Historiens största felinvestering?

Bakgrunden till västvärldens klimatpolitik sägs bygga på övertygelsen att användningen av fossil energi orsakar den stigande halten av koldioxid i atmosfären som man tror kan komma att medföra en skenande uppvärmning av jorden. Jag skall inte här gå in på diskussionen om hur sannolikt det senare antagandet är. Det har dock lett till beslut i stora delar av västvärlden om enorma investeringar i s.k. förnyelsebar energi. Det rör sig om tusentals miljarder dollar som på olika sätt plöjts ner i byggande av vindkraftverk, solpaneler och en rad andra energikällor.

Resultatet av dessa enorma investeringar i form av faktiskt minskande utsläpp av koldioxid är uppseendeväckande klent. Miljöförstöringen som de orsakat är betydande. På många håll har man inte lyckats rubba sina utsläpp trots tusentals vindmöllor. I mätningarna som görs av den stigande globala koldioxidhalten tycks denna vara helt orubbad.

Förklaringen till den ytterst klena utdelningen från de här investeringarna är att huvuddelen har gått till att bygga ut intermittenta energikällor som bara producerar när det blåser eller på dagtid när solen lyser. Eftersom samhällets elförbrukning inte ser ut på det sättet har man varit tvungen att i stort sett ha kvar den ursprungliga fossila produktionskapaciteten på stand by. Den mest påtagliga effekten är mer än dubblerade elpriser till ingen nytta. Tysklands Energiewende står ut som ett lysande fiasko för den förda politiken och de bortkastade investeringarna.

Det är notabelt att det land som uppvisar den mest substantiella minskningen av sina koldioxidutsläpp är USA. Detta beror dock inte på Obamas likaledes misslyckade gröna investeringar, utan på teknikgenombrott och privata investeringar i den nya tekniken för utvinning av billig naturgas, s.k. hydraulisk fracking. Minskningen beror på en övergång från kol till naturgas inom elproduktionen vilket innebär en halvering av koldioxidutsläppen per producerad kWh. Alltså, man har bytt ett fossilt bränsle mot ett annat.

Den enorma felinvestering som gjorts i intermittent energiproduktion kan inte rubriceras som annat är ett totalt fiasko. Allt bygger på djup okunskap bland västvärldens politiker rörande grundläggande tekniska samband. Om man verkligen varit ute efter att hitta en ersättning för fossil lagrad energi med förnyelsebar energi borde samhällets investeringar haft en helt annan prioritering. Man har av okunskap s.a.s. börjat i helt fel ända.

För alla med kunskap om hur energisystemet fungerar är det en självklarhet, att den enda möjligheten att kunna göra intermittenta energikällor praktiskt och ekonomiskt användbara, är att ha tillgång till en ekonomisk teknik för att mellanlagra den energi som produceras. På så sätt finns energin tillgänglig när den behövs och inte bara när den genereras. Slutsatsen av denna triviala insikt är att man skulle börjat med att investera i teknikutveckling på det området. Visserligen är det säkert många företag som försöker få fram sådan teknik, men pengarullningen från politiskt håll har i första hand gått till en brådstörtad utbyggnad av vindparker och solfångare utan hänsyn till hur den genererade energin där skall kunna nyttiggöras när den behövs.

Den utveckling av batteriteknologin som pågår har visserligen satt vissa spår och antalet eldrivna bilar ökar sakta men säkert. Den utvecklingen kommer dock inte att ta fart förrän batterierna blir mer snabbladdade och elbilarnas aktionsradie ökar. Den bästa gissning som kan göras idag är att elbilen får sitt stora genombrott de närmaste decennierna. Sannolikt hade denna utveckling kunnat påskyndas om man från början prioriterat batteriteknikutveckling och om en del av de pengar som kastats bort på vindkraftverk som snart är helt omoderna, hade lagts ner på den teknikutvecklingen.

Det faktum att G7 länderna nu gett upp de tidigare orealistiska målen för koldioxidutsläppen och rullat dem ända fram till år 2100 bottnar givetvis i den yrvakna insikten i t.ex. Tyskland att man trots skogar av vindsnurror och solpaneler överallt inte lyckats få ner koldioxidutsläppen till bråkdelen av vad man räknat med. Detta borde vara en startsignal att ta ett nytt grepp. Man borde nu sätta stopp för resultatlösa investeringar i intermittent energiproduktion och allokera om resurserna till att hitta ekonomiska och praktiska lösningar på hur vi skall kunna mellanlagra stora mängder el och värme. Den dag dessa lösningar ser dagens ljus kommer marknaden av egen kraft att investera i förnyelsebar energiproduktion.

Det är inte självklart att man i tid lyckas utveckla den önskade tekniken. Därför måste man även jobba med alternativa lösningar som har potential att minska utsläpp av växthusgaser, om nu dessa utsläpp visar sig problematiska, vilket vi ännu inte vet. Självklart är utveckling av en kostnadseffektiv och säker kärnkraft ett sådant spår som man bör satsa på parallellt. Bl.a. skulle det vara intressant att se en utveckling av toriumkraft.

Det finns heller ingen anledning att helt ge upp den fossila energin om man vill undvika koldioxidutsläpp. En alternativ användning av naturgas skulle kunna vara spjälkning av metanet till elementärt kol och vätgas. Vätgas som bränsle ger bara utsläpp av vattenånga. Om man använder kolet för att göra kolfiberbaserat konstruktionsmaterial bidrar det inte till mängden koldioxid som släpps ut. Däremot kan kolfibermaterial i många sammanhang ersätta stål, vilket ytterligare bidrar till att effektivisera samhällets energianvändning.

Eftersom världens stora utvecklingsländer snabbt måste få fram stora kvantiteter el för att bygga bort fattigdomen, kommer de att fortsätta att bränna kol och släppa ut växthusgaser i växande utsträckning. När de ser på västvärldens enorma felinvesteringar inser de att den väg vi slagit in på inte kan lösa deras problem. Skall vi få resten av världen att överhuvudtaget reflektera över att ställa om sin elproduktion till förnyelsebart, måste vi snabbt lösa de tekniska problemen med energilagring.

Den nuvarande klimatrelaterade energipolitiken befinner sig i en återvändsgränd som bara förödar ekonomiska resurser utan att lösa några klimatproblem. Den politiken bör snarast avbrytas och resurserna prioriteras om till den teknikutveckling som jag pekat på här. Det som oroar mig är att bildningsnivån bland ansvariga politiker idag är så låg att de saknar förmåga att ta till sig detta och att felinvesteringarna därför kommer att fortsätta. Trösten i sammanhanget är att den stigande koldioxidhalten i atmosfären hittills bara varit till fördel för mänskligheten och merparten av allt annat liv på planeten.

Energi | Energipolitik, Klimatpolitik, Kol, Naturgas, Vindkraft, Väte | |
#1 - - Håkan Birke:

Helt rätt igen, Lars.

#2 - - Wolter Stackelberg:

Lars,
Du får det att låta så självklart och enkelt.
Varför slår inte dessa tankar igenom bland våra politiker?
Hur svårt kan det vara? Har man kört fast så djupt i CO2 spåret att man inte kan ta sig ur?
Tack för ditt bloggande.

Svar: Det är nog tyvärr så att politikerna måste göra det synligt att de gör något och vindsnurror är ett exempel på det. Om det har någon effekt är mindre viktigt.
Lars Bern

#3 - - Lars Cornell:

Sedan får vi inte glömma de politiska symbolerna. Ger man upp dem står man där med skammen och vem vill det. Det är så svårt att erkänna 'vi hade fel'.

#4 - - Dan:

Det är p.g.a sådant här vi behöver en politiker-legitimation.
Framtidens medborgare kan inte ha olegitimerade ledare.

#5 - - Lionhard:

Den kritik som Lars Bern för fram i sin artikel har funnits länge men ansvariga politiker och tjänstemän har valt en ogenomtänkt populistisk energipolitik som från början har varit ett misslyckande. Mediala språkrör som sällan kan skilja på effekt och energi har fått obegränsat inflytande på energidebatten. Påhittade skräckberättelser om kärnkraft har okontrollerat spritts i media och problem med andra energislag medvetet dolts.
Det hela är sannolikt en följd av ett alltmer politiserat samhälle där självständiga och kunniga tjänstemän försvunnit och ersatts av personer med de politiskt rätta åsikterna eller bakgrund och som följer ministrarnas minsta vinkar som passiva dockor i en Puppentheater som inte ens kan bedra ett litet barn. Inte minst i Sverige som faktiskt råkar ha ett fungerande och fossilfattigt energisystem är de politiskt destruktiva åtgärderna att driva fram en nedläggning av en väl fungerande kärnkraft och nyligen genomförd eller pågående modernisering helt enkelt förfärande i sin ekonomiska ansvarslöshet.

#6 - - Inge:

Det enda vindkraften gör är att ta pengar från andra och förstöra ekonomin för alla så ingen får råd att investera långsiktigt.

#7 - - Folke Lidén:

Det har länge talats om fusionsenergi (ex Hannes Alfvén). Görs det några signifikanta framsteg på området. Det fungerar uppenbart utmärkt på Solen. Tack och lov.

Svar: Oerhört komplicerad och avancerad teknik verkar det bli, alltså ingen lösning på mänsklighetens energibehov annat än på mkt lång sikt.
Lars Bern

#8 - - Johan Tisell:

Här är en s.k. högutbildad (SO-lärare på gymnasium) som sitter och tar upp tid och kostnader i mitt parlament och dess utredningar:

https://www.youtube.com/watch?v=xa2Cag9OrHc

Need I say any more?

#9 - - Göran:

För alla klara hela världens energibehov krävs 5.000 ton torium per år. Den löjligt lilla mängden kan jämföras med 2,5 tåg från Kiruna till Narvik med järnmalm. Det körs 22 tåg per dygn.

Torium finns i sådan mängd på jorden att mängden troligen överlever människans existens på jorden.

Hade vi lagt forskningen på toriumteknik i ställt för på fusionsteknik hade vi förmodligen haft många toriumkraftverk idag.

Tänk så kloka riksdagsledmöterna var som en gång i tiden som införde tankeförbud i Sverige vad gäller kärnkraftteknik. Å så sitter det riksdagsledamöter idag och påstår att kärnkraft inte lönar sig.

Att införa legitimation för politiker. Vad hjälper det. Vem tror ni kommer att bestämma kriterierna för en sådan legitimation? Förmodligen skulle det stänga ute 99 % av Sveriges befolkning (och därmed en stor del av de kloka människorna) och bara släppa in de som de rätta partipolitiska åsikterna. Något annat än socialism skulle bli otänkbart i Sverige.

#10 - - Bengt-Ove Högström:

Bra Lars! Vår vice statsminister sade för några veckorsedan att vi nu i Sverige producerade lika mycket el från vindkraft som ett mindre kärnkraftverk. Att ett kärnkraftverk producerar dag och natt oavsett vädret tycktes hon inte förstå men hon har ju å andra sidan inte alla hästar i stallet heller.
Det var glädjande att du förde fram kärnkraft med torium som bränsle. Torium finns både i Oslofjorden och Tronheimsfjorden. Blir norrmännen framtidens "Toriumbaroner"

#11 - - Bad News:

Vad har du själv för förklaring till varför politiken är som den är?

Har du som vetenskapsman aldrig någonsin försökt ta reda på det? Hypotesen: "Politikerna vill väl och behöver bara lite fler goda råd från vetenskapen" vet ju alla inte är sann. Eller???

Svar: Jag har skrivit om detta tidigare på bloggen flera ggr.
Lars Bern

#12 - - Bad News:

Lars, du kanske har skrivit om det förut, men du har uppenbarligen inte fattat att det du påstår är ett misslyckande, tvärtom faktiskt är en enorm framgång! För politikerna, INDIVIDERNA politikerna. De är alla mycket rika och nöjda idag. Om någon har misslyckats så är det ditt försök att påverka media och politik. Och förklaringen till ditt totala fiasko är att du inte har någon kännedom alls om vad politik är. Du har ingen teori för vad staten är, utan istället skriver du helt naivt som om du tror på vad som står i din gamla SO-skolbok från grundskolan.

Svar: Din anonymitet ökar knappast din trovärdighet. Varför gömmer du dig bakom den där fåniga e-mejladressen och signaturen?
Lars Bern

#13 - - Pelle:

Energipolitiken är verkligen ett nedslående kapitel. Orsaken är dock inte okunskap. Även politiker kan informera sig om de ville och dra intelligenta slutsatser. Boven även i detta drama heter media som mörkar då de vill ha katastrofhistorier och vänster influerat samhälle där media och politiker har tolknings och upplysningsrätten samt att den ideellt drivna politikern ersatts av en politiska adel. Dessa politiker vill ha ett moralisk-ideologiskt argument varför du ska rösta på dem. Klimatfrågan är sådan och fungerar på samma sätt som invandringsfrågan. Självklart ser de att det går åt pipan men den egna makten med åtföljande förmåner är viktigare. Forskare och kunniga kan ju formulera sig som ”det finns en risk att..” eller något liknande och låter sig misstolkas då de blir intressantare och lättare får anslag och skräckscenariot är ju inte uteslutet. Tongivande politiker som sätter planen för partiet är dock inte intresserad av en sanning utan av att vinna valet och måste hitta en sådan fråga för de samvetsömma svenskarna. Det är inte bröd och skådespel som gäller utan bröd och ideologi. Samma mekanismer finns inom invandringspolitiken, visst ser man att det går åt pipan men i vår individualistiska tid så är egenintresset av makten större.
Som geolog har jag lärt mej att vi lever i en extremt kall period just nu och att normaltillståndet är en betydligt varmare jord så det kan i sej vara ett problem speciellt som jorden blir grönare när det är varmt. Koldioxidhalten följer medeltemperaturen men man vet egentligen inte vad som är orsak eller verkan. Studerar man temperaturkurvor så kan ibland se att ökad temperatur föregår ökad CO2-halt. Det största felet man gör är dock att som det står ovan lägga pengarna på fel saker. Om det sker en höjning av vattennivån så sker det så långsamt att det kan hanteras när det blir aktuellt. Om djur och växtliv ska stödjas görs detta inte genom koldioxid åtgärder. Det så kallade sjätte utdöendet adresserar man inte alls med dagens CO2-åtgärder. Om vissa områden torkar så är ett riktat stöd många potenser billigare. Om lägre energiåtgång ska åstadkommas görs det genom bäst genom effektiviseringar och forskning på realistiska energikällor och lösningar.
Slutsatsen måste bli att dagens energipolitik har en annan agenda än att lösa beskrivna problem.

#14 - - Lars A:

#11-Bad News

Den tysk-amerikanske filosofen Hans Hermann Hoppe har skrivit en artikel som handla just om politiker. Han har ju en väldigt negativ syn på demokrati. Dessvärre tycker jag det verkar som om samtiden verkar ge honom rätt.
Artikeln finns att läsa här:
http://www.mises.se/2012/04/30/varfor-daliga-manniskor-har-makten/

Kom ihåg att Sverige på många sätt var ett mer "välstyrt" land innan vi fick "demokrati".

Lars A

#15 - - Bad News:

#12 Lars Bern
Därför att ämnet inte handlar om mig. Det handlar om varför du vägrar förstå varför du misslyckas får fram ditt meddelande till massmedia och politiker. Din kunskap om klimatet är totalt ointressant för dem. De vet redan att klimatpaniken är en lögn, en lögn de lever gott av att propagera för. Trodde du att de begick någon form av misstag???

#16 - - Göran:

#12 - Bad News:

Teori om vad staten är för något? Svar: en enorm våldsapparat.

I Sverige har staten förbjudit undervisning på annat sätt än att läsa den statliga propaganda-SO-boken.

Om du inte har uppfattat det ännu, Bad News, så existerar denna blogg mer eller mindre på grund av att Lars Bern inte har upprepat SO-boken utan snarare skrivet några rader utanför den och därmed blivit paria i vanliga media. Det är min fria tolkning.

Men du har helt rätt att politikerna är ekonomiska vinnare. Vi borde alla bli politiker, men alla människor har dock inte den brist på etik som politikeryrket kräver.

Det är inte lätt att påverka den massiva indoktrinering som vi alla utsätts för genom först indoktrinerade föräldrar, sedan förskola, skolan, gymnasium, högskola och media. Förmodligen skulle vi alla sakna den brist på insikt som Internet har kunnat ge oss om Internet inte fanns.

#17 - - Jan Ivarson:

Med jordnära syn kan man i likhet med solkraftvillkoren önska följande. De som odlar grönsaker på sommaren bör få leverera överskotten till ICA och COOP mot ersättning, alternativt få hämta ut motsvarande mängd grönsaker under vintern.

#18 - - Göran:

@Bad News

Jag tror media bryr sig om vad Lars Bern tycker. Delvis så pass mycket att de inte vill att han framför sina åsikter i medias organ.

Att media skulle ta till sig information och göra en bedömning och sedan redovisa den opartiskt, det tror jag inte på. Samma sak med politikerna.

@Jan Ivasson (#17)

Bra beskrivning av Sveriges och EU:s jordbrukspolitik.

Svar: I den senaste mätningen av landets främsta opinionsbildare hamnade jag mellan 100 och 150-de plats. Totalt kvalade bara ett halvdussin från näringslivet in.
Lars Bern

#19 - - tipp:

Göran! Apropå torium. Norrmännen forskar ju rätt mycket om torium som bränsle. Inledningsvis är det ju enkelt att tänka sig att de vilja ersätta de sinom tid sinande oljeinkomsterna med toriuminkomster. Men det börjar också kännas rätt naturligt att Norge som energirikt land vill satsa på "toriumenergin" när den kommer på marknaden, för att tjäna pengar på energifattigare länder som Danmark, Sverige, Tyskland. Sverige är redan på en del områden Norges lillebror och "åldersskillnaden" kommer då att öka. Och i takt med att snurreskogarna ökar så blir Sverige mer beroende av finsk, norsk och rysk energi.

#20 - - Samuel af Ugglas:

Om vi ser det lokalt svenskt undrar jag om inte kedjebrevssystemet ATP är en för Sverige större olycka?

#21 - - Andreé Johansson:

Själv är jag inte så bevandrad inom kunskap gällande klimat och koldioxidutsläpp egentligen, men jag undrar om ökad användning av risskal skulle kunna dämpa miljöförstöringen? Man har kommit på en sådan energikälla i Sydostasien!

#22 - - Björn i Bromma:

Märkligt att man inte begriper nödvändigheten med en back-up till väderberoende system för att kunna säkerställa nödvändiga dimensionerande effekter. Det är ju bara att titta på driftserfarenheterna och ekonomin för fiaskot Energiwende i Tyskland. Det hela är långt ifrån förtroendeingivande och faktisk rent grundläggande sorgligt.

#23 - - tipp:

När nu regeringen vill ha bestämmanderätt över AP-fonderna kommer vind- och solkraftsbolag att gödslas med pensionärernas pengar och pensionärerna kommer att få ännu mindre i pension, och förmodligen kallare inomhusklimat.

#24 - - Csaba Urbaniczky:

Lars, hur kan en naturvetenskaplig skolad person skriva så desinformativt?

#25 - - Börje S.:

#24 Csaba Urbaniczky

Meningslöst inlägg.

Precisera vad du menar med "skriva så desinformativt".

Om du kan.

#26 - - Göran:

@Csaba Urbaniczky. Eftersom jag inte är naturvetenskapligt skolad kan du väl utveckla vad du anser vara desinformativt så att en person som jag kan förstå det?

I annat fall kunde du väl ha skrivit ett privat meddelande till Lars Bern.

#27 - - Errbe:

Tyskland har visat vägen till "förnybar" energi. Det finns mycket tydliga erfarenheter därifrån: http://klimatsans.com/2015/03/01/katastrofen-energiewende/

Den ansvarige ministern kallar det "irre Zustände" d.v.s. galenskap.

Det förekommer alltid någon gång att det råder vindstilla från Sverige till Frankrike.

När man bygger vindkraftverk, minskar inte behovet av konventionella kraftverk. Och dessa kommer inte att hålla med "reglerkraft" gratis i framtiden. I Tyskland diskuteras nu subventioner till dem för att garantera en beredskap att leverera el. De skall alltså få betalt medan de inte levererar el. Subventionerna till el från sol och vind gör alltså subventioner nödvändiga till de vanliga kraftverken, de som inte behövde några subventioner i vanliga tider.

Galenskap var ordet !

#28 - - Janne:

Lars, jag håller med #24 till stor del. I länder med stor andel vattenkraft så går det bra att bra att ansluta en viss del vindkraft. Att vindkraften växt så mycket de senaste åren beror på att den blivit billigare. På många håll så har vindkraften nått taket för hur mycket som kan installeras men inte i Sverige ännu. När det gäller solenergi så är väl inte det något för Sverige, men länder närmare ekvatorn har ofta sina effekttoppar sola dagar när kylaggregaten går för fullt. Här i Sverige passar vindkraft bättre som ett komplement till vattenkraft eftersom det blåser betydligt mer på vintern än på sommaren.

Svar: Att vattenkraften skall vara backup för vindkraften underminerar dess lönsamhet eftersom den inte kan användas optimalt.
Lars Bern

#29 - - Per-Olof Persson:

Ett närbesläktat ämne:

"Government Spending on "Innovation": The True Cost Is Higher Than You Think"

https://mises.org/library/government-spending-innovation-true-cost-higher-you-think

#30 - - Stina Lundblad:

Det centrala felet känns som frånvaron av det gamla tjänstemannaansvaret.

#31 - - Björn:

Har nånstans läst att använda vindkraft för att pumpa vatten tillbaka till dammarna. Lönsamt?

Svar: Tveksamt.
Lars Bern

#32 - - Lionhard:

Hur mycket vindkraft som kan buffras med tillgänglig vattenkraft är en öppen fråga, men förefaller ligga i intervaller 15-30 TWh/år. Ett problem är att vattnet inte kan stiga alltför högt i vattenmagasinen på grund av rådande vattendomar (översvämningsrisker).En vidare utbyggnad av förnybar energi förutsätter en regional integrering av elkraften inom Europa eller för ännu större områden. Tills vidare är lagringsmöjligheterna av el otillfredsställande. Ett särskilt problem är att ta hand om överproduktion av el vid blåsiga situationer. En logisk lösning vore att leverantörerna av förnybar energi skulle förbinda sig att stå för kostnaden av back-up el i vindsvaga vädersituationer. Istället gör regeringen tvärt om och belastar den robusta energiproduktionen som kärnkraften med extra avgifter. Det faktum att svensk elproduktion har fungerat tillfredsställande i flera decennier förefaller man nästan medvetet att ge upp. Var finns den förnuftiga logiken? Man kan ju inte precis bygga upp en nationell energiförsörjning på diverse ministrars magkänslor.

#33 - - Göran:

Citat från Värmlands Folkblad:

"Hammarö [kommun] gör rekordminus. [...] Orsaken bakom de röda siffrorna är att både Vindpark Vänern och Sätterstrand fick stora tillskott från kommunkassan.
- Vi fick skjuta till aktieägartillskott som det inte var budgeterat för. För Sätterstrand rörde det sig om 7,1 miljoner och för Vindkraft Vänern 23,5 miljoner, [...]"

Vindpark Vänern består av tio vidkraftverk. Jag har aldrig sett alla snurra samtidigt. Oftast är 7-8 i bruk samtidigt. För att serva dessa ligger det en specialbyggd båt i Karlstads hamn. Vad kostar den? Vad kostar kajplats?

Vid behov av kran för service av vindkraftverket måste en mobilkran ställas på båten. En av sådan storlek som troligen körs från Tyskland till Karlstad och med hjälp av andra mobilkranar monteras på båten. Vad kostar det?

#34 - - Jan Ivarson:

Vindkraft behövs för att göra elen så dyr att fler skaffar solpaneler med bidrag från kärnkraften.

#35 - - Björn:

Blir man flådd levande om man tycker att det finns för många oreglerade älvar?

#36 - - Sigurd Bratt:

Säg mig gott folk; Vad är det för skillnad på de skumma asfaltläggarna och vindkraftbolagen?

- Ingen i mina ögon !

#37 - - Göran:

#36 - Sigurd Bratt:

Skillnanden är att du kan tacka nej till asfaltsläggarna men inte till vindkraftbolagen.

#38 - - Peter Grafström:

Samuel af Ugglas
Nej ATP var ok när det skapades eftersom folk dog solidariskt och inte tärde på sina hopjobbade reurser. Sen blev folk för långlivade och därför kollapsade iden.

#39 - - Lennart Ljungblom:

Vad är det för konstigt att ta betalt för effekt. Överallt står det kraft- och värmeanläggningar som backup utan att man tidigare tyckt att det är konstigt. Det är klart att man måste betala för det. Idag kan man följa och styra varje enskild värmepanna, till och med enskilda pelletskaminer, bara de är uppkopplade på nätet. Då är det väl inte så konstigt att moderna informations-, styr- och reglerteknik skapar mer effektiva energisystem som gör att de stora dinosaurerna (läs mycket stora kol och kärnkraftverk) får svårt att hänga med. Aldrig har så många kolkraftverk lagts ned som under förra året.

Svar: Kina startar ett nytt stort kolkraftverk var fjortonde dag och Indien sådär en gång i månaden.
Lars Bern

#40 - - Michelangelo:

Sett den här sidan ? :http://stopthesethings.com
Borde kanske finnas som länk ?

Upp