Väst har lagt ett gökägg i eget bo!

Klimatfrågan är på god väg att bli en gökunge i eget bo som tränger undan allt annat och nu underminerar välfärden i hela västvärlden. Det värsta av allt är att vi själva placerat gökägget där.

Jag skrev tidigare om hur Åke E. Andersson en gång lärde mig den grundläggande tekniken för att göra långtidsbedömningar. Det handlar om att identifiera de långsiktiga trögrörliga trenderna och analyser vart de för oss.

På sextiotalet var det en långtidstrend som mer än alla andra oroade oss, nämligen den exponentiella tillväxten av antalet människor i den ekonomiska utvecklingens kölvatten. Våra värsta farhågor bekräftades när Paul R. Ehrlichs bästsäljande bok Befolkningsexplosionen kom ut år 1968. Med den återuppväcktes Malthus gamla teser från år 1798 om behovet av åtgärder för att minska befolkningstillväxten. Enligt dagens neomalthusianska domedagsprofeter skulle mat och andra resurser helt enkelt inte räcka till och redan på åttiotalet skulle vi börja drabbas av massvält i hjärtat av Europa. Ehrlichs bok följdes av Romklubbens lika så massäljande skrift Tillväxtens Gränser och prognoserna om Peak Oil som jag tidigare skrivit om.

Jag minns själv från den här tiden hur vi konstaterade att det nu gällde att se till att utvecklingsländerna inte tog efter industrivärlden, för då skulle katastrofen vara ett faktum. Mycket av västs bistånd till utvecklingsländerna handlade om att begränsa barnafödandet. De neomalthusianska strömningarna fick näring från oron inom västs angloamerikanska etablissemang, för att de skulle förlora sin centrala maktställning i världen. Detta var en maktposition med rötter i de gamla kolonialväldena. Europa hade sedan länge varit starkt beroende av energiimport och USA var i snabb takt på väg att bli lika importberoende. Ett sätt att bromsa maktförskjutningen var att göra väst mindre beroende av oljeimport. Redan president Nixon tog ett misslyckat initiativ år 1973 med sitt Project Independence för att vända trenden och åter minska USA:s importberoende.

Stategin för att möta hoten mot den angloamerikanska hegemonin och säkra någon sorts status quo var ganska given. Det gällde att bromsa befolkningstillväxten i utvecklingsländerna och att minska deras tillgång till billig fossil energi. Larmen om Peak Oil kom lägligt. Det bidrog till en snabb prisstegring på råolja efter den framprovocerade oljekrisen år 1974. När det efterhand sakta men säkert stod klart att någon oljebrist inte var nära förestående och Ryssland började växa fram som en världsledande gas och oljeproducent, insåg ledare i väst att det krävdes ytterligare åtgärder för att bromsa tillgången till billig fossil energi och hindra ryssarna från att stärka sin ställning. Man hade även i stort sett misslyckats med strävan att begränsa befolkningstillväxten i utvecklingsländerna.

Inför FN:s miljökonferens i Rio år 1992 gjorde det angloamerikanska etablissemanget en ny framstöt och valde ut klimatfrågan som det stora hotet som måste tacklas genom kraftiga reduktioner av fossil energi. Även här ser man detta tydligt i de rapporter som lanserades av Romklubben m.fl. liknande elitistiska sammanslutningar i väst. Det gällde nu att sjösätta en internationell överenskommelse om begränsning och minskning av koldioxidemitterande fossil energi för att bromsa upp den ekonomiska utvecklingen i resten av världen. Genom en massiv skrämselpropaganda via FN med ekonomiskt stöd till västvärldens alla miljölobbyorganisationer, genom mobilisering av den akademiska byråkratin, kungahus och andra kändisar och genom hård styrning av nyhetsbevakning räknade man med att skapa en global opinion. De sanningssökare som vågade trotsa etablissemanget och ifrågasätta propagandan blev och blir fortfarande smutskastade och stigmatiserade med mycket grova argument.

Västvärldens politiker kalkylerade kallt med att vi själva skulle kunna utnyttja vårt teknologiska övertag för att klara vår egen energiomställning. Våra politiker trodde naivt att de planerade fossilbegränsningarna snabbt skulle leda till tekniska innovationer inom alternativ energi. Tyskarnas Energiwende och Obamas satsningar på alternativ energi skall ses mot denna bakgrund. Som alltid när politiker leker entreprenörer blev det fiasko.

Strategin att begränsa fossilanvändningen såg ut att kunna lyckas efter överenskommelsen om det s.k. Kyotoprotokollet år 1997. Inför FN:s uppblåsta klimatmöte i Köpenhamn år 2009 verkade förutsättningarna goda för ett genombrott. Allt havererade dock efter att en whistleblower avslöjat fusk och manipulation bland de forskare som utnyttjats av FN för att underbygga skrämselpropagandan – den s.k. Climategate-skandalen. Västs ledare tappade kontrollen helt och tvingades att skylta med ett totalfiasko i Köpenhemn.

Väst lyckades bara få med sig 14 % av världens länder, vilka i huvudsak var vi själva. Västvärldens ledare hade planterat ett gökägg i eget bo. De önskade energiinnovationerna uteblev givetvis, det enda vi åstadkommit är att höja våra egna energipriser och förstöra vårt eget näringslivs konkurrenskraft. Några minskningar av växthusgasutsläpp av betydelse har inte uppnåtts, men det var ju i gengäld inte huvudsyftet. Alla naturvetenskapligt bildade människor vet ju, att ett några grader varmare klimat och en högre koldioxidhalt i atmosfären är mycket gynnsamt för livet och den biologiska mångfalden. Om ni inte tror mig, fråga en trädgårdsmästare!

USA:s misslyckande med Project Independence ledde till att man istället satsade på att stärka kontrollen över oljefälten i Mellanöstern, genom sin och Storbritanniens folkrättsstridiga och misslyckade invasion av Irak och störtandet av Sadam Hussein. Det kan vara på sin plats att påminna om detta när vi nu kritiserar Rysslands intervention i Ukraina. Det är svårt att se att den skulle vara värre än Irakinvasionen, vilket i och för sig inte är någon ursäkt. Ödets ironi har senare lett till att USA ändå ser ut att uppnå sitt mål att bli självförsörjande på energi. Genom innovationer inom utvinningstekniken, s.k. fracking för gas och olja, har industrin plötsligt kunnat utvinna enorma mängder fossila råvaror som tidigare inte verkat tillgängliga. Detta har dock skett trots att Obama-administrationen snarast motarbetat utvecklingen.

Framstegen och innovationerna inom teknik för utvinning av gas och olja har i sin tur lett till en total revidering av uppskattningen av världens utvinningsbara tillgångar. Peak Oil trenden är stendöd. Viss forskning tyder därtill på att naturgas ständigt tillförs jordskorpan från jordens inre. Den komplexbinds till vatten i havsdjupen och polartrakterna och bildar där metanhydrat. Den kartläggning som nu börjat göras av metanhydraterna tyder på gasreserver som räcker i kanske tusen år och som därtill kanske förnyas i snabbare takt än de kan utnyttjas. Om detta bekräftas, innebär det att den fossila energin plötsligt kan visa sig vara förnyelsebar och inte fossil. I Japan räknar man med kommersiellt utnyttjande av gas från metanhydrat inom ett decennium. BRICS-länderna visar inga tecken på att slå av på sin ökande användning av fossil energi, snarast tvärt om.

De energitillgångar som till dagens priser bedöms som kommersiellt tillgängliga är väl spridda över världen, varför den strategiska betydelsen av oljetillgångarna i Mellanöstern kommer att minska påtagligt. Kina har mycket stora skiffertillgångar som sannolikt innehåller gas så att det räcker väldigt länge. Mycket tyder också på att världens absolut största tillgångar på energiråvara finns i Rysslands s.k. Bazhenov formation. Putins självsäkra agerande skall nog ses mot denna bakgrund. Han vet även att det av allt att döma finns stora gastillgångar under Ukrainas bördiga jordar.

När det gäller befolkningsfrågan som oroat västvärlden så mycket, så löser den av allt att döma sig själv i takt med att fattigdomen minskar i världen. Och huvudorsaken till det är inte västligt bistånd, som i stort sett mest bidragit till en omfattande korruption, utan den ekonomiska utvecklingen i de folkrika länderna. Det senare mycket tack vare kinesiska utvecklingsprojekt. Ökad växtlighet och rekordstora skördar till följd av ett lite varmare klimat och en högre koldioxidhalt är även en viktig bidragande faktor.

Krisen i Ukraina är ett tragiskt tecken på västs desperata försök att bromsa Rysslands frammarsch. Det har gått så långt att EU och USA okritiskt underblåst en delvis högerextrem revolt mot den Rysslandsvänliga regimen. Eftersom motsvarande rörelser bekämpas med näbbar och klor inom EU-länderna, är det okritiska stödet till den nya regeringen i Kiev ytterst tveeggat. Jag kan inte se annat än att västvärldens ogenomtänkta agerande i Ukrainakrisen, är ytterligare ett tecken på hur man nu snabbt förlorar sin makthegemoni. Idag är det Ryssland som sätter dagordningen i den här regionen.

De långsiktiga trenderna har med andra ord tagit en helt annan väg än den västvärlden räknade med på sjuttiotalet. I våra försök att skydda vår makthegemoni har vi tyvärr fött upp en gökungesom nu allvarligt skadar vår egen samhällsekonomi. Miljölobbyorganisationer och rödgröna politiska partier sätter käppar i hjulen för allt som skulle kunna rädda våra ekonomier undan den ekonomiska härdsmälta, som vi nu ser början på. Här ett typiskt exempel på den gökunge vi fått i boet.

Vi kommer att tvingas till en plågsam nedrustning av välfärdsstaten. Det kommer att ge ytterligare näring åt fascistiska och andra högerextrema missnöjesrörelser som är på frammarsch.

 
 
Taggar: BRICS Kina Klimatpolitik Putin Ryssland naturgas olja skrämselpropaganda
1 Hans Jelbring:

skriven

Tack igen Lars!

Den här artikeln kan och bör vara ett utmärkt underlag för att informera och diskutera med journalister, redaktörer, SVT och politiker om vad som händer när sunt förnuft och vetenskap inte tillåts vara grund för beslut i ett samhälle (en nation). Den pekar också på faror med att bilda organisationer som EU där den nationella valfriheten begränsas och underordnas byråkratiska onödiga regelverk. Romarriket uppgång och fall gick förenklat från (begränsad) demokrati till diktatur, splittring, korruption och undergång.

Vi kan tacka de äldre generationerna för att Sverige faktiskt hotas mindre av de dumheter och resursslöseri som följer i spåren efter okloka beslut och acceptans av självdestruktiva beteenden (på nationell nivå) som förordas av våra valda makthavare. Den skada (ekonomisk och moralisk) som uppstår för varje land i EU på grund av klimatlögnen är blandad på grund av våra olika förutsättningar till energiproduktion med mera. Det är synnerligen konstigt att politiker i Sverige inte bejakar det positiva i ett vi eventuellt skulle få ett varmare klimat som ju måste innebära en nationell vinst för vårt lands
företag och medborgare. Elräkningarna har sjunkit rejält denna vinter. Det får vi tacka moder natur för. Det kan knappast bero på stigande koldioxidhalt emedan USA och Kanada har upplevt bland de kallaste vintrarna i mannaminne. En vän, bosatt i USA, skrev igår: Förra veckan var Federal Building i Washington stängt pa grund av kyla!

Det finns så mycket mer att kommentera men just nu får det räcka.

3 Björn i Bromma:

skriven

Makthavare och miljömarxister med dess medlöpare journalistkåren har helt enkelt målat in sig i ett hörn som man inte kan ta sig ur trots att färgen har torkat på golvet.
Eller som i klassiska Eagleslåten Hotel California : "You can check out any time you like, men you can never leave".

5 Johan:

skriven

Mycket kloka ord. Inom nästan alla områden har den rådande konsensus helt spårat ur. Sunt förnuft finns inte längre. Här är ett vattenhål. Här finns i Sverige en plats där sunt förnuft får råda. Denna blogg måste spridas.

Jag vet inte om det stämmer det jag läst att man inte kunnat reproducera de förhållanden som ansågs finnas vid skapandet av olja. Kanske stämmer det inte att oljan kom till så som vi idag tror. Det kanske skapas ny olja och gas löpande.

Gösta Pettersson fantastiska bok, Falsk Alarm, finns på PDF också, har en intressant diskussion där han visar att koldioxidhalten sjunkit från kambriska perioden och är idag så låg att många växter håller på att då ut. Det kan väl inte vara till människans fördel?

Jag är själv inte kompetent nog att förstå allt vad gäller de kemiska processerna (är ekonom) men jag förstår så mycket att det kan inte var så självklart och enkelspårigt som man vill göra gällande. Det fattas en analys och ett resonemang. Eller humankapital inom detta om man så vill.

http://www.falskt-alarm.se/wp-content/uploads/2013/04/FalsktAlarm.pdf

Ska läsa den igen faktiskt.

7 Anders Rydén:

skriven

Hm, medelmåttornas Tyranni?

Kan man inte vara bäst får man lägga sina resurser på att hålla tillbaka de som presterar bättre.

2 Bengt Söderberg

skriven

Allvarligt. Allvarligt att du säkerligen har rätt!

I går såg jag på en videosnutt i nätupplagan av Falu Kuriren hur Obama inför media i Californien förklarade att torkan beror på den globala klimatförändringen och att vi i första hand måste koncentrera oss på att bekämpa den. Vad kan vi vänta annat än katastrof när en av västvärldens ledare offentligt uppträder som en meteorologisk kvacksalvare!

4 Lars Myrén

skriven

Europas energipolitik är "suicidal". Europas kemiindustri är utraderad om 10 år, enligt Ineos chef Jim Radcliffe i brev till EU's Barosso.
Sveriges enda chans är vattenkraft och att satsa på kärnkraft, med nya reaktorer och utveckla Thorium tekniken, kanske med Norge. Fusionkraft kommer långt senare.
Obama med John Holdren, har inte drivit "fracking" på federal mark och bromsar Kennyston pipeline från Canada till raffinaderierna i söder.

6 Bo Blomberg

skriven

Tja, en gång trodde jag också på att koldioxid var vårt värsta hot men att det var en så förljugen värld som det visade sig vara skrämmer mig verkligen idag och jag har sällan blivit så "långsint förbannad" som jag blev när jag förstod att jag blivit lurad. Dom ska få äta upp sina lögner!! . Å andra sidan: människan blir "galen" i flock, men "nyktrar till" en och en - har någon sagt och det tror jag i allra högsta grad gäller klimatfrågan. Alarmisterna är "körda" tror jag, men det kommer att ta lång tid innan tillnyktrigen slår igenom och det kommer att kosta oss, förhoppningsvis inte hela, välfärdsstaten och en sänkt levnadsstandard. Men förhoppningsvis så återkommer förnuftet till dom flesta, "dom religiösa" måste nog dö ut för dom ändrar sig aldrig. Du lärde dig av Åke E angående långa trender sa du, själv lärde jag mig (vet inte av vem) att inga förlopp i naturen är exponentiella, det är alltid S-kurvor (för all del med en exponentiell del "i mitten"). Det visste inte Malthus och det förefaller inte som om dagens rödgröna röra vet det heller!