Fifflandet med temperaturdata är en vetenskapsskandal

 

När framtida generationer en gång skriver historien över skrämselkampanjen om global uppvärmning under de senaste decennierna, kommer ingenting att sticka ut mer än det sätt, på vilket officiella temperaturdata systematiskt justerats, för att visa att jorden värmts mycket mer än den faktiskt har gjort. Det är dessa justeringar som allt larmande vilar på.

Nyligen publicerades officiella temperaturkurvor för tre väderstationer i Paraguay och jämfördes med de temperaturer som ursprungligen hade observerats. I samtliga fall hade den faktiska utvecklingen för 60 års temperaturdata dramatiskt omkastas, så att en observerad kylande trend justerats till en som visade en markant uppvärmning. Detta var bara det senaste av otaliga exempel på en länge etablerad praxis bland klimatexperter runt om i världen – en praxis som reser allt större frågetecken rörande hela den officiella temperaturdatabas som klimatlarmen runt om i världen vilar på.

Överallt finner man samma misstänkt enkelriktade justeringar benämnda homogeniseringar. Det märkligaste är att historiska temperaturer för varje justering som görs räknas ner, när den ökande urbaniseringen snarast borde leda till motsatsen. En stor del av den uppmätta uppvärmningen på senare år kan ju hänföras till ökande bebyggelse runt mätpunkterna och borde därför motivera en korrigering neråt av dagens temperaturer snarare än av gårdagens.

De första homogeniseringarna gjordes av den amerikanska regeringen i Global Historical Climate Network (GHCN). De har sedan förstärkts av två av de viktigaste officiella temperaturregistren (GISS) och (NCDC). Båda använder också de förmenta uppvärmningstrenderna för att med hjälp av datormodeller uppskatta temperaturer över vidsträckta områden på jorden, där inga mätningar görs. Forskare och politiker är alltså i mycket stor utsträckning beroende av modellerade temperaturer för sin tro på den alarmerande globala uppvärmningen.

Tittar man på väderstationer över stora delar av Arktis, mellan Kanada och hjärtat av Sibirien så finner man i nästan samtliga fall att samma enkelriktade justeringar har gjorts. På så sätt menar man sig kunna visa en uppvärmning på upp till 1 oC eller mer, vilket är högre än de få temperaturer som faktiskt uppmätts. Detta har bl.a. överraskat Traust Jonsson, som länge var ansvarig för klimatforskningen på Island. Han förvånas över att se, hur homogeniseringen av en period av extrem kyla runt 1970 fått denna period att försvinna i den justerade databasen. Kylan under perioden ödelade nästan Islands ekonomi.

Ett av de första exemplen på denna typ av justeringar avslöjades redan 2007 av statistikern Steve McIntyre. Han hade upptäckt en artikel publicerad 1987 av forskaren och den fanatiska klimataktivisten James Hansen som under många år drev GISS. Hansens ursprungliga graf visade temperaturer i Arktis som var mycket högre runt 1940 än någon gång sedan dess. Senare homogeniseringar som han och GISS gjort ändrade Arktis historia och trollade bort fyrtiotalets värmeperiod. Arktiska temperaturer från den tiden har sänkts så mycket att de nu i överskuggas av de senaste 20 åren i de officiella temperaturangivelserna. Den här verksamheten hittar senast sin like i Stalin-Sovjets historieförfalskningar.

Arktis är speciellt intressant eftersom den förment försvinnande polarisen och isbjörnarna har varit ett huvudargument för dem som försöker övertyga oss om att vi hotas av skenande uppvärmning. Vi vet nu att kampanjen om de hotade isbjörnarna byggde på en ren bluff, och den verkliga orsaken bakom förändringarna i Arktis havsis beror på påverkan av att varmare vatten förs in av cykliska förändringar i Atlantströmmar. En sådan förändring inträffade för 75 år sedan, när den arktiska isen drog sig tillbaka ännu längre än vad den har gjort nyligen. Dessa fluktuationer i havsisen orsakas i ringa utsträckning av stigande globala temperaturen.

En betydligt allvarligare fråga är hur den massiva manipulationen av officiella temperaturdata – av skäl som GHCN och GISS har aldrig förklarat vetenskapligt – har kunnat ske och hur den tillåtits ligga till grund för den kostsammaste skrämselkampanjen i världshistorien.

Är då klimatalarmismen en stor komplott iscensatt av onda krafter?

Inom alla naturvetenskaper är en av de starkaste drivkrafterna den tävlan som alltid finns mellan forskarna, att vara den eller de som gör den stora upptäckten. Alla naturvetare drömmer om sin relativitetsteori för att nå ära och berömmelse och bli en Einstein inom sitt fack. För den unga meteorologiska vetenskapen är det givetvis likadant.

Meteorologin som vetenskap kom i princip till under Andra Världskriget för att vara ett stöd när millitära operationer planerades. Vetenskapen var till en början ett simpelt insamlande av observationer uppströms, för att baserat på dessa kunna göra en kvalificerad gissning, om vilket väder som man kunde vänta sig de närmaste dygnen. Det stora genombrottet för väderforskningen kom på sextiotalet, när man började få tillgång till datorer där forskare kunde programmera matematiska modeller av det kaotiska vädersystemet. Det krävde mycket stor datorkapacitet för att vara meningsfullt. Datorer kostade stora pengar, varför frikostiga forskningsanslag blev en nödvändighet för dem som ville bli framstående inom meteorologin.

Debatten om kärnkraften under 80-talet kom att handla om vilket som var mest riskabelt, kraft från fossila bränslen eller från kärnklyvning. Från kärnkraftlägret med Margaret Thatcher i spetsen (hon kom senare att ångra detta) valde man att lyfta fram risken med utsläpp av växthusgasen koldioxid från fossilförbränningen. Politiker som argumenterade för kärnkraft började skrämma med klimatförändringar som skulle orsakas av den fossila energin. År 1990 instiftade Thatcher Met Office Hadley Centre for Climate Prediction and Research, med det illa dolda uppdraget att underbygga skrämselpropagandan.  

Det nyvaknade politiska intresset för klimatförändringar, orsakade av mänskliga aktiviteter, spred sig snabbt. Romklubben valde klimatet som avstamp för sin planerade globala revolution. Vid FN:s stora miljökonferens i Rio år 1992 gjordes klimatet till en ny huvudfråga för organisationen. Den omfattande och ständigt växande FN-byråkratin som oroade sig över en krympande roll när det kalla kriget upphört, såg i miljö- och klimatfrågan en ny stor överstatlig roll. Klimatfrågan skulle göras till de välavlönade FN-diplomaternas nya guldkalv.

Utvecklingen uppmärksammades av meteorologerna som såg sin chans att väsentligt öka sina ekonomiska resurser och statusen för sitt forskningsområde. Med svällande anslag kunde man programmera avancerade modeller inte bara för väderprognoser, utan även för den långsiktiga klimatutvecklingen. Man skaffade sig världens största datorer och började köra sina modeller. Det var ju uppenbart att både FN och många politiker behövde skrämmande klimatprognoser för att driva sina agendor, så modellprogrammerarna såg till att leverera. Ju mer skrämmande modellberäkningarna var ju mer uppmärksamhet och forskningsanslag fick man av samhället. Forskare som ägnade sig åt naturliga faktorer som i alla tider styrt jordens klimat, fick se sig tystade och svältfödda på anslag.

Alla vi som arbetat med avancerade matematiska modeller vet att de inte fungerar som prognosinstrument, de levererar det resultat man programmerar dem att leverera. Som långsiktiga prognosinstrument är de värdelösa, det går inte ens att skriva en matematisk modell för hur något så simpelt som en dubbel pendel skall svänga i framtiden. Modellerna är bara användbara för beräkningar i närtid, om de är korrekt programmerade.

Problemet för alla som ville utnyttja klimatfrågan, var att ett måttligt varmare klimat p.g.a. en stigande koldioxidhalt knappast var särskilt skrämmande. Mer koldioxid skulle ju därutöver gynna all växtlighet. För det stora flertalet människor var detta något önskvärt. Det hade givetvis varit betydligt enklare om vetenskapen pekat på att högre halt koldioxid skulle kyla ner klimatet. För att göra koldioxidutsläppen skrämmande var det alltså nödvändigt att måla upp en bild av katastrofal global uppvärmning. Det var även viktigt att visa på en betydande uppvärmning under det gångna århundradet, därav alla justeringar (homogenisering) av gamla temperaturserier.

De datormodeller som FN:s klimatkommitté valde att bygga sina larm på förutskickade en global uppvärmning på åtskilliga grader under detta århundrade. Klimatalarmismen fick dock problem direkt, genom att det innevarande århundradet börjat med en konstant temperatur trots fortsatt stigande koldioxidhalt. I stort sett samtliga klimatmodeller visade sig inte stämma med faktiska observationer. Nu hade man därtill uttömt möjligheten att räkna om historiska temperaturer, då det skulle ta bort intrycket av nittonhundratalets stigande temperaturer.

På det här sättet har klimatalarmismen hamnat i en återvändgränd och tvingas nu skylla alla möjliga typer av väderhändelser på stigande halt av växthusgaser. Tidigare förnumstiga påståenden om framtida snöfria vintrar har förbytts i, att extrem kyla och massor av snö på nordkalotten på senare år även skulle vara ett tecken på global uppvärmning. Desperationen i det läger som vant sig att leva på klimatlarmen är total, vilket jag skrev om igår.

Svaret på frågan är att det inte rör sig om en organiserad komplott utan snarast om mänsklig svaghet i kombination med sedvanlig politisk manipulation av opinionen som råkat bli extremt framgångsrik. Jag tror faktiskt Margaret Thatcher vrider sig i sin grav när hon ser vad hon varit med om att ställa till med.

Läs gärna:  

http://www.telegraph.co.uk/news/earth/environment/globalwarming/11395516/The-fiddling-with-temperature-data-is-the-biggest-science-scandal-ever.html

 

http://www.amazon.com/Nutrition-Physical-Degeneration-Weston-Price/dp/091676420

 

Hållbar utveckling | FN, James Hansen, Klimatpolitik, Thatcher, fossil, växthuseffekt | |
#1 - - clas Persson:

Som amatör är det väldigt svårt att ta ställning till alla de frågor vi konfronteras med snart sagt dagligen. Man kan inte annat än förundras över Lars Berns påståenden och dragna slutsatser. Det är ju en enorm anklagelse att hela denna växthusdebatt skulle vara baserad på rena falsarier. Ja, vad ska man tro. Vad jag minns från tiden när detta med uppvärmning aktualiserades är att min omedelbara reaktion var att, det har ju varit varmare förr, det var ju därför människor bosatte sig på Grönland och bedrev någon form av jordbruk med djurhållning. Det var på 1200-talet det blev för kallt och man övergav sina boplatser. Det finns som sagt massor med underlag som visar att temperaturen varierat genom tiderna. Men jag har fortfarande inte kunskap att göra en utvärdering av etablissemangets som de säger "faktaunderlag". Jag hänger i viss mån med i Lars resonemang och tycker att det verkar trovärdigt.

Jag har bestämt mig för att tro på Lars Bern. Vad som stärker mig i mitt beslut är mitt snart obefintliga förtroende för de som anser och ansett sig utvalda att styra över andra.

Jag tar två exempel på nationell nivå. 1: Jag anser mig efter ca 50 år i branschen ha haft i det närmaste full kontroll på det mesta som har med bostadsproduktion att göra, finansiering, produktion och förvaltning. Det finns en över allt rådande förklaring till att vi har en havererad bostadsmarknad i landet, förklaringen stavas riksdagen. Det föreligger något fullständigt världsfrånvänt skimmer över hela den församlingen. För att misslyckas så kapitalt i den frågan så måste något grundläggande fel föreligga. En förklaring kan ju vara inkompetens, total okunskap, något som tycks vara en merit i dessa sammanhang, ett klart bevis är nu den senaste bostadsministern, islamisten Kaplan. Men Kaplan är inte den ende, det har sett likadant ut de senaste 20 åren.
2. Som det andra förtroenderaserande område hänför jag den totalt havererade integrationspolitiken. Hur kan det bara var möjligt för en riksdag att med öppna ögon bygga upp ett nytt segregerat samhälle med alla de otroligt negativa konsekvenser vi nu ser. Jag avstår här att räkna upp alla negativa konsekvenser, vilka jag är övertygad om att läsarna av denna blogg själva är kapabla att se.

Ja vi vet alla att det är mycket som hänger i luften nu och det är inte i riksdagen eller i FN de sitter som kommer att lösa framtida problem. Tyvärr är det för mycket som gått fel.
Jag väljer därför att tro på alternativa vägar.
Kanske vi måste försöka hitta sätt att på demokratisk väg få in annat folk i riksdagen och andra internationella organisationer.


Svar: Allt talar för att vi har en växthuseffekt som Lennart Bengsson beskrivit, men att effekten av den stigande koldioxidhalten skulle leda till annat än en högst måttlig uppvärmning är ytterst tveksamt. Effekten avtar logaritmiskt och koldioxiden har i stort sätt utövat den effekt den kan och det är därtill överlagrat på en lång rad komplexa naturliga faktorer som i årmiljarder styrt jordens klimat. Så klimatdebatten handlar inte om klimatet utan om den ständiga politiska kampen om makt och pengar.
Lars Bern

#2 - - Lasse:

Just behovet av att fiffla med data skrämmer lite.
Kunskapen och intresset för klimatet har ökat i takt med att kraven från alarmen påverkar vår vardag. Eventuell påverkan från fossil förbränning sammanfaller med en säkerställd dubbling av jordens befolkning och en halvering av fattigdomen. Det krävs stor säkerhet för att med tvång bryta den utvecklingen!
Därtill är fokuseringen på CO2 till nackdel för andra utsläpp som aerosoler.
Renare luft sen 1985 på norra halvklotet har ökat antal soltimmar med 10-15%!

#3 - - Claes H:

James Delingpole skriver i 'Breitbart London': "‘Breathtaking’ adjustments to Arctic temperature record. Is there any ‘global warming’ we can trust?"
- Måste ut; hinner inte reflektera över texten; men det kan väl ni göra?
http://www.breitbart.com/london/2015/02/07/breathtaking-adjustments-to-arctic-temperature-record-is-there-any-global-warming-we-can-trust/

#4 - - Claes Johnson:

Lars: Varför skulle man fiffla med temperaturdata om som Du säger "vi har en växthuseffekt som LennartB beskriver"? Om denna effekt vore verklig så skulle ju temperaturen följa koldioxidhalten och inget fiffel skulle då behövas. Behovet av fiffel med temperaturen visar väl att "växthuseffekten" också är fiffel. Det ena fifflet kräver det andra fifflet, eller hur Lars? Utan fiffel på ett ställe så krävs ju inget fiffel på ett annat ställe heller. Men den ena lögnen kräver den andra, eller hur?

Vidare svarar Du inte på mina frågor i angränsande post, dvs om Du anser att historiska data för perioderna 0-2000 och 1860-2015 visar att global temperatur följer koldioxidhalt? Eftersom Du ställer frågor till mig som jag besvarar, så tycker jag att Du kan besvara frågor som jag ställer till Dig, inte minst eftersom Du driver en blogg med budskap, och inte som LennartB bara tiga när det passar. Eller? Jag frågade också varför Du så blint litar på LennartB och därmed avstår från att tänka själv?

Vänligen, Claes

Svar: Jag har inte skrivit att vi inte har ngn växthuseffekt från gaserna i atmosfären. Däremot har alarmister gjort sitt yttersta för att överdriva denna och för att slippa hantera alla övriga faktorer som i alla tider påverkat jordens temperatur.
Lars Bern

#5 - - Claes Johnson :

Lars#3: Du slingrar Dig Lars, och svarar fortfarande inte på mina frågor, precis som LennartB. Det finns ingen som inte inser att det finns en "växthuseffekt" av vattenånga i atmosfären. Det vi talar om är effekten av lite mer eller mindre koldioxid. Om Du inte vill skilja på vattenånga och koldioxid, så blir ju en diskussion om koldioxidens effekt meningslös. Det håller Du väl ändå med om? Till mina frågor: Vilket samband mellan temperatur och koldioxid ser Du i de historiska data jag angav? Du kan väl ändå titta på dessa figurer och säga vad Du ser?

Vi är ense om att koldioxidalarmismen är överdriven. Men Du gör allt Du kan för att framföra tesen att de finns en "växthuseffekt" av både vattenånga och koldioxid, som är stor och därmed potentiellt farlig, samt att det även finns en växthuseffekt av enbart koldioxid, som också skulle kunna vara farlig, eftersom tillsammans med vattenånga effekten ändå är så stor som den är, men kanske ändå inte är så farlig när allt kommer omkring. Ditt resonemang passar väl koldioxidalarmister som fritt blandar ihop effekt av vattenånga och koldioxid. Varför måste Du låsa Dig i ett för vår gemensamma sak så onödigt dumt argument? Sanningen är ju att sambandet mellan temperatur och koldioxid inte är klarlagt alls, och att inga historiska data finns som visar att koldioxid driver temperaturen, eller har Du hittat några sådana? Och inte förlitar Du Dig väl på enkla matematiska modeller för att förutsäga effekter på komplexa system av små variationer? Som att effekten av fördubbling av CO2 är 1 C enligt Stefan-Bolzmanns lilla enkla algebraiska formel med påhittad forcing om 4W/m2. Att inte göra så är väl ett av Dina favoritteman? Eller har jag missförstått Dig?

Hoppas nu Du vill svara på mina frågor och att ett steg framåt kan tas för att bemöta koldioxidalarmismen, på Anthropocene.

Vänligen, Claes


#6 - - Björn i Bromma:

Fiffel, båg och förfalskningar genomdrivet av styrande har det alltid funnits i historien och har alltid avslöjats, ändå fortsätter man otroligt nog.
Den stora skillnaden är att idag finns knappt några marginaler kvar för detta.
Läs gärna mer i boken "På lögnens väg" av Ingemar Carlsson.

#7 - - Erik Lindgren:

För min del så har Christopher Booker väldigt låg trovärdighet eftersom han anser att evolutionsläran är felaktig och att intelligent design är korrekt.
Undrar om Lars Bern inte heller tror på evolutionsläran?

Svar: Guilt by association!
Lars Bern

#8 - - anders:

https://www.youtube.com/watch?v=ppQl6KYyMqA
Lord Monckton on Climate Change

#9 - - Per Eriksson:

Vid sidan av tidigare vansinnesideologier som Nazims, Kommunism och senare Islamism så finns det ett nytt hot mot mänskligheten och det är miljöfanatismen som redan har infiltrerat alla etablerade politiska partier.
Detta är en ideologi som påminner om en primitiv religion, huvudvapnet är alarmismen med ständiga förutsägelser om människans undergång om vi inte ger upp marknadsekonomi, yttrandefrihet och tryckfrihet.
De som vågar gå emot den nya läran förföljs, stigmatiseras, exkommuniseras och blir persona non grata - ännu har inte straffläger inrättats för de otroende men Nazismens kristallnatt har permanentats så till vida att den som offentliggör sin opposition mot den nya klimatläran riskerar att bli mordhotad, förlora sitt arbete, sin karriär eller bli utsatt för kommersiell bojkott, vilket också är skälet till att medelåldern är hög hos de som fortfarande vågar ifrågasätta och utmana den nya statsreligionen.

#10 - - Urban Sandberg:

Steven Goddard med mer om tmperaturfusk. Värt att läsa!
https://stevengoddard.wordpress.com/data-tampering-at-ushcngiss/

#11 - - Sara Larsson:

Off topic:

Vad håller på att hända i Sverige?

Så här skriver en företagare
"Jag är företagare i Sverige, i transportbranschen . När jag började hade jag en dröm om att driva bolag och förhoppningsvis fortsätta med den tillvaron tills det var dags för pension eller någon annan att ta över. Jag försökte ta intryck av de klassiska industrialisterna i Sverige. Skapa en arbetsplats som var lite bättre som bjöd lite bättre villkor och därmed hade en mer lojal kår av anställda. I dagsläget sopas jag av banan av utländsk prisdumpning och invandrare med lönebidrag. Jag har tröttnat, orkar inte kämpa längre, det är ändå en strid jag inte kan vinna i sista ändan. Jag har betalat 3-400 000 i månaden i skatt och vad får jag tillbaka för det? Bidrag till konkurrenterna? Jag har haft möjligheten att köpa in mig och eventuellt ta över ett annat företag i en annan bransch, men jag orkar inte. Orkar inte försöka kämpa för en plats i ett samhälle som avvecklar sig självt."

-Varför begår Sverige självmord?

Svar: Så är det tyvärr alltid när politiker tror att de kan forma ett samhälle efter sin politiska ideologi.
Lars Bern

#12 - - Tom Dahl:

11 Sara Larsson:
Ja det är skrämmande och tragiskt. Jag känner till flera företagare som berättar liknande historier. Uppgivenheten börjar bli påtaglig hos många nu.

Själv håller jag på att planera för en utlandsflytt och försälja allt jag äger innan samhällsfunktionerna brakar samman. Det känns inte motiverande för en laglydig hårt arbetande och ostraffad skattebetalare att slava vidare i det här landet som nu fylls upp med en ny befolkning.

#13 - - Lars Bern:

Claes Johnson,
Alla som läser kommentarer på den här bloggen vet nu att du inte gillar Lennart Bengtsson och det faktum att jag har större förtroende för honom som vetenskapsman än jag har för det du skrivit här.
Jag kommer inte längre att släppa fram kommentarer från dig som, när de hela tiden upprepas, måste betraktas som trakasserier mot Bengtsson.
Jag har uppmanat dig att publicera dina revolutionerande nya rön om koldioxidens ickeroll som växthusgas i någon vetenskaplig tidskrift och få dem vederbörligen granskade i ett vetenskapligt sammanhang. Kommentarsfältet här är absolut inte rätt forum för en sådan granskning.
MVH/Lars

#14 - - Alienna:

Lars B.

Synd att Du ändrat Dig, och nu inför censur av viktiga sakfrågor.
Tro kommer aldrig att kunna ersätta fakta.Svar: Vad grundar du detta påstående på? Att jag inte tillåter att någon blir dagligen trackad av någon som fått stort utrymme att yttra sig har inget med censur att göra.
Lars Bern

#15 - - Erik:

The whole aim of practical politics is to keep the populace alarmed (and hence clamorous to be led to safety) by menacing it with an endless series of hobgoblins, all of them imaginary.

Mencken

Svar: Ja som Stålmannens fiende Lex Luthor sa: Ju mer rädsla du skapar ju högre blir vinsten.
Lars Bern

#16 - - Claes Johnson:

Lars#13: Det är inte alls så att jag inte gillar LennartB eller LarsB. Tvärtom, jag har höga tankar om Er båda. Det finns en sak som motiverar mina frågor till LennartB, nämligen att LennartB författat KVAs klimatuttalande, vilket utgör grunden för nuvarande svenska klimatpolitik. Uttalandet bygger på en grundtes som säger att uppmätt uppvärmning under 1900talet beror på mänskliga utsläpp av koldioxid. Mina frågor till LennartB rör denna grundtes. That's all. Jag tycker jag kan begära svar utan att själv bli trakasserad genom att åläggas munkavle. Det tycker nog även Du.

Vänligen Claes

Svar: Du har knappast ålagts munkavle med tanke på att du är den kommentator som fått störst utrymme här de senaste månaderna. Vad beträffar det intryck man får av din inställning till Lennart Bengtsson får läsarna själva bedöma. Vad jag kunnat förstå så kommer KVA att se över sitt yttrande och den som nu ansvarar för det är inte Lennart Bengtsson utan Henning Rodhe vad jag kan förstå.
Lars Bern

#17 - - Claes Johnson:

Min tidigare erfarenhet av munkavle eller censur finns bl a här:

http://www.dn.se/nyheter/vetenskap/vaxthuseffekten-en-myt-enligt-kursbok-pa-kth/

Som Du ser Lars så är frågeställningen densamma. Läs och begrunda.

Vänligen, Claes

Svar: Det var väl den bok du själv skrivit, eller hur?
Lars Bern

#18 - - Claes Johnson:

Lars#16: Med Hening Rohde kommer det att bli än mer koldioxidalarmism från KVA, se:
http://www.slideshare.net/mobile/SGU_Sverige/klimatndring-fakta-och-bedmningar-henning-rohde-meteorologiska-institutionen-stockholms-universitet

Hur skall Du bemöta detta Lars? Eller anser Du att det Rohde framför är riktigt? Kommer det att leda svensk klimatpolitik i rätt riktning?

Claes

Svar: Vi får se vad han skriver innan det är dags att ha ngn åsikt i frågan.
Lars Bern

#19 - - Alienna:

Lars B.
Ifrågasättande av påståenden som någon gör, är INTE trakasseri!
Jag förstår inte hur Du kan tycka det...?

En annan sak jag tyckt mig märka är att när någon ifrågasätter LB för något uttalande, så hoppar du ibland in och svarar något.
Det åligger inte Dig att besvara sådana frågor, bara för att det är Din blogg, om det nu är så att Du skulle tro det.
Var och en ansvarar för sina egna påståenden. Även om LB vägrar svara ang. något han skrivit - så skall Du absolut inte känna Dig tvungen att svara 'i hans ställe'.

Vad gäller 'censuren', så syftar jag på din åtgärd mot saklig kritik från CJ.
- "Jaha! Nu har även Bern blivit PK", tänkte jag. :)

#20 - - tommy:

jorden smälter :(

#21 - - Svante1:

Off topic : Nu är ytterligare en svensk företagsklenod, Axis, på väg att försvinna till utlandet...

#22 - - Солжени́цын:

Det vi såg med klimathysterin var en koordinerad händelse. Det skedde politiskt, i media och i forskarvärlden över hela världen samtidigt. Det är viktigt att fundera på om något sådant kan ske om det inte från början är bestämt och planerat?

Allt tyder på att en liten maktfullkomlig självutnämnd elit har ett egenintresse av att skrämmas så att folket ska vilja ha överstatlighet.

Skälet är att det är omöjligt för ett fåtal att kontrollera många men enkelt om man koncentrerar makten. Det var också därför George Bush jr ansåg det vara en dålig idé att Sovjetunionen upplöstes. Mardrömmen är många självständiga stater som sluter individuella avtal. Då tappar de all kontroll.

En mycket oroande utveckling vi ser idag. Ska vi kunna vända detta måste vi göra oss av med det inflytande som denna lilla självutnämnda elit har och eftersträvar. Ett utmärkt sätt är att arbeta för decentralisering av makten och småskalighet i allt.

Svar: Maktmänniskor har i alla tider vetat att det inte går att härska över trygga oberoende människor, men väl över ofria och rädda människor.
Lars Bern

#23 - - Claes Johnson :

Lars#17: jag förstår inte Din fråga. Naturligtvis var det jag som skrivit den bok som censurerades och tystades av KTH, på samma sätt som mina frågor till Dig och LennartB tystas på Anthropocene. Men jag tystas inte så lätt sålänge webben finns och jag kan stå upp.

Svar: Du förstår inte vad jag säger. Kommentarsfältet på bloggar som den här är fel forum att försvara vetenskapliga hypoteser, det gör man genom de fora som vetenskapssamhället tillhandahåller. Det är därför jag uppmanar dig att publicera dina rön och försvara dem i vederbörlig ordning. Kanske har du gjort ett genombrott inom det här forskningsområdet och då skall jag gärna ta det till mig.Min enda rimliga hållning när det gäller klimatvetenskapen som inte är mitt vetenskapsområde är att läsa vad forskare på området publicerat för att skaffa mig en överblick för att sedan bestämma mig för vem jag uppfattar som mest trovärdig. I mitt fall har valet fallit på Lennart Bengtsson. Det innebär inte att jag okritiskt sväljer allt som kommer från klimatforskare, jag har på bloggen framfört allvarlig kritik mot modellberäknade temperaturserier och jag tror inte att man kan beräkna klimatet om hundra år med modeller. Matematisk modellering råkar vara ett område som jag tror mig behärska.
Lars Bern

#24 - - Claes Johnson :

Lars#23: Det var väldigt så svårt vi har att kommunicera. Vad jag gjort som kommentator är att ställa några viktiga frågor till LennartB angående den vetenskapliga grunden för påståendet att den uppmätta uppvärmningen under 1900talet beror på mänskliga utsläpp av koldioxid, vilket LennartB framfört gång på gång och som ligger till grund för den svenska klimatpolitiken med målet av noll utsläpp 2050. Jag har inte fått något svar och det tycker jag inte är det rätta när det gäller, som Du själv säger, Sveriges främste klimatforskare med stort ansvar. Tycker Du att det är ok att LennartB inte vill svara?

Jag har däremot inte propagerat för några egna teorier på Din blogg. Jag har ställt några viktiga frågor men inte fått något svar av LennartB och ej heller av Dig som hans talman. Hoppas nu att vi två åtminstone kan vara överens om denna historieskrivning, som kanske kan ge perspektiv på varför Du sett Dig föranlåten att censurera mina kommentarer. OK?
Fortfarande Vänligen, Claes

#25 - - Claes Johnson :

Lars#23: Det var väldigt så svårt vi har att kommunicera. Vad jag gjort som kommentator är att ställa några viktiga frågor till LennartB angående den vetenskapliga grunden för påståendet att den uppmätta uppvärmningen under 1900talet beror på mänskliga utsläpp av koldioxid, vilket LennartB framfört gång på gång och som ligger till grund för den svenska klimatpolitiken med målet av noll utsläpp 2050. Jag har inte fått något svar och det tycker jag inte är det rätta när det gäller, som Du själv säger, Sveriges främste klimatforskare med stort ansvar. Tycker Du att det är ok att LennartB inte vill svara?

Jag har däremot inte propagerat för några egna teorier på Din blogg. Jag har ställt några viktiga frågor men inte fått något svar av LennartB och ej heller av Dig som hans talman. Hoppas nu att vi två åtminstone kan vara överens om denna historieskrivning, som kanske kan ge perspektiv på varför Du sett Dig föranlåten att censurera mina kommentarer. OK?
Fortfarande Vänligen, Claes

#26 - - Evert Nilsson:

Claes Johnson påminner mycket i resonemanget om Tomas Palm som försvarade klimatraseriet på Newsmill och andra ställen. Är det samma person?

Svar: Tror inte det.
Lars Bern

#27 - - Åke Sundström:

En sen kommentar:

Vi är överens, Lars, om din slutsats i svaret till Clas Persson (# 1):

"Så klimatdebatten handlar inte om klimatet utan om den ständiga politiska kampen om makt och pengar."

Men varför då alla dessa inlägg om en icke-fråga? I en tidigare kommentar var min egen formulering att "den svenska klimatpolitiken är en katastrof helt oberoende av vad man tror om klimathotet". Eftersom Sverige inte har några nettoutsläpp av CO2 har vi heller ingen moraliskt skyldighet att bidra till lösningen av eventuella problem på global nivå (PPP-principen). Därför kan man i politiska sammanhang lugnt lämna de naturvetenskapliga dispyterna därhän, de hör hemma på KTH eller Chalmers.

Då borde vi också kunna enas om att innebörden av våra likartade teser är att den svenska klimatpolitiken helt bör skrotas och ersättas av absolut ingenting annat än en konkurrensneutral energibeskattning. Det är hög tid att fokusera på det enda viktiga, att stoppa överföringen av makt och pengar från medborgarna till staten - med klimathotet som falsk ursäkt.

Men det är likväl angeläget att ta avstånd från de förment vetenskapliga analyser som ger klimatskojarna oförtjänta pluspoäng inför väljarkåren. Dit hör bl a det KVA-dokument från september 2009 som Lennart Bengtsson skrev tillsammans med tre kollegor.

Som jag tidigare noterat var det uttalandet ganska försiktigt hållet. Detsamma kan inte sägas om den sammanfattning som Bengtsson & Co publicerade på DN-debatt strax därefter (16/12). I den versionen (läst av flera tusen gånger fler människor än KVA-skriften)har det eftertänksamma talet om osäkerheten i beräkningarna tonats ner till förmån för ett mycket entydigt ställningstagande:

”Bristen på kunskap om hur klimatet fungerar får inte”, skriver de fyra, "tas till intäkt för att förringa problemets allvar". De drar slutsatsen att "det enda samhälleligt ansvarsfulla ... är att vidta kraftfulla åtgärder för att begränsa riskerna". Stora ord på temat "den enda vägens politik" och ett tydligt fribrev för Anders Wijkman, Åsa Romson m fl att hålla skrämselpropaganden vid liv

Nu fem år senare ser LB inga globala problem förrän om möjligen cirka 100 år, men säger sig likväl inte ha ändrat åsikt. Kan ens en god vän instämma i den beskrivningen? Och vill Lennart B inte ta avstånd från den versionen heller? Om ni framhärdar i tystnaden på denna punkt gör ni ett praktfullt självmål. Riksdagsmän och illa pålästa reportrar kan fortsätta att hänvisa till det som BORDE vara en pålitlig källa: uttalanden från Kungliga Vetenskapsakademin.

Och en stor besvikelse, givetvis, att du går i Climate Scams fotspår genom att beskriva CJ:s upprepade frågor till LB som ”trakasserier” och hotar med munkavle. En debatt, värd namnet, handlar om att ta och ge argument, för att i slutänden kanske enas om att vara oeniga – men också förstå varför. Utan bemötanden går inte ens den samsynen att uppnå.


Upp