Några kommentarer till KVAs klimatyttrande

Lennart Bengtsson ger här några personliga kommentarer till KVA:s yttrande rörande klimatvetenskapen maa de reaktioner som kommit på yttrandet.

 

Som väntat möttes det nya klimatyttrandet från KVA av blandade kommentarer. Här kommer några reflektioner.

Man kan givetvis fråga sig om en vetenskaplig akademi överhuvudtaget skall ge kommentarer som försöker spegla en konsensus eller övergripande gemensam uppfattning. Royal Society som grundades 1660 och 79 år före den Kungl. Vetenskapsakademien har som sitt motto ”Nullius in Verba” eller ”take nobody’s word for it”.

Detta mottos mening kan också uttryckas som att medlemmar av Royal Society (RS) skall motstå trycket från en dominerande auktoritet samt att påståenden eller uppfattningar skall hänvisa till experimentellt fastställda fakta. Kungl. Vetenskapsakademien har inget liknande motto men avsikten har varit att främja vetenskaperna framför allt matematik och naturvetenskap eller som i den ursprungliga texten från 1739 ” att i Sverige upparbeta och kringsprida kunskaper i matematik, naturkunnighet, ekonomi, handel och nyttiga konster och manufacturer”

När det gäller klimatfrågan har Royal Society nyligen tillsammans med US Academy of Sciences publicerat en broschyr om klimatproblemet som en allmän information. Den följer nästan helt IPCC vetenskapliga rapport från september 2013. Några medlemmar av RS har protesterat med hänvisning till RSs motto med uppfattningen att sådana gemensamma yttranden inte bör göras. Orsaken att KVA publicerade ett yttrande nu var ytterst en uppdatering av yttrandet från 2009 med skillnaden att yttrandet nu endast reflekterar den naturvetenskapliga synen på klimatfrågan och inte några rekommendationer till eventuella samhällsåtgärder vilket förekom i yttrandet från 2009.

Som framgår att texten är det endast färre ändringar i sak jämfört med det tidigare yttrandet förutom uppfattningen att den negativa aerosoleffekten minskats samt rena uppdateringar av mätuppgifter och nya beräkningar.

Baserat på tillgängliga mätningar och observationer inte minst från rymdobservationer, inkluderande radarmätningar av världshavet samt regionala massändringar med GRACE-satelliten, finns det övertygande empiriska belägg för en fortlöpande uppvärmning av jordsystemet av storleksordningen 0.5 Watt/m2 som ett genomsnitt under de senaste 40 åren. Mindre variationer föreligger från år till år men dessa är med stor sannolikhet stokastiska eftersom sådana variationer inträffar i modellberäkningar utan ändring av växthusgaser eller solstrålning. Växthusgaser och solstrålning har mätts regelbundet under ca 40 år från satellit eller från ett stort antal mätpunkter i atmosfären. Stora framsteg har också gjorts att rekonstruera jordens temperatur och atmosfäriska växthusgaser för de senast 800 000 åren och det råder ingen tvekan att dagens 400 ppmv CO2 är den högsta på 800 000 år. Här är de ledande forskarna eniga.

Den globala uppvärmningen vid jordytan har varit ringa och är mindre än 1°C sedan mitten på 1800-talet. Detta indikerar tills vidare en låg klimatkänslighet. Den är lägre än vad som erhållits från majoriteten av modellberäkningar. Det innebär dock inte i ett långt perspektiv att en högre klimatkänslighet inte kan inträffa som följd av den stora osäkerheten främst som en följd av den stora svårigheten att behandla moln i modellerna. Detta är främst orsaken att IPCC valt att behålla ett brett intervall vilket KVA har reducerat något eftersom man ansett att inte IPCC korrekt reflekterat den minskade aerosoleffekten. Många förvånas kanske över att ett intervall med en spännvidd från 1-4°C behållits men det är tyvärr inget annat än ett ärligt redovisande av den stora osäkerhet som finns i klimatmodellerna.

Min personliga bedömning är att en uppvärmning på 4°C vid en CO2 fördubbling är föga sannolik och det skulle vara att driva försiktighetsprincipen alltför långt, men många framstående forskare föredrar att hålla sig på den säkra sidan och helgardera sig för oväntade ändringar. En del av sådana stora ändringar stöds av de förhållanden som rådde under den senaste mellanistiden för 125 000 år sedan. Det är därför ytterst en fråga om vilka risker som samhället är berett att ta och det är knappast KVA som skall ge detaljerade råd speciellt som dess medlemmar inte är eniga, faktiskt helt enligt RSs motto, nullius in verba. Det svenska samhället tar inte sällan risker på flera områden som när det gäller landets försvar, och det är upp till landets medborgare att klargöra för landets politiker vilka risker som man tycker är mest rimliga eller mindre rimliga. Tids nog kommer verkligheten att visa vilka risker som man borde ta och vilka man inte borde ta.

Lennart Bengtsson

15 april 2015

Hållbar utveckling | KVA, klimatförändring | |
#1 - - Claes Johnson:

Ja ställer de frågor som många kommer att ställa och som Du måste kunna besvara. KVA skriver:”Den pågående snabba ackumuleringen av CO2 i atmosfären, kopplad till dess långa uppehållstid i atmosfären utgör ett allvarligt problem. Utan aktiva motåtgärder kan en hög koncentration av CO2 finnas kvar i atmosfären under hundratals år”.

1. Vad är innebörden av att ”CO2 i atmosfären utgör ett allvarligt problem”?
2. Vilka är ”aktiva motåtgärder” och vad är deras verkan?

Det är precis de frågor som politikerna vill ha svar på när de skall utforma kommande svensk klimatpolitik och som bara kan besvaras av vetenskap. Den högsta vetenskapliga kompetensen och auktoriteten kommer härvid till uttryck i KVAs Uttalande om den Vetenskapliga Grunden för Klimatförändringar och det är på denna grund klimatpolitiken kommer att formas. Innebörden i uttalandet måste då kunna förstås och ovanstående huvudfrågor måste ges ett tydligt och begripligt svar. I annat fall kommer klimatpolitiken att vila på lösan grund och kan bli hur katastrofal som helst. Så vad är Dina svar på dessa huvudfrågor?

#2 - - Olof Hellström:

Bäste Lennart !
Mina kommentarer har nr 22 i den ursprungliga KVA- rapporten,som enbart
bygger på observationer och har inga på spekulationer inbyggda modeller.
Om vi efter denna omgång av kommentarer icke är överens om att IPCC
är en POLITISKT TILLSATT PANEL med en klar och tydlig "charter " och
utan krav på vetenskaplig status och kompetens så betecknar jag läget
för IPCC som synnerligen allvarligt ur mänsklighetens synpunkt.Deras
andra ordförande Rajenda Pachauri är en indisk järnvägsingenjör och som
hans efterträdare har FN nominerat en person från SUDAN med okända
kvalifikationer.
De fakta som jag har lagt fram i min nr 22 kommentar står jag fast vid
och vill tillägga att jag har förankrat dem efter kontakt med en av
världens ledande klimatforskare professor Richard Lindzen vid MIT och
i Sverige med professorerna Gösta Wallin och Wibjörn Karlén och den
aktade havsvattennivåforskaren Nils-Axel Mörner.
Lindzen menar att det enda verkliga klimathotet är en ny ISTID om några
tusen år.Professor Ole Humlum skrev i en av sina senaste månads-
rapporter på följand sätt,jag citerar:" Thus, the simplest interpretation of the global temperature increase since 1908 is that
it represents mainly a natural recovery from low Little Ice Age temperaturesWITHOUT CLEAR ANTHROPOGENIC IMPACT."
Läckaget av luft till rymden har jag förstått är mycket betydande och
därmed läckaget av CO2, eller?
Effekten av värmeadsorption från CO2 är logaritmiskt avtagande och torde
vid halter på över 400 PPM vara i detta sammanhang försumbar -
en kunskap som jag har bibringats av många experter under de senaste
10 åren.
Jag upprepar att en fortsatt verksamhet av IPCC styrd av ett starkt
penningbehövande FN måste betraktas som en orimlig,ekonomisk belastning
på Världssamfundet och måste med alla medel därför bestridas.

MVH / Olof Hellström

#3 - - Lars Cornell:

Det var ett bra klargörande, men tyvärr otillräckligt.

Vi vet att vi står inför en ny liten istid. Vore det inte enligt försiktighetsprincipen att av den anledningen sträva efter att öka koldioxiden för att möte de STORA problem för mänskligheten som då uppstår?

KVA påstår att världshaven försuras. För en ärlig vetenskap borde det också framhållits att det i världshaven och dess närhet finns enorma mängder kalk som gör en skadlig försurning omöjlig.

Det borde för den vetenskapliga ärlighetens skull påpekats att fotosyntesen i haven, där koldioxid är nödvändig, sannolikt är mer betydelsefull än på land och nödvändig för allt liv i havet.

KVA insinuerar att havets höjning ökat från 1,5 mm/år till 3 mm/år. Det finns inte minsta vetenskapliga bevis för det påståendet.

KVA refererar IPCC som påstår att havsytan kommer att vara 0,4 - 0,6 m högre år 2100. Det innebär att höjningen måste accelerera från nuvarande 1,5 mm till >6 mm/år. Är det trovärdigt? Självklart NEJ!

KVA baserar sin skrift på IPCCs modeller. Det vore klädsamt om KVA därvid klargör, att av SMHIs och IPCCs modeller har 96% varit katastrofalt fel under de senaste 20 åren.

#4 - - Åke Sundström:


De centrala signalorden i KVA-rapporten är "UTAN AKTIVA MOTÅTGÄRDER". I förra versionen fanns liknande formuleringar, liksom än tydligare i den debattartikel som Lennart Bengtsson skrev i Expressen 2009.

Maktens män är med säkerhet väldigt belåtna. I synnerhet som uttalandet EGENTLIGEN förmedlar det rakt motsatta budskapet: att denna modifierade hotbild betyder att aktiva åtgärder bör anstå minst ett par decennier. Precis som Lennart Bengtsson själv skriver på denna och andra bloggar. MEN UTAN ATT DISTANSERA FRÅN KVA-TEXTEN! Dubbla budskap är bara förnamnet.

Och hur sofistikerat är det inte att åberopa en missvisande latinsk sentens, nullius in verba. Den som, i LB:s egen översättning, handlar om att "motstå trycket från en dominerande auktoritet". Precis det som KVA återigen misslyckats med, fast inte fullt i samma grad som 2009. En tröst för tigerhjärtan?

Man häpnar över detta ganska skamlösa trixande med orden och med sanningen. Orwells propagandaministerium skulle ha uttryckt sin beundran. Och att Klimatupplysningen hyllar dokumentet är om möjligt än mer pinsamt.

Enda ursäkten är syndarna är många. Vi lever i ett samhälle där alla etiska principer övergivits, även inom sektorer som tidigare hyste demokratins ovärderliga vakthundar, de vetenskapsmän som uttryckligen hade uppgift att tala sanning - även i politiskt känsliga frågor.

#5 - - Göran:

Ofta talas det om försämrad demokrati, när det är resultatet av demokrati vi ser. Demokrati är endast ett sätt att ta beslut på och det finns inga rättigheter mer än att få vara med och ta beslut. Allt och precis allt kan förbjudas i en demokrati som Sverige. Det finns inte en enda spärr mot att stifta vilken lag som helst.

Se demokrati för vad det är:

a) Majoritetens rätt att förtrycka minoriteten, eller
b) pöbelvälde.

#6 - - Åke Sundström:

# 5

En överdrift, Göran. Det är resultatet av en skadskjuten demokrati vi ser. Vi lever i partiapparaternas diktatur, där folkets inflytande elimineras genom den beramade DÖ-överenskommelsen, höga spärrar för nya partier och frikostigt partistöd - som de bortkopplade väljarna tvingas betala via skatten.

Lösningen är att återställa folkviljans primat med hjälp av beslutande folkomröstningar, som i mönsterlandet Schweiz. Plus slopade partibidrag och en rejäl bantning av den politiska byråkratin, inklusive riksdagen och planekonomiska ämbetsverk, typ AF och energimyndigheten. Samt inte minst ett nej tack till ett odemokratiskt och välståndsförstörande EU.

#7 - - Per-Olof Persson:

Att dagens 400 ppmv CO2 är den högsta på 800 000 år vet vi inte. Resultaten ifrån isborrproverna är felaktiga. CO2 är ett ämne som smiter ut genom isens porer. Därför är halten av CO2 för lågt uppmätta.

Dessutom kommer värmeperioderna före ökningen av CO2. Därför är de uppmätta resultaten ifrån isborrkärnorna helt meningslösa.

#8 - - Peter Grafström:

#2 Olof Hellström
Läckaget till rymden lär vara i form av väte, främst som en följd av dissociation av vattenånga när temperaturen höjs och ökar koncentration av vattenånga högre upp. Troligen inte mychet läckage av CO2

Upp