Vanvården av våra äldre

En svensk studie har visat att var tionde gång en äldre person tas in på sjukhus så beror det på biverkningar från läkemedel. Socialstyrelsen har funnit att mer än hälften av sjukhusintagningarna skulle kunna förebyggas. Jag tror det är toppen på ett isberg som består av ett snabbt växande problem med över- och felmedicinering i vården av oss äldre. Var tionde är sannolikt en skönmålning, eftersom sjukvården ogärna vill vis hur man förgiftar oss gamla med kemiska preparat i mängd.

Det finns två huvudorsaker till att medicinering av äldre blivit ett snabbt växande problem.

Den allt vanligare livstidsmedicineringen av multisjuklighet i främst metabola sjukdomar leder till en medicinering av äldre där läkarna och patienterna tappar kontrollen över preparatens biverkningar och interaktioner. Dagens kemiska vård botar inte längre sjukdomar utan behandlar mest symtom. Eftersom vi äldre också dras med ett tilltagande antal naturliga ålderskrämpor, är det därtill mycket svårt att skilja biverkningarna från dessa (egen erfarenhet). Jag har t.ex. mött äldre som av någon anledning satts på statinbehandling (vilket jag återkommer till) och som fått svåra biverkningar. När de påpekat detta för sin doktor har ofta svaret varit att det rört sig om en naturlig ålderskrämpa. Det finns även studier som visar att risken för svåra biverkningar av vissa preparat ökar när kroppen är äldre. Mediciner är i allmänhet utprovade på yngre människor.

Den andra huvudorsaken är om möjligt mer skrämmande och det är den övermedicinering av psykofarmaka, sömnmedel och andra mediciner som gör gamla människor mer lätthanterliga inom äldrevården. Studier visar att denna typ av behandling orsakar och påskyndar patienters sjuklighet i Alzheimer.

En brittisk studie har visat att uppåt hundratusen pensionärer på äldreboenden hölls kemiskt drogade, så att de blev som zombies och berövade sin värdighet, bara för att göra livet enklare för vårdpersonalen. På ett år i början av 2000-talet ökade användningen av psykofarmaka för patienter over 60 år med 70%, när samma typ av medicinering för resten av befolkningen bara steg med sex procent. Den brittiska studien pekar på att det är en femtedel av sjukhusintagningarna som bara bror på denna överförskrivning av psykofarmaka. Alltså en mycket högre siffra än den som rapporteras av svenska Socialstyrelsen.

Näst efter förskrivning av preparat för att göra gamlingar mer lätthanterliga, är den omfattande förskrivningen av kolesterolsänkande statiner till personer över 70 år den mest upprörande. Förskrivningen bygger på en metaanalys som med statistiskt trixande lyckats räkna fram resultat som står i strid med faktiska observationer. Vid publiceringen har man nogsamt utelämnat den obligatoriska uppgiften om författarnas bias visavi läkemedelsindustrin.

I motsats till vad som påstås i metaanalysen är det högst olämpligt att sänka kolesterolnivåerna hos äldre med insats av statiner. Dels ger statiner en rad svåra och allvarliga biverkningar speciellt hos äldre (egen erfarenhet) och dels lever äldre med höga kolesterolvärden längre än de med låga. Jag har en bekant kvinna väl över 90 som blev satt på statiner av sin doktor med svåra biverkningar. Hon är klar i knoppen, så hon satte på eget bevåg ut den farliga medicineringen. Man frågar sig hur det går för gamlingar som är i sämre skick – inte blir de friskare i alla fall.

Honolulu Hjärtstudien som publicerades i tidskriften Lancet år 2001 visade att patienter med lägst kolesterol hade högst dödlighet. Slutsatsen från studien blev att dessa data ifrågasätter den vetenskapliga evidensen för att sänka kolesterolet till låga koncentrationer hos äldre människor.

En forskare från Yale publicerade en studie år 1994 i JAMA där han tittade på förhöjda kolesterolnivåer för att se om de kunde knytas till allmän dödlighet i hjärtsjuklighet. Han rapporterade att förhöjt kolesterol inte är någon riskfaktor för hjärtdödlighet. Han skrev att studien inte stödjer hypotesen att hyperkolesterolemi eller lågt HDL-C är viktiga riskfaktorer för allmän dödlighet, hjärtkärldödlighet eller sjukhusvård för hjärtinfarkt eller kärlkramp i den studerade kohorten av personer äldre än 70 år.

En studie av Beatrice Golomb publicerad i Geriatric Times år 2004 visat att högre kolesterol hos äldre förbättrar överlevnaden. Hos patienter med en hög risk för hjärt-kärlsjuklighet, främst bland medelålders män visas minskad dödlighet vid statinbehandling (skandinavisk studie av simvastatin från 1994). Man kan dock inte se någon fördel av statinbehandling hos äldre med hög risk för hjärt-kärlsjuklighet (enl. Shepherd et al. År 1997). Denna slutsats gäller i synnerhet patienter äldre än 85 år, där fördelarna med statiner är ännu mindre medan riskerna är förstärkta (enl. Weverling-Rijnsburger et al., år 1997). Forskarnas slutsats är entydig att kolesterolsänkande preparat till äldre är en mycket dålig idé! Hos kvinnor även medelålders, är det alltid en dålig idé!

Den kampanj för det kolesterolsänkande industrifettet Becel som drivs av den s.k. 1,6-miljonersklubben och dess ägare Alexandra Charles är alltså en stor otjänst mot alla landets kvinnor och då speciellt de äldre.

En förklaring till observationerna att äldre med höga kolesterolvärden lever längre kan vara att de klarar de metabola sjukdomarna på äldre dagar bättre. Forskare vid Yale School of Medicine har visat att ett ämne som frisätt i kroppen under fasta och vid en strikt lågkolhydratkost (LCHF) – verkar kunna lugna farliga inflammationer som driver de metabola sjukdomarna.

Ann Fernholm skriver på sin blogg om denna studie: Normalt använder vår hjärna glukos som energikälla. Men när vi fastar eller äter extremt lite kolhydrater utvinner hjärnan istället energi från så kallade ketonkroppar och beta-hydroxybutyrate. Dessa börjar tillverkas i levern när kroppen slår om till fettförbränning. Vad Yaleforskarna har upptäckt är att beta-hydroxybutyrate verkar hämma effekten av ett molekylärt komplex, inflammasomen, som driver inflammationen i kroppen.

Detta visar att det är viktigt att ge kroppen tid att då och då bränna fett och då speciellt för äldre. De kostråd som vi har fått – att äta mycket kolhydrater var tredje timme – leder tvärt om till att fettförbränningen hela tiden stängs av och de inflammatoriska processerna i kroppen får ny näring.

 

Slutsatsen av denna redovisning är att den medicinska forskningen måste tillföras betydligt större oberoende ekonomiska resurser för studium av läkemedelsbiverkningar och interaktion mellan preparat hos äldre. Vi skall inte förvänta oss att Big Pharma ägnar något intresse åt detta, eftersom resultatet sannolikt blir att man bör vara betydligt restriktivare med kemiska preparat till äldre. Istället bör man söka mer naturliga sätt att hantera de äldres sjuklighet – som t.ex. en fetare och kolhydratfattigare kost. Alltså inga bullar och sockerkakor till kaffet på äldreboenden, men väl kokta ägg och lite färska bär med massor av vispgrädde men utan tillsatt socker.

 

Kategori: Hälsa
Taggar: Alzheimer Becel Big Pharma Fasta Hjärt-Lungfonden Kostforskning LCHF Lipitor
1 Lennart N.:

skriven

Tack Lars för att Du tar upp även detta viktiga ämne!

(F.d. "Statinknaprare")

3 Bengt-Ove Högström:

skriven

Tack för svaret Lars. Faktum kvarstår att oavsett politiker och läkemedelsindustrin så måste väl en läkare reflektera något över vad de gör. Det är ju de som skriver ut ordinationerna.

Bengt-Ove Högström

5 Lars Myrén:

skriven

Tack Lars, denna behandling med statiner av äldre är vansinne och dödlig. Pharma-industrins statistik är som du skriver "biased" av vetenskapare som verkar i egen sak, liksom många IPCC trogna klimatforskare som har betalda karriärer.
En nära god vän och arbetskamrat dog för ett år sedan efter fem år av lidande, en stark man som förlorade alla muskler, till slut lung- och hjärtfunktion. Han tog statiner endast 6 månader och slutade då han började ha svårt att gå, men för sent.
En fransk läkare Philippe Even, retired President L'institut Necker i Paris reagerade över allt fusk av Pharma för att bevisa statinernas goda verkan och har angripit fusket i sin bok "La Vérité sur le Cholesterol". Märk väl att han gjorde detta efter sin pensionering.
Läkare är väldigt rädda att bli anklagade om de inte följer praxis för medicineringar.

7 Anonym:

skriven

Ta inte statiner. Ät inga kolhydrater, ät mer fett än protein.

William Banting, som gav bantningen sitt namn under 1860-talet, hade dålig hörsel. Efter att ha bantat med lågkolhydratkost kom hörseln tillbaka. Problemet med kolhydrater är att de fina kärlen i kroppen drabbas av inflammationer.

Även hjärnan drabbas och demens uppkommer. Vanligtvis uppkommer diabetes och hjärt- och kärlsjukdomar.

9 Christer Nilsson:

skriven

Bra Lars. Jag äter Bestatin 40, två tabletter / dag. Det påstås sänka mitt blodtryck som annars lätt pinnar upp till 180 - 200 (någonting).
Jag skall prova att äta vitlök i stället. Hjälpte en bekant.
Är i Thailand, så det är ok och lukta vitlök.
:-))

11 ps:

skriven

Jag tror vi är många som vill kunna ta del av Lars Berns inlägg även fortsättningsvis och för detta är frågan om överlevnad av betydelse. Det är trots allt studier med högsta vetenskapliga design, RCT, som har visat signifikanta fördelar med statinbehandling, exempelvis HPS-studien (http://www.janusinfo.se/Templates/Core/pages/pdfprint.aspx?pdfid=8691).
Biverkningsrapporteringen ligger i verkligheten i nivå med placebo, ur aktuell FASS: ”I HPS som involverade 20 536 patienter behandlade med ZOCORD 40 mg/dag (n = 10 269) eller placebo (n = 10 267), var säkerhetsprofilen jämförbar mellan patienter behandlade med ZOCORD 40 mg och patienter behandlade med placebo över i genomsnitt 5 år av studien. Avbrytandefrekvensen på grund av biverkningar var jämförbar (4,8 % hos patienter behandlade med ZOCORD 40 mg jämfört med 5,1 % hos patienter behandlade med placebo).” och ” Som för andra HMG-CoA-reduktashämmare är risken för myopati/rabdomyolys dosrelaterad. I en databas med resultat från kliniska studier där 41 413 patienter som behandlats med ZOCORD ingår, hade 24 747 (cirka 60%) inkluderats i studier med en uppföljning i median i 4 år eller längre, var incidensen för myopati ungefär 0,03%, 0,08% respektive 0,61% vid doserna 20, 40 och 80 mg/dag. I dessa studier följdes patienterna noga och vissa interagerande läkemedel hade exkluderats.”

Sedan länge diskuteras pleiotropa effekter, att det inte bara är kolesterolsänkningen utan kanske även exv.inflammationsdämpande effekter som är av betydelse för läkemedlets mekanismer, men är inte slutresultatet det viktiga? Det vill säga att hårda effektmått som morbiditet och mortalitet reduceras. Detta är särskilt fallet för patienter med hög risk för kardiovaskulär sjuklighet, alla seriösa statinstudier pekar i denna riktning. Är det inte värt insatsen att svälja en (nu mycket billig) tablett per dag för att kanske skicka infarkten in i framtiden? Vem som har denna nytta går i praktiken inte att svara på och man kan inte på individnivå mäta något som inte händer, men vid statistiska jämförelser mellan grupper som får statin och de som inte får statin noteras signifikanta skillnader.

Lars Berns personliga erfarenheter av statiner bör han diskutera med sin doktor men är inte vetenskapligt representativt eller förenligt med evidens och argumenterandet kan bidra till att människor slutar att ta sina mediciner och i värsta fall drabbas av kärlkatastrofer. Varför vill Lars Bern när det gäller medicin inte längre framhålla vetenskapen?

Därmed inte sagt att vi vet allt, eller ens det mesta, verkligen inte. Polyfarmaci och för höga doser är förvisso ett problem, särskilt hos de äldsta och skröpligaste. Industrifettet Becel har ingenting med statiner att göra, marknadsföringen är skamlig, det existerar ingen publicerad relevant studie som visar att Becel minskar någon hjärtkärlsjukdom. Margarin överhuvudtaget jämfört med smör är något av det mest kemiskt genommanipulerade och onaturliga som finns. Och vispgrädde, för att sänka fetthalten från 40 % till 36 % och ändå hålla det hela piskningsbart tillsätter man karragenan (E407), där nedbrytningsprodukter i djurförsök ser ut att vara cancerframkallande. Man tror att det är ofarligt för människor men varför inte tillämpa försiktighetsprincipen? Vill man tillföra mindre energi är det ju bara att ta en klick mindre av den mer genuina varan. Och att vi sätter i oss för mycket kolhydrat borde inte längre vara kontroversiellt, eller har dropparna som urholkar stenen inte kommit längre?

Angående Big Pharma kan det vara värt att notera att man tjänar knappt längre några pengar på statiner i och med generikaanvändandet, MSD har i verkligheten slutat sälja Zocord.
Läkemedelsindustrierna siktar på andra jaktmarker, man hoppar nu gärna över läkarna på fältet, medicinskt okunniga och okritiska regionledningar som kan drivas till att premiera viss förskrivning via vårdprogram och liknande kan vara lämpliga byten och med ökande ”patientmakt” finansierar man gärna patientföreningar, patienttidningar, patientdeltagande på kongresser etc. där man kan in

Svar: Peter, det kan mycket väl vara som du skriver. Jag är dock inte ensam om att uppleva svåra biverkningar av statiner i min omgivning. Snarare regel än undantag. Den äldre kvinna jag nämnde blev direkt sjuk av preparatet. Den lilla effekt på överlevnad som jag även pekade på (medelålders män) kan av allt att döma bero på statinernas antiinflammatoriska effekt. Samma effekt kan billigare och mer riskfritt uppnås med ett mer harmlös antiinflammatoriskt preparat som t.ex. acetylsalicylsyra eller rent av lite mer motion. Det som talar för att statiner är helt meningslösa hos kvinnor och män 55+ är att för dessa grupper verkar förhöjda kolesterolvärden snarast vara gynnsamt.
Lars Bern

13 Lars Bern:

skriven

Boken ”LA VÉRITÉ SUR LE CHOLESTÉROL” (Sanningen om kolesterolet) av den franske medicin professorn Philippe EVEN. Ger en mycket mer pessimistisk bild av statinernas negativa biverkningar än signaturen ps:
Ni kan läsa om hans bok här: http://annikadahlqvist.com/2013/03/09/en-korrupt-medicinsk-varld/

2 Bengt-Ove Högström

skriven

Det ligger mycket i detta som bör beaktas.
Om läkare till en och samma patient skriver ut 20 olika medesiner för samma sjukdom är något fel och felet ligger hos läkaren som inte reflekterar över sina ordinationer. På något sätt verkar det som om läkarförbundet fått för stor makt då det inte längre är tillåtet att publicera hur många patienter en och samma läkare behandlar varje dag.

Bengt-Ove Högström

Svar: Jag har pratat med både läkare och forskare om detta. Huvudorsaken är att man saknar en enhetlig databas där interaktionen mellan olika preparat kan samlas. Ansvaret är primärt politiskt, men även läkemedelsindustrin har ett stort ansvar.
Lars Bern

4 tipp

skriven

Vårdförbundet skrev 2011 att 3000 dör varje år av vårdskador, och 100 000 får skador i vården https://www.vardforbundet.se/Agenda/Pressrum/Pressmeddelanden/3000-dor-varje-ar-av-vardskador/
Jag var ytligt bekant med Gulli Johansson som drogades ner i 11 år och låg i koma. En dag beslöt man ta bort hennes mediciner så att hon skulle få gå bort. Då skrämde hon nästan slag på vårdpersonalen - sas det - när hon satte sig upp i sängen och beställde choklad till frukost. Efter det levde hon ytterligare nära tio år.
Allt detta kostar pengar - även om Gulli fick en struntsumma i skadestånd.
Men det är ju tur att Läkemedelsverket vet vilka medel som är bra och Livsmedelsverket vet vad vi ska äta. Så länge dessa består lär vi inte kunna jobba tills 75.

6 Björn i Bromma

skriven

Min farfar var alltid noga med att rädda svålen från julskinkan varje jul. Denna smörfräste han och skar i bitar för att ha som pålägg på smörgås. Vidare så rökte han två paket Ritz utan filter varje dag samt tog 1-2 whiskey varje kväll.
Han avled 87 år gammal pga sviterna efter en elakartad influensa, typ Hongkong...

8 Susanne Eriksson

skriven

Mycket intressant artikel.

Har tidigare arbetat inom vården och kan bekräfta den enorma förskrivning av läkemedel som sker. Det är skrämmande!

10 Eje Collinder

skriven

Tack Lars! För detta superba inlägg, som berör hela vår sjukvård och speciellt vårt förtroende inför läkarna. Nu har jag börjat läsa Ann Fernholms senate bok: Det sötaste vi har. Fernholm är en jätteduktig och övertygande författare.

12 ps

skriven

(avslutade föregående inlägg:)

... där man kan informera om sina produkter. Men hur många patienter har verkligen kunskapen att kunna tolka den till vetenskap förklädda marknadsföring man utsätts för?Svar: Mycket berättigad fråga.
Lars Bern

14 lennart bengtsson

skriven

Mitt intryck efter många års utlandsboende är att man i Sverige liksom i en del andra länder reducerar matkostnader i jämförelse med resor, kläder och prylar i största allmänhet med konsekvensen att man äter "billig" kolhydratrik mat för att få pengar över till annat. Den kolhydratrika kosten har därtill som Lars visat i flera inlägg "rekommenderats" av myndigheterna.
I Frankrike och Italien t ex är god och hälsosam mat något som har högsta prioritet. Vid ett franskt universitet kan man få en utmärkt 3-rätters lunch + en liten ostbricka om man vill medan den anglosaxiska världen ( dit vi numera hör) ofta nöjer sig med snack food eller smörgåsar.

Vad jag förstår är inte minst maten åt de äldre under all kritik; fantasilös, kolhydratrik och näringsfattig. I storstäderna finns det ju numera ett fantastiskt utbud av högkvalitativ mat eller lättlagade råvaror. Problemet är mycket att bryta invanda mönster. Jag har själv prövat på flera av de spännande recept som Ann Fernholm rekommenderar - inte minst de goda mandelvåfflorna. viktigt är att bryta invanda mönster och pröva på nytt, samt använda sitt eget sunda förnuft att äta det som man mår bra av och gillar. Fördelen med högfärdig kost är att man blir ordentligt mätt och slipper småäta.