Flickorna tar över trots Schyman och Romson

Den mycket välförtjänta utdelningen av Nobels Fredspris till Malala Yousafzai har ett djupt symbolvärde som inte kan underskattas. Händelsen kanske i historiens ögon kommer att markera den tipping point då maktstrukturen inom mänskligheten på allvar började växla från patriarkat till matriarkat. En tidigare medarbetare på IVL professor Arne Jernelöv skrev nyligen om hur kvinnorna tar över. Jag håller med honom och skall komplettera med ett något mer djupgående perspektiv än det han tar upp.

Mannens maktställning med kvinnan som underordnad har sina rötter i en tid i människans historia där fysisk styrka var avgörande för maktutövning och överlevnad. För en kvinna var det länge viktigt med en stark man vid sin sida som kunde skydda henne och hennes barn, precis som det är hos de djur som står oss närmast. Jag tänker då bl.a. på djurflockarnas alfahanar.

Sedan människor blivit bofasta efter istiden för tiotusen år sedan, började man bygga samhällen där säkerhet och trygghet ordnades kollektivt. Det medförde att andra egenskaper än muskelstyrka sakta men säkert började få betydelse för maktordningen. Rangordningen i de samhällen som utvecklades följde inte längre bara muskelstyrka. Gradvis har egendomar, kunskap och erfarenhet blivit ett allt viktigare rekvisit för platsen i makthierarkin. Redan där inleddes den utveckling där kvinnor kunde börja utmana männens ställning.

En viktig drivkraft bakom människans utveckling har varit den överlevnadsinstinkt som finns i generna hos allt liv. En del av denna instinkt har hos den medvetna människan tagit formen av sökande efter mening med livet. Man kan dra slutsatsen att vi har ett medfött behov av mening, ur vilket tron på en högre makt uppstått. I sin mest primitiva form började människor dyrka solen och ibland andra fysiska företeelser i naturen.

De gamla makthavarna och patriarkaten förstod tidigt att vårt behov av att tro på gudar var en bra plattform att bygga maktutövningen på. De insåg att ett smart sätt att skaffa sig legitimitet, var att utnyttja vår tro på det vi uppfattade som gudens ord. Ur denna insikt föddes först furstendömen där furstarna tilldelades gudomlig status och sedan kom prästerskapet i de stora religionerna. Vi kan tydligt se hur religioner formades utifrån denna insikt. Det manliga prästerskapet påstod sig kunna uttolka gudarnas vilja och detta nedtecknade de i skrifter som Bibeln och Koranen. Alla profeter var män. Skrifterna som gavs status av gudens ord har sedan kunnat läggas till grund för maktordningen i samhället. De är i realiteten inget annat än hopkokade rättesnören som skall göra patriarkatets ställning legitim. Dessa religiösa texter har ända in till våra dagar bl.a. utgjort grundvalen för patriarkalt förtryck av kvinnor.

Sekulariseringen i västvärlden har på hundra år steg för steg underminerat legitimiteten hos religionernas skrifter. Trots att kvinnan skulle tiga i församlingen infördes kvinnlig rösträtt i Sverige år 1921 och därefter har det ena hindret efter det andra mot kvinnors jämställdhet försvunnit. Kyrkan har tvingats på defensiven och har tappat större delen av sitt folkliga stöd. Som Jernelöv skriver tar idag kvinnorna två tredjedelar av alla universitets- och högskoleexamina i Sverige och för första gången disputerar fler kvinnor än män. Kvinnorna har lättare att hävda sig i det samhälle där kunskap är viktigare än muskler för platsen i hierarkin.

Det ”Trettioåriga krig” som nu rasar i den muslimska världen, har delvis även sin grund i ett gammalt patriarkats hopplösa men ursinniga kamp, för att hindra den västerländska sekulära utvecklingen från att även nå dem. Hatet som predikas mot västvärlden har givetvis bl.a. denna bakgrund.

Makthavarna i den religiöst patriarkala delen av världen känner sig hotade av flickor som skaffar sig kunskap. Försöket att mörda den enormt modiga flickan Malala är ett starkt vittnesbörd. Med den stora invandringen från den här delen av världen, har vi även fått in kampen i vårt sekulära samhälle. Det utbredda hedersvåldet mot unga flickor som vill få sin frihet och kunna styra sina liv själva, bär ett starkt vittnesbörd.

Tyvärr har kampen för kvinnors jämställdhet i vanlig ordning kidnappats av vänsterextremister med de infödda svenska politikerna med Gudrun Schyman och Åsa Romson i spetsen. I Schymans politiska kamp mot vårt marknadsliberala fria samhälle finns ingen plats för kampen mot hedersvåldet. Hennes vänsterextrema parti Fi drar istället ett löjets skimmer över arbetet för att nå full jämställdhet för alla kvinnor och skadar mest kvinnornas sak. Och Romsons predikade hat mot vita män ökar bara motsättningar till ingen nytta för våra utsatta flickor.

Den verkligt modiga kvinnokampen i vårt land förs av vår egen Malala. Den kurdiska kvinnan och människorättsaktivisten Sara Mohammad som leder Riksorganisationen GAPF (tidigare Riksföreningen Glöm aldrig Pela och Fadime). Hon kämpar mot hedersvåldet i Sverige utan synligt stöd från de infödda förmenta vänsterfeministerna. Hon lever med skyddad identitet under ständiga hot, medan Schyman och Romson glider runt i debatten på en räkmacka.

Det de vänsterextremistiska Fi-kvinnorna inte inser är att vägen till en ökad makt för kvinnorna inte går via en ofri elitistisk planekonomi. Sådana regimer har alltid utvecklats till massiva patriarkala diktaturer. Nej, med den utveckling som Jernelöv visar på, kommer våra flickor inom en generation att ta över det fria marknadsliberala samhället med det övertag som deras större kunskap och kompetens ger dem. Det förutsätter dock att vi lyckas försvara vår sekulära samhällsordning mot de mörka krafter som nu vill vrida klockan tillbaka. Krafter som av allt att döma får vänsterextremisternas stöd.

Så när flickorna får ett övertag blir det inte tack vara Schyman och Romson, utan trots!

1 Tallskog:

skriven

Väldigt klokt skrivet!

3 Johan Tisell:

skriven

Varför tala om övertag och i termer av makt...?

Varför kan vi inte bara vara människor. De flesta män känner eller har relation eller släktskap med en kvinna och de flesta kvinnor har samma sak med en man.

En tvekönad familj får samma hushållsekonomi, oavsett om den ene tjänar mer än den andre på grund av kön. Och så vidare.

Alla modeller blir så polariserade. Samma sak med "kampen" mellan länder och kontinenter. Kan vi inte kollektivt få njuta av produktivitets- och kunskapsutvecklingen?

Möjligen kan man tillämpa en reglerteknisk syn på detta och kvinnodominansen inom vissa områden är bara en översväng i kurvan.

Det enda strukturellt intressanta tycker jag är att så många män med arbetarklassbakgrund inte utbildar sig och blir därmed obsoleta i ett kunskapssamhälle.

5 Björn i Bromma:

skriven

Romson och Schyman har jag aldrig förstått mig på.
Hur två sådana bifigurer kan ha fått så stort utrymme i MSM är totalt obegripligt.

7 Johan Tisell:

skriven

Litet OT, men ändå:

Jag förvånas över hur lätt miljövänstern får oss att likt hedningar utföra offer och få oss känna oss goda.

Jag avser den ineffektiva källsorteringen.

Trots att alliansen gjort det rumsrent med städhjälp och trädgårdsmästare går folk ur stugorna och trängas i fina gångkläder kring smutsiga och krångliga containers eller står och matar in plastflaskor i en maskin som krånglar, för att sedan få 89:50 för en halvtimmes arbete.

VARFÖR?

I ett moderns samhälle med centrallås på bilen och smarta appar som sköter huset skall vi stå med manuellt ineffektivt arbete, som Romson med fler hyllar.

Jag har i USA upplevt att man har två tunnor "garbage" och "recycle". Den andra tunna sorteras effektivt av proffs i en anläggning och köparen av fraktionerna är säker på att dessa är rena.

Med ett sådant system skulle vi skapa effektiva system och kanske arbetstillfällen (fan vet, det sägs att det sorteras redan). Och även panten skulle kunna ingå i systemet, tror ingen kastar i onödan om det finns en stor återvinningsbehållare hemma.

Sedan undrar jag varför jag är ensam om att inte ha en ful tunna som möter mina gäster vid entrén? (Jag rullar fram på rätt dag)

Varför bry sig om hur det ser ut om man har en (eller värre också en stinkande matavfallstunna! - själv har jag sedan 1993 avfallskvarn) ful och luktande tunna som entré? Då behöver man inte klippa gräs heller!

9 Lars Myrén:

skriven

Instämmer helt med Tipp. Det finns ingen starkare grupp än en där män och kvinnor samarbetar. Enligt egen erfarenhet stämmer detta perfekt. Det finns inget antingen eller, män eller kvinnor, en kombination med båda könens unika kvaliteter fungerar optimalt, vare sig det gäller ingenjörskonst eller sjukvård, eller vad som helst.

11 Bergfast:

skriven

Mja, nej, hmmm, jo, men det går inte riktigt att hålla med denna text, om än välskriven sådan.

Den bortser från vissa faktorer och realiteter om och kring den mänskliga existensens villkor och om och kring realiteter vad gäller fundamentala skillnader mellan män och kvinnor, och då inte enbart , sociala maktskillnader, utan reella biologiska, psykologiska, fysiska och existentiella skillnader.

Jämställdhet finns över huvud taget inte någonstans mellan några människor utan är en inbillad chimär från början till slut. Den finns inte varken mellan kvinnor och män, eller mellan män, mellan unga och gamla, eller mellan kvinnor sinsemellan. Jämställdhet är ett politiskt begrepp, eller ett politiskt vokabulär. Ett politiskt verktyg. Det som har skapats för just endast politiska ändamål, kanske främst för att kunna utöka samhällets samlade skattebas, där också lönearbetande kvinnors arbete också kan beskattas av staten.

Jämställdhet finns inte någonstans mellan några människor utan alla människor är fullkomligt ojämlika och unika varelser. Alla har unika livsberättelser, förhållanden och omständigheter som är fullkomligt olika och unika för var och en. Det är olika förmågor, olika resurser, utgångspunkter och olika tillfällen i tillvaron för alla olika människor som också medför olika förståelse, olika tolkningar och olika målfokus i tillvaron med olika meningsfokus och olika värdefokus. Det som är viktigt och värdefullt för den ene är kanske någonting fullkomligt oviktigt och värdelöst för den andre.

Religioner kan ha många likheter med varandra och handlar inte sällan om själva den mänskliga existensens villkor och om varelsen människa och hennes komplexitet.

Religioner är inte sällan krigsskrifter, eller kampskrifter, som uppmanar människan till att kriga och kämpa tappert i det svåra som kallas mänskligt liv. De innehåller förstås också förhållningsregler för den samhälleliga samvarons möjligheter att kunna fungera väl . Det är berättelser om ursprung och om identitet och om den existentiella nödvändigheten för den mänskliga varelsen till självdisciplin och att kunna göra kulturella val, som medför konsekvenser, och som är skapande av identitet genom just ett kulturellt identifierande. Denna procedur som finns som ett nödvändigt krav hos just varelsen människa och som just inte finns som ett nödvändigt krav hos instinktstyrda djur.

Ord och berättelser bildar bakgrunder och ledstjärnor för människor att bekräfta och identifiera, som därmed kan skapa mening och logiska sammanbindande sammanhang som ingår i religion och är religioners funktion.

Re-legio - att sammanbinda många.

13 Malin:

skriven

Besök gärna min blogg med!

Svar: Var hittar vi den?
Lars Bern

15 Anonym:

skriven

@ Lars Bern
Du klickar på Malins understrukna namn!

17 Torbjörn Lindskog:

skriven

Hej Lars,

Fick reda på Din blogg via Bengt Lidmalm.

Bästa

torbjörn

19 Anders:

skriven

Bra skrivet!

21 Kaj:

skriven

Så det blir bättre med att man ersätter Patriarkat(manlig överordning) med Matriarkat(kvinnlig överordning) ??. Ersätta en extrem med en annan. När man istället borde lämna dessa inriktningar på historiens sophög och istället sträve efter ett,vad ska vi kalla det, "jämställt gemensamhetsvälde".

Svar: Det finns inget belägg för att matriarkat blir bättre än patriarkat. När man tar del av Fi:s program och retorik talar det mesta för motsatsen. Att matriarkatet kommer tyder dock alla tecken på nu när killarna kommer på efter i kunskapssamhället.
Lars Bern

2 bom

skriven

Schyman är rikslikaren för FEL. Hon har alltid pålitligt fel ståndpunkt av någon anledning. Om man (en skall man visst numera skriva om man vill vara PK) kommer på en fråga där man ännu inte formulerat en egen uppfattning så kan man kolla vad Gudrun tycker därom. Man kollar sedan den diametralt motsatta uppfattningen och vips vet man var man hör hemma. När hon blev nykter alkoholist undrade jag om detta skulle svänga. Så blev det emellertid icke - hon har alltfort hundra procent fel och Romson har en likartad felinställning - en miljöjurist vice statsminister, som målar med koppar(ett)oxidfärg, skiter i havet och bränner gröndiesel. Snälla SÄPO skydda Löfven är högsta prio.! :-)

4 Peter Stilbs

skriven

Tack Lars - det finns dock tyvärr alltför många kontraproduktiva kvinnor i Sverige - här är de senaste(?) galenskaperna från denna grupp...

http://www.svt.se/nyheter/nytt-feministiskt-ord-pa-vag-att-etablera-sig-hen-haller-pa-att-fa-en-uppfojlar

6 tipp

skriven

Det finns ingen starkare grupp än en med män och kvinnor som kan samarbeta. Då får man det bästa av båda "världarna". I urtiden hanterade kvinnorna tryggheten och planeringen för familjens fortbestånd. Mannen stod som sagt för det starka men också för det osäkra, förmågan att hantera det osäkra. Sen kom "profeter" d v s helt vanliga män som hade förmågan att snacka bra och lova runt och förstörde samarbetet och skaffade sig makten.
Jakten efter föda övergick i jakten efter rikedomar, krig och affärer, där osäkerheter måste kunna hanteras, och den råa styrkan fortfarande var viktig. De kvinnor som fick män som kom hem mat, makt och guld blev "avgudade" och det var lätt för kvinnorna att falla för männens gudar.
Idag behövs inte den råa styrkan och trygghetsfaktorer har tagit bort en del av osäkerheterna. Män och kvinnor kan i mycket stor utsträckning göra samma saker.
Men jag tror det har fått konsekvenser. I dag när kvinnor är informatörer och lärare så ska allt vara så väldigt tryggt. Man ska veta vad som gäller, det ska vara som det varit. Vindmöllor känns säkra men kärnkraft känns osäker och farlig. Man kan acceptera 200 döda i trafiken i varje år i Sverige, men man kan inte greppa att kärnkraften i hela världen tagit livet av långt färre under ett halvsekel. Vädret är som det är och känns säkert men den osynliga gasen koldioxid känns osäker och därför måste "något" göras, kosta vad det kosta vill. Påbyltning och omskärelse känns säkrare för en muslimsk kvinna i köket än ateism, halvnakenhet och utbildning.
Jag tror att majoriteten av kvinnor är ärligt rädda för osäkerheten. Och idag utnyttjar många män andras osäkerhet och tjänar pengar på den, genom att säga de rätta sakerna, agera i de rätta föreningarna, placera sig i de rätta fårorna. Om förutsättningarna ändras omlokaliserar männen sig bara. Det är en del av hanteringen av det osäkra. Och för många kvinnor känns den kommunistiska planekonomin tryggare än kapitalismens ständiga sökande på osäker mark.
Jag tror att många pojkars förmågor att hantera det osäkra, se det nya, pröva nya vägar, trollas i bort i skolor, och informatörerna betonar det säkra och "ofarliga" idag. Innovationer, uppfinningar och nytänkande idag behandlas och bedöms av tjänstemän. Där ses det som en ny idé när hjulet återuppfinns, om det är fyrkantigt.
Både att söka och hantera det nya osäkra och arbeta för ett tryggt fortbestånd behövs. Därför behövs män och kvinnor i en SAMarbetande grupp.
Förlåt, det blev långt. Och det motsäger inte vad du skrev, Lars Bern.
tipp

8 Sten Kaijser

skriven

Hej Lars,
jag instämmer helt med vad du skriver.
Jag har på klimatupplysningen skrivit om att jag är optimist om det kommande århundradet med motiveringen att när det är slut kommer man att säga att detta blev kvinnornas århundrade.
Jag har också länge sagt att när Al Qaeda påstår att de slåss mot "västerländskt inflytande" så är det i själva verket kvinnlig frigörelse som de egentligen slåss mot.
Det stora bekymret i Sverige just nu är att det är naturvetenskapligt obildade som styr såväl i politiken som i media.

10 Anne Debeil

skriven

Tack Lars för att framhäva Malala. Tänk en ung flicka, fran Pakistan, vad hon har astadkommit!!
Tyvär har vänster kidnappad kvinnofragorna, fran deras collectivistiska och egalitariska syn (med dumheter om neutralt kön, sexual liv osv). Det finns dock ¨kvinno organisationer som kämpar för kvinnan's rätt I samhället, pa rätt sätt, som SOROPTIMIST. Och det behövs.
Just tva exempel som jag fick i lördags, I Europeiska Soroptimist friendships days, i Brugge, Belgien :
I alla conflict överenkommelser är det bara män som beslutar ( se första och andra världskriget : kvinnorna är hälften av samhället och har en annan syn).
Samma i international Rwanda Arusha tribunalen : tack vara att en kvinna var med som domare (1/5) har äntligen, efter manga ar, valdtäkt blivit erkänt som vapen för folkmord och offret börjar skyddas. Under manga ar var det bara de kriminella som fick rättshjälp. Han fick ocksa anti-aids medicin, medan vittnen bara dog den ena efter den andra, eller blev förföljd och dödad när hon lyckades komma tillbaka till sin by.
Tack vare att en kvinna blev chef blev rättsystemet för offret ändrat. Det är dârför att Rwanda har, under flera ar inte stött den internationella tribunalen mer.
Kvinnor skall vara med, pa samma sätt som män, dâför kämpar Soroptimist för "Women education and empowerment", och de bästa feminister kan vara faktiskt män!!!

12 Mats Qviberg

skriven

Kano. Bra Lars!

14 Mats J C Wiman

skriven

Lars och Lars (Myrén)!
Mycket, mycket bra (och insiktsfullt)
GILLA!

16 kaffehörnan

skriven

Nu har du chansen att deltaga i min tävling. Hjärtligt välkommen

18 Mats J C Wiman

skriven

Lars och Lars (Myrén)!
Mycket, mycket bra (och insiktsfullt)
GILLA!

20 Peter Grafström

skriven

Hade Usa imperialisterna hållit sig hemma hade radikaliseringen i de muslimska länderna aldrig blivit som nu. Anglosaxarna bär skulden för utvecklingen bort från sekulära tendenser. Och för splittringen av deras offer i mängder av sekter. Britterna lärde sig av Romarriket och Venedig. Usa har fortsatt på denna ondskefulla väg. Bilder från 1960-talet och den kommunistiska tiden i Afghanistan visar att kvinnorna var mycket friare med hur de klädde sig. CIA delade ut religiös litteratur till Talibanerna.
Och liberal marknadsekonomi är tillåten bara så länge den ger anglosaxarna differentiella fördelar. Annars föredrar de underutveckling överallt.

22 Göran Hedlund

skriven

Nobels fredspris? Var det meningen att detta pris skulle bli ett substitut för att i så fall täcka in självklara demokratiska och mänskliga rättigheter??? Ligger knappast någon fred i detta...
Har norrmännen spårat ut liksom svenskarna som även de uppfann "ett nytt pris", ekonomipriset? Man håller sig för skratt.
Nästa gång kan man dela ut litteraturpriset i något helt annat ämne...