Varför klimatet är en mindre angelägen fråga.

Problemet med dagens klimatdebatt är att man inte skiljer på vad som är väder och vad som är klimat och därmed en “klimatändring”. Vad som har hänt med jordens klimat de senaste 100 åren är mer eller mindre inom ramen för vad som är naturliga, mestadels slumpartade väderhändelser. En svag global uppvärmning på ca ¾°C under denna tid beror med största sannolikhet på mer växthusgaser i atmosfären. I det stora flertalet områden är det praktiskt omöjligt att identifiera en svag uppvärmningstrend mot bakgrunden av omfattande vädervariationer. Jämför bara decembermånaderna 2006 och 2010 i Sverige och delar av Nordeuropa. I Mellansverige var skillnaden 10-12 °C. Det är vidare praktiskt omöjligt att identifiera ändringar i den svenska vegetationen under det senaste halvseklet som beror på att ”klimatet” ändrats. Samma sak gäller i stora delar av tropikerna där variationer i den Indiska monsunen och i El Nino är naturliga och där ingen långsiktig trend kan identifieras. Den intensiva klimatdebatt som idag förs i västvärlden i bloggar och tidningsspalter påminner mer om frågan om påvens skägg än om ett verkligt akut problem.

Frågan är därför snarare hur vi skall hantera något som inte är ett ”problem” idag men som kan bli det om 50 eller 100 år? De resurser som man behöver sätta in måste ställas i relation till i) vilka andra problem finns i världen som kanske är mer angelägna och som därför behöver prioriteras? ii) Vad är tekniskt och ekonomiskt möjligt och rimligt att göra under de kommande 10-30 åren för att eliminera ett möjligt hot av ett förändrat klimat på mycket lång sikt?

Sett i relation till de politiska, religiösa och sociala problem som världen har idag med sina stora folkförflyttningar, kombinerat med en omfattande fattigdom så är faktiskt möjligheten av en långsam klimatändring en av de mindre oroande frågorna. Jaziderna på Sinjayberget och kurderna i Kirkuk vill i första hand ha hjälp med effektiva vapen mot mördarbanden i den Islamska Staten och oroar sig knappast för ett kanske varmare klimat i norra delen av Irak. Samma sak gäller utsatta kvinnor i Kongo där dagens massvåldtäkter är mer oroande än en förstärkning av den konvektiva nederbörden i Ekvatorialafrika.

Det viktigaste idag är att förse de fattiga med nödvändiga tekniska resurser och relevant utbildning som är ett nödvändigt villkor till en förbättring av deras liv. Brist på energi i lämplig och tillförlitlig form är här en av de allra viktigaste frågorna. Detta kräver sannolikt på kort sikt mer fossil energi och inte mindre. Det är märkligt att dagens politiker vägrar inse detta utan gräver sig allt djupare ned i en naiv och orealistisk världsuppfattning som aldrig kommer att lösa några verkliga framtidsproblem utan snarare kommer att förvärra dessa.

 

Lennart Bengtsson

31 januari 2015

Hållbar utveckling | Energipolitik, Klimatpolitik, fattigdom | |
#1 - - Lars Myrén:

Lennart varför "tror" en del vetenskapare att 0.75 °C uppvärmning under det senaste seklet skulle bero på ökade koldioxidhalter i atmosfären?
Fram till 1850 have vi en kall period, den lilla istiden och det är väl naturligt att vi har en uppvärmning sedan dess.
Därtill är det en del vetenskapare som "tror" att uppvärmningen skett pga människans utsläpp av CO2. Är det inte en förklaring att denna "tro" krävs för att deras karriär skall garanteras?
Det finns många bevis för detta då forskningsanslag nekas om inte forskaren för in en tes om koldioxidens påverkan på klimatet.
25 års forskning har ännu inte kunnat bevisa att människans utsläpp förorsakar Global Warming, numera omdöpt till Climate Change, vilken kan gå åt alla håll. mvh Anne och Lars

Svar: Jag har i en annan länk skrivit:Att de gaser som finns i atmosfären har ett absorptionsspektrum i det infraröda strålningsområdet visat. Att absorptionen av utstrålande infraröda vågor har en växthuseffekt är även uppenbart från grundläggande fysik. Utan den skulle medeltemperaturen vid jordytan vara ca. 33 grader C lägre och hela planeten skulle vara istäckt. Det är även lätt att visa i labförsök att en koldioxidhalt på dagens 0,04% medför en signifikant absorption som dock avtar snabbt enligt en logaritmiskt avtagande kurva vid ytterligare koncentrationsökning. Koldioxiden har således en växthuseffekt trots dagens låga halt, effekten är viktig för att hålla uppe medeltemperaturen. Risken för en skenande global uppvärmning pga ytterligare stigande halt är dock ringa eftersom det frekvensintervall där koldioxiden har sitt absorptionsspektrum redan är i stort sett mättat. Man kan av dessa skäl sluta sig till att spårämnet har en betydande påverkan på klimatet, men att den påverkan redan i dagens läge är intecknad.Klimatlarmen handlar inte om koldioxidens direkta klimatpåverkan utan bygger istället på en hypotes om att en liten uppvärmning från högre koldioxidhalt skulle öka halten vattenånga i atmosfären p.g.a. ökad avdunstning från haven. Vi vet att vattenånga är den mest betydelsefulla växthusgasen, varför hypotesen är att den ökande halten vattenånga skulle kraftigt förstärka effekten från den lilla koldioxidökningen.
Nu har det visat sig att hypotesen om dessa förstärkningseffekter inte verifieras av faktiska observationer vilket är orsaken till att klimatmodeller med förstärkningshypotesen inräknad inte stämmer med verkligheten. Temperaturen har inte stigit på två decennier vilket modellerna förutsagt.
Orsaken till att hypotesen inte håller är att den ökande vattenhalten i atmosfären uppträder i två tillstånd, dels som vattenånga och dels som kondensat (=moln). Molnen ökar albedon och är alltså avkylande medan ångan är uppvärmande genom sin växthuseffekt. Vetenskapen rörande molnbildning är mycket dåligt utvecklad varför de modeller man byggt likaledes är dåligt utvecklade. Det hela kompliceras ytterligare genom den hypotes som lanserats av dansken Svensmark, som går ut på att den kosmiska bakgrundsstrålningen påverkar molnbildningen. Den del av denna strålning som når atmosfären styrs i sin tur av jordens magnetfält som i sin tur styrs av solaktiviteten.
Lars Bern

#2 - - Anonym:

Detta är ju en mästerlig sammanfattning av det väsentliga i en oerhört komplicerad problematik.

Den blir extra värdefull därför att den görs av en internationellt aktad vetenskapsman och forskare som har lång erfarenhet och djupa kunskaper i meteorologi och klimatvetenskap.

#3 - - Bengt Söderberg:

Det var jag som blev anonym genom att glömma fylla i "nummer och namn". Men jag undrar varför man numera måste göra det varje gång man kommenterar.

#4 - - Kenneth Johansson:

I nuläge har vi 21% syre i luften och ungefär 0,04% koldioxid, men i historisk tid har det varit 30% syre och extremt mycket högre koldioxidhalt i luften, jag vet inte siffran. Då växte det extremt mycket mer.

Enligt mitt tänkande, om vi får en istid minskar växtligheten i vatten -alger- och på land då minskar produktionen av syre och även mängden koldioxid i luften.

Om hela jordklotet fryser till is så går syre- och koldioxiden ned till noll eftersom det är alger och växtlighet som är avgörande för allt liv på jorden.

Det fodras en ganska hög syrehalt för att människor ska kunna leva något så när. Sådär 10-15%, jag gissar nu.

Växtlighet sänker temperaturen en del. Något som aldrig nämns är att svart färg i form av tex. asfalt och städer höjer temperaturen, det gör även öknar.

Hur mycket är fel i ovanstående.

#5 - - Per-Olof Persson:

Hur temperaturdatan justeras i Paraguay:

http://www.breitbart.com/london/2015/01/30/forget-climategate-this-global-warming-scandal-is-much-bigger/

#6 - - Lars Bohman:

Är det möjligt att de förhöjda koldioxidhalter som uppmätts i anslutning till den måttliga uppvärmningen är orsakade av denna och alltså en följd av uppvärmning istället för orsak till denna?

Eller kan koldioxiden ha båda rollerna?

Det är ju t ex välkänt att vatten förmår att härbärgera mindre koldioxid vid högre temperatur (jfr läsk som blir avslagen fortare vid rumstemperatur än i kylskåp).

Svar: Proxidata långt bakåt i tiden tyder på stigande koldioxidhalter efter perioder med uppvärmning, vilket är logiskt eftersom havens förmåga att absorbera koldioxid sjunker med temperaturen enligt kända gaslagar. Denna effekt har dock en betydande fördröjning, så den kan sannolikt inte förklara den nuvarande stegringen av koldioxidhalten. Den sannolikaste förklaringen är nog trots allt en kombination av skogsskövling och fossilförbränning.
Lars Bern

#7 - - Lars Myrén:

Tack för det Lars.
Heinz Thieme visar med räkneexempel att det är atmosfären i sin helhet med O2, N2 plus 1 % H20 som ger jorden dess temperatur ca + 15 °C. Utan den skulle vi ha ca -18°C, baserat på jordens placering i solsystemet.
Allmänna gaslagen plus gravitationen ger denna temperaturhöjning från -18°C till plus 15°C. Kompression av atmosfären genom graviation höjer temperaturen.
Allmänna gaslagen: p x v = R x T(tryck x volym = R(gaskonstant) x Temp.
Adiabatisk change of state: p x v exp k= konstant k=Cp/Cv

Att kalla detta för "Greenhouse effekt genom spårämnen som CO2 stämmer inte. Det är tack vare vår totala atmosfär som vi har en hygglig temperatur på 15 °C genom gravitationen.
Vi är ju eniga om resten, t.ex. att hypotesen om att förstärkningseffekten inte verifieras av verkligheten och även teorin har motbevisats av Richard Lindzen (meteorolog) samt Roy Spencer. Meteorologerna, som lennart Bengtsson âr de som studerat thermodynamik och som är de mest trovärdiga. mvh Anne och Lars

Svar: Den dominerande faktorn bakom den 33 grader C högre temperaturen är vattenångans breda absorptionsspektrum och den växthuseffekt det ger upphov till. Koldioxiden står kanske för några få av dessa grader.
Lars Bern

#8 - - Claes Johnson:

#7 Jag delar uppfattning med Lars Myren. LarsB kommer nu i sin kommentar med följande precisering av sin lektion i strålningsfysik: Av atmosfärens totala effekt på säg 33 C skulle den totala effekten av koldioxid kunna vara "några få grader", varav de flesta redan är "intecknade". Är det detta som LarsB menar med "betydande inverkan". Hur kan en liten del av några få grader bli "betydande"? Det är åtminstone en faktor 10 som här saknas. Och nog är en faktor 10 "betydande"?

#9 - - Alienna:

"mer växthusgaser i atmosfären"

Detta ständigt upprepade mantra...
Jag tror på det den dag ni kan plocka fram något vetenskapligt belägg för påståendet.

#10 - - Björn i Bromma:

Muy bueno!
Islamistiska yihadister är onekligen det största hotet idag, regn och snö är vi vana vid sedan urminnes tider.

#11 - - Olof Hellström:

Bäste Lennart !
Tack för Dina kloka ord men som stämmer illa med Ditt konstaterande att
en knapp grads temperaturhöjning de sista 100 åren med stor sannolikhet
beror på en ökad halt av koldioxid i vår atmosfär.I går läste jag att en
övergång till elektronisk temperaturmätning vid förra sekelskiftet har en större motverkad effekt än ovanstående.
Jag har för avsikt att uppdatera en 6 år gammal forskningsrapport som klart visar att den ovanstående globala uppvärmningen kan helt förklaras utan att ta något beroende av CO2 eller andra växthusgaser i anspråk.
Richard Lindzen har inför den amerikanska kongressen konstaterat att
den enda stora klimatförändring som vi människor behöver oroa oss för
om kanske några 1000 år är en ny ISTID.
Lennart, vi måste avblåsa några förväntningar på en framgång vid det
planerade klimatmötet i Paris denna höst om vi inte får slut på skuld-
beläggningen av oss människor på grund av våra CO2- utsläpp av det
enkla skälet att VI MÄNNISKOR ÄR OSKYLDIGA TILL DENNA ANKLAGELSE.

Bästa hälsningar / Olof Hellström


#12 - - lennart bengtsson:


Kära Alienna och övriga. Vägrar man att erkänna fysikens grundläggande lagar är all kommunikation som på denna blogg helt meningslös.

Tankarna går till ett äldre nummer av Blandaren där någon inte trodde att roten ur 9 var 3 och att det var flera i Enskede som inte heller trodde detta.

#13 - - Claes Johnson:

LennartB #12: Du skojar friskt och drar in Blandaren i diskussionen. Det är roligt, men hur vore det om Du talade allvar istället och berättade för oss alla som väntar på svar, om och när Du ämnar skriva om KVAs klimatuttalande som ligger till grund för Sveriges meningslösa och kostsamma klimatpolitik. Var nu vänlig och ge ett klart svar! Det är våra barnbarns framtid det handlar om. Vänligen, Claes.

#14 - - Alienna:

#12, Kära Lennart Bengtsson.
Jag har ingenstans ifrågasatt någon av "fysikens grundläggande lagar".

Jag har frågat efter evidens för mantrat "mer växthusgaser i atmosfären".

#15 - - Lasse:

Alltid tryggt läsa Lennart B inlägg i klimatfågan-även om han överdriver CO2 effekten.
IPCC har konstaterat att endast en del av den senare temperaturökningen (efter 1950) kan härledas till ökande CO2 halter i atmosfären-dvs en del av ca 0,4 grader, vill jag minnas.
Även Lars Berns svar under 1 kan förtjäna en kommentar. Vi upplever nu en förändring av solinstrålningen kallad global brightening som kontrast till en period med global dimming. Denna kan förklaras av skillnader i molnförekomst. Betydande skillnader (10-15%). Allt annat lika skulle detta ge oss betydligt varmare klimat-speciellt på norra halvklotet sen trenden vände 1985. Den sammanfaller med minskande svavelhalter i atmosfären tack vare clean air act. Gissar att vi får höra mer om detta!

#16 - - Per-Olof Persson:

Jag förstår inte varför Jorden blir 33 grader varmare enbart pga växthusgaserna. Värmeutstrålning är samma sak som ljus och värmeutstrålningen rör sig med ljusets hastighet. Värmeutstrålningen förhindras enbart under en mycket kort tidsperiod.

Dagtid kyler atmosfären Jordens yta. Om vi jämför med Månen är den 100 grader varm dagtid. Månen är 150 grader kall under natten. Oceanerna på Jorden måste ha en stor betydelse för temperaturregleringen på Jorden.

Om vi jämför med Venus är den cirka 400 grader varm både på dagsidan och nattsidan. Värmen måste fördelas mer sidledes än uppåt genom atmosfären. Venus atmosfär har ett atmosfäriskt tryck som är 92 gånger högre än Jordens. Det finns fler molekyler vid ytan och dessa minskar gradvis högre upp i atmosfären. Värmeöverföringen ifrån molekyl till molekyl måste ske i långsam takt.

Svar: Förklaringen till Venus höga temperatur är just växthuseffekten och den bromsar utstrålningen så effektivt att det förblir varmt även på natten. Månen har ingen atmosfär och därför ingen växthuseffekt, därför blir den så kall på vintern genom att inget hindrar utstrålningen.
Lars Bern

#17 - - Anonym:

Lars#16: Venus höga yttemperatur beror på att troposfären har en tjocklek som är ca 10 ggr större än den på Jorden, vilket ger en 10 ggr större skillnad i temp genom troposfären från eff topp till botten, ung 600 C jämfört med ca 55 C för Jorden, med ung samma termodynamiskt bestämda lapse rate. Detta är inte en effekt av CO2. Konstigt att Du verkar tro att så är fallet. Eller har jag missuppfattat Din kommentar?

Svar: http://www.skepticalscience.com/Venus-runaway-greenhouse-effect.htm
Lars Bern

#18 - - Claes Johnson:

Lars#17: Men Lars, skepticalscience är ju en alarmistblogg. Nu förstår jag varför det är så svårt att föra ett meningsfullt resonemang med Dig. Jag trodde Du var skeptisk till koldioxidalarmism, men det är ju precis det som skepticalscience är skeptisk till, dvs skeptisk till skepticism. Jag måste säga att jag blir mycket förundrad när Du refererar till en koldioxidalarmistblogg för sanningen om koldioxidens inverkan på klimatet, istället för att tänka själv och ta ställning till min kommentar. Hur är detta möjligt? Undrar ClaesJ.

Svar: Guilt by association är inget argument. Kom istället med de vetenskapliga avhandlingar du stödjer dig på.
Lars Bern

#19 - - Claes Johnson:

Lars#18: Detta är termodynamisk elementa, se tex NASA education:

http://pds-atmospheres.nmsu.edu/education_and_outreach/encyclopedia/adiabatic_lapse_rate.htm

samt naturligtvis http://www.slayingtheskydragon.com och en mängd poster på min blogg, och böcker om atmosfärens termodynamik

Det är helt befängt att tro att Venus höga yttemperatur beror på en "run-away-CO2-effect".
Men om man nu går på denna bluff från bl a skepticalscience, så är det klart att man kan tro att CO2 har en "betydande" effekt även på Jordens yttemperatur, vilket Du verkar göra. Hoppas Du nu noga vill begrunda vad NASA har att lära och reviderar Din blogg därefter. Vänligen, Claes.

#20 - - Claes Johnson:

#17 Bäste LennartB: Det vore intressant att höra Din "bedömning", i Din roll som Sveriges främste expert på området, av den Venus-run-away-CO2-warming-effect som LarsB hänvisar till på skeptical.science. Bedömer Du att detta är en verklig fysisk effekt med solitt vetenskapligt stöd, eller anser Du som jag att förklaringen till den höga yttemperaturen på Venus yta ges av grundläggande termodynamik och inte av den höga halten av CO2 i Venus atmosfär? Jag tror många vill höra Din åsikt i frågan. Vänligen, Claes.

#21 - - lennart bengtsson:


20

Det finns mycket skrivit om detta baserat på omfattande mätningar och beräkningar. Jag bidrog som huvudeditör för en publikation som publicerades 2013.( ISBN 978-1-4614-5063-4) Genom spektroskopiska- och GPS-mätningar samt mätningar från ryska landare vet vi ganska mycket om Venus atmosfär där "växthuseffekten" beräknats till ca 515°C. Marktemperaturen är ungefär densamma för dag och natt liksom mellan pol och ekvator. en bidragande orsak till den höga marktemperaturen är atmosfärens mäktighet ca 90 ggr jordens atmosfär. Utan växthusgaser och med dagens planetära albedo skulle temperaturen vara - 41°C.

#22 - - Claes Johnson:

#21: Jag finner helt otroligt att Du som ledande vetenskapsman inte skulle känna till den termodynamiskt bestämda (utan strålning) lapse rate om ca 10 K/km som bestämmer yttemperaturen på både Venus och Jorden (från temperaturen vid den effektiva utstrålningshöjden) och som ingår i alla kurser i atmosfärers termodynamik och som beskrivs väl av NASA på

http://pds-atmospheres.nmsu.edu/education_and_outreach/encyclopedia/adiabatic_lapse_rate.htm

Hur är detta möjligt? Kan Du verkligen vara ovetande om detta fundamentala faktum baserat på grundläggande termodynamik? Nu måste Du förklara detta, både för mig och svenska folket och KVA!

Eller kallar Du denna fundamentala termodynamik för "växthuseffekt"? I så fall är det mycket förvirrande och vilseledande.

Min fråga till Dig var om Du står bakom den "run-away-CO2-greenhouse-effect" som Lars Bern refererar till via skeptical.science, dvs att den väldigt höga yttemperaturen på Venus skulle bero på att det finns så väldigt mycket CO2 i atmosfären? Gör Du det? Är det den stora halten av CO2 som ger denna "run-away-effect"?
Skulle vi kunna få motsvarande "run-away-effect" på Jorden? Du säger att en "bidragande orsak" till den höga yttemperaturen på Venus är det höga trycket och tjockleken av troposfären. Hur mycket "bidragande" är detta, och vilken fysik kommer huvuddelen från?

Vänligen, Claes

#23 - - Claes Johnson:

Lennart och Lars: Jag väntar på reaktion från Er båda på min kommentar utvecklad här:

http://claesjohnson.blogspot.se/2015/02/why-is-it-so-darn-hot-on-venus-and-so.html

Vänligen, Claes

Upp