört samma spår i alla år, men idag dör fler än någonsin av sin Cancer. Är det ett bra betyg?

#21 - - pia berntson:

lchf kost är bra vid cancer,ät inget socker,sparsamt med frukt (fruktos)är också socker,canserceller trivs ej i sur basisk miljö,så drick 1 glas vatten med 1 tsk. bikarbonat 3-4 gånger dagligen. bort med mjöl pasta bröd potatis,ät alla grönsaker som växer ovan mark.obs absolut inte morötter innehåller mycket socker, ät gärna syrade grönsaker.

#22 - - Mats Lindgren:

Tack för bra artikel Lars! Det är någonting riktigt skumt med sjukvårdens och etablissemangets ovilja att inse hur mycket kosten påverkar. Jag ingår i en forskargrupp som jobbat fram en förstudie till en kommande koststudie. I forskargruppen ingår högt meriterade forskare. Förberedelserna för den koststudien anses som mycket välgjorda. Ändå säger Diabetesfonden, Hjärt & Lungfonden, Diabetes Wellness-fonden m.fl. nej till våra ansökningar om bidrag. Koststudien avser att jämföra två olika kostmodeller, Tallriksmodell och LCHF-modell, hur de påverkar två grupper av patienter med diagnosen diabetes typ 2. Det borde ju vara av stort allmänintresse att få veta mera.
Fokus i den kommande koststudien ligger på inflammation och immunförsvar.
Då är frågan varför man inte vill veta mer om hur kosten påverkar inflammatoriska tillstånd i kroppen? Här kommer några idéer till svar varav några är mer konspiratoriska än andra;

1. Det är för enkelt om kost skulle vara orsaken till merparten av våra metabola sjukdomar! Hur går det då med läkarutbildningen och alla fina latinska namn (på mediciner).
2. Prestige är ordet. Många har sedan länge låst fast sig vid att fett är farligt och att kolhydrater är bra.
3. Koststudier skulle utmana läkemedelsindustrin. Denna industri har ju representanter i olika fonder och stiftelser.
4. Det står enorma summor på spel för läkemedelsindustrin om det visar sig att man lika gärna blir frisk av mat

Jag tror att det borde gå att genomföra koststudier om man hittar ett sätt för genomförande så att inte alla dessa professorer och läkare tappar ansiktet samtidigt!

Svar: Du är på rätt spår och man bör tillägga att få av läkemedelsindustrins storsäljare botar några sjukdomar de undertrycker bara sjukdomssymptom. Har ni pratat med Kostfonden?
Lars Bern

#23 - - Mats Lindgren:

Jodå, vi har pratat med Kostfonden. De har tyvärr inte tillräckligt med kapital ännu så länge. Vi behöver 5 miljoner kronor. Man kanske skulle prata med några av våra miljardärer. Ingvar Kamprad möblerade ju folkhemmet en gång i tiden. Han kanske skulle vilja förbättra folkhälsan i folkhemmet?

Svar: Dessvärre är miljardärerna överhopade med propåer om finansiering, så ha inte för stora förhoppningar.
Lars Bern

#24 - - Lisbeth:

Vad är det VI förstår men inte de? Det pågår flera debatter där myndigheter i mina ögon tar de tokigaste beslut....det finns väl flera än de som begriper nåt?Det är GMO-debatt,Chemtrails, Kostdebatt...och det finns kunskaper att hämta från många håll, andra länder...Hade just i helgen samtal med en god vän kring just detta...Tar våra svenska politiker beslut bara för de inte vågar ifrågasätta forskare, ja och amen ungefär....Vi vet alla att forskning är aktuell just nu..imorgon nya resultat pga nya kunskaper....

#25 - - Gun-Marie :

Cancer lever inte i en frisk kropp. Alla människor drabbas av cancerceller. Ingen klarar sig utan. Men varje kropp har ett immunförsvar som, när det fungerar som det ska, förgör dessa, precis som immunförsvaret tar hand om alla de tusentals bakterier och virus som kommer in i vår kropp dagligen via födoämnen, kranvatten, luften mm. Det enda som kan hjälpa oss stå emot sjukdomar, är ett friskt starkt immunförsvar. Hur får man det? JO, genom att äta en levande kost som tillhandahåller kraftfull näring, enzymer och många olika antioxidanter bla. När du kokar maten så försörs den mesta näringen, alla enzymer och många antioxidanter. Visste du det? Att säga att vi ska äta fet mat och djurbaserad föda, full med hormoner som inte stämmer överens med våra kroppars behov, proteinmolekyler som våra kroppar har svårt att smälta samt som våra kroppar inte är gjorda för att hantera - är oerhört konstiga kostråd från "Kostfonden". Vem är de sponsrade av? Kött och mjölkindustrin? Visste ni dessutom att köttkonsumtionen i världen är den absolut största orsaken till att världen håller på att kollapsa just nu!!! Om inte, så ta reda på kalla fakta om hur vår regnskog idag skövlas för att breda ut marker för köttdjursexpansion och odling av genmanipulerad soja (som dessa kreatur ska äta eftersom det inte finns mark nog för bete) och att köttdjurens avföring förstör allas våra vattendrag samt att deras gaser är nr ETT vad gäller den ökande växthuseffekten i världen. Läs på - kära vänner! Det är din hälsa och vår värld det handlar om!

Svar: De miljöproblem du pekar på beror på ett av statliga subventioner snedvridet jordbruk som lett till att köttdjur föds upp på kraftfoder stående i enorma stallar året runt. Detta foder är inte anpassat till idisslare. Om man bedriver ett jordbruk där djuren går ute och betar på ängsmark eller på vintern föds med ensilage får man ett harmoniskt samspel mellan växtlighet och djurhållning som berikar jordar och som är i balans med upptag och utsläpp av växthusgaser. Detta jordbruk förbrukar ytterst lite handelsgödsel utan klarar sig på naturlig gödning.Det innebär dessutom ett minimum av plöjning varför eutrofiering av vattendrag och sjöar blir minimal. Det är helt enkelt ett ytterst miljövänligt sätt att producera vår mat på. Sedan är det så att dagens människoart utvecklades för några hundra tusen år sedan genom att den började bedriva jakt och började äta animalier. Det var den kanske viktigaste förklaringen till att våra hjärnor växte och vi blev intelligentare, tidigare växtätande människoarter hade betydligt mindre hjärnor. Så att animalier inte är lämplig människoföda är helt fel.
Lars Bern

#26 - - Lars Bern:

En anonym kommentar klagade på brist på källor. Den uppmärksamma läsaren hittar länkarna i texten, bara att klicka på understrykningarna.

#27 - - Helena:

Förresten, på bilden från vänster: Ann Fernholm, Nina Rehnqvist, Jonas Lindblom och Kerstin Brismar.

Jonas Lindblom är docent i funktionell farmakologi vid Uppsala universitet och arbetade tidigare för Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU. Deras rapport från okt 2013, Mat vid fetma, slog ju fast att dagens kostråd, bl a om att undvika mättat fett, föreligger på en mycket bräcklig grund. Rapporten bygger på en systematisk genomgång av 16000 vetenskapliga studier avseende kost för viktminskning. Trots denna gedigna vetenskapliga genomgång väljer Livsmedelsverket att ignorera studien och prompt håller sig till den sockerstinna fettskräcken. Otroligt att de lyckas, eller gör de det längre?

Svar: Jag tror att en snabbt växande del av folket struntar fullständigt i Livsmedelsverkets s.k. kostråd. Det verket skulle staten kunna avveckla utan att ngn skulle sakna det.
Lars Bern

#28 - - Ingemar Ljungqvist:

Professor Göran Sjöberg har faktiskt initierat den mest sakliga, utmanande, folkliga debatt om cancer som någonsin förekommit i vårt land. Länken till debatten finns här http://annikadahlqvist.com/2015/03/15/den-kansliga-fragan-om-cancer/#more-12555 Utmana nu också de svenska onkologerna och se till att de blandar sig. På radion nyss välkomnade till exempel en professor Lars (inte Bern)att debatten om cancer måste fortsätta . Ingemar Ernberg hyllar Seyfrieds arbeten men har hittills varit tyst.
Ingemar Ljungqvist, Dr Sc

#29 - - knutas:

Någon skriver att han äter en banan varje dag. Bananer är det värsta födoämnet och bör inte ätas.

Svar: Sockerbomb! Jag har i åratal sett främst flickor med problem med figuren som ersatt sin lunch med banan. Med vad vi vet idag - ganska tragiskt.
Lars Bern

#30 - - Magnus :

Att cancer celler konsumerar socker i högre utsträckning säger väl ingenting om dess förmåga att skapa/orsaka cancerogena celler. Det här var en väldigt dåligt underbyggd artikel i en annars mot läsvärd blogg.
maj magnus

Svar: Jag återkommer i ämnet.
Lars Bern

#31 - - Carina:

Förutom Kostfonden, torde Cancer och Allergifonden vara att föredra, framför Cancerfonden som inte alls är intresserad av orsakssamban.

Upp