Början på slutet för USA:s dominans!

Sedan Andra Världskriget har USA varit världens dominerande ekonomiska stormakt. Den positionen är grundad på amerikansk kontroll och dominans över de viktigaste institutionerna inom världsekonomin: Reservvalutan (USD), Världsbanken (WBG), Internationella Valutafonden (IMF), Asiatiska Utvecklingsbanken (AIB), Interamerikanska Utvecklingsbanken (IDB).

USA-dollarns ställning som världens reservvaluta ger USA en enorm fördel i världsekonomin. Bl.a. har USA på detta sätt billigt kunnat finansiera sin enorma statsskuld på 18.000 miljarder USD. Landet förfogar i praktiken över en sedelpress. Den amerikanska militära dominansen möjliggörs även till stor del av denna ställning.

WBG är formellt fristående och samverkar inom ramen för FN:s ekonomiska och sociala råd. Den består av fem internationella organisationer som är ansvariga för att finansiellt bistå och ge råd åt länder med det uttalade syftet att främja ekonomisk utveckling och utrota fattigdom. I realiteten har USA skaffat sig ett kontrollerande inflytande över banken och man tillsätter alltid dess chef. Det förhåller sig i princip likadant med de andra två utvecklingsbankerna ADB och IDB.

IMF är nära knutet till WBG och ligger formellt inom FN-systemet. I realiteten domineras även IMF av USA ihop med landets närstående västländer som sitter på röstmajoriteten. Fem västländer har större röstinflytande i banken än Kina.

Missnöjet med den av väst dominerade ekonomiska världsordning som mejslades ut vid Bretton Woodskonferensen i slutet av kriget, har länge jäst i andra länder. Sovjetunionen var länge missnöjt, men var för ekonomiskt svagt för att kunna utmana USA. Med framväxten av Kina som väldens största ekonomi kommer dock missnöjet allt tydligare i dagen. Kina har i över fem år utan resultat krävt ett kraftigt ökat inflytande inom IMF. Med stöd i samarbetet med Brasilien, Ryssland, Indien och Sydafrika inom BRICS-gruppen har Kina på allvar börjat utmana dollarn som reservvaluta.

Den kinesiska strategin går ut på att steg för steg utan åthävor skjuta fram sina positioner för att på sikt underminera USA:s ekonomiska dominans. Kineser har alltid långsiktiga perspektiv och gör sig ingen brådska, men målet att ta över den ekonomiska ledartröjan är klart. När man nått det målet kommer USA även att snabbt tappa sin militära dominans.

Kina har nu gjort sitt första viktiga schackdrag genom att ta initiativet till att bilda en utvecklingsbank som på sikt kommer att kunna bli viktigare än WDB. Man har startat Asia Infrastructure Investment Bank (AIIB). USA:s strategi har varit att försöka förhindra detta. Man har förgäves bedrivit en intensiv lobbyverksamhet för att skrämma andra länder från att ansluta sig.

Till Obama-administrationens förvåning har det pinsamma inträffat att hela Asien och alla allierade länder av betydelse har anslutit sig till kinesernas bank. Det enda USA närstående land som ännu inte gått med är Japan, men sannolikt kommer även de att gå med lite senare. Inte ens WDB:s amerikanske chef Jim Yong Kim ger Obama sitt stöd i den här frågan. Han välkomnar den nya banken.

När man analyserar orsakerna till detta allvarliga bakslag för Obama är det en faktor som sticker ut. Tanken med WDB var ju att man skulle främja ekonomisk utveckling och utrota fattigdom. Utvecklingsländerna med Kina och Indien i spetsen har konstaterat att enda sättet att utvecklas ekonomiskt och att kunna bygga bort sin fattigdom, är en massiv satsning på att bygga upp en infrastruktur för produktion och distribution av billig elkraft.

Västvärldens försök att med en global klimatöverenskommelse bromsa utvecklingsländernas energiförsörjning har genomskådats. Det och Obamas patetiska besatthet av att få gå till historien som han som stoppade havsnivåhöjningen, har lett till allt snävare regler för WDB-finansiering av kolkraft. Den nya AIIB-banken kommer av allt att döma att bevilja finansiering av sådana projekt. Chocken i Washington är att alla deras allierade valde att samarbete med Kina framför att vara lojala mot USA och Obamas klimatnoja.

Jag är övertygad om att, när historien skrivs så kommer detta nederlag i en lång rad av nederlag för Obama att framstå som det absolut allvarligaste. AIIB kommer att stå som ett monument över USA:s största nederlag under sin hittillsvarande historia. Kina kommer ihop med övriga i BRICS-gruppen att metodiskt steg för steg avlöva USA dess ekonomiska dominans. Om man läser demografisk och ekonomisk statistik talar utvecklingen för att kontrollen över världsekonomin inom några decennier skiftar till Asien.

Demokrati | AIIB, BRICS, Kina, Obama, USA, Xi Jinping | |
#1 - - Peter L:

Problemet är att USA inte frivilligt kommer ge upp sin dominerande ställning, med världens i särklass största militära styrka blir det svårt att se hur maktskiftet ska kunna ske utan risk för mycket allvarliga konflikter. Nu är det inte bara USAs dominans i världen som står på spel, även den liberala demokratiska kulturen i väst kommer att få svårare att hävda sig mot Kinas totalitära inflytande i världen. Hur kommer big banking och big business att hantera en statskontrollerad Kinesisk ekonomi? Efter Kina står sedan Indien i tur att utmana västs ekonomiska makt. Vi i väst är sedan tusen år vana att kontrollera världens öden, har vi mental kapacitet att acceptera att andra civilisationer nu tar över styråran? Eller kommer konflikten hamna mellan stora internationella företag i samverkan och utan några bindningar till annan kultur än den kapitalistiska att stå mot nationerna?

Svar: Det faktum att alla västländer tog parti för Kina framför USA ger en liten försmak. Eftersom marknaderna kommer att finnas i Asien med snart 4 miljarder människor med snabbt växande köpkraft och om några decennier med 3-4 miljarder i Afrika kommer de stora företagen att styra många västländers val.
Lars Bern

#2 - - Martin:

USA kontrollerar fortfarande en hel kontinent och har inga säkerhetspolitiska hot inpå knuten. Så de kommer alltid vara en mycket stor makt. Om inte USA sönderfaller i flera stater. Vilket nog vore det bästa för resten av världen.

#3 - - Jan O:

Det kan kanske vara värt att nämna att Sverige anslöt sig (ansökte om medlemskap) näst sista dagen det var möjligt. Den 30 mars 2014. Norge lämnade in sin ansökan sista dagen.

Svar: Påtryckningar från exportindustrin måne?
Lars Bern

#4 - - En annan:

tja e väl på tiden att få bort dessa vulgärpopulister från makten.
Kina var en stormakt redan för längesedan
Asiater är kolletivt målinriktade, europeer individualistiskt men kina har ju faktiskt en historia innan MAO, vilket ofta försvinner i resonemangen

#5 - - Jan O:

#3 Jag får rätta mig själv. 2015 ska det förstås vara.

#6 - - Olof Hellström:

Denna utveckling är väntad och oundviklig.Din framställning antyder att
processen kommer att ta litet tid vilket jag bedömer som bra så att inte
några allvarligare incidenter händer på den fortsatta "vägen".
Det är bra att FN får på detta sätt en fundamental motgång vad gäller
den heltokiga behandlingen av klimatfrågan/koldioxidutsläppen.Det
planerade Paris-mötet blir med denna utveckling ännu mera meningslöst
och dumt!
Tack för en viktig pusselbit i den globala utvecklingen !

Bästa hälsningar från Olof H-m

#7 - - tipp:

Kan det inom några få decennier bli så att Europa (Västeuropa) kommer att bli en del av Afroasien med tanke på den snabba förändring av befolkningsstrukturen i Västeuropa? Kan det uppstå nya spänningar mellan Ryssland/Kina som inte är så roade av islam och islamstyrda områden inkluderande Västeuropa? Var kommer USA att stå i ett sådant triangeldrama? Kommer dagens misslyckade diplomatier och ekonomier leda till ett gigantiskt storkrig innan allt har satt sig? Tror FN-folk och andra att ett världsherradöme kan hindra det?
Det var bara några enkla frågor?

Svar: Kina och Ryssland har båda en hård linje mot islamisering och Kina är även intresserade av att knyta Ryssland till sig med tanke på ryssarnas enorma olje- och gastillgångar. Så jag tror att de kommer att hålla ihop och de kommer även att få med sig Indien som även är antiislamistiskt. Det aktuella fallet med AIIB visar att Västeuropa inser att framtiden ligger i Asien. Jag skulle tro att såväl Kina som Ryssland och Indien tycker det är bra att de muslimska flyktingströmmarna hamnar i Västeuropa, så att de själva slipper dem. Man offrar säkert oss. Hur USA och dess mäktiga militärindustriella komplex reagerar är svårt att förutse. Deras agerande runt Ukraina är olycksbådande.
Lars Bern

#8 - - Kenneth Johansson:

Något som jag kan rekommendera att läsa är "RT" och "Sputnik" ryska tidningar på internet, som riktar sig till 700 miljoner läsare. De kan även läsas på svenska, datoröversatt. Det är av hög kvalite.

Något där som jag fastnade extra för är att folk och politiker av alla slag hela tiden skrämmer med Ryssland samt inte minst massmedia av alla de slag. Denna skrämselpropaganda kommer egentligen från den ekonomiska eliten. De vill att mängden vapen ska öka, det är en stor inkomstkälla för dem. Det värsta de vet är om det blir fred.

USA gör allt för att sätta igång ett världskrig, samtidigt är det väldigt många länder som försöker mota detta. I nuläget är det 57 länder som har skrivit på för en AIIB-bank. Detta visar att de egentligen inte står på USA:s sida.

Det är inte Ryssland och Kina som är några krigarnationer utan det är USA. USA har existerat ungefär 230 år och av dem har de mer eller mindre varit i krig i ca 210 år. USA har aldrig haft någon demokrati egentligen, det är en polisstat.
Om man läser ett antal böcker om USA får man en helt annan bild vad USA egentligen står för. Det kriminella inslaget är något enormt. Detta gäller inte vanliga medborgare utan på högsta nivå.

#9 - - Göran Å:

Ibland roar jag mig med att söka mig tillbaka i historien för att hitta motsvarande fenomen som idag. När det gäller mäktiga män som vill försöka påverka havsnivån, så är närmaste parallell till Obama Knut den store, som levde för ungefär tusen år sedan.Det påstås att när han lyckats att samtidigt bli kung över Danmark, Norge och England, så ville han sätta sin makt på prov. Han satte sig i en stol vid stranden och försökte kommendera vågorna att stanna upp.Det lyckades natuligtvis inte och han insåg då att hans inflytande över världen hade sin begränsning.Det är mer än man kan säga om Obama som fortfarande tror på sagorna. Knut den store- Obama 1-0!

#10 - - Göran:

#8 Kenneth Johansson

Några synpunkter. USA är en republik och ordet demokrati nämns inte ens i USA:s grundlagar.

Sedan 1900-talet har USA:s presidenter mer eller mindre systematisk ägnat sig åt att strunta i konstitutionen. Värst av dem alla är Barack Obama. När det inte finns en lag om vad Barack Obama får göra hänvisar han till att det kommer med ämbetet. En sådan sak är att anse sig ha rätten att döda vem han vill, amerikan eller utlänning, när som helst, var som helst utan några som helst rättsliga prövningar.

Vad gäller USA:s militärmakt är det en dödsstöt för den president eller den som vill bli president att vilja skära ner på försvarskostnaderna. Då anses man vara en fegis. Men värst är att gemene amerikan verkligen tror att deras säkerhet hotas om man minskar lite på militärbudgeten.

Gemene amerikans största hot är deras egen poliskår. Det är åtta gånger större risk att bli dödad av en polis än av en terrorist. Polisstat? I alla högsta grad.

#11 - - Nils Nilsson:

Är väldigt enig i de beskrivna framtidsutsikterna bortsett från att jag inte tror på ett närmande mellan Kina och Indien - mellan dessa båda länder vilar ett historiskt starkt fiendskap, som jag svårligen tror kommer att lösas på fredligt vis.

Svar: Jag talade nyligen med Indiens Sverige-ambassadör och hon hade en helt annan uppfattning än den du ger uttryck för. Hon beskrev relationerna i mkt positiva ordalag.
Lars Bern

#12 - - anders:

#10 Göran

http://www.trueactivist.com/study-americans-are-58-times-more-likely-to-be-killed-by-cops-than-terrorists/

#13 - - Göran:

#12 anders

Fy, fasen vad utvecklingen går "framåt". Lite över 600 personer har dött av polisens elchockpistoler (taser) och de är förmodligen inte med i statistiken över människor som har dödats av polisen.

#14 - - Peter Grafström:

I artikeln står att Sovjet inte kunde stå emot dollardominansen. Men det var efter Stalin, som vägrade Bretton Woods och byggde upp begynnelsen till ett Brics i Asien och inviterade Schweiz Sverige Finland Österrike mfl till en dollaroberoende handelszon. Hans död kom som på beställning för anglosaxarna och Churchill erhöll strumpebandsorden kort därefter, trots att han vägrat den utmärkelsen när han stod som segrare i WW2. Churchills herrar i Bankkartellen ansåg först iom Stalins undanröjande att uppdraget var fullbordat.

Upp