Inget hållbart jordbruk utan mjölkbönder

Den svenska mjölkproduktionen är på väg att dö p.g.a. en allt annan än hållbar jordbrukspolitik. Samtidigt visar aktuell forskning att de människor som stick i stäv med kampanjer mot köttätande, äter en kolhydratsnål och animalisk kost kan kraftigt minska sin metabola sjuklighet.

Industrijordbrukets starka koncentration på ettåriga kolhydratrika grödor bör således ställas om till förmån för flerårsvall som kan användas i en ökad produktion av kött, mjölkprodukter och ägg som samtidigt ger ett miljömässigt hållbarare jordbruk. En intelligent balans mellan djurhållning och flerårsgrödor innebär en nybildning av jord som binder betydande mängder kol i marken och motverkar koldioxidutsläppen. Minskad plöjning och mer naturgödsel reducerar behovet av att tillföra konstgödning och kemikalier.

Dagens jordbrukspolitik inom EU leder raka vägen mot en ohållbar ekologisk utarmning. Politiken bryter mot nästan alla principer för hållbarhet med spannmålsodling som kräver bevattning, konstgödning och kemikaliebesprutning. Den industriella köttproduktionen är i stor utsträckning byggd på kraftfoder som bl.a. importeras från nyuppodlade tidigare regnskogsområden och som odlas med massiv besprutning med växtgifter. Till detta skall läggas att EU motsätter sig modern växtförädling för att få fram hållbarare, mindre giftberoende och mer produktiva flerårsgrödor.

Krav som kommer från gröna politiker står till stor del bakom EU:s ohållbara byråkratiska jordbrukspolitik även om de försöker ge sken av motsatsen. Man pratar en massa om ekologisk odling men kräver samtidigt en minskad djurhållning och satsning på ökad spannmålsproduktion, massiv satsning på bioenergi och man motsätter sig modern växtförädling. Allt leder till en ohållbar utglesning och ställer krav på nya stora jordbruksarealer på bekostnad av kvarvarande vildmarker vilket inte medverkar till en hållbar framtid.

I klimatalarmismens kölvatten har många miljöaktivister (inkl. svenska Livsmedelsverket) och politiker valt att stämpla människans animaliska föda som skadlig för klimatet. Motivet påstås vara att köttproduktionen ger upphov till större utsläpp av växthusgaser än spannmålsproduktion. Detta stämmer säkert på det sätt som en stor del av köttproduktionen bedrivs idag inom EU, men det stämmer inte vid en återgång till köttproduktionen med ett balanserat jordbruk och ökad mjölkproduktion.

Den aspekt som alltid faller bort i den här debatten är att gräsätande köttdjur är ett typexempel på ett fungerande kretslopp och det effektivaste sättet att omvandla energin i gräs till högvärdig människoföda. Bete av gräs är möjligt i ängsmarker som inte lämpar sig för spannmålsodling, vilket innebär att betesdjuren medverkar till att bredda basen för möjlig livsmedelsproduktion per tillgänglig areal. En begränsning av köttätande kommer även att leda till ett ökat tryck på fisket och överexploaterade hav.

Låt oss titta på två höbalar torrsubstans som innehåller då 30 kg kolhydrater i form av cellulosa som människan inte kan spjälka eller förbränna. Den ena balen får ligga på åkern och ruttna och bilda hälften metan och hälften koldioxid. Det blir alltså ungefär 22 kubikmeter växthusgaser. När en ko äter den andra höbalen bildas det bara omkring 0,15 kubikmeter metan. Vart har resten av de potentiella 22 kubikmetrarna gas tagit vägen? Jo, de har blivit till mjölk och kött. Detta eftersom korna kan förvandla cellulosa till korta fettsyror som sedan kan användas för att kon ska kunna ge mjölk (det går åt omkring 20 kg hö för att producera 20 liter mjölk) och att kon ska få nödvändig näring.

Baljväxter som ofta pekas ut som ett alternativ kräver lika mycket fossilt bränsle per kg bönor som naturbeteskött per kg. Det behövs 10-20 gånger mer bönor än kött för att tillgodose behovet av livsnödvändiga aminosyror. Kött och mjölkprodukter är det utan jämförelse hälsosammaste och hållbaraste valet av livsmedel för oss människor.

Betande kor är självgående automatgödslande gräsklippare som bygger mull och binder kol medan bönor kräver ändliga resurser av fossilbaserad konstgödsel som tär på jorden. Mineraler försvinner från jorden med bönorna men inte med korna. Så kor (och andra gräsbetare) är mycket mer klimatsmarta än bönor för ett hållbart samhälle.

Politiska kampanjer för köttfria dagar i veckan och mindre kött i skolmaten är inte hållbart och kommer att accelerera den metabola sjukligheten och göra att den går ännu längre ner i åldrarna. Livstidsmedicineringen som blir standard kommer att leda till ett okontrollerat läckage av rester av potenta medicinska preparat ut i naturen. Den politiken är inte hållbar i ett holistiskt perspektiv. Däremot skulle ett minskat intag av köttprotein utan problem kunna möjliggöras genom en större konsumtion av naturligt mättat fett.

Förnyelsebar bioenergi är fortfarande allt för dyr och den konkurerar ofta om jordbruksmarken och driver upp matpriserna så att de fattigaste tvingas svälta. Bara EU:s tioprocentsmål för förnyelsebara drivmedel uppskattas behöva 13 till 19 miljoner hektar jordbruksmark utanför Europa. Enligt ActionAid ignorerar EU effekten av sin biobränslepolitik på människor som lever i några av planetens fattigaste områden, EU kommer att effektivt sponsra hunger och människorättskränkningar i massiv omfattning.

Det är hög tid att rädda våra mjölkbönder och att börja återtåget mot att bli självförsörjande på mjölkprodukter om vi menar allvar med att sträva mot ett långsiktigt hållbart jordbruk.

Det kommer att ta många decennier att inrätta ett balanserat hållbart jordbruk globalt som kan försörja alla människor med mat. Tills dess är världens bönder fortsatt beroende av lättillgänglig och kostnadseffektiv energi som en förutsättning för ett högproduktivt jordbruk. Under detta århundrade innebär det att fossil energi (t.ex. naturgas) måste få fortsätta spela en central roll.

Hållbar utveckling | EU,, Miljöpartiet, Växtlighet, jordbruk, köttätande, mjölk | |
#1 - - Samuel af Ugglas:

Lars Bern,
Det Du resonerar kring i Din utmärkta artikel fick min och någon mer generation sig till livs på lantbruksskolor, driftsledarskolor och de som ville genomgå agronom studier i Uppsala. Nu är situationen den att allehanda skattefinansierade, oavsättliga tjänstemän med privata agendor har tillsats för att med tvång (skatteutplundring bl. a.) ersätta tidigare generationens fantastiskt kunniga, innovativa livsmedelsproducenter. De nya makthavarna inom livsmedelsproduktionen har med korrupta politikers hjälp berövat den tidigare generationen på egendomsrätten till sin egendom, bruks och nyttjanderätt. Det är inte många i min generation som har blivit så grundligt informerande om hur socialisterna gjort så många egendoms och rättslösa, som känner sig manade att producera livsmedel under helt sanslösa förhållanden.
Bara ett litet exempel. Frågar man en företrädare för näringen, då särskilt böndernas egna toppar om dom kan redogöra för hur stor "statens" kostnadsandel är i en liter mjölk hos den så kallade mjölkbonden. Det är en statshemlighet som ingen vågar att ens fundera på. Inte underligt mjölkbönderna slår igen butiken.
Professor Bo Rothstein är en av få som vågat beskriva hur den svenska lantbrukarkåren förslavades under en "folkpartist" men som socialisterna satt i system, det hände den 10 Juni 1932. Då som nu var mjölken källan till det helvete som Sverige utvecklats till, i varje fall för mjölkbönderna!
Förhoppningsvis skriver Du mer i ämnet, näst klimatskojeriet är nog livsmedelsproduktionen politiskt minst lika stor skandal och jag garanter, ingen politiker vågar presentera sanningen, redan Hr. Bucht vrider sig som en mask så fort han får en relevant fråga om livsmedelsförsörjningen.

#2 - - tipp:

En intressant detalj i pusslet är också upphandlingen till skolor, sjukhus och andra inrättningar. Staten många fördyrande krav på djurens miljö och på livsmedlen, men när det kommer till upphandlingen så är det det billigaste, och därmed ofta utländska som köps in. I de flesta andra länder så ställs inte så stora krav på miljö.
I Revinge i Skåne fanns en bonde som hade korna gående ute året om med tillgång till skydd. Men en skrivbordsexpert på länsstyrelsen förbjöd det för det var synd om korna men hittade aldrig något att anmärka på beträffande deras hälsa. Det senaste jag hörde var att bonden skulle sälja djuren till Baltikum och lägga ner. Är det någon som vet mer?
Sen finns frågan om GMO som jag blir mer skeptisk till. Ett intressant inslag: http://www.trueactivist.com/what-are-roundup-ready-bt-pesticide-gmo-crops-you-need-to-know/ även om jag tycker att David Suzuki kan ifrågasättas i en del sammanhang.

Svar: Var inte skrivbordsexperten en miljöpartist?
Lars Bern

#3 - - Stig Olsson:

Tack för en bra artikel! Det jag undrar över är vad som har hänt i och med att det nu finns de som gillar att vi dricker mjölk och sen de som ogillar att vi dricker samma mjölk med hänvisning till mängder med skaderisker!?

Här en länk till positiva mjölkdrickare:
http://rubenshalsa.se/mjolk.html

Här en länk till mjölkens fiende:
http://gluten-celiaki.blogspot.se/2013/03/komjolken-kalvens-foda-eller-manniskans.html

Jag för min del tror att vår mjölk förstörs av de nu allestädes närvarande förgiftningar av våra åkermarker, tillsatser i mjölken vid pastörisering etc.
Jag tror inte den mjölk som min morfar och mormor drack var skadlig över huvud taget!

Vad är din uppfattning?

#4 - - svitjod2000:

Det är väl Monsanto Company som ligger bakom antiköttkampanjen i maskopi med klimatalarmisterna. Så avkastningen på MC genmodifierade grödor hålls uppe och att MC har patent på all odling.

#5 - - Erik :

Dessutom så blir produkten nyttigare om intaget för korna består av grönt gräs - mer omega-3-fettsyror i mjölken. Dagens rationella mjölkproduktion bygger på att korna matas med kraftfoder (gmo?) dessutom stående inomhus.

#6 - - Roland Gustafsson:

Grundar sig inte det problem som Lars Bern beskriver i Globaliseringen med nya och allt fler handelskanaler samt regelverk som bl.a. EU upprätthåller? Hur skall Sverige i rådande läge ensamt kunna ställa om produktionen till en produktion som inte alla är övertygade om vara en bättre? I flera länder går utvecklingen mot allt större automatiserade anläggningar under tak där antalet anställda per djur stadigt sjunker och med lönenivåer som i betydande utsträckning kraftigt understiger svenska löner. I mina ögon påminner läget för de svenska mjölkbönderna det som den svenska varvsnäringen hade att se och ta till sig en gång i tiden.

#7 - - PFEP:

Nu tror jo många att "ARLA" är svensk, men faktisk köpte danska MD-FOOD jo ARLA, men behöll namnet.

De danska företagen inom koncernen är benhårda och svenska mjölkproducenter spelar andre fiol i den rörelsen.

Detta är stora pengar och ARLA (MD-FOOD) er skoningslösa inför sina leverantörer.

Hela rasket är Dansk dominerat och någon tror annat; motbevisa mig...

#8 - - Thomas P:

Det finns alldeles utmärkt naturbeteskött att köpa för den som håller med Lars Bern. Det är klart, det är åtskilligt dyrare eftersom det inte är en lika effektiv produktionsform, men det kan väl minska köttförbrukningen helt automatiskt?

Svitjod #4 Med tanke på hur mycket genmodifierad soja som går till djurfoder tvivlar jag på att Monsanto skulle ha något intresse av att vi äter mindre kött.

#9 - - Anders Rydén:

Det är ett intressant ämne som jag har försökt hålla mig uppdaterad i.
Grundproblemet är globalt mer eller mindre.
Snittåldern för en bonde är klart över 60 år nu.
Antalet bönder som är yngre än 40 år är försvinnande liten, cirka 5 % i Sverige.
Det ser ungefär likadant ut i hela Väst.
Dessa siffror måste vi förhålla oss till.
Sätt detta i sitt sammanhang, hur många bönder är det kvar om 20 år när 5% av dagens bönder är 40 år eller yngre nu?
Tror ni att det är de yngre bönderna som har störst problem med lönsamheten eller de äldre?

Att prata om att rädda mjölkbönderna känns i detta perspektivet lite som att ha missat helhetsbilden.
Det största problemet inom jordbruket är att ingen, absolut ingen, vill göra jobbet längre.

För övrigt Lars, kor och andra betesdjur är det mest effektiva vi har för att hålla efter mördarsniglarna.
Ytterligare ett skäl varför en vegansk livsstil inte kan fungera utan betande djur.

#10 - - Anonym:

PS angående Revinge-korna. Kammarrätten friade gården, KCRanch.
Skulle inte förvåna mig om det var en verklighetsfrämmande miljöpartist som låg bakom trakasserierna av bonden.

#11 - - stenB:

Vad menar du med "modern växtförädling" ?
Om du menar GMO håller iaf inte jag med!
Det är flera saker som måste påpekas med GMO.
1- Typen med "inbyggt växtgift", alltså B-t toxin är ytterst tveksam eftersom detta inte är samma om naturligt ditto eftersom det finns i varje cell av den genmodifierade grödan. På insekterna tar giftet hål i tarmen så att en "skadsjkuten" larv äter mycket dåligt och förblir liten, medan de som får i sig mer på en gång snabbt dör av tarmbristning. Att tarmarna på djur som fått ca 6 månaders sådant kraftfoder i USA ofta inte kan användas som korvskinn talar sitt tydliga språk, alltså blir troligen en del tarmväggar så tunna på kreatur så att toxinet kommer in i blodet på djuren vilket betyder att det därmed kommer ut i både kött och mjölk. Ingen höjdare alltså! Ingen som vet om detta vill äta sådant kött, men inte ens Svenska bönder kan välja bort utan får köpa kraftfoder utan ursprungsdeklarering. Ekologiskt kraftfoder är rent, men ingen kommersiell bonde har råd med det. Gräs "hela vägen" går utmärkt. "Gräsavslutat" blir det alltså här.

2- GMO har utvecklats framförallt för att vara resistent mot besprutningsmedel. Köper man GMO kan man alltså vara såker på att få i sig maximal giftdos eftersom man kan bespruta mera.. Att Roundup nu klassats som en klass 2 cancerframkallare av WHO gör inte det hela bättre.
3- Men tungan på vågen för den som fortfarande vill äta detta eller ge till sina barn är sättet som Roundup verkar på: Det komplexbinder mineraler som alla växter behöver mer eller mindre av. De som behöver ta upp mineraler i mängd dör, men inte GMO. Men växter som inte behöver mineraler innehåller heller inga. Är det riktig föda för någon?
Bortsett från en tillfällig bukfylla där existerande mineraler nödvändiga för en del aminosyror kan lösas ur kroppen för att få ihop dom nödvändiga aminosyrorna ? Men långsiktigt?
( Monsanto har köpt upp många utsödesbolag och skaffar sig därigenom nu ett farligt monopol. Köper man även upp supplementindustrier nu?)

4- Att ta fram "torkresistenta" arter har inte lyckats och fler och fler börjar nu få klart för sig att om matjorden återställs till att bli tjockare igen kan än snabbare torkresistens erhållas idag utan tveksamhet huruvida de nya växterna fungerer eller ej. Alltså går tänkande bönder tillbaks till "covercrops" och helst också matjordsförtjockning genom kreatursdrivning ett par år i taget. De gamla pampasjordarna gräsbetades i 7 år innan man tog ett par säsongers spanmmål från det. Idag ?Svar: Det jag närmast hade i åtanke var förädling typ kortstråiga spannmål typ Borlag och att ta fram flerårsgrödor. Att helt säga nej till GMO är inte en hållbar strategi. GMO är nu inte bara Monsanto som en del tycks tro, det är ett i praktiken oändligt forskningsfält med tanke på komplexiteten hos DNA där man givetvis kan få fram både bra och dåliga grödor. Man får väl göra som med läkemedel och testa fram det som fungerar. Snart kommer vi även få se genmodifierade fosterembryon.
Lars Bern

#12 - - Björn i Bromma:

Var det inte så att animaliskt fett motverkar demens. Borde man inte ha mer av den varan då?
Var det inte så att ängsbetande kor verkar stimulerande på övrigt växt-och djurliv?
På Kunskapskanalen så gick nyligen ett intressant program där det framgick att odling av biobränsle tog död på gräshoppor vilka håller skadeinsekter i schack.
Undrar vad miljöminister Åsa Romson anser om detta?
Förmodligen tystnad eftersom det bär emot.

#13 - - Göran Fredriksson:

Vad gäller satsningen på bioenergi, hur ser du på Björn Gillbergs Värmlandsmetanol som skall produceras ur skogsavfall?

#14 - - Henrik Mahlberg:

Mycket bra skrivet Lars. Miljörörelsen måste ses som vårat värsta miljöproblem för tillfället. Miljörörelsens strupgrepp på Sverige och EU kommer göra att svenskt landsbygd förvandlas till glesbygd och glesbygd till obygd (det gäller ju inte bara bönder, det gäller ju även t ex kalkbrott på Gotland). När djup granskog tagit över våra jordbruksmarker, all industri på landet är nedlagda, inga gruvor kvar, då kommer miljörörelsen helt plötsligt märka att det som kallas biodiversitet har gått förlorad. Grattis!

#15 - - Jan Frick:

Som barn och tonåring (jag är 74 nu med metabolt syndrom) sprang jag barfota (många fästingar, men ingen borelia) i den småländska skogen och i hagarna och i lagårn. Min morfars födelsehem var mitt sommarviste. Vi drack spenavarm opastöriserad mjölk, åt ost o smör o filbunke från densamma.

Korna gick på skogen och i hagmarkerna och vallodling var legio. Morfar dog tyvärr själv 66 år gammal, men hans fyra bröder (varav 3 blev affärsmän), en blev skogsbonde och en syster, som tog över föräldrahemmet, levde tills de var mellan 90 -100 år. Mormor blev 98.
De var friska invändigt, men lite värkbrutna i kroppen, tills åldern tog ut sin rätt. Trots denna "ohälsosamma" opastöriserade giftfria mjölk blev de alltså så gamla. Själv led jag inte heller.

Varför anses det idag ohälsosamt med mjölk? Och visst är det så att kornas fisar ingår i det naturliga kretsloppet, liksom deras bajs. Det här fenomenet beskrivs bra i en bok som jag tror hette "Det naturliga steget" (skriven av en läkare?). Boven är när den lagrade energin från olja, kol och gas frigörs, för då sätts den naturliga balansen ur spel.

Det här systemet kan man kalla ekologiskt med rätta, men knappast det där med energigrödor, som dödar gräshoppor, som då inte kan bekämpa insekter.

Vad lärde sig månntro Åsa Romson under sin forskarutbildning till agronomie doktor? Och begriper hon och övriga miljöpartister inte vad som sker om vi alla ska bli veganer eller vegetarianer och om våra skolbarn inte får smör på mackan och minst mellanmjölk i glaset, riktigt smarrig fil/yoghurt och en tjock skiva ost, istället för det lättmargarin, och den lättmjölk jag såg vid besök i en skolmatsal för en tid sedan.

Jag påpekade det för eleverna, men de sa att det fick de inte "för hon som bestämde över skolmaten" i kommunen. De hade bett om det, men fått nej för animaliskt fett var skadligt. Det var ett år sedan.

#16 - - Rune Lanestrand:

Miljöpartiet i Västra Götaland vill satsa på ohälsosam mat från industrijordbruk och mjölk- och köttfabriker.
https://runelanestrand.wordpress.com/2015/09/07/miljopartiet-vill-satsa-pa-industrijordbruk-och-djurfabriker-i-vastra-gotalandsregionen/#comments

#17 - - Göran:

Av någon konstig anledning går det oftast bra för någon som är allergisk mot mjölk att dricka opastöriserad. Fundera på det. Pastörisering fyllde en funktion en gång i tiden när det var svårare att hålla kyla och hygien vid transport och hantering. Det problemet finns inte längre.

Två saker om kött, Först att betande djur kan återvinna växtlighet i områden som blivit öken. Det kan de göra i sådan omfattning - om man satsar på det - att den växtligheten kan absorbera alla människans CO2 utsläpp per år.

Andra om kött. Köttfiender, såsom Livsmedelsverket, påstår att kött innehåller en massa farliga ämnen. Det är helt fel. Farliga ämnen i kött uppstår i huvudsak vid tillagningen vid höga temperaturer. Det är bara att hålla lägre temperatur vid tillagningen och vara sparsam med grillning. Använd inte oljor utan naturligt smör. Håller man sig till det kommer man finna att kött skänker en hälsa. Och, ät fettet på köttet. Bättre energi och vitamin finns inte.

#18 - - Ann:

För en tid sedan såg jag en intressant tysk dokumentär på ARD som handlade om kor. Det var inte kul att se hur dåligt de tyska korna mådde och att många dog innan de blev vuxna.
http://m.daserste.de/#detail?id=verheizt-fuer-billige-milch-das-leiden-der-deutschen-turbokuehe-fsk-12-100&type=video
Inte säker på om det går att se på webben eller om det måste ses i deras app. Kan inte kolla nu då den bara visas mellan kl. 22-06 pga barnen.

Jag tror att mjölken är bra om korna får vara ute på grönbete så mycket som möjligt, inget kraftfoder utan för dem naturligt foder, ingen pastörisering eller homongenisering.

Pastöriseringen är kanske bra mot Ehec men annars är det bara skit. Pastörisering innebär att näringsämnen försvinner, smak förloras och viktiga enzymer förstörs. Sedan kan man ju undra om varför det är tillåtet att sälja opastöriserad mjölk i t.ex. England, Frankrike och Finland. Sätt dit en varningsettikett och låt oss själva få avgöra vilka risker vi är beredda att ta för i oss så naturlig mat/dryck som möjligt...

#19 - - Bosse J:

Att företag propagerar för GMO handlar om att de då kan inkassera royalty för patenterade grödor etc. Girighet och inget annat.
Skulle "genmodifierade fosterembryon" vara något positivt, Lars?

Svar: Det har jag inte sagt, men genteknologin är numera en realitet inom all life science.
Lars Bern

#20 - - Göran:

@Ann

När vi inför lagar om hur djur ska behandlas är ett av argumenten från politiskt håll det stärker konkurrensen för att alla vill ha kött från djur som behandlas bra. Således skulle alla köpa svenskt kött. Eller hur?

I verkligheten är det på det viset att människor i ett land anser att de har den bästa djurhållningen, de har den bästa maten, de har maten som är fri från gifter osv. och att i andra länder är det alltid sämre.

Detta innebär för svenska bönder att de får hårdare krav och därmed ökande kostnader, vilket i princip leder till att svenskar äter ännu mer kött från andra länder.

Vad gäller kossor som går på bete, så är det kött från sådan kossor vi ska äta. Gräs blir omega 3 i köttet. Det är nyttigt och en nödvändig vitamin. Kraftfoder ger omega 6 i köttet och det ska vi inte äta så mycket av. Med andra ord glömde jag i mitt tidigare inlägg om kött, att vi faktiskt måste äta rätt sorts kött, dvs. kött från djur som föds upp på naturlig föda.

Angående lagar om djurhållning. Det kan bli lite konstigt ibland eftersom vi i Sverige har kossor som trivs bättre inomhus än utomhus, men bönderna måste tvinga ut dessa kossor på bete för annars vankar dryga böter om hörnet.

Någon med kunskap om kossor på bete får gärna förklara för mig hur det kan vara så kostsamt med med kött från kossor som gått på bete. Jag har lite svårt att se att att en ko som existerar bara för köttets skull och som släpps på mark kan vara en stor kostnad. Den sköter sig själv i stort.

Förra året skulle jag köpa mig kött från frigående gris, vilket fanns några kilometer från där jag bodde då. Då fick jag veta att grisen först skulle transporteras ner till Skåne för att avlivas där och sedan transporteras tillbaka till Växjö för att styckas. Sedan kunde jag få köttet. Jag bara ställer mig frågan, hur kommer det sig att grisbonden inte kunde avliva och stycka grisen själv?

Sist. Jag tror det inte finns ett enda dokumenterat fall i västvärden där någon har dött på grund av att ha druckit opastöriserad mjölk.

#21 - - Jan Frick:

"Var det inte så att ängsbetande kor verkar stimulerande på övrigt växt-och djurliv?" (skrev Björn i Bromma #12).

"Två saker om kött, Först att betande djur kan återvinna växtlighet i områden som blivit öken. Det kan de göra i sådan omfattning - om man satsar på det - att den växtligheten kan absorbera alla människans CO2 utsläpp per år." (skrev Göran #17)

Är det månne nån som sett o hört Allan Savory på Ted Talks:"How to fight desertification and reverse climate Change". Gå in på Ted talks på Google och klicka fram Agriculture i innehållsregistret , så hittar ni hans ca 20 min långa och mycket intressanta föreläsning med bilder från hur växtlighet erövrar öknen efter kornas intåg.

Rune Lanestrand (#16) får upplysa MP Västra Götaland om det här. Tyvärr är alltför många miljöpartister hel okunniga om naturens ordning och lagar. De är nån sorts "idealister" som styrs av känslor och har inte en aning om FAKTA.

Fråga till Rune: Var/är du inte med i FOBO - Föreningen Organisk Biologisk Odling. Jag var med då det hela startade i Jönköping. Du kommer kanske ihåg Bengt Rosendahl, som jag fortfarande har kontakt med. Han bor på Bjärehalvön.

Många har frågat mig hur jag som ekonom kan veta allt det jag vet om sånt har. "BILDNING och NYFIKENHET samt förmågan till HELHETSSYN", brukar jag svar såna som har normal fattningsförmåga. Tyvärr har inte alla politiker det. Och till dem som ville värva mig till Miljöpartiet svarade jag att "Svärmande Gröna vågare med noll koll går inte att resonera med".

Dessutom undervisade jag i Systemteori på Ekonomprogrammet, då jag var univ.lektor på högskolan i Jönköping. Jag hade bl.a. boken "Det naturliga steget" nämnd av mig ovan (#15). Dessutom en bok av Lars Bern som handlade om "Hållbar utveckling", tror jag. Det är ju några år sedan nu, så jag minns inte helt perfekt.

#22 - - Anders38:

@Göran
Jag håller själv gräsbetesdjur men ser mig inte som någon expert kanske. Men jag skulle ändå vilja drista mig till att svara på din fråga om varför köttet blir dyrare på bete. Det handlar som så mycket annat i vårt moderna samhälle om tid och volymer. En spannmålsuppfödd tjur har du klar på ca 14-18 månader, du kan hålla ett stort antal uppstallade under hela perioden och vi har tagit fram logistikkedjor anpassade för spannmål. Gräsbetesdjur bör bli minst 24 månader (helst mer) för att ansätta ordentligt med fett, de bör gå ute hela växtsäsongen och ska helst flyttas dagligen för att effektiv utnyttja betena. Detta kräver arbetstid. Kika gärna in på vår hemsida där vi skrivit lite mer: grönareängar.se (Lars, du får gärna ta bort om det strider mot någon regel).

@Tipp (och Lars)
Det var Matz Hammarström och han var mycket riktigt Miljöpartist. Först ägnade han all sin vakna tid åt att kräva i riksdagen att en Djurskyddsmyndighet inrättades, under hans tid som språkrör så dalade MP:s siffror så illa att han blev tvungen att avgå. I samband med detta så inrättades turligen sagda myndighet och han kunde med omedelbar verkan tillträda den nya generaldirektörsposten.

#23 - - Samuel af Ugglas:

Varför är det TABU att redovisa "statens" kostnadsandel i en liter mjölk som den produceras hos bonden?

Svar: Vi skall inte veta hur mycket skatt vi betalar.
Lars Bern

#24 - - Samuel af Ugglas:

Lars,
Jag har varit bonde större delen av mitt liv, dock inte mjölkproducent.
Jag har också varit medveten om "sakernas tillstånd" just på kostnadssidan med alla dolda avgifter, skatter och annan uppbörd som påläggs producenter på landsbygden.
Vad jag vänt mig emot i alla år är böndernas egna organisationstoppar som prostituerat sig för socialisterna i något som man närmast kan betrakta som bedrägeri i och med att just "topparna" parasiterat på andra människors vedermödor.
Hur mycket jag än frågar är det ytterst få som är modiga nog att ens erkänna att något är galet ty för dem är det enklare att hålla tyst och invänta bidragen som politikerna tillåts använda som illaluktande och halvruttna köttben!

Svar: Dessa toppar har mer gemensamt med det politiska och mediala etablissemanget än med sina medlemmar, de tillhör samma "klubb" s.a.s.
Lars Bern

#25 - - Jan Frick:

Kommentar till#22 Anders38
På Annika Dalqvistblogg 2015-09-13 kan man läsa om det ökade hälso-/näringsvärdet av mjölk från gräsbetande djur.
http://www.svd.se/ekomjolk-rik-kalla-till-omega-3
Och man finner ju samma effekt på köttet från gräsbetande djur.
Dessutom så påverkar boskapens fisar och bajs inte klimatet eftersom det blir ett naturligt kretslopp. Vidare så medverkar betande och bajsande kor till att öka växtligheten i torra öken-/steppområden. Och hålla haglandskapet öppet och "lagom" gödslat för återväxten av bete.
Kolla Allan Savorys intressanta ca. 20 min. långa Ted-föreläsning "How to fight desertification and reverse climate change". (Se mina kommentarer #15 o #21 ovan)
Vore intressant att se en kalkyl på de vinster man gör på det här systemet i ett bredare perspektiv jämfört med stallade djur. Ravlundabonden fick ju upprättelse för sin djurhållning med lösdrift och utegående djur året om, om jag minns rätt.

Svar: Bra, helt enig med dig Jan!
Lars Bern

#26 - - olof lundqvist:

Sverige skulle kunna producera betydligt mer animaliska produkter än vi gör för tillfället.
Kanske beror det på det höga svenska kostnadsläget och en dålig administration.
Att få till en mer betydande produktion i det svenska landskapet krävs politisk vilja och högre ambitioner.
Kött är endast konserverat foder vilket vi har stor tillgång av i Sverige.
Problemet är konkurransen med stora köttproducenter som Argentina, Nya Zeeland med fler aktörer.
Ytterligare ett negativ inslag är de negativa personer som anser att "rött kött" är en styggelse.
Att mindre vetande personer stödda av politiker och journalister ska kunna bedriva en negativ propaganda mot kött, främjar inte den globala livsmedelsförsörjningen.

Upp