Förbereder USA ett anfall på Kina, Ryssland och Indien?

 
Obamas agerande i klimatfrågan reser ett antal frågor som behöver få ett svar.
 
Från slutet av sextonhundratalet och framåt framträdde Storbritannien som den starkaste världsmakten. I och med segern i slaget vid Trafalgar år 1805 erhöll Storbritannien ett absolut sjöherravälde 100 år framåt. Fram till andra världskriget var dess flotta Royal Navy den största och mäktigaste i världen. Landets världsdominans fick ordentlig fart från sjuttonhundratalets slut med framväxten av industrialismen. Det som banade väg för industrisamhället var kolet och ångkraften och allt började i Storbritannien. Landets globala roll förstärktes markant genom att flottan motoriserades med hjälp av just kol och ångkraft vilket gav den möjlighet att breda ut sig över världshaven. Storbritannien blev den dominerande militära och ekonomiska stormakten. Flottan var av stor betydelse dels för möjligheten att erövra de många kolonierna och dels för att sedan hålla ihop det vidsträckta imperium som byggdes upp.

Storbritanniens ledande roll i världspolitiken bröts i och med Första och Andra världskrigen. Deras roll togs definitivt över av den forna kolonin USA efter Andra Världskriget. Den anglosaxiska makthegemonin levde kvar men nu under ledning av en hyperförmögen angloamerikansk elit.

USA kom att ta över kontrollen av världshaven med sin flotta och man behärskade världsekonomin med sina multinationella storföretag och sin kontroll av globala finansiella institutioner som Världsbanken (WBG) och Internationella valutafonden (IMF). Efter att valutaöverenskommelsen i Bretton Woods från år 1944 övergivits i början av sjuttiotalet, har USA-dollarn övertagit den viktiga rollen som världens fritt rörliga reservvaluta, vilket ger USA en enorm ekonomisk fördel bl.a. vid finansieringen av landets stora budgetunderskott. Tidigare garanterade USA dollarn i guld, något som man tvangs överge år 1971 i samband med kriget i Vietnam. Därmed försvann den begränsning av de finansiella marknaderna som guldet utgjort.

USA och dess allierade fick även en dominerande roll i Förenta Nationerna (FN) som bildades efter Andra Världskriget med USA, Storbritannien, Frankrike och Nationalistkina som permanenta medlemmar med vetorätt i Säkerhetsrådet. Man tvingades även ge Sovjetunionen en permanent plats i rådet. Den platsen övergick till Ryssland efter Sovjetunionens upplösning. Tidigare hade man tvingats ge Nationalistkinas plats i rådet till Kina, men fortfarande har väst majoritet bland rådets permanenta medlemmar.

Bakom den angloamerikanska makthegemonin står en elit styrd av ett antal hyperförmögna finansfamiljer med oljefamiljen Rockefeller i täten. Eftersom USA:s politiska system är starkt drivet av pengar har dessa grupper inte bara en dominerande roll inom ekonomin utan även politiskt. Ingen kan bli vald till en ledande politisk position i USA utan stora ekonomiska kampanjresurser i ryggen. Dessa kommer i allmänhet från donationer från rika personer och organisationer. Systemet har effektivt hindrat andra än de två maktpartierna Demokraterna och Republikanerna att komma fram till den verkliga politiska makten i USA.

Den anglosaxiska eliten bestående av hyperförmögna amerikanska och europeiska finansfamiljer tillsammans med de gamla kolonialmakternas kungahus har givetvis noga analyserat de hot som växer fram mot deras maktställning. De har självklart noga övervägt vilken strategi de skall välja för att skydda och stärka sin globala makt. De har tagit initiativ till en rad tankesmedjor och andra mer eller mindre slutna sällskap för att på olika sätt påverka opinionen och viktigare politiska beslutsfattare.

Tidigt identifierade man den snabba befolkningstillväxten i en rad U-länder som det långsiktigt allvarligaste hotet. Målet var till en början att främst verka för en politik som skulle få befolkningstillväxten under kontroll. En naturlig konsekvens blev att damma av Malthus teorier från adertonhundratalets början. Ur detta växte den nymalthusianska skolan fram. Målet blev att skapa opinion mot ekonomisk tillväxt i folkrika U-länder motsvarande den vi haft i västvärlden.

Rädda människor är lätta att styra, så man sökte något att skrämma med. Genom att lyfta fram förment miljöförstöring och brist på naturresurser räknade man med att kunna lägga sordin på såväl befolkningen som den ekonomiska utvecklingen. Det skulle underlätta för den industrialiserade västvärlden att kunna behålla sin dominans.

Att Paul Ehrlichs fullständigt grundlösa domedagsbok om befolkningsfrågan fick ett så enormt genomslag, berodde givetvis till stor del på att den passade väldigt bra som motiv för arbetet med att försöka bromsa befolkningstillväxten i många U-länder. Trots att alla borde insett att Ehrlich och vapendragaren Holdren var helt fel ute, höjdes dessa till skyarna och överöstes med utmärkelser. De betraktas än idag i politiska kretsar som stora auktoriteter trots att ingen av deras förutsägelser slagit in. Och Holdren har manövrerats in som president Obamas vetenskaplige rådgivare.

Efter att larmen om befolkningstillväxten och politiken för att bromsa den misslyckats, måste man hitta ett nytt angreppsätt för att kunna kontrollera världsutvecklingen. Man valde då att istället satsa på att kunna strypa tillförseln av billig och lättillgänglig energi. Det skulle bromsa utvecklingsländernas ekonomiska utveckling och tillväxt räknade man ut.

Romklubben uttryckte exakt vad det handlade om i sin skrift inför FN:s miljömöte i Rio år 1992 där man skrev; i sökandet efter en gemensam fiende att enas mot, kom vi fram till att idén att föroreningar, hotet om global uppvärmning, vattenbrist, svält och liknande skulle passa bra.

Klimatfrågan blev nu det man skulle skrämma med för att kunna driva igenom internationella överenskommelser för att strypa tillförseln av billig lätt tillgänglig energi. Genom att ställa i utsikt en kraftigt ökad överstatlig roll för FN fick man med hela FN-etablissemanget på vagnen. Med hjälp av överstatliga klimatavtal under FN skulle den ekonomiska utvecklingen i resten av världen kunna bromsas och USA skulle kunna behålla sin globala makthegemoni. Måltavlan är främst BRICS-länderna som tillsammans hotar den angloamerikanska elitens maktställning.

Om man kunnat hävda att energianvändningen ledde till ett kallare klimat hade saken varit klar. Då hade man kunnat skrämma med en ny istid. Men nu visade vetenskapen att utsläppen från den fossila energin skulle få motsatt effekt. Och ett något varmare klimat på jorden var knappast något som var särskilt skrämmande. Så, kampanjmakarna insåg att man måste få klimatforskarna att förutsäga en katastrofal skenande uppvärmning.

Under regi från västvärlden via FN har det med denna bakgrund producerats över hundra datormodeller över framtidens klimat som förutsäger en farlig skenande uppvärmning. Grundat på dessa modeller har man sedan vid upprepade klimatmöten försökt driva igenom en överenskommelse för att skapa en energianorexi som framförallt skulle drabba de stora länder som försöker resa sig ur massfattigdom. Modellerna har vid upprepade tillfällen visat sig vara byggda på en systematisk manipulation med uppmätta temperaturer och nästan ingen av modellerna har legat i fas med den faktiska utvecklingen av klimatet.

En fråga som måste ställas är varför man inte tar fram en modell som stämmer med hur klimatet faktiskt utvecklas? Kan svaret vara att en sådan modell inte skulle prognostisera någon klimatkatastrof och skulle därför inte fylla sitt syfte – att vara en förevändning för att påtvinga de stora utvecklingsländerna en förlamande energianorexi?

Vilka är USA:s och den styrande förmögna elitens djupare avsikter? Varför pratar president Obama om klimatförändringar som de facto inte inträffat? Varför utmålar han klimatfrågan som det utan jämförelse allvarligaste hotet mot nationens säkerhet? Varför jämför hans utrikesminister Kerry utsläpp av koldioxid med massförstörelsevapen? Detta trots att hittillsvarande klimatpåverkan från dessa utsläpp bara har gjort världen rikare. Det växer mycket bättre och skördarna i världen slår nya rekord varje år och färre och färre människor behöver gå till sängs hungriga. Koldioxid är en livgivande gas som får livet på jorden att blomstra. De oväder som Obama ogenerat ljuger om har inte blivit fler, alla observationer av verkligheten visar att det är tvärtom.

Amerikanska regeringen och dess myndigheter har de senaste åren satt klimatdesinformation i system. Man ljuger precis lika ogenerat om klimatet som man för några år sedan ljög om massförstörelsevapen i Irak. Vilken är den bakomliggande avsikten? Ser vi uppmarschen till ett militärt ingripande från den amerikanska krigsmakten för att slå ut Kinas och Indiens kolkraftverk och Rysslands olje- och gasfält? Kommer man att rida på en urvattnad klimatöverenskommelse vid FN:s klimatmöte i Paris i höst för att legitimera användningen av vapenmakt för att bromsa den ekonomiska utvecklingen av de länder som är på väg att ta över ledartröjan i världsekonomin?

Hur långt är den härskande angloamerikanska eliten beredda att gå för att försvara sitt världsherravälde såväl millitärt som ekonomiskt? Och varför medverkar hela den svenska politiska klassen i USA:s maktspel – vilket mandat har de för det?

OBSERVERA att den här artikeln i huvudsak ställer ett antal frågor. Jag är intresserad att få hjälp av läsarna att ge mig rimliga svar på frågorna. 

 

Hållbar utveckling | Indien, Kerry, Kina, Obama, Ryssland, USA | |
#1 - - Håkan Birke:

Intressant. Jag tror emellertid att du överskattar eventuella bakomliggande strategier. Det är sannolikt bara "religiös" övertygelse som driver Obama, FN, Romklubben mfl.

Svar: Jag påstår inget bara frågar. Man måst ju undra vad Obama och Kerry har för avsikter med sitt märkliga agerande?
Lars Bern

#2 - - Tege Tornvall:

En sak är klar: den totala svenska aningslösheten och inkompetensen, vilseledd av verklighetsfrämmande önsketänkande. Detta förväxlar faktisk verklighet med önskedrömmar om hur det borde vara enligt de drömmandes syn.

I praktiken: hållningslöst välmenande "snällhet" utan konkret ansvar för faktiska problem eller konflikter rörande t. ex. energi, resurser, försörjning och integration av invandrare och flyktingar. Sverige behöver ju fler invånare för att kunna bära sina höga marginalkostnader.

Allt detta präglar och styr svensk politisk och samhällsdebatt och även medias redaktionella politik. Envar som inte håller och spelar med förtigs, förhånas, lämnas utanför och direkt motarbetas.

Massmedia med liberala ledar- och opinionsredaktioner hävdar och försvarar liberala ideal och ansvarsfull marknadsekonomi men böjer sig kritiklöst för överdrivna och illa grundade klimathot med planekonomiska och totalitära "lösningar".

Det går inte ihop, men det ser eller fattar de inte. Illa. Vem skall vi framöver rösta på?

#3 - - Åke S:

Du skriver bra Lars. I min ungdom var jag USA-positiv - något som minskat allt mer. Nu är jag negativ även om jag inte är pro Putin.
Röran i Mellan Östern är ett resultat av USA:s agerande - vad skulle man in i Irak att göra m.m.
Jag har inte tänkt på det tidigare men Vietnam var också ett stort misstag.
Nu tror jag inte att det är gemene man i USA som ligger bakom allt detta, utan precis som du skriver - de som hade makt och pengar.
Det är en otäck utveckling. Mig spelar det inte så stor roll, men jag har barn och barnbarn - det ser inte bra ut för dom.

#4 - - LO Landin:

Lysande, en klar och enkel beskrivning. Jag rekommenderar läsning av denna artikel som beskriver hur maktelitens ödesdigra schackdrag styrt västvärlden från början av 1900-talet: http://www.kreaprenor.se/imimarkos/index.asp?g=1&r=41

#5 - - Mats:

Nej Lars - nu börjar jag undra om det finns en hjärna under foliehatten. Dina konspirationsteoretiska funderingar måste bero på att du saknar kompisar som kan ge dig mothugg. Jag orkar inte lägga ut texten.

Men ta t.ex. Hermanssons 15 finansfamiljer. Var är dom nu?

Jag har skrivit det förut - USA är INGEN monolit.

Lite kanonbåtspolitik vad gäller Eritrera resp. Zimbabwe vore dock bra.

Läs på om Kejsar Wilhelm, Churchill och Bagdadjärnvägen. http://en.wikipedia.org/wiki/Haydarpa%C5%9Fa_Terminal

Svar: Det är faktiskt en fråga?
Lars Bern

#6 - - Carl-Gustaf Ribbing:

Om det verkligen vore så att det är Rockefeller & Co som vill "behålla" makten, så har jag svårt att förstå att det skulle planera för att lägga så stor del av den i knäet på FN/IPCC. Det är mera svårstyrt än Obama et al. Parismötet lär bli ostyrbart...

#7 - - En annan:

Tja, se deras statsskuld, och dom kommer undan med den...nä det går tills dom trampar på en öm Kinesisk tå.

#8 - - Håkan:

"Tillskriv aldrig något ont uppsåt när det är tillräckligt att förklara det med dumhet."

Svar: You got a point!
Lars Bern

#9 - - Erik:

Sent ska syndaren vakna. Lars ställer ett antal frågor. Texten är en aning spekulativ, men ett tips är att gräva lite runt mötet i Sotji, och för Er som inte vet, så ligger det i södra Ryssland, belägen vid Svarta havet invid västra Kaukasus. Där mötte nämligen Putin John Kerry. En smula överraskande kan tyckas. Ännu mer intressant är den svenska pressens reaktioner på mötet – det har nämligen knappast kommenterat mötet i Sochi; förutom en mycket kort artikel 13/5 DN bland annat nämner att ”Putins talesman Dmitrij Peskov beskrev Kerrys besök som ”extremt positivt”. New York Times har däremot analyserat mötet under rubriken ”A Diplomatic Victory, and Affirmation, for Putin.” Kerrys nedläggning av en krans på den okände soldatens grav i Solchi tre dagar efter Segerdagen (den 9 maj) är en gest som betyder något. USA har som regel försökt att motverka ett närmande mellan Kina och Ryssland. Men till följd av USA:s politik och sanktionerna har ju dessa länder kommit närmare varandra. En stor strategisk blunder att reparera kan tänkas? USA vill ha hjälp av Kina och Ryssland då det gäller Iran som är en knutpunkt i det av Kina ledda projektet med en ny sidenväg. För betänk att Kinas president undertecknade 32 separat överenskommelser i Ryssland, för att sedan fara vidare till Kazakstan och Vitryssland för nya avtal. Angela Merkele får uppdraget att förhandla med Kina hon till Peking med ett färdigt utarbetat amerikanskt förslag för USA kör hårt med en svag Merkel. Den nya sidenvägen kommer att binda samman Europa och Asien. Morgondagens viktigaste ekonomiska stormakter blir Kina, Ryssland, Indien och Tyskland. USAs stormaktstid är över och vad gör det då, de förhandlar i första läget och startar ett världskrig i andra läget när det går upp för dem att Internationella valutafonden och Världsbankens tid är förbi i och med startandet av nya utvecklingsbanken NDB samt den asiatiska utvecklingsbanken AIIB. Något stort är på gång nu.

#10 - - Oscar:

Ett sista o desperat försök av USA att underkuva Ryssland, Kina och indien, som inte kommer att fungera p.g.a USA har gjort bort sig tidigare. Dessutom ser det ju förjävligt ut i USA där medelklassen i princip är utplånad. -Sådant ger ingen pondus!

#11 - - Eje Collinder:

Tack för denna utmärkta beskrivning samt dessa intressanta väsentliga frågor.
USAs kontinuerliga lögner om klimatets förändring kan vara deras eget sorgliga resultat från klimatmötet i Rio 1992 då klimatets framtida förändringar ändrades till att vara politiska argument i stället för att vara vetenskapliga forskningsresultat.
USA:s politik styrs av Trilaterala kommissionen och dess grundare 87-årige Zbigniew Brzezinski, prof i USAs utrikespolitik. Han fann Obama som presidentämne bland sina elever vid universitetet. Zbigniew Brzezinski är känd som en hårding redan som rådgivare åt Jimmy Carter, då han lurade in Sovjet i Afganska kriget 1979...genom att USA stödde radikala islamister; 1 milj Afganer döda. Målet för detta var att underminera Ryssland (intervju med Brzezinski, i Le Nouvel Observateur, 1998/01/15). Z Brzezinskis bok "The Grand Chessboard: American Primacy and its Geostrategic Imperatives", 1997, har haft mycket stort inflytande på USAs utrikespolitik. I denna bok framställs Kina som den slutliga motståndaren. Zbigniews dotter Mika Brezinzki deltog starkt & intensivt i Obamas andra presidentkampanj och hans son Mark Brezinski är USAs ambassadör i Stockholm - visar tecken på inflytandet Zbigniew Brzezinski har i USAs politik. Trilaterala kommissionens verksamhet omfattar bl a vilka suveräna stater som Nato och USA ska anfalla. "Det Schwarzenbergska misstaget" var att Karel Schwartzenberg, utrikesminister i Tjeckien, anklagades för att han stödde Natos och USAs bombningar i Belgrad och Serbien. Till sitt försvar har Karel Schwartzenberg hävdat att vid en votering i Trilaterala kommissionen i Washington 1999 var det endast han, Carl Bildt och Henry Kissinger, som röstade emot att Nato skulle bomba Serbien (uttalandet finns dokumenterat & diariefört i det tjeckiska parlamentet).
Jag är övertygad om att Trilaterala kommissionen (Bilderberggruppen, Rockefeller, Brezinzki, Kissinger m fl) styr USAs presidenter och USAs utrikespolitik sedan 1970-talet och i framtiden - både ekonomiskt och mentalt. Det verkar vara en klubb gamla politiker och finansiärer, generaler som vill konspirera och styra "The Grand Chessboard" med syftet riktat till att USA får världsherravälde samt i egna ekonomiska intressen.
Vad kan Sverige få positivt utav denna dollarimperialism? Sverige har inga skäl till att stödja USA och Nato till ett världsherravälde.

#12 - - Elfyma+:

Det är otvivelaktigt så att oljeländer som övervägt/hotat att lämna dollarn som oljevaluta lever farligt. De har blivit invaderade, bojkottade eller så har rebeller stötts för att skapa inre oro och krig (Libyen, Syrien).
Se hur det gick för Saddam Hussein/Irak.
Se hur det gick för Khadaffi/Libyen.
Se hur det kommer att gå för Bashar al-Assad/Syrien.
Se hur det gått för Iran som utsatts för bojkotter och hotas med bombningar av USA och Israel.
Se hur Ryssland pressas och bojkottas.

Vad USA inte räknat med är Islamiska Staten som uppstått ur det kaos USA och dess allierade skapat. Det enda som förenar dessa fanatiker är Islam och hatet mot USA och västvärlden.

Är däremot mer tveksam till hypotesen att USA är den drivande i klimatfrågan. USA har ju varit mot krav på minskningar av koldioxidutsläpp tillsammans med Kina.
Men det är möjligt att motståndet bara gäller minskning av de egna utsläppen.
Idealet är förstås att alla andra tvingas minska utsläppen men inte USA, vars industri då får konkurrensfördelar.


#13 - - Sverker:

Om herrarna för ett ögonblick begrundar en till synes enkel fråga, men som ni efter någon minuts stegrande irritation, märker att ni inte kan svara på, så har ni fröet till ett svar på varför och vilka som strävar efter krig.

Den enkla frågan: Var kommer nya pengar ifrån?

Nivån på intellekt samt problemlösningskapacitet och nyfikenhet hos denna sidas skribenter hoppas och antar jag är av det slaget, att ni börjar gräva i detta spörsmål: Varifrån kommer nya pengar?

En som inte kan svara, men som naturligtvis vet, men inte vill svara, är denna representant ifrån det system som är i häxkittelns inre krets.

https://www.youtube.com/watch?v=uCarEUdHiP0

Kort beskrivet:
Alla, precis alla; enskilda människor, företag, HELA STATER, lånar nya pengar.
Pengar skapas av absolut vakuum/ingenting, som skuld.
Skulden är kopplad till en ytterligare, växande skuld - läs ränta.
Resultatet är en exponentialfunktion.
Vart tar exponentialfunktioner alltid vägen?

#14 - - nasenmann:

Håkan, även Murphys lag fungerar bra i sådana här sammanhang.

#15 - - Lasse:

Håkans kommentar ovan är klockren!
Vi har alltid oroat oss för framtiden.
Klimatfrågan är perfekt eftersom den innehåller så mycket okänt och intressant och utmanar en utveckling som driver världens ekonomi.
Den är ett verktyg för en omställning som är svår att erhålla utan samförstånd.

#16 - - Lennart Granqvist:

Mitt svar på dina frågor är:
Det finna två konkurrenter till USA.:s (ekonomiska) politik,Ryssland och Kina.
Kina är tålmodigt, arbetsamt och strategiskt långsiktigt i sin politik.
Ryssland,fd. Sovjetunionen, är också arbetsamt,tålmodigt och långsiktigt.
Men,Ryssland vill ekonomiskt hämnas för det ekonomiska kaoset
som uppstod vid Sovjetunionens sönderfall.

Ryssland har god kunskap om EU:s välfärdssystem och dess oförsvarade gränser.
Genom att i FN:s säkerhetsråd intaga positioner mot USA:s krigshets mot Irak lockades USA i fällan.
Det fanns inga massförstörelse vapen i Irak!
Resultatet ser vi idag,Mellanöstern i brand!!
Sunni och shiamuslimer är som hund och katt,dom hatar varandra.

De jättelika flyktingströmmarna från Mellanöstern till EU:s välfärdsstater kommer att ekonomiskt utarma Europa.
Kollapsen väntar runt hörnet!

Våra dumma och obildade politiker står som frågetecken och har målat in sig i ett hörn!
Återstår bara att sätta fart på sedelpressarna och inflationen.


#17 - - Mats G:

Jag tror Obamas agerande mer handlar om inrikespolitik än något annat. Problemet är att klimatet är globalt.

Om vi tittar historiskt så börjar stormakternas förfall i Afghanistan. Om ny historien upprepar sig, vilken den har en förmåga att göra, så är USA:s stormaktstid på nedåtgående.

USA, Ryssland och Kina är inbegripen i mer aktiv maktkamp just nu. Kina har ledartröjan just nu. Slagfältet lär mer vara inom finans.

Jag undrar om de hyperrika eliten kan lura oss till ett krig till.

Min starka känsla är att Kina har lärt sig spelet. Ev krig kommer utspela sig i mellanöstern och Afrika mellan meliser. Inga reguljära arméer. Det verkar vara den nya krigsföringen just nu. Ukraina och IS är exempel på det.

Svar: Det stämmer inte att Obama skulle drivas av en inhemsk opinion. Undersökningar visar att den amerikanska allmänheten prioriterar ner klimatfrågan till den minst viktiga politiska frågan, så det kan inte vara någon folkopinion som driver Obama. Det verkar mer sannolikt att det rör sig om den gamla vanliga globala maktkampen där det alltid är andra dolda krafter under ytan. Obama struntar högeligen i vad väljarna tycker och bryr sig bara om sitt eftermäle.
Lars Bern

#18 - - Erik:

-> Sverker Knappast någon nyhet: utan snarare 44 år gamla en (läs 1971) Men Lars ställer ett antal frågor här:

1.) "Hur långt är den härskande angloamerikanska eliten beredda att gå för att försvara sitt världsherravälde såväl millitärt som ekonomiskt? "
2.) "varför medverkar hela den svenska politiska klassen i USA:s maktspel – vilket mandat har de för det?"

1.) Svar långt som helst.
2.) Var sker världens största flygövning i år? Svar i Norrland! Bakom står NATO som är världens brutalaste militära makt efter IIWW. Efter väntar den Natoledda Baltops 15, som äger rum mellan den 5 till den 20 juni i Skåne.

Detta efter att Ryssland invaderade Krim. Spänningarna ökar mellan Nato och Ryssland. Försvarsmakten anser att ingen koppling finns? Enligt svenska medier är Ryssland det stora hotet. Hotet mot vem? Vänd på steken och anta att Ryssland genomförde samma STORA militärövning nära USA:s gräns. NATOs största övning nära Ryssland ökar naturligtvis spänningarna. Risken att Sverige blir första måltavlan vid en storkonflikt är överhägnade.

Mandat från Svenska folket? Svar: Noll! Vi är ju inte ens med i NATO.

Realpolitisk avvägningar, gällande svensk utrikespolitik är ju som Charls Bukowski bukar säga: ”välj mellan att äta varm eller kall skit”. USA har ett antal hållhakar på Sverige och Tyskland – närmare bestämt på Angela Merkele då. Sverige och Tyskland har gått bäst ekonomiskt efter den så kallade finanskrisen. Bägge länderna öppnade sin famn mot USA. Snoden avslöjandet om NSAs avlyssning av bland annat Tyskland, försökte svensk media släta över genom att förse oss med rena barnsagor; av typen att Angela Merkele skulle vara irriterad på USA: ”för inte spionerar man på vänner”. Vadå vänner? En supermakt har inga vänner. En supermakt har allierade. Och allierade är du så länge du gör EXAKT vad supermakten vill att du skall göra. Annars är du inte en allierad utan en fiende. Men att satsa på en förlorare innebär att vinnarna kommer att straff Sverige. Hårt.

#19 - - PFEP:

Det är stora och svåra frågor, nu är jag lite till åren och har sett hur världen har utvecklats i många år, ofta vilar balansen på en knivsegg och knappast någon kan säga sig att inte ha begått strategiska fel under resans gång
Ett scenario jag kan föreställa mig kan leda till oro, är den så kallade 'petrodollar' ifall denna kommer under press genom att olja handlas i annan valuta och USA inte bara som i dag kan betala sin utgifter med hemmagjorda pengar.
Det finns jo redan långt gångna planar kring ekonomisk samarbete bortom IMF.
Stora aktörer som Ryssland, Indien och Kina börjar närma sig varandra genom bilaterala ekonomiska avtal
och i förlängning kommer att skapa något eget som motvikt till den västdominerade kolossen IMF.
Frågan är jo då; hur kommer USA att ställa sig, ifall USA marginaliseras och förlorar inflytande?
Det finns många parameter att väga in i detta och vi har nog bara sett början på en utveckling där kan rubba världens ekonomiska maktbalans.

#20 - - Per Eriksson:

Amerikas bisarra miljö - och utrikespolitik är en manifestation av presidentens fantasier och värderingar och är typiska för måttligt begåvade västerländska politiska broilers, hårt ideologiskt skolade i en skattesubventionerad miljö.

Amerika var till 1960-talet ett land av ingenjörer men är idag totalt dominerat av radikala och vidskepliga advokater, journalister och diverse (rika) aktivistgrupper vilka fullständigt saknar förståelse för varför Amerika blev rikt - dessa grupper sätter agendan och kan tillsammans med en aktivistisk president marknadsföra vilka civilisationskritiska stolligheter som helst.

Jag tror inte att det ligger någon konspiration bakom västerlandets hysteriska låsning btr global warming, istället så är det ett uttryck för att etablissemanget har målat in sig i ett hörn och ser ingen väg ut but stand or fall allt emedan stora delar av övriga världen skrattar åt galenskapen och gör precis tvärtom.#21 - - Erik :

->PFEP: gammal är äldst sägs det?

Förlorar dollarn som världsvaluta eller i vart fall får konkurrens, som du nämner, då FALLER amerikanska stadspapper i värde. Drastiskt Och dollarn återgår till sitt ursprungliga värde - att fungera som toapapper. Inte så stor sak kan tyckas. händer allt som oftast i världen, men ett undantag; det är USA vi talar om här. Om hela omvärldens vapen låt i en vågskål, skulle det knappt räcka för att nå i balans - om USAs vapenhög låg i den andra. Det är där skon klämmer. Ingen elit har någonsin gett upp utan strid.

#22 - - Erik :

-> Per Eriksson: "Amerika var till 1960-talet ett land av ingenjörer/.../ men är idag totalt dominerat av/.../ advokater".

Det har också tänkt på. En advokat varken tillverkar eller producerar något av realvärde som går att exportera. De för inte ekonomin framåt. I dag är amerikanska ekonomin liktydigt med att man flyttar pengar. Fram och tillbaka. Någon tillverkning (undantag vapen) existerar knapp i landet. Problemet är att advokater tjänar så mycket bättre än ingenjörer. Dom får väl skylla sig själva.

#23 - - Cosmi Debris:

En blid jag är övertygad om att du uppskattar :-)

http://postimg.org/image/526w4fyml/

#24 - - Göran:

Min enkla teori eller konspiration om nuvarande situation är följande:

1. Den nuvarande ekonomiska situationen, som är politiskt skapad, går inte att återställa eftersom alla politiska åtgärder att göra så bara gör det värre.

2. Med punkt 1 som en realitet går det bara att dölja det politiska misslyckandet med ett nytt världskrig.

#25 - - Åke Södergren:

Det finns några enkla sanningar i sammanhanget och några är:
!. sanningen är lögnens fundament. Avslöja sanningen och lögnen blåser direkt. Alltså om där florerar teorier om bakgrunder till händelser och om dessa inte upphör, innehåller skeendet en lögn. Den som kallar en annan för foliehatt ikläder sig då ansvaret att förtälja sanningen.
2. I krig finns alltid en tredje osynlig part som underblåser kriget.
3. Om ett skeende varar över flera generationer finns det ett religiös inslag som drivfjäder. Ide´n måste stå över den rent personliga vinningen. Egregor.
4. För att inte dras in i sina egna skapade konflikter måste man känna till strukturen på problem i flöden (intentioner) mellan terminaler. Teknik att eliminera eget problem måste finnas till hands.

#26 - - Björn i Bromma:

Det hela började nog med ärliga förespeglingar, dock med väldigt knapphändigt naiva förutsättningar. Efter detta, när verkligheten kommer ikapp kartan, så har det utvecklat sig till ett maktspel med klimatreligiösa undertoner.
Man kan jämföra med 30-åriga kriget på 1600-talet vilket startade som ett religiöst krig mellan protestanter och katoliker. Efter ett tag så övergick detta till det gamla vanliga strid om maktsfärer. Man hade kunnat slutat fred i ett tidigt stadium efter slaget vid Lutzen, då bägge sidor var utmattade. Men man ville ha full rekompens för alla nedlagda uppoffringar. Kriget fortsatte således, men i en annan form. Det otroliga blev att det protestantiska Sverige fick årliga subsidier av katolska Frankrike mot att ha en stående armé om 20000 soldater i Tyskland, detta beroende av ren maktpolitik.
Vid den slutligen avslutande Westfaliska freden så fick Sverige det man önskade i form av landområden i norra Tyskland, varvid man kunde hota ärkefienden Danmark både från norr och söder och bli dominerande på Östersjön.
Kan det vara så att USA vill ha full rekompens efter att ha varit ledande igenom det Kalla kriget, krig i Korea, krig i Vietnam, krig i Kuwait, krig i Afganistan, krig i Irak mm. 11 sept har nog också betydelse.
Ovan är naturligtvis spekulationer, men:
"Historien upprepas aldrig, men den rimmar"
Mark Twain

#27 - - Солжени́цын:

Tack för en bra text. Jag delar i stort allt du skrivit om och mycket av det du skriver påminner om William F. Engdal's fantastiska bok "Gods of Money". Han tar upp mycket av det du skriver om. Kanske finns där också svaren?

Hur långt är man beredd att gå? Ja om vi bara går till Engdals bok så blir svaret, definitivt till ett nytt tredje världskrig.

Man har redan dokumenterat att både första och andra världskriget var krig om handel, marknader, makt och rätten att vara centrum för finansiella verksamheten.

Titta bara på resultatet. Storbritannien tappade sina kolonier, man tappade sin exklusiva rätt att handla med samväldet, man blev av med pundets ledande roll och makten flyttade till USA som helt övertog Storbritannien tidigare ledartröja. Tyskland, ett land som var på väg att bli helt dominerande i Europa och dessutom ena, genom handel, en tidigare splittrad världsdel, utplånades i två krig.

Så blev på 1900-talet det amerikanska seklet. Där är vi än idag.

Håller det på att ändra sig? Inte vad jag kan se. En sak är säker ingenting har ändrat sig på 100 år. De som var beredda att offra miljoner människors liv för att nå sina mål då är också beredda att göra det idag.

Vad är då ett verkligt hot? Ja, det är om vi ska förstå William F. Engdal om dollarns dominans hots.

#28 - - Kenneth Johansson:

Jag har också funderat en del. Har nyligen läst en bok som heter "olja för blåbär" författarna har även en blogg med samma namn. Hela boken handlar om oljan här i världen. Dagens konsumtion av olja är enorm och enligt författarna går det inte att hålla på så värst många år till med nuvarande konsumtion. Läs gärna boken.

Med de kunskaperna och lite till samt vad USA håller på med, får jag det till att om USA vill fortsätta vara en stormakt så måste de ha tillgång till tillräckligt med olja. Hela krigsindustrin hänger på oljan.

#29 - - Göran:

Ett problem när man konspirera om att USA vill ha kontroll i världen är att det är fruktansvärt dyrt för dem. Det kostar så pass mycket att det driver dem i konkurs med tiden.

Tror man att välbärgade familjer med gott om kapital styr i världen, framförallt i USA, ska man ha i beaktande att socialism inte är ett problem för dem. Socialism är som modersmjölk för dem. Vad de fruktar är en fri marknad. Socialism är slaveri och det passar de stora finansinstituten som en handske.

#30 - - Jan-Åke Björck:

Hej Lars,
Ja, man kan bara buga och bocka när man får läsa en sådan välskriven och väl genomtänkt artikel från en person med kredibilitet inom såväl "vetenskapens värld" som etablissemangets värld.
Du tillför nog mer än vad du tror för våra barn och barnbarn.

Ju mer man gräver i dessa saker desto djupare ner i sorkens gångar hamnar man. I veckan kommer jag att vara med på min farbror Bertils begravning, nästan så när som på ett par månader blev han 102 år, helt klar och frisk till slutet. Jag brukade ringa honom var 14'e dag och han var en flitig lyssnare till P1 och på något konstigt sätt resonerade även han i dessa termer, lite med min min influens kanske. men det jag märkte var att det fanns en reflektion och en högre perception tillbaka till både första och andra världskriget och hur tokigt allt egentligen var!
Till det du skriver kommer ju den största "cancersvulsten" nämligen det ekonomiska system vi har, som kanske blir den utlösande faktorn.
Just nu är det ju dollarn med sin koppling till bl.a oljan och en ständigt växande skuldsättning som är av magnituder som snart överstiger vad datorer kan hantera.
Ett genialiskt system som är så komplext att det är näst intill en omöjlighet för en lekman att avtäcka.
Vilka de verkliga finansiererna till den ryska revolutionen, första och andra världskrigen är också bra att identifiera, för de ger delar till den stora bilden.
Klimathotet gör ju också saker som krigsprojekt såsom HAARP med associerad "chemtrails" m.m. legitimt, om än fortfarande hemliga projekt.

Sedan har vi ju projekt såsom GMO som leds av bl.a Monsanto, och det är frågan om inte detta kanske är ett hot i magnitud med ett tredje världskrig, med kärnvapen.

Söker du svar på frågorna så kommer man väl in på saker som berör både filosofi, , sann historia och även religiösa frågeställningar. Och man måste nog gå till roten med problemet, men ju närmare man kommer till roten av dessa problem, desto tokigare upplevs man vara av en "hypnotiserad omgivning".
Jag håller kurser i ledarskap och förhandling och när man för på tal ex.Ukrainakrisen , märker man att det brukar finnas en eller två som har en åsikt som skiljer från "massan". Dessa har ofta någon anknytning till Ryssland på ett eller annat sätt.
Vänliga hälsningar
Jan-Åke Björck


#31 - - En annan:

Kina äger USA, vill dom ha sina skuldreverser tillbaks har USA inte en dollar kvar att att kriga med. Så nu vill man ha in Saudi i en konflikthärd, för dom har ekonomi att försörja USA:s krigsindustri...
Average Joe vill inte ha krig, det vill kapitalisterna...
Tänk på att Kina är en bra mycket äldre kultur med allt vad det innebär

#32 - - Gustaf von Blixen-Finecke:

Jag tror inte att det finns någon övergripande plan från någon makthavare av dignitet att styra världen åt något håll. Den tiden är sedan länge förbi när en nation kunde dominera världen och diktera villkoren på alla väsentliga områden. Min favoritfilosof Henrik von Wright (finländsk professor) uttryckte i sin bok "Myten om framsteget" följande:

…långt mera ansvarslös och samtidigt handlingsförlamande finner jag en optimism som menar att man lugnt kan låta utvecklingen gå vidare i stort sett som förr i förvissning om att mera forskning, ny teknik och marknadskrafternas fria spel ändå till slut skall ställa allt till rätta. Jag har ett intryck av att det är i en sådan vanmaktens optimism som regeringarna sjunkit ner och i vilken de försöker söva de människomassor över vilka de styr.
– von Wright

En på sina tillgångar uttömd, förhärjad jord, en förgiftad atmosfär och döda hav och floder erbjuder inte längre förutsättningar för fortsatt mänskligt liv.
– von Wright

Om vi alla omkommer i processen kan man kalla det för framsteg??

Svar: Men livet på jorden har inte i mannaminne blomstrat som nu, mer koldioxid och ett lite varmare klimat ökar växtligheten med ca. 3% per decennium. Och eftersom den är basen för nästan alla näringskedjor så gynnas allt annat liv inkl människor.
Lars Bern

#33 - - Gustaf von Blixen-Finecke:

Jag håller med om det mesta som du (Lars Bern) framför och är en frekvent läsare av din blogg. Jag tycker också att klimatförändringshysterin är helt onödig. Det är andra krafter i rörelse som så småningom kommer att resultera i en ny istid - även om det kanske rör sig om 25000 år från nutid - och det är inte något som vi kan förhindra. Vi får passa på och njuta av värmen och effekterna som den ger så länge den varar.Svar: Vi lever mitt i en istid som pågått i snart 1 miljon år, avbruten vart 100.000:de år av interglaciärer på 10-15 tusen år. Den nuvarande Holocene är snart 12 tusen år. Så av allt att döma är isen tillbaka inom 100 - 3000 år.
Lars Bern

#34 - - Observator:

#32 – Lars Berns svar.
För vad är en ökning av växtligheten med 3 % per decennium bra? Om det är bra – hur länge är det bra? Och om det finns en punkt när det inte längre är bra – vad gör vi då? Det finns ett underligt gammalt bollspel som spelas på en bana av kortklippt gräs. Om gräset sköts enligt instruktionsboken måste man regelbundet vertikalskära det – annars kväver det sig själv. Det uppstår en konflikt mellan tillväxt och överlevnad. Kan man lära något av det förhållandet?

Svar: Växtligheten är basen i näringskedjan för nästan allt liv, ju mer växtlighet ju bättre villkor för övrigt liv. Jag förstår inte hur du kan se något som helst problem i det.
Lars Bern

#35 - - Erik :

-> #32 Gustaf von Blixen-Finecke: "Jag tror inte att det finns någon övergripande plan från någon makthavare av dignitet att styra världen åt något håll".

Då vet du inte mycket om världsbanken (förlåtligt - få vet ...) . Världsbaken gör många olika saker. Få känner till exempel till att den har egen underrättelsetjänst.
Det finns ganska få kvinnliga wisselblowers (feghet eller få kvinnor har maktpositioner? ...). Avhopparen Karen Hudson fån värdbanken är en av dem. Hon har jurist och har arbetat i dess tjänst i över 20 år. Vad hon inte vet är inte värt att veta. Googla på "Karen Hudson World Bank" under kategorin Videor.

#36 - - Tallskog:

Rekommenderas till alla:
Youtube: "Elitens lögner för att förhindra att fred bryter ut".

#37 - - Niels Peter Lemche:

Man siger "USA"; men det er egentlig kun dette oligarki af superrige familier. Deres politik har jo lige så meget være, at holde alle andre end dem selv fra pengene og magten. Man ser det i forarmningen af den amerikanske middelklasse, eller endda ødelæggelse. Politikken er dum, viser al erfaring. Den går kun så længe, at oligarkiet kan finde noget opium for folket--for tiden sporten, som oligarkerne jo også gladeligt investerer milliarder i.

Meget spændende og foruroligende artikel.

#38 - - Sara :

Den viktigaste frågan för USA är att inte Ryssland och Tyskland bildar en allians. USA måste till varje pris se till att detta inte sker, vilket är anledningen till att de stationerat trupp i Baltikum och börjat intervenera i Ukraina. Detta har USA gjort helt på eget bevåg och inte inom ramen för NATO. Här är ett kortversion av ett anförande som hölls i år och som förklarar detta:

https://www.youtube.com/watch?v=oaL5wCY99l8

Hela anförandet finns här:

https://www.youtube.com/watch?v=QeLu_yyz3tc

#39 - - Anonym:

Frågan är om Angela Merkel överlever, av Snoden avslöjade, NSA-skandalen. Nya avslöjanden kommer och detta kryper allt närmare henne. Den tyska regeringen tycks ha varit medveten om den utbredda amerikansk ekonomiska spionaget som också varit riktat mot tyska företag. Om Merkel faller på grunda av NSA-skandalen och Tyskland skakas om av detta, kan det innebära att det ekonomiska ankaret i hela EU lossar från USA. Tyskland har varit ockuperad av amerikanska styrkor ända sedan 1945 och är så fortfarande - mer än någonsin skulle jag säga.

#40 - - Erik :

På den amerikanska militärens basen i Ramstein, finns det högteknologiska drönar programmet - i direkt strid mot den tyska grundlagen. Och än en gång, har den tyska regeringen haft direkt kunskap om den tyska underrättelsetjänsten (BND) medverkan i programmet och samtidigt mörkat detta för de tyska väljarna.
Detta jäser i tyska medier.

#41 - - Erik :

#31 -> En annan: Lite mellan tummen och pekfingret; men skulle man slå ut den amerikanska stadsskulden (2013 på 630 000 000 000 USD) per capita (318 900 000) får man ungefär i runda slänga ca 2000 Dollars på skaft - i skuld.
Det intressanta är om man tvärt om med de Kinesiskt ägda amerikanska stadspapperna (2013 - 1 294 000 000 000 USD) på Kinas folkmängd (1 357 000 000) blir det 950 USD per kines - direkt i portmonnän. Säger något kanske?

#42 - - Erik :

Ställer man varenda lite kines i kö, så skulle alltså varje individ, ung som gammal, ha rätt till 8000 kr var; och då har USA bara betalt av halva sin skuld. Så med andra ord är USA skyldig drygt 2.7 miljarder människor minst 8000 kr. Det betyder omvänt att man har gjort 2.7 miljarder människor 8000 kr fattigare - genom att låna pengar som de aldrig kommer att få tillbaka. Det är vad konflikten handlar om. Även om USA är villig att betala tillbaka kan man inte göra det utan att USD faller i värde. Så upplåningen syftar till att fortsatt hålla uppe det fiktiva värde på USD.

Sett ur det perspektivet behöver USA alla vapen det kan få tag i för att göra människor i omvärlden allt fattigare - som de gör när de ökar sin skuldsättning. Ty en stark valuta bygger i slutänden på att man gör befolkningen fattigare och fattigare. Det är vad vi ser händer i USA idag.

Förklara då för mig hur man skulle kunna trassla sig ur detta, utan att starta ett världskrig som reducerar alla (fiktiva) värden tillbaka till USDs realvärdet - förutsatt att man behöll USD som världens resevaluta? För raserar man allt kan man ju börja om från början igen. Var de inte så man gjorde efter andra världskriget med Marshallplanen?

#43 - - Roland Gustafsson:

I en artikel i tidningen Nya Tider återges i en något förkortat version av en artikel där Paul Craig Roberts redovisar han sin syn på riskerna med USAs politik. Han var biträdande finansminister under Ronald Reagan och vice ch.red. på Wall Street Journal. I artikeln pekar han på den ständigt närvarande risken för ett kärnvapenkrig och den propaganda USA bedriver mot Ryssland med målet att motverka att det åter etablerar sig som supermakt. Bidragande till att han menar att risken för krig ökat är att frustrationen i Washington är stor över att krigen i Irak och Afghanistan har utvecklats till bakslag och att det i sig kan bidra till ökad risk för krig. Han beskriver Obamas säkerhetsrådgivare som en russofobisk neokonservativ hök vilket säger en del om hans syn på administrationen, och risken för krig. Han påpekar att pressen i USA och Kongressen och Vita Huset demoniserar Ryssland och Vladimir Putin och att detta gör det omöjligt att minska risken för kärnvapenkrig.
Han avslutar texten med; Det amerikanska folket och hela världen måste förstå att det största hotet mot livet på denna jord finns i Washington och att detta hot kommer att förbli det största till dess att Washingtongenomgår en fundamental och fullständig förändring. Den globala uppvärmningen kan när som helst ersättas av atomvintern.

Sett mot denna bakgrund ökar min oro för krig då jag har uppfattningen att USA är beredda att göra vad som helst för att skydda dollarkursen, inkl. krig. Exempel på detta är att efter ha blivit utkastade från Kuwait började Sadam prata om att sälja olja mot Euro. Då började USA prata om massförstörelsevapen som FN inte kunde finna något spår av. Vi vet nu att USA ljög om detta och att den enda som hände var att den olja Irak sedan, efter kriget. sålt betalats med dollar. I närtid har USA plötsligt öppnat för förhandling med Iran efter att de föreslagit handel med olja till Indien mot Guld.
Minskar efterfrågan på dollar så sjunker kursen och om åtgärder som innebär det ökar mina betänkligheter.
Till detta kommer nu att BRICS länderna håller på att skapa egen konkurrans till IMF och Världsbanken som ytterst är riktat mot västs ekonomiska domminans och då dollarns hegemoni.

#44 - - Erik :

Angående att USD är kopplad till omvärldens råoljehandel, är endast en parameter för att hålla priset på USD uppe. En annan är upplåning. För att upplåningen skall fungera i längden måste det finnas en reell möjlighet att betala räntor på lånen när man rullar lånen framför sig - även om det sig betyder nya lån. En tillväxtekonomi kan nämligen inte fungera utan lån. Det kan bara en självförsörjande ekonomi klara av. Detta kräver i sin tur en annan parameter nämligen att priset på energi inte får bli för högt, annars går en tillväxtekonomi i kvad. För till syvende och sist måste man betala vad det kostar att flytta x-antal ton från A till B (ni vet enkel fysik - allt som rör på sig kräver energi). Så länge man ALLTID har tillgång till billig energi, så kan man ALLTID hålla igång en EVIG tillväxt. Och kan man hålla igång en tillväxt kan man alltid öka upplåningen då investerare får ränta på utlånade pengar. Priset för energi får alltså inte blir för högt utan att en tillväxtekonomi går i baklås - för då faller ekvationen. För det enda som kan få planerare att våga försätta upplåningen till USA är tanken på att tillväxten alltid kommer tillbaka, så längre priset på den dominerade energin inte blir för hög - och då tål marknaden att den artificiellt stiger under en period - då man vet att man kan sänka priset när man vill och då tar tillväxten fart igen.
Om oljan är omvärldens i särklass viktigaste komponent för en tillväxtekonomi, så kan vi ge oss attan på att priset inte sätts enbart utifrån tillgång och efterfrågan - utan ständigt är utsatt för påverkan och spekulation från många lika aktörer.
För säg en ca 10 år sedan stod USA ca 25 % av konsumtion av all olja men hade bara ca 5 % av alla oljetillgångar inom nationen. Då var USAs handel med mellanöstern av yttersta vikt. I dag är USA självförsörjande på olja och lagar dessutom enorma mängder dagligen. Priset på oljan blir då dels ett vapen som man kan manipulera med, dels en faktor för en tillväxtekonomi. Priset på oljan har för några månader sedan halvetats från 120 USD per fat ner till under 50 ett tag. Det var nog USAs försök desperata försök att dels att få fart på sin tillväxt samt dels ett försök knäcka Ryssland, Venezuela samt Irans ekonomi. OPEK sänkte inte sin produktion trots att priset sjönk så drastisk. Det var ju lite märkligt. Det produceras i dag mer olja idag än någonsin trots detta stiger priset igen - USA nog har spelat ut sitt sista kort här. I dag sätts nog mer priset på olja efter tillgång och efterfrågan och det i sig är ett enormt hot mot USAs tillväxt.

#45 - - oskar:

Hur långt är den härskande angloamerikanska eliten beredda att gå för att försvara sitt världsherravälde såväl millitärt som ekonomiskt?

11 september 2001 nästan bortglömt - ändrade världssituationen!

Lyssna - fundera!

NEW 2015! Solving 9/11 Christopher Bollyn Live in Dallas TX Feb 12, 2015
https://www.youtube.com/watch?v=EVHstSrC1CQ

Christopher Bollyn on Zionists behind Garland, Texas shooting (and 9/11) _ on Kevin Barrett’s Truth Jihad Radio
http://noliesradio.org/archives/99134

#46 - - Erik:

-Z oskar: Fattade aldrig det där med 9/11? Allt det åstadkom var att göra USA svagare. Ok; massövervakning samt än viktigare masslagring. Och? Innebär bara att man håller käft. Min erfarenhet från militärtjänstgöringen lärde mig "Radio Tystnad". Det blir till att nöta skosulor ute i skogen, om man nu vill tala ostört. Bara trevligt att få komma ut i i det gröna så fall. De allra flesta av oss har inte ett skit att dölja för Big Brother.

Det intressanta är vad det INTE stoppar. Narkotikahandel. Skatteflykt. Trafficking. Människosmugglare. Vapensmuggling. Kriminella gäng osv, osv... Dessa näringar verkar blomstra som aldrig förr. Där kunde massövervakning samt masslagring vara på sin plats. Varför används inte all dessa metadata för att få bort skiten?

Upp