Tiden är inne att krossa vår tids skändliga förtryck!

 

Jag stötte nyligen på ett uttalande av superentreprenören Peter Thiel, mannen bakom PayPal, som väckte min tanke. Han sa att var gång du inte tillåts att debattera en fråga, är det ofta bevis på att något inte är som det skall. Han menade att när människor använder ordet vetenskap, är det ofta något som signalerar, som i poker, att de bluffar. Man säger social vetenskap, politisk vetenskap, klimatvetenskap, genusvetenskap etc., men man säger inte fysiskvetenskap eller kemivetenskap.  Vi säger bara fysik, kemi, meteorologi, filosofi etc. därför att vi vet att de är riktiga vetenskaper. De andra är mest tyckande och värderingar som förkläs till vetenskap för att förleda oss.

Det jag kom att tänka på var Upplysningstiden, det viktiga skede i historien som under 1700-talets senare hälft lade grunden för det högutvecklade västerländska samhället. Med upplysningen kom den vetenskapliga revolution som under de senaste tvåhundra åren gett västvärlden det globala övertag som vi nu är på väg att förlora.

Upplysningen var en intellektuell strömning. En krets av filosofer och författare som deltog i arbetet med den franska Encyklopedien försökte skapa en sammanhängande rationalistisk världsbild med förnuftets och vetenskapens hjälp. De kritiserade dogmatism och maktfullkomlighet i kyrklig eller statlig form. En rad kända filosofer deltog i det viktiga arbetet där Voltaire är den mest kända. Kant formulerade en berömd definition av upplysningen som människans utträde ur hennes självförvållade omyndighet.

Filosoferna kring Encyklopedien ville forma en ny sorts filosofi, uppbyggd på en systematisk vetenskaplig metod vilken skulle ersätta 1600-talets metafysiska systembygge. De ville införa esprit systématique i stället för esprit de système – den av kyrkans prästerskap givna ordningen. Upplysningens företrädare ville befria människan från tro och vidskeplighet. Inte minst angelägen var man att propagera för sekularisering och tolerans och mot kyrklig makt och organisation. Krossa den skändliga! utropade Voltaire om kyrkan.

Upplysningens viktigaste idé var tron på människans förnuft. Alla människor är kapabla att tänka själva, därför ska vi inte okritiskt tro på sådant som makthavare och andra auktoriteter hävdar. Vi behöver inte ens tro på det som olika kyrkor lär ut och det som prästerna predikar. Tro inte heller på påståenden om konsensus i ett samhälle som undertrycker yttranderätten och försöker hindra debatten.

Historien går igen brukar det heta, och det kan vi sannerligen konstatera i dagens samhälle. Borta är upplysningstidens sökande efter esprit systématique. Nu är vi tillbaka i den av etablissemanget (vår tids prästerskap) givna ordningen – det politiskt korrekta – den politiska värdegrunden. Självklart sluter den döende kyrkans prästerskap upp bakom dogmerna. Och precis som i det samhälle där kyrkans dogmer en gång var lag, får en rad för oss vanliga människor viktiga frågor, som omfattas av värdegrunden, inte debatteras. Jag konstaterar som Peter Thiel att något inte är som det skall i vårt samhälle.

Hur många gånger har jag inte befunnit mig i situationer där värdegrundernas prästerskap t.ex. pratar om av människan orsakade klimatförändringar som motiv för långtgående maktutövning och översitteri. Att i sådana sammanhang ens ställa frågan Vilka klimatförändringar? är likställt med 1600-talets kätteri. När jag sedan i ett utslag av esprit systématique påpekar att det i stort sett saknas faktiskt observerade klimatförändringar blir jag kallad klimatförnekare. Och detta är bara en av de stora delar av värdegrunden där kritiska frågor leder till utfrysning ur samhällsgemenskapen.

Västvärldens ledare ljuger utan skam om klimatförändringar som inte inträffat. Vi i väsvärlden är på väg tillbaka till 1600-talets intellektuella mörker och lilla Sverige är som vanligt bäst i klassen. I fråga efter fråga stryps debatten och de som bryter mot tidens esprit de système tystas och mobbas med ad hominem. Ofta går dagens systemförsvarare ännu längre och berövar kättarna sin utkomst.

Katolska kyrkans avlatsbrev är tillbaka i form av skatt på en av livets tre grundläggande byggstenar. Dumheten och pseudovetenskapen breder ut sig och en allt större del av våra gemensamma ekonomiska resurser offras på det nya prästerskapets altare – vindkraftverk, miljöförstörande förment förnyelsebar energi, föråldrat järnvägsbyggande och allt annat meningslöst som är på väg att ruinera oss och vår livsmiljö.

Det kommer givetvis en ny Upplysning som ger de upplysta ett nytt övertag i utvecklingen. Den här gången tror jag dock att den Nya Upplysningen inträffar någon annanstans än i Europa.

Kanske kan vi vanliga människor med gemensamma ansträngningar samla oss i Voltairs anda och krossa vår tids skändliga förtryckare!

1 Ingemar Nordin:

skriven

Som vanligt ett intressant inlägg Lars!

Helt klart lever vi i ett intellektuellt mörker, och politikerna jobbar frenetiskt på att nedrusta nationens läroanstalter. Jag, liksom du, har försökt utmana politiker, media och akademiker på en öppen debatt. Vi är beredda på att ta sakargumenten och erkänna om vi har fel. Men ingen vågar eller vill. Ty detta är klimatkyrkans strategi: tillåt ingen diskussion!

På sin höjd är det tillåtet att analysera kritiska invändningar i psykologiska, sociologiska eller genusvetenskapliga termer. Men aldrig i sak! Det handlar istället om att "förstå" den subhumana grupp som vi klimathotsskeptiker tillhör i det offentligas ögon. Budskapet är uppenbart: håll med, eller annars blir du placerad i en zoologisk trädgård. Att studeras tillsammans med de andra aporna.

Bara en liten notering: Filosofi kallas också, tack och lov, bara för Filosofi.

Svar: Tack för synpunkten Ingemar!
Lars Bern

3 Kenneth Johansson:

skriven

En fundering bara, varför inte starta upp alternativ media inom olika områden även om det är i liten skala ekonomiskt. Många konsumenter har ju redan nu slutat köpa tidningar från de stora drakarna.

Svar: Ja den här bloggen kan t.ex. vara en liten bit. De stora tidningarna är snart historia.
Lars Bern

5 lennart bengtssone:

skriven

Urmärkt Lars!

En möjlighet är att alla dugliga människor gör som i Ayn Rands roman Atlas Shrugged dvs överlämna samhället för en tid till det politiskt korrekta etablissemanget och låt dem klara av allting själva tills allt mer eller mindre kollapsar.
Det är absolut nödvändigt att nu sätta ned foten för att få stopp på det intellektuella förfallet och på resan bort från Upplysningstiden. Låt oss göra ett motto av Kants utmärkta sammanfattning. Det måste bli ett slut på beskedligheten!

7 Björn i Bromma:

skriven

Utmärkt analyserat!

"Det enda sanna man kan säga om Historien är att ingen lär sig av den"
Oscar Wilde

"It´s deja-vu all over again"
Basebollspelaren Yogi Berra

9 Bo Blomberg:

skriven

Thumbs up Lars!

11 Ann Löfving-Henriksson:

skriven

Antropocene - än en gång ett ljus i mörkret!

13 Patrik:

skriven

När samtalen och åsikterna nuförtiden kan spridas på internet med ljusets hastighet, i jämförelse med på 1700-talet, så sker en slags själv-censur genom en social och medial kontroll via skrämseltaktik. Att bli utfryst av vänner och bekanta eller i värsta fall få besök av vinklad media kan få de flesta att hålla inne med sina åsikter. Däremot vill jag påstå de som ändå vågar ge sig in i debatten blir allt mer duktiga på att uttrycka sig i skrift, så ev. nättroll brukar falla på eget grepp då dom tappar tråden och hatet lyser genom i texten.

15 Per Bengtsson :

skriven

Bra talat! Låt oss till att börja krossa detta förtäckta åsiktsförtryck som hyckleriet med "värdegrund" har lagt som en våt filt över yttrandefriheten och en fri, öppen debatt i Sverige. Det är bara ett verktyg för att godtyckligt kunna förtrycka vem som helst som vågar vädra andra åsikter än de som makthavarna känner sig bekväma med.

17 Gunnar Hovstadius:

skriven

Det som fatt mig att lamna Sverige ar precis vad Du pekar pa. Det finns I stort sett bara plats for en asikt at gangen och ar det nu sa att Du inte omfattar den sa smadas Du till forbannelse.
Det har sattet att vara ar kanske varre hos de fralsta pa vansterkanten men forhallningssattet har tyvarr sprit sig aven till den andra sidan av det politiska spektrumet. Klimat fragan liksom invandringen ar goda exempel pa detta. Jag har manga ganger undrat vad det ar som gor Sverige sa speciellt I detta avseende. Jag har inte markt av samma envetna enkelriktning nagon annan stans. Varfor ar det sa har???

19 Ekvalist:

skriven

Intressant skrivet! Håller med om mycket. En detalj bara: filosofer kallar som regel inte sitt eget verksamhetsområde för vetenskap. Wikipedia-artikeln om filosofi kallar det för en "intellektuell disciplin", vilket är mer rättvisande. Om vi enligt naturvetenskapens standard låter vetenskapen stanna vid grundbultar som empiri och testbara hypoteser och testbara teorier.

2 Lennart Fogelklou

skriven

Jättebra skrivet. Det känns som Sv Kyrkan har en starkare tro på klimatmodeller en på Gud. Likheten mellan nämnda fenomen är att de existerar utifrån det faktum att människor tror på dem.

4 Bengt Söderberg

skriven

Javisst skulle vi behöva krossa det skändliga förtrycket. Jag ställer gärna upp som frivillig!

Om jag hade kunnat skriva så väl som du, Lars, så hade jag skrivit just så här.

6 per eriksson

skriven

Briljant skrivet! Sverige har degenererat till en vulgär halvdemokrati dvs rösträtten finns kvar men den fria debatten har avskaffats av de etablerade politiska partierna och dess stormtrupper, journalistkåren och halvutbildade arbetslösa akademiker.

8 tipp

skriven

Det är OT men om jag hänger upp det på Upplysning-S- tiden eller frånvaron av den så kan det vara intressant och se http://www.youtube.com/watch?v=lm4OUcfiM-8. Det är förre redaktören på Frankfurte Allgemeine Udo Ulfkotte som berättar om vad journalistik är idag. Det handlar om det vi inte får eller ska få höra. - Eller är det en annan sida av samma mynt?

10 Hans Högqvist

skriven

Värdegrundsdiktaturen är införd i Sverige! Till och med Svenska kyrkan har lämnat treenigheten till fördel för Marx, Muhammed och Värdegrunden!

Yttrandefriheten ÄR grunden för demokratin! Den enda begränsningen ska vara uppmaningar till våld mot enskilda individer.

Arnstberg och Sandelin har ett kapitel om värdegrunden och dess historik i boken "Invandring och mörkläggning II". Kapitlet kan laddas ner gratis på deras blogg:http://morklaggning.wordpress.com/vardegrunden/

Tack för ett välformulerat försvar för vår frihet att tänka och uttrycka våra tankar Lars Bern. Bloggen håller mycket hög klass!

12 Bemgt-Ove Högström

skriven

Bra! Helt rätt.
Jag blev för en tid sedan anklagad för att vara obildad när jag sade frireligiös. Det skulle heta frisinnad. Jag upplyste personen om att mina far föräldrar satsat enorma summor på att bygga bönhus och det till ingen nytta. Jag delade min fars omdöme, att det var socknens lataste jävlar.
För ett antal år sedan på en middag hos landshövdingen kom jag vid kaffet att sitta med biskopen och hans fru samt domprosten. Biskopen frågad var jag bodde. När jag talade om var så sade han att "då tillhör ju du Domkyrkoförsamlingen". Svaret blev nej, jag tillhör inte Svenska Kyrkan. När jag förklarade varför fick jag ett gillande av biskopens fru. Jag tryckte till dem med att alltför många företrädare för kyrkan är så korkade. Domprosten försökte förklara sig med att det var inte så många som lämnade Svenska Kyrkan. Då sade jag att det är inte själar ni skall räkna utan skattekronor. Domprosten blev då helt tyst. Jag fick gillande blickar från biskopens fru.

14 Peter Grafström

skriven

Jag instämmer vanligen i din syn på yttrandefrihet och kritik mot vårt etablissemangs infantiliserande av befolkningen.
Använd gärna Voltaires ord men var medveten om att både Voltaire och Marx huvudsakligen försvagade anglosaxarnas konkurrenter. Voltaire var finansierad av krafter som var lierade med britterna. Frankrike var kanske i behov av förändring men dess brister har kraftigt överdrivits för att gynna anglosaxarna. Frimureriet har som en viktig del att förfalska historieskrivningen. Att Voltaire var partisk historiskt sett behöver förstås inte minska värdet av hans genuina samhällskritik eftersom den är rätt allmänt formulerad.
Däremot bör man varna för att man kan dras in i en verklighetsuppfattning som får anglosaxarna att framstå i en bättre dager än de förtjänar med tanke på deras oerhörda bedräglighet. All vetenskap utom de naturvetenskapliga är färgade av anglosaxares påverkan via stiftelser ofta utnyttjade av underrättelseorganisationer. Hela vänstern är påverkad och som du själv varit inne på likaså miljörörelsen. Allt flummigt tänkande kan utnyttjas för maktändamål och anglosaxarnas överklass har insett sen länge hur användbart detta är för deras nedbrytande av konkurrenter. Om de hade låtit bli att interferera överallt hade självsanerande krafter fått mer utrymme.


Svar: Jag tror vi är överens.
Lars Bern

16 lasse

skriven

Upplysningstiden är kanske över och 1000 år av medeltida mörker väntar oss. Det har hänt förr, troligen har även då många trott att saker och ting måste vända, inte kan denna galenskap bli framtiden.

18 Magnus

skriven

Fullständigt lysande.

Att Sveriges politiker inte står upp för åsiktfrihetsdemokrati är djupt tragiskt. Men allt fler kommer till insikt och kämpar emot vad de kan i bloggar och kommentarsfält. Upplysningstiden lyckades vrida en 1500 års mental ökenvandring cementerad av monoteistiska tankeförbudsböcker till blomstrande yttrandefrihet, jämlikhet och demokrati. Vill vi, går det igen.