Klimatpolitiken styrd av de rikaste rika!

 

Västvärldens dominerande ställning i världsekonomin började med industrialismen på 1800-talet, en ställning som var intakt några decennier efter Andra Världskriget. Segrarmakterna skaffade sig en plattform för fortsatt dominans i världspolitiken efter kriget genom bildandet av FN. Visserligen tvingades västmakterna acceptera att Sovjetunionen fick en framträdande plats genom en permanent stol i säkerhetsrådet, men alla övriga stolar fördelades på USA, Storbritannien och Frankrike samt på det till väst lierade Nationalistkina.

Det man till en början såg som ett annalkande hot mot västs dominans var den snabbt växande befolkningen i övriga världen. Åtgärder för att bromsa den tillväxten fick mot denna bakgrund hög prioritet i FN:s arbete till en början. Västligt s.k. bistånd var mest inriktat på begränsning av barnafödandet och hade ringa betydelse för dessa länders ekonomiska utveckling.

En anglosaxisk förmögen elit var tillsammans med kungahus i gamla kolonialmakter starkt engagerade i ansträngningarna att bromsa befolkningstillväxten. Typiskt exempel på denna strävan var bildandet år 1952 av The Population Council, på initiativ av familjen Rockefeller med finansiering från Rockefeller Brothers Fund som jag skrev om igår. Strävan att bromsa befolkningsutvecklingen misslyckads totalt och istället växte befolkningarna utanför västvärlden mycket snabbt till dagens andel på 90%.

Mao Zedongs revolution och maktövertagande i Kina ledde till att västsfären under stort motstånd tvingades avstå en permanent stol i säkerhetsrådet till det nya kommunistiska Kina.

Sökande efter ett sätt att bromsa den spirande ekonomiska utvecklingen i många länder utanför den västliga sfären, ersatte efterhand det misslyckade försöket att kontrollera befolkningstillväxten. I början av sextiotalet lanserades tanken att bromsa utvecklingen genom skydd av naturresurser och WWF bildades. Även här fanns familjen Rockefeller med i en ledande roll tillsammans med andra inom den anglosaxiska eliten. Engelska kungahuset blev tidigt aktiva supportrar och senare engagerades även bl.a. det svenska kungahuset. Numer betraktas WWF m.fl. i många utvecklingsländer som nykoloniala västliga agenter. Nästa steg togs några år senare genom bildandet av Romklubben på David Rockefellers magnifika egendom i Bellagio i Italien.

Romklubben lanserade sin larmrapport Tillväxtens gränser år 1972. Syftet med den var att genom krav på restriktioner i användningen av mineraler och naturresurser skulle man få ett instrument för att bromsa den ekonomiska utvecklingen.  Larmrapporten följdes upp år 1991med skriften Den första globala revolutionen som kom att utgöra avstampen för FN:s stora miljökonferens i Rio året efter. Ordförande vid FN-konferensen blev inte förvånande David Rockefellers protegé Maurice Strong.

I Rio lanserades på allvar människans påstådda klimatpåverkan som huvudargument för att bromsa den ekonomiska utvecklingen i världen. Tanken hos Rockefellers och andra oerhört förmögna personer som styr och ställer i vår värld, var att man med FN som plattform skulle skapa ett globalt styre där västvärldens mäktiga kunde behålla en betydande kontroll. En rad odemokratiska s.k. miljöorganisationer med WWF i spetsen gavs en status vid konferensen jämförbar med nationalstater.

Detta är bakgrunden till den rad av FN-konferenser om klimatet som avlöst varandra efter år 1992. Planen att på detta sätt bygga en mycket starkare global maktposition för FN höll sånär på att lyckas vid klimatmötet i Köpenhamn år 2009. Månaden före mötet publicerade dock en whistle-blower en omfattande mejlkonversation (på en rysk server) mellan de forskare, som FN mobiliserat för att fabricera en vetenskaplig konsensusfasad för de uppblåsta klimatlarmen. Den händelsen som fick namnet Climategate tog luften ur hela kampanjen. Det vi ser idag är en lång rad med allt desperatare försök att blåsa nytt liv i hypen. Förhoppningen ställs nu till det stora klimatmötet i Paris nästa år.

På det hela taget har väst totalt misslyckats i alla sina ansträngningar att behålla kontrollen över världspolitiken. Bortsett från den tillfälliga framgången när kommunismen kollapsade år 1991 har alla ansatser misslyckats. Den händelsen kommer nog snarast i historieböckerna att framstå som det stora paradigmskifte som öppnade för en ny världsordning.

Pragmatikern Deng Xiaoping som tog över makten i Kina efter Mao såg kommunismens tillkortakommanden och omvandlade därför Kina till den oerhört framgångsrika statskontrollerade marknadsekonomi som man är idag. Hans arbete underlättades av Sovjetunionens sammanbrott. Kina har även spridit sin ekonomiska revolution till många övriga utvecklingsländer. Resultatet kan avläsas i världsekonomins dynamiska utveckling sedan dess. Som en bieffekt ser man även ut att få kontroll över befolkningstillväxten.

Rankingen av världens största ekonomier mätt i BNP (miljarder USD) korrigerad för köpkraft har enligt Världsbanken förändrats radikalt de senaste 20 åren.

1995

2015 (IMF prognos)

USA 7,664

Kina 19,230

Japan 2,880

USA 18,287

Kina 1,838

Indien 7,883

Tyskland 1,804

Japan 4,917

Frankrike 1,236

Tyskland 3,742

Italien 1,178

Ryssland 3,643

Storbritannien 1,161

Brasilien 3,173

Indien 1,105

Indonesien 2,744

Brasilien 1,031

Frankrike 2,659

Ryssland 955

Storbritannien 2,547

 

Västvärlden är definitivt omsprunget. När BRIC-länderna sätter in stöten och berövar USA-dollarn dess ställning som global reservvaluta, kommer luften att gå ur den amerikanska ekonomin också och den västligt dominerade epoken är slut.

Klimatlarmen lever i princip bara kvar i den tiondel av världen som utgörs av EU och USA, man har dock inte längre stöd från Canada och Australien. De resterande nio tiondelarna av världen kommer bara att utnyttja larmen för att pressa pengar av väst, i övrigt fortsätter man sin växande användning av billig lätthanterlig fossil energi. Ser man på en kurva över världens fossilanvändning syns inte ett enda litet spår av klimathypen. Tusentals investerade miljarder dollar har av allt att döma varit helt bortkastade. Klimatkonferensen i Paris nästa år kommer bara att producera till intet förpliktigande deklarationer och ett och annat löfte om pengar från västländer.

Med klimatet är det ingen fara, temperaturen har varit stabil i 18 år nu, trots en stigande koldioxidhalt. Alla väderhändelser ligger väl inom gränsen för vädrets normala variabilitet. Och världens skördar har enligt FAO stigit med sådär 200% sedan början av sextiotalet, till stor del tack vare den högre koldioxidhalten. Det gör att den stigande befolkningen kan få mat i magen, svält och fattigdom är på väg bort.

Det är mot den här bakgrunden ni skall bedöma den hysteriska s.k. klimatpolitik som drivs av vår politiska klass och en lång rad av deras rådgivare och handgångna. En politik som kommer att göra framtidens pensionärer fattiga och som idag kostar svenska skattebetalare flera hundratal miljarder till ingen nytta.

1 Tallskog:

skriven

Youtube; William Engdahl!

3 Per Magnuson:

skriven

Skrämmande!

5 Tallskog:

skriven

"Klimatalarmist förskönar sin egenbild";
Bloggen peterharold.com
Intressant diskussion om vilka som ligger bakom det negativa som sker.

7 Lars Bohman:

skriven

Jag tror att det ligger mycket i denna analys. Det kan dock kännas paradoxalt att västvärldens vänsterpolitiker tycks förena sina ansträngningar med den globala storfinansen, exemplifierad av Rockefeller och kungahus.

Vad har Englands kungahus, Rockefeller, Romklubben, WWF och allsköns socialister för gemensamma syften och mål? Eller råkar deras strategier bara sammanfalla?

I vänstern tycks ett slags romantisk, nostalgisk idé om återgång till mer ursprungliga produktionssätt stå i förgrunden. Utvecklingen av produktivitet ses som ett hot mot människor och "miljö" eller "hållbarhet". Att alla får det bättre skyms av att klyftorna ökar, menar de, föga logiskt. Allt som luktar utveckling har angripits under åren: fossila bränslen, kärnkraft, industrialisering, koldioxid, genmanipulation osv. Man inför ofta helt orealistiska katastrofscenarion för att argumentera för sin ståndpunkt. Det övergripande syftet tycks vara att hindra utvecklingen i största allmänhet. En i sanning konservativ ståndpunkt.

Det är svårt att förstå varför vänstern hamnat i denna åsikt. Den framväxande industrialismen var ju i mångt och mycket en förutsättning för såväl fack som starka stater med stor offentlig sektor.

Storfinansen försvarar sina positioner. Men vad har de att vinna på att västvärlden fortsätter sin ekonomiska dominans? Skulle inte en lika bra strategi vara att börja att handla med de framväxande nya industrialiserade nationerna?

Det är nästan lika svårt att förstå varför de valt att motarbeta ekonomisk utveckling. Att försvara västvärldens ekonomiska dominans känns som en väldigt hypotetisk ståndpunkt Finns det inte mera näraliggande ekonomiska intressen att försvara?

Jag menar inte att motsäga artikelns innehåll utan bara göra några reflektioner kring den.

Svar: Vänstern stödjer allt som kan motverka en fri marknadsliberalism som står ivägen för deras socialistiska drömsamhälle. Den rika anglosaxiska eliten vill behålla makten och vill inte släppa den till kineser och indier lite enkelt uttryckt. De vill ha världen för sig själva.
Lars Bern

9 Kenneth Johansson:

skriven

Något jag har funderat länge på, att krascha dollarn hur sker det rent bokstavligt.

11 Mats G:

skriven

Först lite smicker till Lars. Den här artikeln påminner mig om på den tiden Strömstedt var ansvarig utgivare på Expressen. På den tiden var det ett nöje att köpa tidningen och njuta va dess innehåll. Det vore rena önskedrömmen att en skribent av din kaliber Lars kunde finna någon väg tillbaka till en av de stora tidningarna. Gudarna vet att det verkligen skulle behövas.

Min egen analys av saker och ting ligger väldigt nära din egen och då måste det väl vara rätt.. lol.

Svar: De stora tidningarnas dagar är tyvärr räknade. Något annat kommer i deras ställe.
Lars Bern

13 Magnus :

skriven

Menar du att smältande isar mm inte utgör något problem och att den utvecklingen/trenden mer är ett resultat av valet av tidsperiod?

Svar: Vilka isar menar du smälter? Här har du en sammanfattning av det globala isläget om man ser till Arktis och Antarktis: http://wattsupwiththat.com/reference-pages/sea-ice-page/
Lars Bern

15 Peter O:

skriven

Det märkliga med Sverige är att värdegrundsdemokrater tar till sig internationella influenser, t ex Romklubben och omvandlar influenserna till ett nytt normalläge, medan vi som önskar ha vår åsiktsfrihet intakt blir anklagade för att var extremister, när det är dem själva som utgör extremism i vårt land. Det läskiga är att det smyger sig in överallt, även bland ens vänner. Obehagligt!

Men fyra år med värdegrundsdemokraterna/extremisterna kanske botar Sverige en gång för alla. Jag är hoppfull!

Lars blogg har hjälpt mig att öppna mina ögon. Jag hoppas att du Lars kan sprida ett nytt normalläge i Sverige, där normala värderingar sätts i högsätet igen och där enfald kan bemötas med vetenskap!

17 Peter Grafström:

skriven

Lars jag uppmanar dig att bevisa att du tror på det du säger i klimatfrågan genom att kommentera på Anders Romelsjö's nya artikel
http://jinge.se/natur/hur-hindra-klimatkatastrofen.htm
Ser gärna att Lennart också kommenterar
Anders är mycket sansad och hövlig.

Svar: Menar du att jag skrivit ngt jag inte tror på? Det enda Romelsjö visar är det jag redan skrivit att klimatfrågan bl.a. är en täckmantel för extremvänstern.
Lars Bern

19 Peter Grafström:

skriven

Jag kan ju inte veta säkert Lars om du har något motiv utöver rent sanningssökande men toge du debatten genom att kritisera den hövlige Anders påståenden vore det en positiv sak om man tror på demokratisk dialog.
Anders baserar sig på IPCC och inte på vänstern betr klimatfakta.

Svar: Vari ligger skillnaden? IPCC är inte en vetenskaplig organisation utan ett politiskt styrt organ för att enbart visa på antropogent orsakad klimatförändring (enl sina statuter). Det handlar om att bygga upp ett motiv för en starkare överstatlig roll för FN. Några klimatförändringar har ju inte inträffat och alla väderhändelser man hänvisar till ligger med god marginal inom vädrets normala variabilitet.
Lars Bern

21 Björn i Bromma:

skriven

Börjar man inte skönja ett bekant mönster i det hela som påminner om den gamla spagettiwestern "The Good, the Bad and the Ugly" från 1960-talet med Clint Eastwood i huvudrollen.
-The Bad står för den generaliserande vänsterns åsiktsdiktatur.
-The Ugly står för den generaliserande globalismens åsiktsdiktatur.
-The Good står för frisinnade fritänkare med åsiktsfrihet som grund.
Förhoppningsvis så blir det The Good som slutligen drar det längsta strået, såsom under Upplysningstiden.

23 Pär Engström:

skriven

Om artikeln stämmer, att det är de rikaste rika, som styr (bland annat) klimatpolitiken så kan detta ses som ett exempel på hur kapitalismen har lyckats ackumulera makt till ett fåtal.

Och då blir frågan hur denna ackumulation av makt ska kunna förändras.

Är det möjligt och realistiskt att de som inte tillhör den ekonomiska eliten, dvs. massorna, ska kunna mobilisera en motkraft mot nämnda ekonomiska elit?

Är det realistiskt att tro att denna mobilisering kan ske inom nuvarande globala kapitalistiska system?

Svar: I klimatfrågan av den rika anglosaxiska överklassen gjort gemensam sak med vänstern, så hur vi än väljer kommer idiotin att kunna fortsätta.
Lars Bern

25 Pär Engström:

skriven

Texten bygger på många antaganden om verkligheten. Här följer tre sådana antaganden:

Antagande 1: Klimatet är det ingen fara med.
Om detta antagande är sant eller sannolikt så ter sig klimatkonferenser onödiga och irrationella. Om det däremot skulle finnas en viss sannolikhet i att människan genom sina aktiviteter påverkar klimatet kommer frågan i en helt annan dager.
Om människan inte kan påverka klimatet behöver vi således förklara FNs klimatpanel och hela FN,vilka funktioner denna organisation, inklusive IPCCs klimatpanel, kan tänkas fylla. Vilket artikeln gör utifrån ett givet antagande.
Om människan kan påverka klimatet får vi en helt annan utgångspunkt och FN, inklusive dess klimatpanel, bedöms utifrån denna möjliga påverkan. Då blir miljökonferenser rationella verktyg för att hantera dessa frågor. Ungefär på samma sätt som andra mellanstatliga frågor, t.ex. nedrustning. Här handlar det således om hur människors handlingar kan koordineras och organiseras - FN skulle då kunna ses som en organisation som försöker koordinera människors handlingar i vissa frågor som antas beröra merparten av mänskligheten.

Antagande 2: Den ekonomiska tillväxten har inga belagda gränser.
Detta angtagande kan stärkas genom en historisk tillbakablick som pekar på hur människan ständigt har flyttat tillväxtens gränser, inklusive sina egna gränser för vad som är möjligt, t.ex. i vetenskap, idrott etc. Men om det nu finns en gräns någonstans för vad som är möjligt för den ekonomiska tillväxten, hur vet vi när den gränsen är nådd? Exempelvis om vi tänker oss en tillväxt på 4% per år kommer vi om ca. 500 år att vara ca. 500 miljoner gånger rikare än vad vi är idag! Detta på grund av att tillväxten mäts exponentiellt. Kan denna tillväxt ske utan att påverka vår planets ekologiska system? Om ekologi, klimat etc. påverkas av ekonomisk tillväxt, vilka kan effekterna bli för människan och för hennes strävan efter ekonomisk tillväxt? Om effekterna av en evig ekonomisk tillväxt riskerar att bli negativa, hur ska människor möta denna risk? Kan vi möta den genom att själva anamma en syn på verkligheten där ekonomisk tillväxt är den styrande principen?

Antagande 3: Ekonomisk tillväxt är det som är av värde för människan. Om detta antagande stämmer borde människor bli lyckligare ju rikare de blir, men finns det belägg för detta? Om vi alla blir 500 000 000 gånger rikare, blir vi då lyckligare? Eller finns det en kvalitativ gräns, t.ex. som utgår från människors behov, som påverkar lycklighetsgraden för ekonomisk tillväxt? När mätningar görs över "det bästa landet att leva i" eller liknande framkommer andra måttstockar än de rent ekonomiska. Norge lär toppa en sådan lista, inte ekonomiska stormakter som Kina, Japan, USA etc.
Svar: Norrmännen är väl i princip rikast per capita.
Lars Bern

2 Ann Löfving-Henriksson

skriven

Som vanligt upplysande och skrämmande. En liten frågan bara om avsättning av naturskyddsområden under som ett sätt att bromsa utvecklingen. En ny tanke för mig, men är det så enkelt att dessa skyddade områden inte fick användas till odling? Det vore något för vår käre Linne'.

4 elfyma+

skriven

Instämmer. Betänk att ett enda stort kolkraftverk i Kina släpper ut lika mycket koldioxid som hela Sverige. Vad vi än gör så kommer det bara att kosta en massa pengar till absolut ingen nytta.
Det är kamelerna som är problemet -inte myggen- i klimatmytsilen.

6 elfyma+

skriven

Det kan te sig motsägelsefullt att oljemagnater ger ekonomiskt stöd till miljöorganisationer.
Men i USA är det inte alls ovanligt att rika donerar även till sina meningsmotståndare. När de sedan blir beroende av donationerna så blir de lätta att styra.
Rika judiska lobbyorganisationer som AIPAC ger penningbidrag till alla politiker och partier som kan vinna val och inflytande. På så vis har man tillförsäkrat sig inflytande hur det än går i valet.
Det är som att satsa på flera hästar i ett lopp på Solvalla.

8 lennart bengtsson

skriven

Det är viktigt att notera att vänsterrörelsen är helt annorlunda idag än för hundra år sedan. Idag är den främst en instängd och frihetsberövande rörelse som ser utveckling och kunskap som ett hot mot ett ”rättänkande” kontroll-och övervakningssamhälle. Det enda som inte har ändrat sig är vokabulären med sitt flummiga och oprecisa kvasispråk som kan tolkas som det passar och som fortfarande attraherar enkla själar. Den gröna rörelsen är en annan hybrid av ett bakåtsträvande samhälle som under en kortare tid kan hålla tillbaka utvecklingen. I de länder där de fortfarande har inflytande kommer utvecklingen att stagnera varefter omgivningens tryck tvingar dessa samhällen till en omorientering. Vi ser detta i EUs tendens mot en mer pragmatisk klimatpolitik där man villkorat kraven på minskade koldioxidutsläpp och energibesparingar med att även utomeuropeiska länder måste uppfylla dessa. Ett sådant utslag av samhällsförnuft måste vara svårt för landets grönröda religiositet att svälja. Det är ju som att svära i kyrkan även om det bara är med en näsduk för munnen.

10 Björn i Bromma

skriven

Ett praktfiasko konstruerat av i vanlig ordning illusionistiska och enfaldiga politiker.
De starka skälen för införandet av direktdemokrati blir allt fler och fler.

12 Helge Andersson

skriven

Frågan är om inte "västeliten" redan insett detta. Så vad blir motdraget, inte lägger de sig ner och dör.
Även "skuldfällan" har nått vägs ände.

Kanske ett lite världskrig? Skulle rensa bordet och än så länge tror jag väst kan vinna ett slag eller två, men för att vinna kriget måste man jobba inifrån. Kanske därför Internet fick växa fram? Ett Internet som nu slår tillbaka mot dem själva. Internet har kanske visat sig vara svårare att styra än förväntat.

Låter konspiratoriskt och tror inte på att det sitter en grupp och styr över detta särskilt medvetet, men samverkande nytta får samma resultat.

14 tipp

skriven

Kan man se den onormalt positiva inställningen till de stora folkförflyttningarna också i det här sammanhanget? Genom att dränera utvecklingsländerna på folk berövar man också dessa på utbildat folk.
När det gäller u-landsbistånd så verkar det likna den västerländska medicineringen. Man vill vårda sjukdomar respektive elände för då tjänar läkemedelsindustrin respektive biståndsindustrin mest och folket i utvecklingsländerna kan hållas på golven i lerhyddorna.

16 Peter Grafström

skriven

Helge Anderson anar att de (dvs anglosaxarna) måste jobba inifrån. Bo den kinesiske politikern som eliminerades efter korruption påstås ha fallit offer för brittiska spioner. Är det sant kan man misstänka att de redan har visst grepp och att oligarker fick mer inflytande. Före Putin hade två oligarker halva parlamentet i fickan genom mutor. Detta tycks Putin fått bukt med. Den ene är död och den andre åkte i fängelse när han försökte sälja Yukos till Usa. Låt oss hoppas att anglosaxarna drar kortaste stråt.

18 Dorothea

skriven

Hjärtligt tack för detta inlägg. Jag har bloggat om det här i fyra år.

20 Peter Grafström

skriven

Som jag från början antog så är du säker på att dina argument är riktiga. Det betyder att du kan göra en god insats genom att uppmärksamma Anders mer på det. Eftersom hans blogg har många läsare kommer det att stärka er båda. Han är tacksam för kritik och oavsett hur mycket rätt ovänliga tonfall han möts av svarar han sakligt och vänligt. Anders är en ödmjuk person. Hans blogg länder sig rent tekniskt bättre för dialog än din, annars har jag försökt få honom att kommentera här också.
Det som du nämner om motiv bakom finns det ju konsensus om mellan oss fyra skulle jag tro men det utesluter inte att klimathotet samtidigt existerar.
En ytterligare intressant faktor är att libertarianer och en del vänsterfolk på olika håll i världen har börjat närma sig varandra mot bakgrund av en ökande samsyn beträffande dagens globala tyranni.

22 Alienna

skriven

Peter Grafström,
Det existerar inget klimathot, endast en massa klimathotare!

24 Per-Olof Persson

skriven

OT

”Sverige avindustrialiseras nu i oroväckande hög takt” av Stefan Fölster.

http://www.dn.se/debatt/sverige-avindustrialiseras-nu-i-orovackande-hog-takt/

Vi har slagit in på en väg som på längre sikt leder till ett slumsamhälle och en avveckling av välfärdssamhället.

Svar: Om två veckor kommer min nya bok: Varför försvinner kronjuvelerna?
Lars Bern

26 Martin

skriven

Tack för en riktigt intressant analys!