Kol och västvärldens fantasivärld

 
 

Kol är unikt bland alla kemiska grundämnen som finns listade i det periodiska systemet. Kolatomen är helt symetrisk på det sättet att dess kärna innehåller sex protoner och sex neutroner och den har fyra elektroner i sitt andra elektronskal. Eftersom det elektronskalet rymmer totalt åtta elektroner, har kolet fått den unika egenskapen att vid kemiska reaktioner med andra ämnen, ha lika lätt att ta upp elektroner som att avge dem. Kolatomer kan på det sättet reagera kemiskt med andra ämnen på oändligt många sätt. Bl.a. med andra kolatomer för att forma den starkaste kemiska bindning som naturen känner – nämligen diamantstrukturen.

Det finns ytterligare ett ämne som är lika symetriskt som kol och det är naturens enklaste ämne som kallas väte. Vätet har en elektron i ett elektronskal som rymmer två elektroner. Således kan väte lika lätt ta upp eller avge en elektron.

Det är således ingen slump att de två grundämnena kol och väte kommit att utgöra de huvudsakliga byggstenarna för levande organismer. De kemiska kombinationsmöjligheterna mellan dessa två ämnen är praktiskt taget oändliga. Kemin baserad på kol och väte är en hel egen vetenskap som vi benämner Organisk kemi.

Den fria tillgången till kol och väte i ekosfären bestämmer det totala utrymmet för livet på jorden. Ju mer av jordens kol och väte som är låst som mineraler eller fossil i jordskorpan ju mindre utrymme finns det för liv. Tidigare i jordens historia var betydligt mer kol frigjort och gav då upphov till ett mycket rikare djur- och växtliv än dagens. Olika geologiska händelser har med tiden fossiliserat och mineraliserat stora mängder av detta kol. På så sätt har utrymmet för livet på jordytan med tiden avtagit.

Genom att den moderna civilisationen åter börjat frigöra fossiliserade kolväteföreningar i form av stenkol, olja och naturgas har ökande mängder av kol frigjorts, främst i form av koldioxid. Halten koldioxid har av bl.a. denna anledning stigit i atmosfären. Detta har gett upphov till en ökande kapacitet hos ekosystemet att ta vara på inkommande solstrålning. Genom fotosyntesen, där koldioxiden bringas att reagera med vatten under inverkan från solens ultravioletta strålar, har växtligheten kunnat öka både till lands och i haven. Eftersom denna växtlighet är själva basen i näringskedjan för nästan alla andra former av liv, har utvecklingen varit mycket gynnsam för nästan allt levande. Det tydligaste tecknet på detta är den befolkningsutveckling som följt på den ökande kapaciteten att producera föda.

Den överlägset största solenergiresursen på jorden är växtligheten. Den ökande växtligheten under det senaste halvseklet är en oerhört mycket större resurs än alla de solpaneler som installerats. Det intressanta är att det som möjliggjort denna expansion av solenergin på jorden är förbränningen av fossila kolväten, som frigjort det kol som är nödvändigt för att kunna ta upp och lagra solenergin. Så vill vi skapa ett hållbart liv på jorden mer baserat på solenergi skall vi gynna all växtlighet, bl.a. genom mer frigjort kol.

Vad gör då vår moderna västerländska civilisation med denna exceptionellt gynnsamma situation? Jo vi stämplar frigjort kol som en förorening (carbon pollution) som till varje pris måste stoppas! Och vi liknar det växande antalet människor vid en cancertumör (Romklubben)!

Mänskligheten har drabbats av en patologisk ångest över att vi hittat ett sätt att kraftigt expandera livsutrymmet på jorden. Denna farsot har främst drabbat den västerländska civilisation som dominerat världssamfundet i mer än två hundra år. Farsoten tar sig uttryck i att vi är på väg att överge vår civilisations oerhört framgångsrika tro på vetenskap, en vetenskap som varit byggd på observationer av verkligheten som omger oss. Denna vetenskap har gett oss fantastiska landvinningar och metoder för att berika våra liv och föra utvecklingen framåt. Vi var på väg att utveckla en teknologi som t.o.m. skulle kunna ge oss möjlighet att kolonisera andra planeter.

I den riktiga på observationer baserade vetenskapens ställe, är vi på väg att skapa en pseudovetenskaplig fantasivärld som vi själva format i våra datorer. Vi har börjat tro mer på denna fantasivärld, än på vad vi faktiskt kan observera i den omgivande materiella verkligheten. Filmer och datorprogram som bygger helt på ovetenskapliga fantasier har fått ett större genomslag än faktiska observationer av verkligheten. Våra barn tror mer på dataspelens fantasivärld än det de kan observera i naturen. Det patologiska tillståndet kan liknas vid en intellektuell inavel som bryter ner vår civilisations tänkande och leder oss på en väg mot vår egen undergång.

Det mest tydliga exemplet på västvärldens sjukdomstillstånd är den s.k. klimatfrågan, där politiker styrs mer, av fantasier i form av klimatmodeller av framtiden i datorer, än av faktiska observationer av verkligheten. Västvärldens ledare – USA:s president – är den som tagit ledningen i detta pseudovetenskapliga korståg. När observationer av verkligheten inte stämmer med datorernas fantasivärld förklarar han frankt att det är fel på verkligheten. USA:s regeringsmyndigheter sitter och ändrar i historiska väderobservationer för fullt, för att dessa skall stämma med datorernas fantasivärld (denna blogg redovisar löpande bevis http://realclimatescience.com/). De forskare och andra som påpekar att detta är pseudovetenskap hotas med kriminalisering och de fråntas sina försörjningsmöjligheter. Det färskaste exemplet är den franska journalisten Philippe Verdier som i dagarna avskedats från sitt jobb hos ett TV-bolag efter att ha skrivit en bok om den observerbara verkligheten.

Ett annat skrämmande exempel på västvärldens pseudovetenskapliga förvillelse är den medicinska s.k. vetenskapen. I fyrtio år har kostråd, sjukvård och läkemedelsbehandling av människor byggt på en hypotes om att en av människokroppens viktigaste byggstenar – kolesterol – är ett farligt gift för vår kropp, precis som livets gas är ett farligt gift för ekosystemet. Denna fantasi som hela tiden stått i direkt konflikt med faktiska observationer, har nu exploderat i form av en global metabol pandemi som redan drabbat 2,1 miljarder människors hälsa.

Jag är djupt bekymrad för hela den västerländska kulturen. Mycket tyder på att den står inför sitt sammanbrott. Vi får hoppas att vi inte drar resten av världen med oss, utan att den i tid inser att man måste tillbaka till en på faktiska observationer baserad vetenskap. Det sorgliga är att västvärldens patologiska tillstånd även innebär slutet på vårt demokratiska samhällsskick och vårt jämlika och toleranta samhälle.

Klimatkonferensen COP21 kommer att ge svar på vartåt det barkar.

http://realclimatescience.com/2015/10/father-of-global-warming-saw-it-as-a-good-thing/

 

Vetenskap | AGW, Kol, Medicinsk forskning, Obama, Väte | |
#1 - - Hasse J:

Av koldioxid är Du kommen,
koldioxid skall Du åter varda.
Eller hur?

#2 - - Göran:

Igår snubblade jag på en artikel om två företag som har lyckats göra en process där de kan fånga upp koldioxid ur luften. Eftersom koldioxiden inte är jämnt fördelad i atmosfären menade de att de kunde ta upp koldioxid där det fanns mycket av den och släppa ut där det fanns lite av den.

Detta får mig att att bli lite rädd faktiskt. I nästa steg tror säkert politikerna att vi ska kunna hålla koldioxidhalten på en jämn nivå. Vi suger upp när det är mycket och släpper tillbaka det när det är lite. Som jag ser det så kan vi hamna på farligt låga nivåer av koldioxid i stället.

Till nästa synpunkt. Västvärdens möjligheter att påverka halten koldioxid i atmosfären är näst intill omöjlig om alla andra kör på som vanligt. Vi ska således lägga ner enorma resurser på att försöka förebygga något vi troligen inte kan påverka det minsta. Min stilla undran till detta är: Var ifrån ska vi sedan få pengar för att åtgärda problem som eventuellt dyker upp?

#3 - - pllay:

Övergivandet av ett vetenskapligt synsätt på verkligheten har pågått under en längre tid.
Jag skulle vilja säga att förfallet tog sin början i samband med att Milton Friedmans idéer om marknadens (kapitalismens) ofelbarhet utvecklades till religion i västvärlden.
Jag spetsar till det lite här, men kontentan av hans resonemang är att marknaden och därmed det kapitalistiska systemet är ofelbart så snart det får helt fritt spelrum.
Genom att i förlängningen av resonemanget om effektivitet se aktieägarnas vinster som det helt primära för ett företags existensberättigande och målsättning kom alla andra hänsyn att negligeras.
En konsekvens av detta blev att ekonomer, med sina mer eller mindre vetenskapligt understödda synsätt, fick ett avgörande inflytande över många företags arbetssätt.
Inom parentes kan noteras att de privatägda företag med starka band till grundare och deras familjer för det mesta utvecklats bättre än börsens genomsnitt.
Med fokus på det omedelbara aktieägarintresset följde det vi kallar 3-månaders företagandet, samt börsens utveckling till att bli kasino snarare än riskkapitalförsörjning.
Jag har i hela mitt yrkesverksamma liv arbetat med R&D och sett hur detta område utvecklats från att vara företagens hjärta och framtid till en helt onödig kostnad.
Så snart ekonomerna får inflytande över företagets drift skärs det först ner på R&D för att sedan helt lägga ner avdelningen.
All utveckling anser de kan köpas upp på marknaden till ett lägre pris än att behålla knowhow inom företaget.
Vad de faktiskt säger är att företag saknar unik kompetens och kultur, ett företags värde ligger i hur effektivt företaget kan omvandla produktionsfaktorerna till monetär vinst, inte i hur väl företaget kan förvalta och utveckla sin affärsidé eller genom att behålla ett tekniskt försprång kunna öka värdet av företaget.
Detta synsätt är för Sverige med sin företagskultur av bruksort, innovationer, bredkunskap och fötterna väl förankrade i sunt förnuft helt främmande och förödande då vi saknar både ekonomiska och kulturella förutsättningar att driva företag på dessa premisser.
Åter till dagens vurmande för new age tänkande.
Jag kan för mitt liv inte förstå hur dagens förnuftsvidriga och ovetenskapliga samhälle kunnat utvecklas, kanske var det Palmes flumskola som ledde fram till det kunskapsförakt som präglar samhället, kanske var det Frankfurtskolans målmedvetna nedmontering av den fria och sökande högre utbildningen.
Kanske vi, som en del påstår, har haft fred i alltför många år för att vårda och värdesätta demokrati och det liberala samhället.
Är vi helt enkelt feta katter som lojt väntar på att bli matade?
För bara några år sedan satt jag i möte med en mycket högt utbildad projektledare där jag förgäves försökte få honom att inse att 0.3mm + 0.3mm + 0.3mm blir mer än 0.8mm!
Trots skisser och förklarande resonemang var det omöjligt att nå fram till honom, han avspisade mig med att det fanns andra på marknaden som säkert kunde lösa problemet.
Detta tankesätt, att fysikaliska fakta är förhandlingsbara och egentligen bara en fråga om hur mycket pengar det kostar att komma förbi är rent stupid men numera oerhört vanlig.
Den här mannen var ansvarig projektledare för ett hundratal ingenjörer med en årlig budget på mer än 100 milj Kr.
Att vända sig direkt till företagsledningen är meningslöst då de saknar teknisk kompetens eller sunt förnuft, de lever i sin egen värld helt frikopplad från den fysiska verklighet företaget måste möta.
Det som kanske mest förvånar är hur oerhört fort förfallet gått, jag har varit yrkesverksam i snart 50 år och under de sista 30 åren har kompetensen sjunkit från att jag tidigare respekterade mina kunder och den kunskap de besitter till att idag försöka undvika att visa den besvikelse jag känner inför deras arrogans, otrygghet, inkompetens och brist på nyfikenhet.
Självfallet finns undantag, det finns fortfarande ett stort antal företag och människor i Sverige som är ett sant nöje och privilegium att arbeta tillsammans med, men deras antal ökar inte.

Svar: Ja inom nationalekonomin ser vi även ett tydligt exempel där vi tror mer på våra egenprogrammerade datormodeller än på observationer av verkligheten. Det du beskriver är hur ekonomer i företagsledningar tappat känslan för företagens själ och kultur.Ditt inlägg var lite väl långt som kommentar, men jag gör ett undantag och lägger ut det ändå.
Lars Bern

#4 - - svitjod2000:

Västvärldens ledare har fått panik och griper efter alla halmstrån de kan få tag i för att bibehålla den ekonomiska, tekniska och politiska makten över jordens alla länder. Det manifesteras tydligast i klimatfrågan och medicinvetenskapen. Till det kan läggas utvecklingen av certifierade GMO-grödor som skall kontrollera jordbruken och tillgången på mat via s.k. frihandelsavtal. Ekonomin är en annan med bl.a. IMF och andra institut som villigt lånar ut pengar till länder vars ekonomi man ruinerat. allt för att låsa in dem till lydnad.

Denna makthegemoni ser dock ut att stöta på patrull på flera fronter. Allt fler länder säger nej tack till GMO-grödor vilket har fått Monsanto att börja minska arbetsstyrkan på grund av uteblivna intäkter. Allt fler börjar tvivla på den moderna medicinvetenskapen efter flera misslyckade vaccinationsprogram, och det faktum att de metabola sjukdomarna ökar. Motståndet ser ut att öka även mot den stora käpphästen klimathotet, som efter Pariskonferensen förhoppningsvis går till historien som ett vetenskapligt blindspår.

Ryssland har tagit täten i bekämpningen av terrorism medan USA tjurskalligt inte vill delta, förmodligen för att man har andra planer. Som sagt paniken är stor i västvärlden över att ens makt ser ut att vara i dalande på flera fronter.

Så går luften ur klimatballongen så dröjer det inte länge innan andra delar av makten krackelerar. Monsanto går ner, andra läkemedelsbolag lär också förlora marknadsandelar, USA:s militära övertag minskar i takt med att Ryssland, Kina och Indien växer sig starkare både militärt och ekonomiskt. BRICS-länderna är på stark frammarsch med egen utvecklingsbank som skakat om den västliga banksektorn rejält och framtiden för vetenskap och forskning lär finnas i öster om inte väst slutar med sin kvasiforskning och bluffmakeri.

Väst är står i början på en nedåtgående spiral där man satsar i princip allt på ett kort -klimatet- för att hålla sig kvar på banan.

Som sagt Pariskonferensen lär ge svar på åt vilket håll det går.

#5 - - pllay:

Tack Lars,
ekonomerna har inte bara tappat känslan, de har också bevisligen lägre ekonomisk effektivitet i sina modeller än vad de personligt ägda och styrda företag har med sina långsiktiga och ansvarsfulla strategier.
Ur ett samhällsekonomiskt perspektiv är deras (ekonomernas) framfart fullständigt förödande, för att inte tala om hur de påverkar livskvaliteten i landet.
Den här blandningen av ovetenskaplig humbug och empatilös omoral skadar vår västerländska civilisation.

#6 - - Tege Tornvall:

Kol är liv. Kol är även energi. Energi är liv. Leve livet!

Kol hör till Universums första grundämnen. Det är också efter gaserna väte, helium och syre det fjärde vanligaste - alltså det vanligaste fasta grundämnet. Grundämnet kol bildades i Jordens inre i planetens ungdom. Detta ursprungliga kol kom genom enorma vulkanutbrott ut som koldioxid och bildade Jordens första atmosfär efter den flyktiga väte-/heliumatmosfär som troligen sveptes bort av solvind.

Atmosfären var till en början nästan helt koldioxid. Men istider med kalla hav samt fossila rester från varma eror har undan för undan tagit upp allt mer koldioxid. Eror med rikare växt- och djurliv än nu var 5-10 grader varmare än nu med flerfalt högre CO2-halter.

Men upprepade istider sedan ca 2,5 miljoner år har sänkt halten till under 200 ppm som minst med runt 400 ppm under varmare mellanperioder - som nu. Påstådda jämnt 280 ppm under hundratusentals år har mätts i borrkärnor från Antarktis. Men CO2-molekylen vandrar i isen och bildar föreningar med andra ämnen. Växters klyvöppningar, trädringar och kemiska analyser visar högre och växlande värden (Knouwenberg, Beck, Jaworowsky).

Det skall vi vara glada för!

#7 - - /lasse:

Enligt en del geologer ska det ha varit fyra stora istider den senaste miljarden år, vi lever i den 4:e nu. Dessa istider ska ha upptagit ca 40 % av tiden, så huvuddelen av tiden var det inte istider. Även inom det som de betecknar som istider var det stora variationer.
Man kanske kan förmoda att även denna istid kommer att ta slut, men så här långt har den varit kort jämfört med tidigare. Det ska ha varit fem cykler med ~100 tusen år nedisning och ~12 tusen år med interglaciär period, för det var det i 40 tusen års cykler under en tid. Om man skulle slå vad känns ytterligare en glaciärperiod som trolig. Är det troligt att mänsklig CO2 inverkan skulle kunna bryta en sådan utveckling eller är det marginellt i sammanhanget? I sådana geologiska sammanhang är förstås ett antal tusen år hit eller dit inom felmarginalen.

#8 - - Anonym:

När det gäller verkliga problem på jorden då samlas inga på världskonferens.

Det går att skriva en lag i stil med Parkinssons. Dessto viktigare ett problem, är för världen ju mindre världskonferenservärldskonferensen.

Är problemet påhittat eller mindre då blir det hur många världskonferenser som helst (klimatfråga, människohandeln o.s.v.).

Finanskrisen som pågått i sju år har FN aldrig kallat till. Det har aldrig världens forskare fått diskutera en lösning på.

Flyktingkrisen som är ett hot mot hela världen, kommer aldrig att få sin världskonferens med världens forskare och statsöverhuvuden som deltagare,Ju

#9 - - Samuel af Ugglas:

Vem berättar för oss om kostnaderna för en Kwh energi från kärnkraft, vattenkraft resp. kolkraft? Observera, rensat från socialistiska eller andra politiska utplundringar av alla slag! Sture Åström presenterar fantastiska tyska grafer på www.klimatsans.com

#10 - - Glenn:

Tack Lars, för att du släppte fram #3 pllay's inlägg!

Det bästa jag läst på åratal, det han beskriver är
Exakt det jag upplevt under 37år på ett av Sveriges
Större exportföretag. Detta företag är nu en vissen blomma mot var det var för tretti år sedan, ändå
gafflar ledningen konstant om att "vi är världsledande"- naturligtvis är företaget uppköpt
av ett hel/halvstatligt utlands konglomerat som sugit ut know-how pengar skrämt hela organisationen osv. osv. Politiker, och etablissemanget applåderar "detta är ju jättebra"

#11 - - /lasse:

Så som det utvecklar sig på en rad områden är det fråga om inte Upplysningstiden nu håller på att komma till ända Europa. Dogmer som mer liknar religion än vetande, sunt förnuft baserat på erfarenhet. Finansialisering av ekonomin som inte skapar några reala värden utan bara flyttar makt och inflytande till finansiella intressen. Som en del säger en form av nyfeodalism där finanssektorn taxerar den reala ekonomin.

Miljöpartisterna har den falska "religiösa" föreställningen att den löjligt korta tid som varit innevarande interglaciära period skulle vara ett evigt normaltillstånd, normaltillståndet de senaste en till två miljoner åren har varit kraftig nedisning av norra halvklotet och stor del stäpp, öken och väldigt lite skog i övrigt när så mycket sötvatten varit bundet i inlandsisar. Varför är miljöpartister så fanatiskt fästa vid is och kyla och tror att någon grad hit eller dit i ett obestämbart mått som jordens medeltemperatur leder till ragnarök.

#12 - - Mathilda Schöfl:

Intressant!

#13 - - Stefan.:

Tack Lars för dina lättlästa förklaringar om sakens tillstånd.
Jag tillhör den allt för stora gruppen som hittills vandrat runt i omedvetandets trygga vrå.
Det är självpåtaget att inte "belasta sitt sinne" med verklighetsbeskrivningar, (att stoppa huvudet i sanden), då det i allmänhet upplevs som den enklaste vägen.
Kunskap är ju inte tungt att bära enligt talesättet, men tyvärr har "nånannanismen" fått fäste i folks medvetande.
Så till den grad att det accepteras att någon annan också styr till vilken nivå upplysning är tillrådligt.

Vi översvämmas av propaganda, medans kunskap måste man söka själv.
Du har hjälpt mig en bit på vägen! Tack.

#14 - - Lasse:

Denna artikel om kostinformation som missbrukats fick mig att tänka på dig Lars Bern.
Att blint tro på expertisen på modet är kanske ingen bra ide.
http://www.washingtonpost.com/news/wonkblog/wp/2015/10/06/for-decades-the-government-steered-millions-away-from-whole-milk-was-that-wrong/

#15 - - Björn i Bromma:

Man kommer säkerligen att slå på stora trumman eftersom man har investerat så mycket prestige i det hela. Frågan är om ledande solforskare är med i spektaklet. Dessa har ju prognoserat en förestående "lilla istid" motsvarande den som pågick ca 1645-1715, pga lägre solaktivitet. Men detta passar naturligtvis inte in i storyn.
Apropå havsnivåer så drog vi upp båten i helgen vid lågvatten -35 cm. Förra hösten och hösten innan så var det ca + 10 cm.
Men så har det ju varit högtryck nu i drygt ca 3 veckor.

#16 - - BoE:

Jag råkade börja läsa i en gammal bok på nytt.

Det var 30 år sedan jag läste den senast.
Igenkännandet blev chockartat denna gång.
Boken/(tegelstenen) är Alan Bulocks' "Hitler - En Studie i tyranni".

Likheterna med dagens allomfattande demagogi är slående, minst sagt.

Vad jag dock inte inser är, vem/vilka är det som styr och ställer i bakgrunden egentligen.

#17 - - Alve:

#16 BoE
"vem/vilka är det som styr och ställer i bakgrunden egentligen"
Förslag läs Peter Krabbes två senaste krönikor; https://peterkrabbe.wordpress.com
Vad man än tror så är läsningen intressant!

#18 - - Peter Grafström:

Flumskolan under Palme var en följd av Sveriges mentala kollektivanslutning till angloamerikanernas ideer.
Allt som utvecklas snett i väst beträffande vetenskap beror på att dessa hegemoner vill förhindra andras utveckling.
Det finns en mycket gammal polaritet mellan de konstruktiva och de destruktiva i det hänseendet.
Kon Fu Tse kontra Qin Shi Huang (som massakrerade intelligentian) för 2200 år sen
Tyska 16- 1700-tals filosofer kontra de brittiska (som står för den starkes rätt och försvarar hänsynslös exploatering)
Sun Yat Sen kontra Maoismen(vilken var en följd av John Dewey och Bertrand Russells ympande med angloamerikanska snedvridna antiintellektuella ideer. I det fallet var kopplingen mellan dessa flumfilosofer och bankmaffian uttalad.
I vår tid ser vi verkan av angloamerikanernas ideer bla genom den felfungerande officiella vetenskapen. Samtidigt förekommer hemliga vetenskapliga tillämpningar där högkvalitativa principer fortfarande fungerar för dem. Men de vill inte att andra vet.
Kritiken beträffande cancerbot tyder på att man avsiktligt vill hindra människor att skydda sig.

#19 - - Marianne:

Först detta med växtligheten, att vi blivit så många människor på vår jord är inte bara CO2:s förtjänst. Detta har mest med proteinhalten i maten att göra. Proteinhalten i en gröda är direkt relaterad till kvävegivan. När vi med Haber-Bosch metoden (nobelpriset 1918) lärde oss att göra ammoniak på konstgjord väg (NH3) att gödsla grödorna med, så fick vi mer protein till oss och våra husdjur. I komjölken hänger proteinhalt och fetthalt ihop. De flesta växter kan bara ta upp kväve i form av ammoniak (samma som urin). Vissa klöver och bönväxter kan ta upp en del från luften.
Att vi kväve gödslar grödorna ökar skörden många gånger om (6-7 ggr). Fosforn är så klart lika viktig, kaliumet också. Att vi lärt oss gödsla rätt och med växtförädling fått fram nya proteinrika sorter, är den största orsaken till vårt välbefinnande.
Här är det ekologisk produktion (MP), som vill kasta oss tillbaka till 1800-talets svält.
Uppvärmningen till följd av CO2 utsläpp behöver inte vara antingen eller. Faktum är att temperaturen stigit en hel del vid polerna. Det är vetenskap och forskare som undersöker detta också. Men man kan ändå vara överens om att det blir en del skadliga andra utsläpp av fossil eldning.
Kolets stora kretslopp är ju väldokumenterat, att det binds i jordskorpan och sedan friges vid vulkanutbrott.
Kreaturshållningen i världen, med sina metanutsläpp och vatten,-jordresursslöseri är nog bland de största miljöhoten. Om vi blir allt för många och alla ska äta kött, så trängs naturlig vegetation bort av majs, soja och vallodlingar.

Svar: Växtligheten har ökat överallt pga den stigande halten av koldioxid och det i sin tur är bra för djurlivet i såväl hav som på land eftersom växterna är basen i näringskedjorna. Det du skriver om gödsling är givetvis rätt, men handlar bara om växtligheten på åkrarna. Vad beträffar temperaturen vid polerna så vet vi nästan ingenting om hur den har utvecklats före satellitåldern. Det har varit allt för få mätpunkter för det. De senaste två decennierna har temperaturen där varit i stort sett oförändrad enligt satellitmätningarna.
Lars Bern

#20 - - Marianne:

Svar till Bern
Jag tar upp proteinet eftersom du skriver i texten att " Det tydligaste tecknet på detta är den befolkningsutveckling som följt på den ökande kapaciteten att producera föda."
Det är "den gröna revolutionen" vi har att tacka maten för. Men vi gör att det blir kvävenedfall med gödsel och annat som sipprar ut. Gräsmattan är grön året om. Kväve och fosfor gör att sjöar växer igen. Förr hade vi inga reningsverk.
Var finns beläggen för att det skulle ha varit mindre växtlighet före industriella revolutionen? Att det höggs ned mycket skog för järntillverkning och svedjebruk, men innan dess. Hela Skåne var bok och alskog. Kylan vid "lilla istiden" spelade säkert in. Men regnskogarna var väl lika frodiga när de första upptäckarna anlände?
Vi vet att isen låg runt polerna mer än idag. Vattnet är varmare nu. Det snöar mer vid NP på vintern, så isen växer mer då. Det snöar mer vid mildare klimat. Men det smälter mycket is om sommaren. Smältvattnet rinner ned och gör att stora delar av inlandsisen kan glida ut i havet. Som att jämföra att åka vattenrutschkana med torr rumpa eller med vatten under rumpan. Det är ingen som tror att isen smälter uppifrån och ned. NP klimat påverkar vårt vinterklimat. Årsmedeltemperaturen över hela jorden säger inte allt, man måste se till de regionala skillnaderna.
Sydpolen som är så extrem kall och därmed torr, inte mycket snöfall där, är inte så känslig. Om det är 40 minus eller 32 minus, spelar mindre roll.

Svar: Väldigt mycket av det du skriver om polarisarna är faktiskt inte korrekt. Vilka källor har du för detta. Är det inte så att du är starkt påverkad av den politiska alarmismen?
Lars Bern

#21 - - Göran:

@Marianne

"Kreaturshållningen i världen, med sina metanutsläpp och vatten,-jordresursslöseri är nog bland de största miljöhoten. Om vi blir allt för många och alla ska äta kött, så trängs naturlig vegetation bort av majs, soja och vallodlingar."

Det där är en myt som förmodligen är skapad av kötthatare och klimatalarmister som måste ha något att kalkylera något alarm på. Det är väl dokumenterat att kossorna genom sin gödsling skapar skapar växtlighet som kompenserar deras utsläpp. Kreatur kan dessutom skapa växtlighet där växter knappt växer idag. Förr trodde man att kreatur var ett hot genom att de åt upp växtlighet och därmed skapade förutsättningar för utbredning av öknar. Idag vet man att det är precis tvärtom. Det finns beräkningar att kreatur kan återvinna växtlighet i sådan omfattning att den växtligheten binder alla människans CO2-utsläpp per år.

Kött är mycket bättre föda än majs, soja och vallodling. Bra kött ska vara från kossor, grisar och får som inte är uppfödda på majs och liknande produkter. Bra kött kommer från kreatur som får gå på bete. Kötthatare påpekar ofta att det är farliga ämnen i kött. Det är det inte utan de farliga ämnena bildas vid tillagning på höga temperaturer som naturligtvis går att undvika.

Vad vi behöver idag är några smarta killar eller tjejer som listar ut hur vi ska få rätt sorts kött från kossor, grisar och får till en rimlig kostnad.

Vad gäller människors välbefinnande var det nog bättre för sisådär 60 år sedan vad gäller både fysisk och psykiskt. Båda kan nog hänföras till att vi äter mycket sämre mat idag.

Svar: Helt rätt Göran läs gärna:
http://www.svt.se/opinion/jorgen-andersson-om-kor
Lars Bern

#22 - - Marianne:

Det är ju detta man får se på alla filmer och dokumentärer. Nordostpassagen kunde öppna under längre tid. Det gäller kanske mest Grönlandsisarna, detta med sommarsmältningen.
En del tycks tro att is bildas när det blir kallt, av ingenting. Så om det inte är jättekallt blir det ingen is. Men glaciäris är snö som packas ihop till is. Det har mer med volym och vikt än kyla att göra.
Jag kollar all information, men jag kan inte ta ställning fullt ut vad man ska tro. Ofta tror jag nog att grundinformationen är rätt, men fel personer får sedan tolka den och fatta politiska beslut.
Jag tror inte på att sluta göra el med kolkraft, men samtidigt måste det löna sig att producera biogas, för man har mycket annan vinning med detta.
Att sedan en helt verklighetsfrämmande miljörörelse blandar sig i, gör bara saken värre. Samma att använda "klimatsmart" som reklam för en vara. När man säger att ekologisk mat (utan konstgödning), som behöver många gånger större areal för att få samma mängd, är klimatsmart - så håller jag på att explodera. Förutom den onödiga svält den orsakar. Eller som miljöskandalen Etanol, som skulle vara så bra. Hur mycket regnskog har inte detta kostat.
Tycker det är synd att det är som två läger. För all forskning behöver olika ingångsvinklar. Jag tror nog vi påverkar, men om det sedan spelar så stor roll i långa loppet, är en annan sak. Det finns nog allvarligare problem.

#23 - - Eschaton:

@Peter Grafström (#18)

Du skriver; "Samtidigt förekommer hemliga vetenskapliga tillämpningar där högkvalitativa principer fortfarande fungerar för dem". Kan du berätta mer om detta? Jag blir nyfiken.

Jag håller förövrigt med dig i det du skriver. Jag har sagt det förut och säger det igen - Tack för internet! Vad mycket lättare och snabbare att få tag på vettig information.

#24 - - Mattias:

Eschaton#23 Tack för internet skriver du. Ja i den mån man får information från olika håll där man har ett intresse söka saker som ej är det vardagliga budskapet i vanlig massmedia. Personligen tycker jag man ska slussa in människor i bibliotek för att få riktig kunskap om historia, vetenskap mm. Internet och datorn är precis det människan ej behöver liksom iphones. Det positiva är dock att jag som mindre kompetent i vissa frågor kan följa en sida som denna för att få ett perspektiv "en motvikt" mot det som trumpetseras ut. Sen är det upp till mig ta ställning. Att sedan Bern skriver ledare många gånger under hans kapacitet bara för att vi vanliga ska "haja till" måste vara frusterande. Eller hur Lars.

Svar: Nja kanske, men bara att människor hajar till och tänker efter själva är ju bra. Det gäller att stimulera det kritiska tänkandet i denna tid av propaganda överallt.
Lars Bern

#25 - - Marianne:

Svar till @Göran #21
Hur skulle en ko genom sin gödsel kunna kompensera ny växtlighet som kompenserar metanutsläppen?
All näring i marken (kväve, fosfor, kalium och massa spårämnen) är grundämnen. Ett grundämne kan inte förbrukas, de cirkulerar. Dessa bildas i stjärnor som föds och dör, så vi har de grundämnen vi har. En ko kan därför inte producera mer näring än hon ätit. Det är därför inte ekologisk odling, utan konstgödning, fungerar på sikt. Eftersom vi inte kan använda vår gödsel (medicinrester och tungmetaller) och man har ett läckage i form av avdunstning och att det rinner ut i vattnen, så måste man tillföra näring (grundämnen) utifrån.
Du får nog se hur de stora kreatursrancherna ser ut, i USA t.ex. Det är inga puttenuttiga grönskande backar med betande djur. Det är fållor så långt ögat når. Ofta körs inte gödseln ut på åkrarna, som vi har lag på, den dumpas i bottenlösa hålor. Det är dyrt att hantera djurgödsel, för det är tungt i förhållande till näringen i.
Om en mark inte betas eller slås, blir det högre vegetation med buskar och skog.
Ni tror väl inte att metanet heller är en växthusgas.
Man behöver inte vara Einstein för att räkna ut, att detta inte är hållbart om 8 miljarder människor ska äta detta kött som huvudsaklig proteinkälla.
Självklart leder överbetning till att jorden blåser bort.
Man kan med all gödsling och bevattning skapa växtlighet var som helst. Många plantor kan växa på duk med rötterna i vatten med näring i. Du kan gödsla upp en ren sandmark, men då tar man nog hellre dit gödsel och mullämne, än har djur på bete.
Men all gödning ingår i planetens grundämnens cirkulation. För att spara på lättåtkomligt fosfor, är det därför viktigt att djurens gödning kommer ut på åkrarna.
Så om kossornas gödsel används till deras foder, måste vi kompensera marken för förlusten när vi äter upp kossan. Djur på bete gödslar inte jämnt, därför är djur på stall miljövänligare, då man kan köra ut gödseln på åkrarna med mindre förlust. En komocka ute avdunstar mycket av ammoniaken (kvävet).
Länka gärna om hur kor skulle kunna skapa näring.

Svar: Kons kött är en ringa del av det kol som omsätts under dess livstid. När vi sedan äter köttet andas vi ut en stor del av det kol vi får i oss som koldioxid som sedan tillförs betet från atmosfären, så detta kretslopp fungerar faktiskt utmärkt.
Lars Bern

#26 - - Marianne:

Svar till L. Bern #25
Kolets kretslopp i detta fallet är ju så klart inget konstigt med.
Hela mitt svar handlar ju om Görans svar till mig om att kor kan skapa växtlighet som i sin tur har ökat så pass att den tar ut alla våra utsläpp av CO2.
Det är inte bara kol som behövs till det. Näringen i form av grundämnen som skapar proteiner, fetter och kolhydrater - är det som jag tar upp.
Jag ville ha svar på hur en ko kan skapa grundämnen. Det måste den kunna om den ska kunna skapa växtlighet utöver vad den själv ätit.

#27 - - Eschaton:

@Mattias (#24)

Jag talar mest för egen del när jag hyllar internet. Min kunskap har vuxit enorm iom internet.

Men jag är också noggrann med hur jag förhåller mig till data - kollar vad som talar emot ett påstående osv. De som bara vill hålla sig nära det de redan tror får ju inte ut lika mycket av möjligheterna som erbjuds.

En fördel gentemot bibliotek är att det går snabbare att få tag på information. Det går också att föra dialog med kunniga personer i forum och mejl på ett annat sätt än tidigare.

#28 - - Eschaton:

För övrigt håller jag med Lars Bern i ett svar till en kommentar om att det är väldigt mycket propaganda nuförtiden. kritiskt tänkande har sällan varit viktigare att odla.

#29 - - Mattias:

Eschaton#27 Dom kunskaper du lär dig via internet må vara begrundade. MEN bakgrunden lär du dig via böcker hur allt sammanhåller. Internet må ha snabba svar men så enkelt är det ej.

#30 - - Lasse P:

Jag kan inte låta bli att fundera över vilkas/vems agenda som i bakgrunden styr utvecklingen i Europa just nu.
Jag kanske blir betraktad som konspirationsteoretiker men fundera över detta:
Varför vill George Soros destabilisera och/eller befolkningsöka Europa genom att försörja migranterna med W2EU-handböcker?
Varför händer terrorhandlingar i Paris just nu, inför stundande känsliga förhandlingar, vill man ta fokus från något?
Kan det vara så, att om jorden i själva verket går mot en kallare period, så kommer behovet av energi att öka och genom att öka befolkningsmängden i ett kallare Europa så ökar
även behovet av energi och vinsten likaledes för den som sitter på energitillgångarna.
Om man använder klimatalarmisterna som ”nyttiga idioter” och pådyvlar dessa fakta som är tillrättalagda så blir resultatet att gemene man ”tror” på dessa ”experter” och ingen ifrågasätter sanningshalten.
Som det skrivits tidigare så har priset på brunkolstillgångarna sjunkit, just på grund av klimathotet,
för att senare köpas upp av bl. a George Soros och lägger man till TTIP-avtalet som mycket lömskt maktförskjuter vinsterna och även makten av våra naturtillgångar till de angloamerikanska oligarkerna, så tycker iallafall jag, att man kan skönja ett mönster i det totala händelseförloppet.
Lägger man till dominansen över vår föda, från företag som t.ex Monsanto och makten över våra sjukdomar från Big Pharma samt kontrollen av länders skulder via några få stora bankirfamiljer, så blir totalbilden inte så rolig att skåda.
Summan blir att Europa, och stor del av resten av världen, kommer att bli lydstater till det oligarkdominerade USA.

Upp