Oberoende forskning om kost och hälsa, behövs den?

 

Jag har sedan ca. tjugo år varit en s.k. huvudman för Hjärt-Lungfonden. Huvudmännens uppgift är att tillsätta styrelsen, att granska styrelsens förvaltning samt i förekommande fall bevilja den ansvarsfrihet. När fonden år 2011 gick ut med en förfrågan till huvudmännen om idéer hur man skulle kunna förbättra insamlingsresultatet kontaktade jag ledningen med förslaget att starta en typ rosabandet kampanj för att samla in pengar till oberoende forskning om sambanden mellan kost och hälsa. Mitt förslag tog avstamp i den debatt om mättat fett i kosten, som då seglat upp i kölvattnet av det snabbt ökade intresset för minskat intag av snabba kolhydrater typ Atkins-, LCHF- och GI-kost. Min idé var att man på detta sätt skulle etablera en forskning utan inflytande från stora ekonomiska intressen inom läkemedels- och livsmedelsindustrin. Den lilla forskning som bedrivs på detta område idag har oftast direkta eller indirekta band till industrin och är därför helt otillförlitlig, något som senaste tidens erfarenheter tydligt visat.

Min framställan ledde till att jag fick träffa ordföranden i fondens forskningsnämnd professor Jan Nilsson och fondens generalsekreterare Staffan Josephson. Josephson har gjort sin karriär inom läkemedelsindustrin och har givetvis fortfarande starka band till den. Det var redan från början uppenbart att jag trampat in på minerad mark. Herrarna drog hela den sedan fyrtio år etablerade uppfattningen, om att man redan viste att det var mättat fett som var det hälsovådligaste vi kunde stoppa i oss med tanke på hjärtat och blodkärlen. Detta ansåg de sig veta genom hänvisning till gammal forskning. Det fanns knappast någon anledning att lägga mer möda på ämnet. Jag påpekade att det i den moderna vetenskapliga litteraturen fanns rader av forskningsarbeten som ifrågasatte fetthypotesen, något som professor Nilsson harmset tillbakavisade. Det blev för mig uppenbart att detta var en prestigefråga för honom. Något intresse för någon oberoende kost/hälsoforskning i fondens regi fanns inte.

Mötet med de två herrarna på fonden fick dock inte den effekt som de nog räknat med. Jag blev starkt misstänksam och plockade enkelt fram en lång rad vetenskapliga studier som motsade fetthypotesen, som av allt att döma är dogm inom Hjärt-Lungfonden. En länk till en bra sammanfattande artikel i British Medical Journal finns här. Konsekvensen blev att jag återkom vid fondens årsmöte år 2012 med en motion där jag föreslog, att man skulle starta en speciell insamlingskampanj för just oberoende forskning rörande sambanden mellan hjärtkärlsjukdomar och kost. Styrelsen avstyrkte på forskningsnämndens inrådan min motion med motiveringen att en sådan insamling skulle skada fondens anseende. Hur det skulle kunna skada anseendet hos donatorerna – allmänheten har jag svårt att se. Min slutsats är således att det nog var nämndledamöternas anseende bland konservativa kollegor och inom industrin som avsågs.

Man måste ha klart för sig att under de fyrtio år som fetthypotesen varit allmänt accepterad så har den styrt utvecklingen inom såväl läkemedel som mattillverkning. Det är idag enormt stora ekonomiska intressen som står på spel och industrin kommer att göra sitt yttersta för att hindra en omprövning av fettlarmen trots att de idag allt mer uppfattas som pseudovetenskap. Jag har i ett antal sammanhang kritiserat fonden för deras oförmåga att ta till sig modern forskning och att frigöra sig från överspelade uppfattningar som är starkt styrda av industrins intressen.

Inför årets huvudmannamöte har jag fått besked från fondens valberedning att jag inte är önskvärd längre och att man därför inte nominerar mig för återval för en ny treårsperiod. Detta är givetvis något jag själv borde tagit initiativ till, eftersom jag inte längre har något förtroende för fondens styrelse och ledning. Med de insikter jag fått kan jag knappast medverka till att bevilja dem ansvarsfrihet för deras sätt att sköta fonden.

Frågan om hur man skall kunna få fram tillförlitligare forskningsresultat på kostområdet kvarstår och borde få en större uppmärksamhet inom den medicinska vetenskapen. En invändning som jag ofta stött på är att sådan forskning kräver mycket stora och väldigt dyra observationsstudier över flera decennier. Eftersom vi är på väg in i en metabol pandemi av enorma proportioner måste dock något göras snabbt, varför vi inte har tid att invänta resultatet av långa observationsstudier. Medvetenheten om detta och frågans betydelse har lett till att det nu duggar tätt med metodologiskt undermåliga epidemiologiska studier, vilket bara ökat förvirringen på området. Starka intressen från läkemedels- och livsmedelsindustrin kan anas bakom förvirringen och betydande inslag av fanatisk veganism spelar även en stor roll.

Jag har funderat mycket på hur jag själv skulle lägga upp en seriös koststudie om jag fick ett sådant uppdrag. Eftersom det gäller att snabbt få fram bättre underlag för att ge människor kostråd går det inte att satsa på en traditionell lång observationsstudie. En minst lika bra metod skulle kunna vara ett alternativt forskningsprojekt i två steg.

Först gör man en ingående analys om vad vi redan vet om sambanden mellan de metabola sjukdomarna (fetma, diabetes, åderförkalkning, Alzheimer, Parkinson, cancer m.fl.) och en rad kända metabola markörer. De jag så här i en hast tänker på är blodsocker, blodtryck, insulinhalt, IGF-1 halt, blodfetter, inflammationsindikatorer, vissa levervärden m.m..

Sedan, med denna karläggning i botten, gör man observationer i laboratoriemiljö på ett representativ urval människor. Dessa försökspersoner skall givetvis bl.a. utgöras av ett urval av personer som redan utvecklad metabol sjuklighet typ diabetes fetma, kärlkramp m.m.. Personerna ges olika kontrollerade mängder av viktiga födoämnen varefter man löpande mäter hur de metabola markörerna påverkas. Man kan på så sätt klassificera olika vanliga födoämnen för att avläsa respons och se vilka mängder man kan äta utan hälsorisk. I ett nästa steg låter man observationspersonerna leva på några utvalda sammansatta dieter under några veckor samtidigt som man följer dem noga med löpande mätningar. Jag är fullständigt övertygad om att en sådan studie skulle ge svar på en rad frågor som man nu tvistar om. Metoden innebär att man bara följer personerna under ett antal veckor och inte inväntar att de blir sjuka.

Det faktum att sådan här forskning lyser med sin frånvaro i litteraturen tror jag beror på att det finns starka intressen som inte vill att olika sanningar, som man redan anar, skall vetenskapligt bekräftas. Det är vitt och brett omvittnat hur patienter med fetma, diabetes och högt blodtryck kunnat sätta ut sitt batteri av mediciner efter att ha minskat radikalt på kolhydrater i kosten. Om denna erfarenhet skulle bekräftas under vetenskapligt kontrollerade former, skulle det givetvis utgöra ett stort hot mot alla miljarder som läkemedelsindustrin drar in på dessa mediciner. På liknande sätt skulle det kunna hota mycket stora delar av livsmedelsindustrins processade massprodukter. Man kan heller inte bortse från att alla kändisforskare som professorerna Jan Nilsson, Stefan Rössner, Maj-Lis Hellenius, Claude Marcus m.fl. skulle kunna förlora ansiktet. De har i decennier predikat om det mättade fettets farlighet på, av allt att döma, pseudovetenskapliga grunder. En som däremot aldrig trodde på detta var den tidigare styrelseledamoten i fonden framlidne professor Lars Werkö.

Slutsatsen är, att om vi skall lyckas hindra den metabola pandemin från att förstöra hälsan på ännu fler människor, så måste det till politiska beslut om att inrätta en oberoende forskning av det slag som jag föreslår här. Och då måste Big Pharma och Big Food hållas helt utanför. Klarar politiker, som i stort sett helt saknar naturvetenskaplig kompetens och som ofta är beroende av rådgivare med band till de stora ekonomiska intressena, av att fatta nödvändiga beslut? Kanske måste vi medborgare ta saken i egna händer och skapa en ny fond, utan de låsningar som av allt att döma finns hos Hjärt-Lungfonden?

Kategori: Hälsa
Taggar: Alzheimer Hjärt-Lungfonden Läkemedelsindustrin Socker diabetes fettskräck
1 Tomas Cedhagen:

skriven

Tidigare ingick en kurs i medicinens historia som en del av läkarutbildningen. Vad jag vet är den numera struken eftersom en massa annat som ansetts viktigare skall få plats. Också icke-medicinare, som jag, kan finna det intressant att läsa medicinhistoria. En sak som slagit mig är att i stort sett samtliga stora och omvälvande medicinska landvinningar aktivt och intensivt motarbetats av den etablerade läkarkåren. Jag tror att detta är en begriplig och djupt mänsklig reaktion. Är man etablerad läkare är det säkerligen svårt att acceptera, att den behandling man i bästa välmening givit sina patienter, senare visar sig ha skadat dem.

3 Per Held:

skriven

Helt kort om säregen statistikinsamling.
Det frivilliga Diabetesregistret erbjuder registrering när diabetikern får sin första diagnos.
Om diabetiken i fråga redan fattat galoppen med låkolhydratkost och nämner detta för registret så bokförs LowCarb-kosten som "kostbehandlad" som om patienten äter enligt Livsmedelsverkets rekommendationer, kolhydrater alltså.
Att den medicinfria typ2 diabetikern på strikt low carb bromsat upp sjukdomen kommer alltså inte fram i registrets statistik.
Detta gäller även Typ 1 som kunnat sänka dosen insulin med low carb.
Jag och många andra patienter har tidigare frågat varför registret inte särskiljer kosterna utan häller alla patienter i en och samma hög som kostbehandlade, vilket för tanken till Livsmedelsverkets kostrekommendationer där kolhydrater är en stor del.
Vår tolkning blir, man vill inte veta.
Registret är meningslöst, kan bara användas till att äska ökade skattemedel till Landstingen och att Livsmedelsverkets kostråd fungerar.

5 Björn i Bromma:

skriven

Debatten om kostvanor har hela tiden gått i vågor. Vem minns inte kampanjen "Ät 6-8 brödskivor om dagen". Var tog det vägen?
Numer anses Medelhavsmat som en gynnsam kosthållning med mycket varierat innehåll. Vissa anser att stenåldersmat är det som gäller, vilken tydligen också var väldigt varierad. Man åt väl det man säsongsmässigt fick tag på.
Bägge ovan kosthållningar verkar rimliga, även ur ett historiskt perspektiv. Även så har det numer framkommit att ett glas rödvin per dag är enbart hälsosamt. Det var inte så länge sedan detta var helt tabubelagt av nykterhetsrörelsen.
Den engelske kocken Jamie Oliver framhåller ofta i TV att politikerna borde se till att i skolan undervisa eleverna om hur man lagar god, hälsosam och billig mat vilket är den bästa livstidsinvesteringen man kan göra. Det är svårt att inte hålla med, dessutom så är det ju både roligt och intressant.
Såg ett för mig nytt naturläkemedel som består av koncentrerade blåbär vilket lär skärpa synförmågan. Efter en sökning på nätet så visar det sig tydligen att engelska bombflygare under 2:a världskriget åt mycket blåbär före bombuppdragen för att skärpa synen. Om detta stämmer, hur har det då kommit i skymundan?
Personligen så skall jag testa det hela.

7 Lars H. J.:

skriven

Jag skulle absolut stödja initiativ till oberoende forskning både ideellt och ekonomiskt. Bjørn Larsens exempel nedan hade varit mycket intressant! Även Mats Lindgrens redan påbörjade initiativ. Varför inte se om alla dessa nämnda parter kunde göra gemensam sak efter att ha lagt upp en gemensam strategi och taktik?

Noggrannhet med fakta borde vara prio ett, två och tre!

9 Pingo:

skriven

Som lekman i sammanhanget (Civing med toppbetyg inom statistik) så kan jag föreslå att du väljer ut en åldersgrupp som ligger nära till för att drabbas av det metabola syndromet med all den ohälsa det handlar om. Placebo kontra lågkolhydrat så behöver du inte vänta så många år innan resultatet blir signifikant. Därefter kan du göra nya studier i allt yngre åldrar men då saknas det knappast finansiering.

Kanske du kan börja med en grupp människor i en ålder av 40-45 år eller något sådant. Det kunde vara en bra testgrupp så signifikanta resultat kommer fram tillräckligt fort.

11 Johan:

skriven

Mycket intressant och helt rätt. Som du själv säger det är människan själv som tjänar på att få oberoende forskning. Varför inte starta upp en fond med syftet att vara helt oberoende och utan bindning. Jag sätter in den första tusingen!

Patienters Oberoende Forskningsfond

Lobba sedan för att livsmedels. och läkemedelsindustrin ska stödja den med en viss % på det man säljer. Gör man inte det visar man att man är partisk. Jobba bolag för bolag. Kanske kan man om man stödjer få ett litet certifikat? Sedan att allmänna arvsfonden ska skänka dit, osv.

En förebild är Svenska Sjöräddningssällskapet. Helt oberoende och drivs ideellt.

Ja, ja tänk om man hade tid för allt.

13 Hanna:

skriven

Eftersom jag jobbar inom "Big Pharma" och även med en hel del kliniska prövningar borde jag kanske inte säga detta, men det är ju det här som skulle göra många människor friska! Som ung kvinna med diverse hälsoproblem har jag själv på mindre än ett år lagt om från fettskrämd till fettfrälst -kroppen läker sig själv och jag har aldrig mått bättre! Ser även andra i min omgivning som "läker" och man vill ju bara nå ut till fler. Jag stödjer helhjärtat ett initiativ både ideellt och ekonomiskt.

15 Malin R:

skriven

Till #11:

Det är ju just det vi INTE vill ha! Pengar från Big Food och Big Pharma! Det är ju därför det har gått utför tidigare. Oberoende forskning ska vara OBEROENDE av ekonomiska intressen. Skattefinansierad och/eller donationsfinansierad. Inte industrifinansierad. Till en sådan fond ger jag gärna några hundralappar varje månad.

17 Ulla Olausson:

skriven

Är kvinnor mer medvetna än män? Eller har jag alltid turen att hamna i "gott" sällskap. Så snart man samlats i en grupp kvinnor tar det inte många minuter förrän samtalet kommer in på mat och hälsa. Jag har en känsla av att kunskaperna finns men att det ändå behövs forskning för att få vetenskapliga bevis för vad som är rätt och fel. Kanske även män kan förstå när vi kommer ner på cellnivå. Förvisso är jag en liten gräsrot men jag vet vad jag skall äta för att må bra och vad jag skall undvika.

19 Björn i Bromma:

skriven

Ang#16:
Kan kanske vara så, britter har ju alltid haft stor humor. Haken är att det hade väl tyskarna enkelt kunna kontrollera själva? Axat från www.elexirpharma.se :
"Lutein samlas i gula fläcken i ögats näthinna och skyddar ögat genom att filtrera bort skadligt UV-ljus. Kroppen kan inte själv tillverka lutein utan det måste tillföras via kosten. Blåbärsextrakt i kombination med den värdefulla antioxidanten lutein gynnar ögats hälsa. Bär, fruktt och grönsaker innehåller rikligt med antioxidanter. Blåbär innehåller några av naturens starkaste antioxidanter. Autocyaner är det aktiva ämnet som ger blåbäret dess färg, skyddar ögat mot fria radikaler som orsakas av kemiska reaktioner i kroppen".
Hur som helst, personligen blir det :
Fortsatt medelhavsmat till lunch och middag med ett glas rödvin. Numer kompletterat med blåbär och glass till efterrätt.
Vad finns att förlora?

Svar: Börjar själv dagen med Arlas fetaste ekologiska yoghurt med ngra teskedar blåbär. Bättre start kan man inte få.
Lars Bern

21 Lars Bern:

skriven

Följande genmäle har av Hjärt-Lungfonden sänts till bloggtidningen NewsVoice som refererat detta blogginlägg:
Jag och mina kollegor på Hjärt-Lungfonden har uppenbarligen misslyckats
med att förklara hur det går till när fonden delar ut forskningsanslag.
Det är tråkigt och det tar vi på oss, men jag vill gärna ta chansen att
reparera den skadan så att inte fler missuppfattningar som den här sprids vidare.

Vi på Hjärt-Lungfonden samlar in och delar ut pengar till hjärt-, kärl-
och lungforskning i Sverige. Tack vare generösa gåvogivare kunde vi förra året dela ut 210 miljoner kronor i forskningsanslag. Trots att det är ett fantastiskt rekord är det knappt en femtedel av det som egentligen skulle behövas, så konkurrensen om forskningsmedel är mycket hård. Vi får årligen anökningar på över en miljard kronor från landets hjärt- och lungforskare.

Den här hårda konkurrensen om pengar är en förklaring till att vi har
tydliga arbetssätt för hur vi delar ut forskningsanslag. Vi har ett
Forskningsråd med 21 välrenommerade professorer från landets
universitetssjukhus som går igenom och bedömer alla ansökningar. Det är
vårt sätt att garantera för givarna att pengarna går till den absolut
bästa forskningen. Själva grundtanken i Hjärt-Lungfondens arbete är också att stötta oberoende forskning.

Det är i ljuset av konkurrensen som vi inte har gett särskilt företräde för just kostforskning, som Lars Bern har önskat. Det betyder inte att vi inte tycker den forskningen är viktig, bara att den får konkurrera på samma villkor som annan forskning, till exempel kring hjärtinfarkt,stroke och KOL, om de pengar som finns. Vi välkomnar ansökningar kring kopplingen mellan kost och hjärt- och/eller lungsjukdom.

Jag vill också tillägga att det inte stämmer att vår huvudman Lars Bern "fick gå" för att han föreslog en satsning på kostforskning. En huvudman hos Hjärt-Lungfonden sitter på en mandatperiod om fem år. Lars Bern har
blivit omvald ett flertal gånger och sammanlagt suttit som huvudman i
snart 20 år. Hans mandatperiod går nu ut.

Vänliga hälsningar
Ulrica Klettner
Kommunikationschef

Svar: Jag skrev:"Inför årets huvudmannamöte har jag fått besked från fondens valberedning att jag inte är önskvärd längre och att man därför inte nominerar mig för återval för en ny treårsperiod. Detta är givetvis något jag själv borde tagit initiativ till, eftersom jag inte längre har något förtroende för fondens styrelse och ledning. Med de insikter jag fått kan jag knappast medverka till att bevilja dem ansvarsfrihet för deras sätt att sköta fonden."
Min fråga till fonden, var någonstans påstår jag att jag fått gå pga min kritik? Jag bara konstaterar att jag inte längre är önskvärd och att jag ändå måste avgå eftersom jag inte har förtroende för fondens styrelse. Till bilden hör att det finns ett flertal i huvudmannakretsen med fler år på nacken än jag, så att jag av någon anledning inte längre är önskvärd är ju uppenbart. Jag har dock inte uttalat mig om anledningen, vilket är uppenbart för alla som kan läsa innantill.
Lars Bern

23 Elisabet CArlsson:

skriven

Hej! Mycket bra artikel. Som samhällsvetare har jag ofta ställt mig frågande både till metod och slusatser i en hel del medicinsk forskning. Inte minst den som gäller näring verkar helt obegriplig när man är skolad i en annan vetenskaplig tradition. Jag tror inte man ska vänta på politiska beslut. Några sådana kommer inte att fattas eftersom ditt förslag strider mot "vetenskapen". Däremot är det en lysande idé att starta en ny fond (som hjärt-lungfonden eller cancer-fonden) med bidrag från allmänheten och med uppgift att bekosta sådan oberoende forskning som du föreslår. Det finns många många tusen personer som gått över till lågkolhydrat-kost, trots alla varningar, och som inser att den fungerar utmärkt och i många fall lett till både bättre hälsa och livskvalité.

2 Bjørn Larsen

skriven

Hvorfor ikke starte et Nordisk fond I regi av Kostdoktorn, kostdemokrati, Annika Dahlqvist,LCHF-magasinet, Helsemagasinet vitenskap og fornuft, Sofie Hexeberg og Kostreform og andre. En link på deres blogg hvor folk kan donere en 100kr til forskning. vi er så mange her i Norden som lever på lavkarbo/LCHF kosthold som sikkert vil bidra til en bedre forskning om kosthold. Hilsen bjørn, naturalnordic/diet (facebook)

4 Anders Bystedt

skriven

Jag läser just nu "Forskningsfusket" av Ralf Sundberg. Boken ger en intressant inblick i hur kost- och läkemedelsindustrin vuxit fram. Man får en historisk genomgång av hur läkare, forskare, läkemedelsindustri och livsmedelsindustri flätats samman. Bakom syns Rockefeller, Heinz och Coca Cola och många namngivna personer som får mig att höja på ögonbrynen. Det du upplevt och skriver om framstår som fullständigt naturligt i den miljö som utmålas i boken.

6 Mats Lindgren

skriven

Hej Lars,
Vi har faktiskt en kommande koststudie på gång i Göteborg. Förstudien är finansierad och en forskargrupp på 8 meriterade personer är involverade. Tanken är att jämföra Tallriksmodellen mot LCHF-kost på diabetes typ 2 patienter under minst 6 månader. Du är välkommen att kontakta mig för mer info.
Bästa hälsningar
Mats Lindgren

8 Per

skriven

Jag skulle omedelbart stötta ett sådant initiativ till oberoende forskning i ämnet. Mycket intressant "avslöjande" om fonden. Vem kan man lita på egentligen?

10 Göran Sjöberg

skriven

Det du säger äger i mina ögon en självklar logik.

Som en gammal forskare inom naturvetenskapen tog jag mig för pannan när jag för ett antal år sedan insåg att det är just denna självklara logik som leder fram till det nästan totala ointresset från läkemedelsindustrins sida för själva kärnfrågan, dvs. varför folk blir sjuka och hur de ska kunna bli friska igen utan mediciner.

När man insett dessa självklarheter inser man också att det måste vara oerhört naivt att tro att denna industri inte skulle utnyttja sina resurser för att motarbeta en rörelse som LCHF.

Däremot kan man som du gör fråga sig hur långt denna "pandemi" kan få fortsätta utan att samhället som sådant reagerar. Om hela världens befolkning obevekligen rör sig fram mot ett "metabolt" stup kan man undra om det egentligen finns någon inneboende mekanism som gör att detta kollektiv i sista stund inser att den inte har vetenskapen med sig och därför ändrar sin metabola färdriktning.

Jag har själv en stark tro på att vetenskapen vinner i det långa loppet men tvivlar på att den kollektiva självinsikten ska "slå till". Mot denna pessimism talar förstås det faktum att det finns en stark gräsrotsrörelse som drivs av att vi som individer vill bli friska.

Och trots allt finns det eldsjälar som, i den rådande motvinden, kämpar på att förändra det kollektiva medvetandet eftersom de ofta själva har kunnat ta sig ur det metabola syndromet med hjälp av LCHF och blivit medicinfria.

Gary Taubes är en sådan pionjär som nu har lyckats få igång alternativstudier kring lågkolhydratskost av den typ som du är inne på genom att ha fåtttfram hyfsad finansiering från en amerikansk miljardär via organisationen NuSi.

http://nusi.org

12 Josef Boberg

skriven

"Oberoende forskning om kost och hälsa, behövs den ?"

Ja.

14 Bo Blomberg

skriven

Heder åt dig Lars!
Det är ett rätt så vidrigt geschäft som pågår idag inom livsmedels- och läkemedelsområdena när det gäller metabola sjukdomar och den fullständiga "minnesförlust" som drabbat den världen när det gäller kostens betydelse. Det är helt enkelt för dj - t! Men samtidigt är det väl tveksamt ifall ny forskning skulle ge så mycket - mer än en möjlig legitimering av det som man visste redan för 50 -60 år sedan. Vi har hamnat i ett läge där stora ekonomiska intressen sammanfaller med människors njutningslystnad. Socker - som är så gott, inte kan det väl utgöra nåt problem...öppna kylskåpsdörren hos vilken familj som helst och kolla innehållsförteckningarna på "dödsmedlen"... 5% socker, 7 % socker osv, det går idag inte att gå in i en livsmedelsbutik och köpa t ex rökt skinka som inte innehåller socker!! Det är rent för dj - t! Och tyvärr så tror jag inte att oberoende forskning är nån lösning, kunskapen finns ju redan! Det som behövs är ett uppror från "golvet" och det är ju på gång, men var finns eldunderstödet? När dom etablerade ekonomiska intressena lägger ut sina bombmattor av epidemiologiska undersökningar och köpta (mer eller mindre medvetna) professorer och våra myndigheter inte är intresserade för även där sitter dom etablerade/köpta professorerna, var finns eldunderstödet för "golvattacken"? Hellre än att satsa på forskning för att ta reda på nåt vi redan vet borde vi satsa vår kosing på en professionell behandling i etablerade medier, ev etablera nya såna, se till att kompetenta människor med toppkunskap kan få sitt levebröd medan dom sprider sin kunskap varhelst det är möjligt. Crowdfunding av kompetent folk som kan ändra det budskap som producenterna trycker ut. Där skulle förstås även ingå "grävande" journalistik med info om t ex hur mycket Pfizer tjänar på sina statiner och andra mer eller mindre dödsbringande piller och hur det går till när läkemedelsindustrin trycker ut sina våta drömmar i form av "guidelines" för vanliga läkare i landstingen eller när "dödsmedels"myndigheterna ställer upp sina s k kostråd. Det behövs alltså en mer organiserad hantering och finansiering men inte mer forskning. Tycker jag.

Svar: Ralf Sundberg har avslöjat en del i sin bok "Forskningsfusket". Men visst har du rätt, vi vet det mesta om vi bara går tillbaka till den kunskap som fanns före kriget.Sedan är tyvärr problemet att vår i stort sett helt naturvetenskapligt obildade politiska yrkeskår vågar sig inte in i debatten mot alla halvkorrumperade professorer. Så de här frågorna är ickefrågor i den politiska sfären. Det är ett av skälen varför jag tjatar.
Lars Bern

16 Bengt Sagnell

skriven

Ang #5
Att engelska flygare fick äta bär (C vitamin) för att förbättra nattsynen var en medveten taktik för att dölja för tyskarna varför bomräderna var så effektiva - nämligen den hemliga radarn. Det blev bekant först efter kriget, men hade uppmuntrat många frivilliga att odla bär för RAF i sina små trädgårdar.

18 Inger Eriksson

skriven

Det skulle vara trevligt med mäniskor som tar egna initiativ men hur i denna djungel av forskningsfusk och dieter. Men en sak är säker naturligt fett är bra och kolhydrater ska vara måttfullt

20 Björn i Bromma

skriven

Om någon på den här sidan är intresserad av medelhavsmat så rekommenderas en kokbok av Mette Ankarloo. Den stora fördelen med boken är att de ingående ingredienserna är enkla att få tag på i normala livsmedelsaffärer. Jag och hustrun har inte ätit något annat de senaste 2 åren, förutom till jul och midsommar. Vi känner oss bägge piggare med mer ork, dessutom så har den månatliga matkostnaden sjunkit med ca 20 procent trots rödvinet. Personligen blir det matjessill med hårdkokt ägg, knäckebröd med ost, tomatjuice och kaffe till frukost. Jag får inte i mig mer så tidigt på dagen. Hustrun förstår inte hur jag kan äta sill till frukost, då brukar jag svara att min farmor sa alltid att man blir intelligent av fisk. Hon var född 1899, var fick gamlingarna det ifrån?

22 Lilly Torva

skriven

jag tycker absolut att det behövs! Var glad över dig själv och ditt beslut!