DEN VETENSKAPLIGA GRUNDEN FÖR KLIMATFÖRÄNDRINGAR

 

 

Uttalande av Kungl. Vetenskapsakademiens geovetenskapliga klass den 8/4 2015

Jordens klimat är variabelt och har undergått många förändringar, såväl gradvisa som snabba, under Jordens historia. Under människans tid på Jorden har perioder med en temperatur jämförbar med dagens växlat med kallare istider. Dessa ofta relativt dramatiska klimatförändringar har åtföljt människans evolution och framgångsrika utveckling. En snabbt växande folkmängd och en ekonomisk utveckling under de senaste två hundra åren, med ökande anspråk på energi och andra naturresurser, har gjort att samhället blivit allt mer sårbart för miljöförändringar, både naturliga och sådana orsakade av människan.

FN:s klimatpanel (The Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC) arbetsgrupp 1 (The Physical Science Basis) har med några års mellanrum publicerat breda utvärderingar av den vetenskapliga litteratur som behandlar klimatförändringen; den senaste kom 2013. Panelen har dragit slutsatsen att antropogena utsläpp av växthusgaser har lett till en ökning av temperaturen vid Jordens yta under det senaste århundradet.

Det följande utlåtandet är baserat på vetenskapliga fakta och bedömningar. Syftet har inte varit att behandla andra områden utanför de naturvetenskapliga. Förändringar i klimatet, såväl naturliga som orsakade av människan, kommer att kräva åtgärder från samhället som innefattar många andra discipliner, inte minst för utveckling och tillämpning av nya energiteknologier.

A. Vi noterar följande

1. Temperaturen vid jordytan har aldrig varit konstant. Förändringar har skett över många olika tidskalor, från decennier till miljontals år. De senaste 2,5 miljoner åren, kvartärtiden, kännetecknas av omfattande nedisningar omväxlande med värmeperioder, interglacialer. Under den nuvarande värmeperioden (Holocen; dvs de senaste 12.000 åren) nådde den globala temperaturen som högst mellan 9.000 och 7.000 år före nutid. Därefter sjönk temperaturen gradvis mot den så kallade ”Lilla Istiden” som varade några hundra år innan 1900-talets början, dock med vissa avbrott som t ex en varm period under medeltiden, omkring 1000-1200 e. Kr. Förståelsen av orsakerna till förändringarna är fortfarande ofullständig även om många bidragande processer är kända, se punkt A 3. Sedan 1800-talet har den globala medeltemperaturen vid jordytan ökat med knappt 1°C. Uppvärmningen har inte varit konstant, utan har inträffat stegvis. Det kan tolkas som naturliga fluktuationer, som sträcker sig över flera decennier och som är överlagrade en mer långsiktig trend av uppvärmning (se figur 1a).

2. Det finns stora variationer i temperaturtrenden mellan olika delar av världen. Temperaturen har under de senaste 40 åren stigit mest vid höga latituder i den nordliga hemisfären. De senaste 30 åren, under vilka det finns tillförlitliga satellitobservationer, har havsisen under sensommaren i Arktis dragit sig tillbaka ungefär 13 procent per årtionde. Under samma period har en mindre ökning av havsisarna skett runt Antarktis, där temperaturförändringarna har varit obetydliga.

3. Troliga orsaker till de naturliga temperaturförändringarna under den kvartära perioden är astronomiska (orbitala) faktorer och relaterade rumsliga och tidsmässiga variationer i solinstrålningen, stora vulkanutbrott och interna processer i klimatsystemet.

Det är svårt att förklara uppvärmningen under de senaste 50 åren med enbart naturliga faktorer. Det innebär att mänskliga aktiviteter bidragit till uppvärmningen. Denna slutsats stöds bland annat av mönstret med en uppvärmning av de lägre luftskikten (troposfären) och en avkylning högre upp (stratosfären). Däremot kan uppvärmningen under slutet av 1800-talet och början av 1900-talet mycket väl ha dominerats av naturliga faktorer.

4. Tack vare förekomsten av så kallade växthusgaser i atmosfären vidmakthålls Jordens temperatur på en nivå som tillåter liv i dess nuvarande form. Utan dessa gaser skulle Jordens medeltemperatur vara flera tiotals grader lägre. Växthusgaserna domineras av vattenånga och koldioxid (CO2), men omfattar även flera andra gaser. Halterna av flera växthusgaser påverkas signifikant av mänskliga verksamheter. Förutom CO2, handlar det om metan (CH4), dikväveoxid (N2O) och klorfluorkarboner (CFC-er). Effekten på klimatet av dessa är både direkt och indirekt genom ökningen av atmosfärisk vattenånga, som är en direkt följd av en ökning av temperaturen.

Atmosfärens koncentration av CO2 har under flera tusen år varit runt 280 ppm. Under de senaste 150 åren har CO2 och CH4 ökat markant och mätdata från Antarktiska iskärnor visar att deras halter nu har nått de högsta nivåerna på åtminstone 800 000 år. Den totala ökningen av CO2 var 26 procent mellan 1958 (då noggranna mätningar började genomföras) och 2013. Halterna gick upp från 315 till närmare 400 ppm. Isotopmätningar visar att, till skillnad från tidigare perioder under Jordens historia, CO2-ökningen främst beror på antropogena utsläpp. Den största delen av ökningen beror på förbränning av fossila bränslen. En mindre del beror sannolikt på en förändrad användning av landområden, inkluderat avskogning och förbränning av biomassa. Cementtillverkning har också gett ett visst, mindre bidrag.

5. Förbränning av fossila bränslen och biomassa har under det gångna århundradet också lett till en ökad koncentration av aerosoler, dvs luftburna partiklar. En del av dessa partiklar (sot) bidrar till uppvärmningen. Andra, till exempel sulfater och organiska partiklar, reflekterar solljus tillbaka till rymden och tenderar att kyla planeten. Den nuvarande uppfattningen är att nettoeffekten av alla partiklar är en nedkylning som har minskat den annars förväntade uppvärmningen orsakad av det senaste århundradets ökande halter av växthusgaser. Uppskattningen av aerosolernas nedkylande effekt är dock lägre idag än den var i den förra IPCC-rapporten.

6. Den observerade avsmältningen av glaciärer, minskningen av den Arktiska havsisen, höjningen av havsnivån och uppvärmningen av oceanerna är konsistent med den globala temperaturökningen. Mellan 1870 och 2005 steg havsytan med ca 1,5 mm per år medan den under perioden 1993-2013 steg ca 3 mm per år. Såväl djuphavets värmefördelning som inlandsisar och stora glaciärer reagerar på temperaturökningen med betydande eftersläpning. Även om en stabilisering av jordens temperatur skulle ske kommer havsytan att fortsätta att stiga under flera hundra år som ett resultat av den uppvärmning som redan skett under 1900-talet. Havets yttemperatur varierar regionalt i perioder om tiotals år, vilket illustrerar klimatsystemets komplexitet, behovet av mer tillförlitliga mätdata som sträcker sig över längre tidsperioder, och behovet av en djupare förståelse av bakomliggande mekanismer.

7. Som en följd av den globala uppvärmningen har antalet varma dagar ökat medan antalet kalla dagar minskat. Andra möjliga förändringar relaterade till ett allt varmare klimat, till exempel mer intensiva och frekventa tropiska och extra-tropiska cykloner och en intensivare nederbörd globalt sett, kan däremot idag inte entydigt urskiljas.

8. Klimatet genomgår betydande naturliga växlingar under perioder som kan sträcka sig över flera årtionden. Dessa inbegriper inneboende dynamiska förändringar, till exempel förändringar relaterade till ENSO (El Niño/Southern Oscillation) fenomenet, den Nordatlantiska oscillationen, ”the Pacific Interdecadal Oscillation” och andra naturliga klimatvariationer. I de flesta delar av världen påverkas vädret starkt av sådana naturliga växlingar. När ENSO är i sin negativa fas (La Niña) och ytvattnet i den östra delen av Stilla Havets ekvatoriella del är kallare än normalt kan den motverka en global uppvärmningstrend under flera år. I sin positiva fas (El Niño) kommer den att förstärka en uppvärmning. På grund av dessa naturliga variationer råder det inte något entydigt samband mellan det senaste århundradets temperaturökning och ökningen av växthusgasernas strålningspåverkan under samma period, se figurerna 1a och 1 b.

9. Det finns inga tillförlitliga indikationer från satellitmätningar på några långsiktiga variationer i solstrålningen, undantaget solfläckarnas välkända 11-årscykel. Mätningar tillgängliga för de senaste 30 åren, har visat att variationen av den totala solstrålningen under de tre senaste 11-årsperioderna varit mindre än 1 promille. Mätningarna har dock pågått alltför kort tid för att bekräfta eller motsäga tidigare använda indirekta uppskattningar, baserade på antalet solfläckar och kosmogena isotoper, av solstrålningens variation under längre perioder. Förståelsen av andra tänkbara klimatpåverkande processer som t ex variationer av den kosmiska strålningen som skulle kunna påverka molnbildningen, är ännu begränsad. Indikationer finns dock på att mängden solstrålning (särskilt ultraviolett ljus) som når Jorden, och som är beroende av solens aktivitet, kan ha en viss påverkan på den storskaliga cirkulationen i atmosfären och därmed också på regionalt klimat.

10. Frågan om hur klimatsystemet svarar på en yttre påverkan är komplex och kan på ett tillförlitligt sätt bara bestämmas för perioder som är flera decennier långa och för Jorden eller halvkloten som helhet. Detta förhållande stöds både av empiriska studier och av modellsimuleringar. Trender för kortare perioder är opålitliga och döljs av klimatsystemets inneboende variabilitet. Uppvärmningen i atmosfären tycks under de senaste 15 åren ha avstannat. Orsaken till detta är oklar men en bidragande faktor är sannolikt att värme under denna tid tagits upp och lagrats i haven.

11. Medan strålningspåverkan av växthusgaser är väl grundad, är förståelsen av effekterna av aerosoler (vilka huvudsakligen orsakar en kompenserande nedkylning) och förändrad markanvändning mycket sämre. Detta är en av förklaringarna till varför olika klimatmodeller ger så olika utfall. Olika modeller gör olika antaganden om aerosolpartiklarnas effekter och använder olika beskrivning av landytan och värmeutbytet med haven. En viktig orsak till skillnaderna i utfallen är också att modellerna beskriver molnen och dessas komplexa indirekta effekt på klimatet på olika sätt. Även om växthusgasernas, aerosolernas och landytans påverkan på strålningsbalansen vore känd så skulle ändå temperaturresponsen för klimatsystemet vara osäker. Det skiljer minst en faktor tre mellan de undre och övre gränserna för uppskattningar av responsens storlek (klimatsystemets känslighet).

12. Koldioxiden är fundamental för livet på Jorden och en ökad halt i atmosfären kan göra att vegetationen växer snabbare. Denna effekt är dock svår att förutsäga eftersom den kan begränsas av andra miljöfaktorer som tillgången på näring och vatten, eller av suboptimala temperaturförhållanden. Satellitobservationer har emellertid visat att Jorden blivit grönare under de senaste 30 åren. 13. En ökning av koldioxidhalten i atmosfären orsakar också en försurning av haven, vilket på sikt kan få allvarliga effekter på marina ekosystem. En sådan tilltagande surhet är väl dokumenterad genom mätningar under de senaste 25 åren. Under den perioden sjönk pH i havens ytskikt med ca 0,04. Sedan industrialiseringens början uppskattas pH-värdet ha sjunkit med ca 0,1 (25% ökad surhet).

 

B. Vad kan hända i framtiden?

1. Långsamheten i den nuvarande omställningen till alternativ till förbränningen av fossila bränslen och biomassa i kombination med det ökande energibehovet i världen gör att halten av CO2 förväntas fortsätta öka kraftigt under det närmaste århundradet (ökningen har de senaste femton åren varit cirka 35 ppm). Vid mitten av detta århundrade kan en koncentration mellan 450 och 550 ppm förmodligen inte undvikas. Den pågående snabba ackumuleringen av CO2 i atmosfären, kopplad till dess långa uppehållstid i atmosfären utgör ett allvarligt problem. Utan aktiva motåtgärder kan en hög koncentration av CO2 finnas kvar i atmosfären under hundratals år. Koncentrationsökningen av andra växthusgaser, som CH4 och N2O är mer svårbedömd, och inte direkt kopplad till användningen av fossila bränslen. På grund av naturliga återkopplingsmekanismer kommer en höjning av temperaturen med stor sannolikhet leda till en ytterligare ökning av utsläppen av CO2 och CH4 från bl. a. tinande permafrost både över och under havsytan.

2. Utsläppen av aerosoler förväntas minska eftersom det problemet är lättare att komma åt rent tekniskt. Förmodligen kommer detta att åtgärdas för att minska risken för allvarliga lokala och regionala hälsoproblem, speciellt i Indien och Kina. Eftersom uppehållstiden för aerosoler i atmosfären är kort, kommer deras koncentration och effekt på klimatet att avta relativt snabbt. I ett längre perspektiv är den ökade koldioxidhalten den dominerande faktorn för framtida antropogena klimatförändringar.

3. Baserat på olika utsläppsscenarier har IPCC genomfört modellsimuleringar för att uppskatta effekten av antropogena växthusgaser och aerosoler på klimatet under de kommande 100 åren. Dessa studier tyder på en global uppvärmning under slutet av 2000-talet på 1-4 °C. En betydande del av den uppvärmningen är knuten till den positiva återkopplingen från vattenånga, vars halter ökar i takt med en högre temperatur. En stor del av osäkerheten i uppvärmningens storlek beror på svårigheten att bedöma molnens roll i klimatsystemet, värmelagringen i haven, samt de naturliga variationerna av temperaturen.

4. Även andra förändringar kan följa på den uppvärmning som IPCC förutsäger, till exempel i det hydrologiska kretsloppet, vilka kan förorsaka större problem än temperaturförändringarna i sig. Samtidigt som en mindre uppvärmning kan vara acceptabel i vissa områden, eller till och med ha en positiv effekt, kommer en högre grad av uppvärmning sannolikt orsaka mycket allvarliga problem på många håll i världen. 

5. En konsekvens av den förväntade temperaturökningen under 2000-talet är en fortsatt höjning av havsnivån, orsakad av en värmeexpansion av havsvattnet och av en smältning av landisar. IPCC uppskattar att havsnivån vid slutet av detta århundrade kan vara 40 till 60 cm högre än den var kring år 2000.

6. Tyvärr har vi ännu inte tillräcklig kunskap för att med någon större tillförlitlighet beräkna vad som kommer att hända med klimatet i framtiden. Man kan inte utesluta att det finns andra hittills förbisedda naturliga eller antropogena effekter på klimatsystemet, som antingen ökar eller minskar inflytandet av de stigande koncentrationerna av växthusgaser. En faktor är hur moln formas och skingras. Ökad molnighet på lägre nivåer sänker yttemperaturen och en minskad molnighet förstärker uppvärmningen. Nuvarande indikationer tyder på att dessa molneffekter sammantaget ger en viss förstärkande återkopplingseffekt, dock oklart hur stor. Andra viktiga aspekter är återkopplande processer som påverkar jordytans reflektionsförmåga (albedo) eller kolets kretslopp, till exempel utsläppen av CH4 från tinande arktisk permafrost på land och i grunda hav.

Figuren

a. Förändring av jordytans medeltemperatur – årsmedelvärden och löpande femårsmedelvärden – sedan 1880 relativt medeltemperaturen för perioden 1951-1980. De vertikala gröna linjerna visar en uppskattning av osäkerheten. Från GISS/NASA,

http://data.giss.nasa.gov/gistemp/graphs_v3/

b. Utvecklingen av de antropogena, långlivade växthusgasernas (CO2, CH4, N2O, CFCer) strålningspåverkan (climate forcing) sedan 1850. Data från Makiko Sato, Nasa. http://www.columbia.edu/~mhs119/Forcings/Fe.1850-2013.txt

 

 

 

 

Hållbar utveckling | KVA, klimatförändring | |
#1 - - Peter Stilbs:

Välbalanserat och bra. Över förväntan - speciellt nu när American Physical Society's förslag till nytt "statement" kom häromdagen på remiss till en grupp medlemmar. Det var tänkt som ett till vidare konfidentiellt arbetspapper, men texten har läckt ut och kommenteras här av en mycket förgrymmad klimatologist http://judithcurry.com/2015/04/07/draft-aps-statement-on-climate-change/

#2 - - Sten Kaijser:

Jag saknar en kommentar om att klimatmodellerna visserligen accepterar pauser i uppvärmningen men att de flesta inte kunnat förutsäga en 16 år lång paus, och att detta bör bidra till en minskad tilltro till dem.

#3 - - Pson.clas@gmail.com:

Jättebra! Nu har jag helt klart för mig hur det hänger ihop.
Clas

#4 - - Claes Johnson:

Jag har kommenterat KVAs nygamla uttalande på min blogg.

#5 - - Björn i Bromma:

Intressant "konstant" 1940-1975. Man måste komma ihåg de enorma utsläppen av växthusgaser och sotpartiklar som genererades under andra världskriget. Det var inte bara själva kriget utan också vapenindustrin som gick för högtryck dygnet runt under lång tid med energi främst från kol-och oljekraftverk utan någon som helst reningsgrad.
Man kan onekligen fråga sig hur många "ekvivalenter" vulkanutbrott det hela genererade och vad det har för betydelse än idag?

#6 - - Солжени́цын:

Det är mycket att ta in för en lekman. Jag har själv en "teori" och undrar om det kan ligga något i den? Den är rätt så enkel.

Jag har noterat att det är regelbundna rätt så långa perioder av istid som sedan följs av ganska regelbundna varmare perioder. Min "teori" är då helt enkelt att värmeperioden ger varmare temperatur men avtagande. Eftersom vi nu är på slutet, det du kallar Holocen, så pågår fortfarande denna uppvärmning men nu mycket långsammare än för 10000 år sedan.

Vi har så att säga en svagare bakomliggande trend för varmare väder som sedan påverkas mer av slumpen (eftersom trenden är svagare).

Därför har vi haft kallare perioder då de senaste 500 åren trenden varit så svag men den har hela tiden funnits där även om den påverkats av t.ex. vulkanutbrott.

Detta kan då förklara att isarna på Grönland fortfarande smälter, det blir varmare, o.s.v. men förtar inte de historiska data som visar att vi statistiskt befinner oss nära en ny istid nu.

Enligt statistiken borde vi redan ha istid men så regelbundna är inte dessa förlopp. Det kan skilja på 1000 år eller så.

Vi behöver således inte krångla till det så mycket - bara titta på hur det varit tidigare.

#7 - - Johan Tisell:

A 13. skall väl vara minskad basiskhet och inte ökad försurning!

B 5. 40-60 cm motsägs av A 6?

#8 - - Börje S.:

Diagrammet är hoptryckt på bredden och öerdriven temperaturskala på höjden. Detta för att kurvan ska se mer dramatisk ut än den är. Dessutom verkar det som GISS och NOAA:s masserande av temperaturatstatistiken slagit igenom. Under de senaste åren har GISS justerat historiska temperaturdata NEDÅT just för att temperaturkurvan ska bli än mer iögonfallande. Jmfr gärna Humlums diagrampresentationer under rubriken "Global Temperatures":

http://climate4you.com

Den uppvärmning som CO2 ger upphov till ska enligt KVA och IPCC generera ökad halt av vattenånga i atmosfären. Det är bara det att en sådan ökning inte syns i de mätningar som gjorts. Det verkar som om vattenhalten i atmosfären tvärtom har minskat under 2000-talet. Se samma blogg under rubriken "Greenhouse gasses":

http://climate4you.com

Att tala om "ökad försurning" i haven när det handlar om minskad basiskhet vilket Johan Tisellpåtalar i #7 är en retorisk fint. Försurning låter lite äckligt och ligger i mer linje med den alarmism som är så i ropet hos makthavare och klimatgeschäftmakare. PH varierar oerhört både över tid från dag till dag och över plats och att kvantifiera alkaniteten måste nog grundas mer på gissningar än på fakta och en alarmistik rapport torde i dagens läge löna sig bättre än en modest sådan. Och t ex korallernas påstått oerhörda känslighet för varierande PH tror jag är definitivt avfärdad.

Angående havsnivåer: NOAA släppte en rapport fär något år sedan där de konstaterade att havsnivåökningen enligt satellitmätningar från 2005 - 2012 var 1,6 mm/år (scrolla till sid 8):
http://ibis.grdl.noaa.gov/SAT/SeaLevelRise/documents/NOAA_NESDIS_Sea_Level_Rise_Budget_Report_2012.pdf

Jag tycker KVA:s presentation är försåtligt alarmistisk. Visst, osäkerheter redovisas plikttroget men det är ingen hejd på säkerheten när det gäller att sia i framtiden.
ökay och är nu tidvis absurd.T ex har Obamas dotter "fått astma pga klimatförändringarna". Väderrelaterade katastrofer har i denne presidents mun blivit ofantliga trots att tillgänglig statistik visar en avsevärd minskning öfr de senaste decennierna. Det ljugs och överdrivs kopiöst för att västländerna äntligen ska ge sig och ge FN den makt och de ekonomiska medel de säger sig behöva för att ändra klimatet så att det blir mycket mycket bättre. FN har i sitt omättliga sug efter mer pengar och mer makt (värlsherravälde?) låtit sig invaderas av svårartad hybris.

Vi håller med benägen hjälp av våra folk(?)valda och kanske också genom KVA:s dokument här ovan att knuffas ner i den listigast arrangerade fälla världen skådat.

Svar: Det rimligaste vore att man i denna typ av diagram redovisade hela den temperaturökning på 33 grader C som växthusgaserna ger upphov till. Då skulle man få rätt perspektiv på 1900-talets uppvärmning. Trots dina viktiga påpekanden så rör sig ändå KVA åt rätt håll även om det inte är med några jättekliv.
Lars Bern

#9 - - Börje S.:

En sak som slår mig när jag läser sådana här vetenskapliga rapporter är att det bara kan bli varmare.
Borta är forna tiders bergochdalbana i temoeraturgraferna. Förr har varma perioder följts av kalla, så icke längre. Möjligheten att den genomsnittliga uppvärmningen under drygt ett sekel på 0,74ºC skall avstanna är utraderad. Det kan endast bli varmare och det i accelererande takt.
Förr kunde man aldrig vara säker för temperaturens skiftningar. Plötsligt kunde det bli kallt med missväxt, epidemier och massdöd som följd, den typ av klimat som våra klimatoroade verkar vilja att FN:s med hjälp av av oss inbetalade klimatfonder ska kalla tillbaka.

Alltså är det inte märkligt detta att en ökning på en tiotusensel av halten koldioxid i atmosfären sätter de övriga naturkrafterna helt ur spel? Jordrotation, jordaxelns lutning, variationer i banan runt solen, månens inverkan, de dåligt kända havsströmmarna, molnbildningen, solens atmosfär, solfläckarna sen kosmiska strålningen…allt det där är bara lappri, små skitsaker i förhållande till en när en spårgas har ökat sin andel av atmosfären med 1, säger 1 10.000-del?

Visswt är det väldigt väldigt konstigt. Men klimatvetenskapen har sagt sitt: Det kommer aldrig någonsin att bli kallare. Helt uteslutet. Finns inte på kartan. PÅ 100 år kommer temperaturen att öka 4º! Om 200 år är det 8ºvarmare…om 1000 år är det 40º och om 2500 år har haven kokat bort, precis som klimatgurun James Hansen förutspått. Fast han menar att det kommer att ske inom ett par generationer.

Märklig vetenskap det där.

#10 - - Dan:

Mina iakttagelser:

A 1: "Förståelsen av orsakerna till förändringarna är fortfarande ofullständig…”

A 3: "Det är svårt att förklara uppvärmningen under de senaste 50 åren med enbart naturliga faktorer. Det innebär att mänskliga aktiviteter bidragit till uppvärmningen.”

För mig är dessa två meningar svåra att läsa tillsammans. Hur kan man först tillstå att förståelsen för klimatvariationer är ofullständig och några meningar senare fastslå att de delar man inte förstår måste härröra från mänsklig aktivitet?

A 10: "Uppvärmningen i atmosfären tycks under de senaste 15 åren ha avstannat. Orsaken till detta är oklar men en bidragande faktor är sannolikt att värme under denna tid tagits upp och lagrats i haven.”

Såvitt jag har kunnat följa saken har ingen lyckats hitta detta uppvärmda vatten trots stora ansträngningar.

Svar: Från Lennart Bengtsson:Kommentar 10 hade inte lyckats finna ngn uppgift om havsuppvärmningen. Bifogar en bild från Humlum (www.climate-4you). Den har inte upphört.Det genomsnittliga värmeflödet i skiktet 100-700 m ligger på ca 0.3W/m2 som ett medelvärde . För havet som helhet uppskattas värdet till 0.5-0.6 W/m2. Den typiska trenden framgår av bifogad figur.Som jag visat tillsammans md S Schwartz (Tellus 2013) är värmeökningen för land, atmosfär inklusive nettosmältning av is 10% av det totala. Resten hamnar i havet.
Lars Bern

#11 - - Göran:

#6 Солжени́цын

Under 1970-talet handlade debatten om aerosoler och klimatnedkylningen.

Om temperaturen börjar sjunka kan vi nog lugnt räkna med att vi uppvärmningsdebatten kommer att vända till en nedkylningsdebatt. Det spelar ingen roll åt vilket håll vi håller ryggen.

Jämför med hur debatten är om oljepriset. Är det högt skriks det om hur de giriga oljebolagen tjänar massor med pengar. Sjunker priset, som idag, startar ett skrikande om att de giriga oljebolagen tjänar en massa pengar på lågt pris.

Sunt förnuft verkar saknas.

#12 - - Helge Andersson:

Hur kommer det sig att man aldrig nämner att ökat antal människor i sig bidrager till ökade växthusgaser, likaså den kraftiga ökningen av husdjur för nöjes skull. Sverige har aldrig haft så många hästar som idag, likaså har antalet katter och hundar slagit nya rekord. Man kan kanske tro att den är negligerbar, men i så fall är även biltrafiken negligerbar.
Bilar står mest stilla, djur och människor andas 24 timmar om dagen 7 dagar i veckan. Människor och djur äter fossilberoende föda och använder fossilbaserade produkter. De behöver uppvärmda lokaler osv.

#13 - - Carmania:

Allt tyder på att 40-talet var minst lika varmt som nu så jag blir bara förbannad när jag ser grafen i inlägget. KU, WUWT m.fl. har haft hundratals inlägg som alla visar att så är fallet. Ändå framställs grafen ovan på skeptiska bloggar som "sanning".

#14 - - Lars Bern:

I dessa sammanhang används i allmänhet diagram där man bar visar en ytterst begränsad del av y-skalan vilket får små förändringar att se dramatiska ut. För att få rätt proportioner på kurvor över global uppvärmning borde man givetvis visa hela skalan från 0 till 33 grader C, som är den uppvärmning av jorden som är orsakad av atmosfärens växthusgaser. I det perspektivet framstår 1900-talets uppvärmning som föga dramatisk.

#15 - - Åke Sundström:

Skall man skratta eller gråta? Här kommer nu KVA med en ny dos tungomålstalande utan någon analys av relevans för att bedöma IPCC:s rekommendationer eller vår svenska klimatpolitik. Strikt fysik, inga kopplingar till den knäsatta gå-före-doktrinen. Men hittills har författarna avstått från att följa Lennart Bengtssons exempel från 2009, att uppmana politikerna att inte låta kritik av modellfelen stoppa "kraftfulla åtgärder".

Claes Johnson (# 4) sågar den "nygamla" texten på nio rappa rader (som han gärna kunde ha lagt ut även här). Börje S kallar med rätta och i Johnsons efterföljd meddelandet "försåtligt alarmistiskt". Sign Dan efterlyser belägg för tesen om varmare hav.

Men den mångkunnige experten Lars Berns enda kommentar handlar om temperaturdiagrammets finurliga skala. Inte en rad om KVA:s bevisning - eller frånvaro därav. Instämmer du alltså? Och Lennart Bengtsson motiverar förmodligen sin tystnad med att han inte vill recensera kollegornas texter. Varför inte då? Är KVA:s ledamöter lika lydiga och politiskt korrekta som ombuden på Helgeandsholmen och de media som med rätta gisslas i dessa spalter? Finns det inte anledning att kommentera Börjes frågor om vattenångan och språkfinten "ökad försurning"?

Märkligast av allt: Stockholmsinitiativets Peter Stilbs HYLLAR dokumentet som "välbalaserat", medan Kaijsers enda synpunkt handlar om den nu 16-åriga uppvärmningspausen. När KVA "i brist på andra förklaringar" påstår att AWG är ett faktum, hörs inga protester från SI-duon. Med en sådan kapitulation är det väl dags att helt avveckla verksamheten? Att låtsas att man vunnit någon slags seger är rent självbedrägeri. Mytologin och den offentliga lögnen är intakt, även om några få överdrifter skalats bort i denna KVA-version.

#16 - - Lennart Nilsson:

Skolan har stor del i de forskare vi får fram -Detta är intressant:

http://www.friatider.se/l-g-iq-f-rklarar-varf-r-invandrare-inte-integreras

#17 - - Lars Cornell:

Här finns en recension av KVAs skrivelse.

http://www.tjust.com/vit/2015/KVA-granskning.pdf

#18 - - Åke Sundström:

# 14

Stort tack Lars Cornell dina avslöjande påpekanden, som bekräftar att KVA fortsätter att springa politska ärenden och sälja ut sin intellektuella heder. Henning Rohde och hans kollegor har verkligen anledning att skämmas. Din kritik drabbar också Lars Bern och Lennart Bengtsson, som missat många av de punkter du belyser, kanske mest flagrant fifflandet med statistiken över havsytans ökningstakt.

Min enda invädning är att du själv inte påtala frånvaron av en koppling mellan naturvetenskapliga fakta och den SVENSKA klimatpolitiken, som är en katastrof HELT OBEROENDE av vad man man tror om IPCC:s klimatmodeller. Hundratals svenska miljarder kastas i den offentliga lögnens svarta hål till ingen som helst nytta. Så min fråga till dig är om du drar den logiska slutsatsen av din kritik och tar avstånd från vår extrema koldioxidbeskattning? Det är den konkreta kärnpunkten i denna diskussion.

#19 - - Göran:

Ska man ha en avvikande åsikt från det accepterade och kunna argumentera för det, då har har man gett sig själv en jätteuppgift. Inte nog med att man ska kunna t.ex. IPPC:s rapport på sina fingrar man ska även ha kunskaper på alla fingrar om flera andra rapporter med andra uppgifter än IPPC:s rapporter. Hur många har tid med det?

Det krävs en åsikt för att skapa en dåre, men tio åsikter för att övertyga en dåre.

#20 - - Lasse:

Aerosolernas inverkan verkar avkylande.
Tar man bort dessa i framtiden så får vi mindre moln och varmare klimat.
Clean air act har sedan 1960 talet inneburit att aerosoler tas bort från luften i vissa länder. Där har det blivit varmare.
Varför framgår inte detta samband av KVAs text?
SMHI har siffror på antalet soltimmar som ökat stadigt med 0,7% per år i 35 år.
Är detta samband obekvämt att redovisa?

#21 - - Lars Cornell:

#18 Åke Sundström

Tack för det du skrev, det stärker.
Jag skiljer på två saker
- koldioxid och klimat
- sparsamhet med jordens resurser

Visst skall vi vara sparsamma med jordens resurser, men det blir helt fel när vi skall beskatta koldioxid som vi mår väl av att få mer av.

Däremot har jag inget emot att beskatta uttag av kol och olja. Men då skall vi i konsekvens även beskatta annat som kalk till vindkraftverkens betongfundament, neodym, litium och andra bristvaror för att nämna några exempel.

#22 - - Olof Hellström:

"Att tala är silver och att tiga är guld" är en gammal beprövad sanning,
som genomläsningen av denna ovetenskapliga rapport är ett modernt
exempel på. IPCC har ingen vetenskaplig status enligt sin charter som
politiskt organ underställt FN " att söka påvisa om vi människors utsläpp
av CO2 och andra så kallade växthusgaser kan orsaka en global uppvärmning
och därmed oönskade klimatförändringar".Efter de senaste 18 årens
obefintliga uppvärmning och sedan vi har kunnat konstatera en minst 10-
procentig ökning av jordens grön-områden har skett är det dags att
pensionera IPCC och inställa det groteskt upphaussade klimatmötet
i Paris denna höst och som beräknas samla mellan 40 000 och 50 000
personer - dock som vanligt inga aktiva vetenskapsmän!
I det bilagda diagrammet ses en sänkning av de globala temperaturen mellan
slutet av 1800-talet och till inledningen av 1900-talet och därefter en
markant ökning fram till c:a 1940 varefter följer en sänkning under flera decennier fram till början av 1970-talet då vi fick en ny höjning
-starkt påverkad av EL Nino - fram till 1997 -98 varefter den globala
temperaturen i princip varit konstant i nästan 20 år.De beskrivna
sänkningarna och ökningarna har sammma gradienter under perioder med
inga eller små utsläpp och dito med betydande utsläpp, vilket kraftigt
indikerar att temperaturändringarna inte har påverkats av CO2 - utsläppens storlek.Detsamma är även förhållandet under de senaste 18
åren, då CO2-halten har ökat med drygt 30 % utan att jordens temperatur
har ökat ens någon tiondels grad.
Det är inte märkligt att världens ledande klimatforskare kraftfullt har
protesterat mot IPCC:s märkliga rapporter, som av politiska skäl
har stöttats och fortfarande stöttas av FN och en mångfald politiska
extremorganisationer,miljöpartier och andra som av pekuniära skäl vill
skuldbelägga och därmed på olika sätt beskatta oss medborgare.
Vi vet att det är solen,molnbildningen och de stora havsströmmarna som
som styr vårt klimat.Utan Golfströmmen skulle vi här ha samma klimat som
norra delen av Hudson Bay och en frusen hamn i Narvik en stor del av
året!
Med vänlig hälsning
Olof Hellström
ömm

#23 - - Åke Sundström:

# 21 Tack för bekräftelsen om koldioxidskatten. Logiska klubben växer, det är positivt.

Bland klimatskeptikerna är det i första hand några tongivande medlemmar av Stockholmsinitiativet som säger A, att koldioxid är en i huvudsak harmlös och snarast nyttig gas, men vägrar säga B, att en ofarlig gas inte bör straffbeskattas.

Men denna tystnad har en speciell förklaring: SI älskar kärnkraft mer än man hatar klimatnojan. CO2-skatten innebär en kraftfull indirekt subventionering av elbolagen i allmänhet och kärnkraften i synnerhet. Och det stödet vill man värna, i strid med fakta och förnuft.

Däremot tror jag det är onödigt att beskatta själva utvinningen av kol och andra råvaror. Bättre att tillämpa den allmänt erkända PPP-principen, d v s att lägga differentierade avgifter på bevisligen miljöskadlig verksamhet. Ju större skada desto högre avgifter. Och det är precis därför som CO2-beskattningen måste avvecklas; den har inga nämnvärda skadeverkningar.#24 - - Carbomontanus:

Slett ikke værst.

Lesbart, vesentlig, og tankevekkende.

#25 - - Tege Tornvall:

Utifrån vad jag som faktasökande journalist från många källor funnit är mitt intryck att KVA:s sammanfattning:
o för nära och okritiskt följer IPCC och tar tveksamma IPCC-utsagor som belagda fakta
o för mycket litar på datormodeller
o förbigår eller undervärderar viktiga discipliner som geologi, paleontologi, oceanografi, solforskning m. fl. samt basvetenskaperna fysik, kemi och matematik
o förbigår eller underskattar tidigare klimathistoria med 5-10 grader högre temperaturer, flerfalt högre CO2-halt och mycket rikare växt- och djurliv
o underskattar effekten på molnbildning och nederbörd från växlande solmagnetism i samspel med kosmisk instrålning
o underskattar dokumenterat positiv effekt på växtlighet, grödor och försörjning
o överskattar långsiktig höjning av havsnivån
o förbigår cykliskt växlande havsis runt polerna – och att isen i Arktis minskade också på 30-talet
o förbigår undervattensvulkanism vid Grönland och Antarktis – och att återvändande forskare finner tidigare läger täckta av snö och is
o överdriver uppehållstiden för tillförd CO2 i atmosfären
o överdriver förstärkande och underskattar kylande effekt av vattenånga
o tar miste rörande:
- jämn CO2-halt 280 ppm under tusentals år (CO2-molekylen vandrar i isen och bildar föreningar med andra ämnen; trädringar, klyvöppningar och kemiska analyser visar andra, högre och växlande värden)
- att utebliven uppvärmning sedan ca 1998 skulle ha tagits upp av haven (hur? utan minsta spår i vare sig atmosfär eller ytvatten)
- att haven blir surare (CO2 bildar basiska karbonater, bara 0,1 % högre pH; haven är sedan miljontals år rejält basiska).

Efter diverse resonemang fram och tillbaka är nyckelformuleringen egentligen denna:

"Tyvärr har vi ännu inte tillräcklig kunskap för att med någon större tillförlitlighet beräkna vad som kommer att hända med klimatet i framtiden."

#26 - - Åke Sundström:

# 25

En ganska heltäckande kritiksammanfattning. Men de tre viktigaste punkterna saknas:

1. Att KVA enbart diskuterar de naturvetenskapliga grunderna, medan en heltäckande analys kräver att även att infallsvinklar, t ex kostnadssidan, beaktas. Ärliga forskare klargör sådana viktiga tolkningsfrågor. Huruvida den informationen uteblivit av misstag eller trots vetskap om dess avgörande betydelse kan bara ledamöterna själva svara på.

2. De slutsatser som dras är generella och avser inte specifikt Sverige. För även om det finns skäl att rekommendera AKTIVA ÅTGÄRDER för att lösa de eventuella globala problemen , så måste inte detta gälla lika för alla länder. Enligt internationellt godkända normer är det förorenare som skall betala de miljöskador som uppstår (PPP-principen). Eftersom Sverige inte har några nettoutsläpp av koldioxid har vi heller ingen skyldighet att medverka till några åtgärder. Vårt motiverade bidrag är NOLL kronor.

3. Tidsperspektivet mörkas. KVA talar om vikten av att vidta AKTIVA ÅTGÄRDER, medan Lennart Bengtsson säger att åtgärder EVENTUELLT kan bli nödvändiga i en avlägsen framtid, om 75-100 år. Det är en himmelsvid skillnad mellan dessa två besked. Bengtsson har anledning klargöra att han på denna punkt INTE delar KVA-gruppens åsikter.


Upp