Är den rödgröna politiken det största hotet mot hållbar utveckling?

När jag skrev boken Antropocen för ett år sedan, var min avsikt att hjälpa er läsare att vidga er vy när ni bedömer hoten mot jordens ekosystem och mot en hållbar utveckling. Jag hade två huvudlinjer, den ena var att visa på de oundvikliga stora naturliga faktorer inom ett rimligt tidsspann som hotar vår existens, den andra var att fråga mig vilka miljöproblem som vi själva orsakar som är viktigast att prioritera. Jag skall idag hålla mig till det senare.

De rödgröna politiska opinionsbildarna – The Green Blob – har med stor skicklighet och med ett ofattbart mediegenomslag lyckats etablera sin åsikt om vad som måste göras för att nå en hållbar utveckling. Problemet är att den politik som på detta sätt förordas och delvis verkställs har precis motsatt effekt mot den som man påstår. Viktiga delar av den gröna politiken minskar samhällets hållbarhet snarare än motsatsen, vilket jag visade i boken. Jag påmindes om detta när jag läste några forskares debattinlägg Ekologisk odling vägen till svält i dagens SvD.

Det de rödgröna alltid bortser från när man diskuterar maten och jordbruket är att en hållbar jordbrukspolitik måste dels kunna försörja tio miljarder människor med mat, och dels måste detta kunna göras utan att skövla ytterligare regnskog och annan vildmark för att öka jordbruksarealen. Övertygelsen att odling som är ekologisk och fri från alla genmodifierade grödor skulle vara en väg att nå hållbarhet är dessvärre en villfarelse, vilket artikelförfattarna bl.a. visar på.

FN:s hållbarhetsdefinition tar människans behov som utgångspunkt. Det absolut största miljöproblemet ur ett humant perspektiv är luft- och vattenföroreningar som årligen dödar miljontals fattiga människor. Därför är den viktigaste miljöåtgärden att avskaffa fattigdomen. De rödgrönas politik går ut på att förhindra fattiga utvecklingsländer att utnyttja billig fossil energi, som är deras enda chans till lösning. Minskad fattigdom är även en förutsättning för att få kontroll över befolkningstillväxten. På detta område motverkar således den rödgröna politiken en hållbar utveckling.

Den sannolikt allvarligaste antropogena miljöpåverkan är skövlandet av jordens skogar och då speciellt regnskogarna, vilket även har en stark koppling till fattigdom. Denna verksamhet tog faktiskt sin början redan för tiotusen år sedan, när vi började bedriva jordbruk och bli bofasta. Det senaste århundradet har regnskogens areal minskats med två tredjedelar, främst genom att marken tagits i anspråk för jordbruksändamål och monokulturella skogsodlingar. En starkt pådrivande faktor bakom denna utveckling är västvärldens s.k. övergång till förnyelsebara bränslen. Socker- och palmoljeplantager tar en allt större areal i anspråk. Det som motiverat denna rovdrift har varit felaktiga antaganden om att det skulle minska lösgörandet av koldioxid till atmosfären. Tveklöst bidrar den rödgröna politiken till minskad hållbarhet även på detta område.

Oförmågan att reglera havsbruk leder till en omfattande rovdrift av världshaven, något som hotar stora fiskbestånd och biologisk mångfald. Alla är medvetna om denna antropogena påverkan, men den har i skuggan av klimatfrågan fått låg prioritet på den världspolitiska agendan. Detsamma gäller det okontrollerade flöde av svårnedbrytbart avfall som tillåts ackumulera i haven. Den totala fokuseringen på klimatfrågan från de rödgrönas sida har bidragit till att prioritera ner dessa antropogena problem. Politiken bidrar även här till minskad hållbarhet.

Antropogent orsakade miljöskador till följd av dålig kontroll på flöden av tungmetaller, svårnerbrytbara kemikalier och biologiska substanser får även en alldeles för låg prioritet till följd av klimatfrågans dominans.

Den antropogena påverkan som idag får så gott som all uppmärksamhet i den rödgröna politiken och opinionsbildningen är frågan om de växthusgaser som samhället producerar och som läcker ut i atmosfären. Huvuduppmärksamheten ligger på koldioxid och metan. Färska studier av NASA tyder på att metanlarmen som förekommit de senaste tio åren varit starkt överdrivna. Koldioxidhalten har stigit från 0,03% till 0,04% under den epok när vi börjat bränna ner regnskogar i stor omfattning och hämtat vår energi från kolhaltiga fossil. Mycket tyder på ett antropogent samband.

Hur stort hållbarhetsproblem är 0,01% högre koldioxidhalt?

Det som hittills kunnat observeras är:

·        0,74 oC varmare klimat under 1900-talet. Från sekelskiftet har ingen uppvärmning observerats trots fortsatt stigande halt.

·        Extrema väderhändelser som ofta förklaras med ett varmare klimat har inte blivit fler utan håller sig inom normal variabilitet.

·        Växtligheten ökar med ca. 0,3%/år och ökenområden minskar. Spannmålsskördarna slår nya rekord årligen sedan några decennier tillbaka och färre svälter.

·        Den avsmältning av isarna i polarområden och av glaciärer som inträffade under den relativt snabba uppvärmningen i slutet av 1900-talet har avstannat och isläget är på väg tillbaka till det normala. Det syns ingen ökande takt i den långsamma havsnivåhöjning som pågått sedan lilla istiden för 200 år sedan.

Man kan summera det observerbara läget när det gäller klimatfrågan så, att det finns idag ingen observerbar anledning till oro. Att frågan hamnat i huvudsätet i hållbarhetsdebatten har bara politiska orsaker. De rödgrönas och andra politiska intressens närmast hysterisk bindning till denna fråga tar kraft, resurser och uppmärksamhet från de verkligt allvarliga hållbarhetsfrågorna.

Det är faktiskt dags för vanliga fria människor att vakna till medvetande om att bara för att någon kallar sig grön, miljövän eller Miljöpartist så är inte deras politik och uppfattning automatiskt förenlig med hållbar utveckling. Det är faktiskt ofta tvärt om, som jag visat här och som artikelförfattarna i SvD visat. Den politik som den rödgröna rörelsen driver handlar som vanligt mest om makten över våra liv och i ringa utsträckning om att göra dem bättre och tryggare.

Det är även dags för media att ta sin granskande uppgift på allvar och sluta ge dessa politiska intressen tolkningsföreträde på ett så viktigt område.

1 Rosenhane:

skriven

jag vill påstå att det inte existerar någon klimatfråga eftersom storheten klimatet inte kan ruckas ur sitt oförutsägbara kaotiska tillstånd med antropogena fantasifoster; därtill är vi biologiska varelser och vår verksamhet i vår stund på jorden alltför små.
Mer pragmatiskt, nyttigt och önskvärt för planeten och människors samlevnad härpå vore att åstadkomma välstånd för så många som möjligt.

För att minska armodet i världen krävs emellertid tillväxt och demokrati i dom ugga-duggaländer som fortfarande styrs av despoter och diktatorer men härvidlag verkar inte vänstesinnade särskilt engagerad av någon underlig anledning.
Det globala biståndets storlek till dessa länder motsvarar ettusenåttahundramiljarder kronor varav Sveriges del utgör fem(!!!) procent, också en häpnadsväckande snedfördelning. Men det är klart, vi är ju godast och har satt på oss "gå före"-koftan.
Lokala miljöproblem kan och ska vi klara, men när människor indoktrineras till att tro på elallergi, att kemikalier som vi själva består av är farliga och att koldioxid är ett gift, då är det dags att fundera.

Summa kardemumma, Lars Bern, rödgrön politik = postmodernistisk indoktrinerad förvillelse, är mänsklighetens största hot i nutid. Men motståndet växer och må det fortsätta så. Kineser och indier fattar galoppen och bryr sig inte; vår räddning på sikt.

3 Clas Persson:

skriven

Vi börjar nog bli många nu som ifrågasätter både det ena och andra som har stoppats i oss under de senaste decennierna.
Förutom ovanstående påpekade problem, har vi ett allt överskuggande. Det problemet är att de som ska granska är just rödgröna. Det är av den anledning galenskaperna på så många områden kunnat fortgå under så lång tid. Den som kommer på lösningen av det problemet torde ha legat ganska nära ett Nobelpris i demokrati om ett sådant funnits.
Clas Persson

5 Bemgt-Ove Högström:

skriven

Mycket bra skrivet och speciellt det sista stycket!
Läs dagens Expressen sid 2 "Är eko reko". enligt ledaren skall vi äta så lite kött som möjligt. En gång i tiden fick vi lära oss att det fanns gräsätare och kött ätare. De hade tänder för vad de skulle äta. Vi människor har tänder som kombinerar detta så vi är alltså allätare.
Expressens ledarskribent tycks inte veta skillnaden mellan kvarnvete och vete. Det som är kvarnvete blir mat övrigt vete blir vanligtvis djurfoder. Det var inte så många år sedan som veteskörden i Sverige var så dålig att det blev mycket lite kvarnvete. Vi fick därför importera väldigt mycket vete. För 1/4 sekel sedan hörde jag detta på en Lantmannabutiks lager. "Det är slut på den ekologiska potatisen". Svaret blev "Ta vanlig potatis, det är ingen djävul som märker skillnaden".

Bengt-Ove Högström

7 Bemgt-Ove Högström:

skriven

Till Svante1 vill jag säga. Om man vill avskärma sig så kan man ju sluta läsa "blaskorna". Jag vill ju veta vad stollarna hittar på!
Jag må sakna förnuft men det kan jag leva med! På det nyss avslutade G20-mötet isolerade man Putin. Hur tror man att man skall kunna lösa problem om man inte talar med varandra. När jag satt i Västernorrlandsläns landsting gick merparten av S-ledamöterna ut när en V-ledamot gick upp i talarstolen. Dylika beteenden är vuxenmobbing och leder inte till något konstruktivt.

Bengt-Ove Högström

Svar: V har ju historiskt hotat S-makten över facket. Numer är SD på väg att ta den platsen.
Lars Bern

9 Peter O:

skriven

Som vanligt mycket tänkvärda tankar av Lars.

Jag skulle vilja ha en knapp där det står "Like" på. För att trycka på!

11 Bo Blomberg:

skriven

Koncist och bra Lars, det finns ju fortfarande såna (jag räknar mig dit också) som faktiskt var (och är) "miljövänner", som tycker att det är viktigt att komma tillrätta med alla dom verkliga miljöproblem som du tar upp. Vart har dom tagit vägen? Accepterar dom bara den sjuka prioritering som topparna gör i dom olika partierna? Verkar ju vara så, vi vanliga dödliga som är emot får ju inte in några insändare eller frågor eller kommentarer i dom vanliga medierna och att gå med i nåt parti bara för att försöka säga sin mening bär mig emot. Du har en bra blog Lars men dess räckvidd är väl tyvärr för liten. Men det är klart, om vi alla lyckas påverka vår närmaste omgivning så kan det kanske med tiden bli andra vindar även här i Sverige. Man får inte ge upp och du gör ett jättebra jobb Lars!

13 Per Magnuson:

skriven

Kan du få in detta på DN debatt eller i SvD?

Svar: De är för politiskt korrekte och f.ö. finns de nog inte kvar om några år.
Lars Bern

15 Peter Grafström:

skriven

Vid debatt för och emot ekologisk odlings effektivitet påstods idag 17/11 att en del vanliga bönder som tar emot bidrag för ekoodlingar inte sköter odlingarna på rätt sätt och därför får lägre avkastning ca hälften. Andra ekologiska odlare som gör rätt får 80%(eller mer?) Det är naturligtvis enklare att följa mittfåran med besprutning.
Men hur var det med pollineringen, Lars. Håller inte bina på att dö ut pga besprutningen? Tyckte jag såg det påvisat i ett vetenskapsprogram att de förlorar orienteringsförmågan.
Och gmo minus Usa-imperialismen kanske skulle gå att försvara, men hur kan du ignorera det hot som Monsanto representerar samtidigt som du klarsynt angriper Romklubben.

Svar: Jag ignorerar inte det hot so m Monsanto representerar. Jag upplever Monsanto som ett större hot än Greenpeace mot viktig GMO-användning. Företagets strategi är en katastrof för hela GMO-området. Men det är fullständigt fel att sätta likhetstecken mellan Monsanto och GMO.
Lars Bern

17 elfyma+:

skriven

Några läsare vill att bloggen publicerar sina artiklar i gammelmedia.
Jag instämmer men det är nog att hoppas på för mycket.

Men SKL:s tidning Dagens Samhälle är en frisk fläkt i mediamörkret, som är väl värd ett försök.
De har under den senaste tiden publicerat många intressanta inlägg från olika debattörer i ämnen som är tabubelagda i andra media. Även obekväma sanningar får framföras där.
Vet inte hur stor spridning de har, men de ser ut att öka i popularitet för varje vecka som går.

19 Nordbo:

skriven

Nu ser jag att det har kommit en replik i SvD från två forskare, Kristina Belfrage och Mats Olsson på SLU. De håller inte med om att ekologiskt lantbruk nödvändigtvis ger lägre avkastning. De är lätt att generalisera när det diskuteras rundt dessa temaen. Verkligheten är ofta mer kompliserad en det vi föreställer oss.

2 Anders Rydén

skriven

Bästa botemedlet mot denna rödgröna självdefinierade elit är hopp och en vilja till en bättre framtid.
Jag bifogar en länk till ett lovande projekt http://en.wikipedia.org/wiki/Seawater_greenhouse

Jodå, man kan odla sallad med hjälp av havsvatten och ett växthus i en öken.

4 Ann Löfving-Henriksson

skriven

Tack igen för Stora Tankar! I denna oerhört viktiga fråga är de två avslutande meningarna de viktigaste.
Vilken agenda ligger i botten och varför gör inte journalisterna sitt jobb.
Agendan ja, om man vågat tro på vad Jacob Nordangård avslöjat, vad historikern Darwall kartlagt och vad Lord Moncton, Vaclav Klaus m. fl. ivrigt förfäktar handlar det i grunden om makt, makten över ett allt starkare FN. Global styrning! Historikern Gibson använde begreppet det Anglo-Amerikanska etablissemanget, kort sagt kärnan i den neomalthusianska Romklubben. För dem gäller det att se till att behålla den globala makten över utvecklingen, att se till att inga nya maktcentra växter fram och att hålla jordens befolkning i schack. Vad beträffar BASIC-länderna har de tappat greppet, men hittills har tredje världen knappast fått den hjälp de behövt för verklig utveckling. Koldioxidhotet var medlet att nå målet och miljörörelsen köptes för att utgöra den "gräsrotsrörelse", ogräsrörelse såg till att sprida "rätt" upplysning om klimathotet.
Och visst har de lyckats de nyttiga idioterna i miljörörelsen som infiltrerat hela samhällskroppen i Sverige, EU och FN.
Med påtvingad energianorexi går vi nu vi i första och tredjevärlden mot en dyster framtid.
Med Reinfeldt och Obama som nya makthavare i FN ...

6 Svante1

skriven

Bengt-Ove !!! Vem med förnuftet i behåll läser dom blaskorna längre ??

8 elfyma+

skriven

Håller med om det mesta i inlägget. Ett litet tillägg:
Hur ska gödseln till de ekologiska odlingarna produceras om vi ska bli veganer och bara odla ekologiskt utan handelsgödsel ?
För utan djurbesättningar - ingen stallgödsel att sprida ut.
Rötslammet från våra reningsverk är om möjligt skadligare för miljön än handelsgödsel, särskilt det som kommer från Södermalm.
http://varjager.wordpress.com/2014/11/17/ekologi-religion-eller-vetenskap/?preview=true&preview_id=42458&preview_nonce=587dd3ce5b

Svar: Mycket bra fråga. Det miljövänligaste sättet att producera vår mat är givetvis med ett allsidigt jordbruk med gräsbetande djur. Slammet från reningsverken innehåller allt fler läkemedelsrester nu när Big Pharmas affärsidé är livstidsdmedicinering mot symptom isf botande mediciner.
Lars Bern

10 Anonym

skriven

Lysande samt en strålande artikel i SvD!
Den ena politiska heliga kon efter den andra slaktas på Förnuftets altare.
Frågan är när den sammantagna villfarelsepolitiken slocknar ut?

12 Солжени́цын

skriven

Det är möjligt att det krävs storjordbruk och centraliserade djurfabriker för att ge alla mat men det är varken bra för människan, djuren eller naturen. Det är perverst såsom vi behandlar djur för att snabbt komma åt deras kött. Djuren kan inte leva själva, knappt stå och har ingen yta att röra sig på. Är det utveckling och tillväxt tycker du? Vad ska vi ha tillväxt för om vi istället för frigående djur packar in dem i fabriker, avlar fram egenskaper som medvetet gör djuren sjuka och aldrig låter dem se dagsljus?

Mer kött på kortare tid, billigare och effektivare, tillväxt = produktivitet. En sådan tillväxt kan iaf jag vara utan. Dessutom förstör denna stordrift det naturliga och nära samhället. Där barnen i skolan kan hälsa på på gården varifrån de sedan får sin mat senare på dagen. Inte som idag där ingen bryr sig eller vet var maten kommer ifrån, än mindre hur djuren behandlats.

Tillväxt är bra allt som oftast men i just detta fall har vi ett kraftigt metodfel, mätfel, där vi inte fångar upp mycket av det som är viktigt för oss människor.

Svar: Jag är den sista att förorda centraliserade köttfabriker utan har i alla sammanhang talat för en köttproduktion baserad på gräsbete. Läs gärna: http://antropocene.se/2013/december/bruket-av-jorden.html
Lars Bern

14 Dan

skriven

GLOBAL RETARDISERING

Ibland undrar jag om inte världens tillkortakommande härrör från den retardisering som pågått alltsedan 1950-talet?
Har ni tänkt på det?
Allt sedan dess har "Dumhet" belönats allt mer fram tills idag när skoleleverna helt enkelt är så dåliga att man egentligen skulle fått underkänna hela årskullar, så har man valt att istället sänka kraven.
Högskolorna tror ju inte längre sina ögon beträffande de unga nya studenternas mattekunskaper och Svenskakunskaper!
-Man har en generation som föräldrarna i princip satt framför ett Tv-spel och sedan serverat dem likt en buttler. -Skolans viktighet har av dessa föräldrar setts ungefär som en ungdomsgård. När sedan den med pipskägg & polisongprydde 34åringen så lämnar hemmet till den av föräldrarna köpta bostadsrätten som utgör den sista curling-striken får sedan ynglingen en rejäl smocka i magen av verkligheten när han får sparken från sitt första jobb eftersom han blev förolämpad av att få en tillsägelse eller tillrättavisning.
Nu finns det ett par lätta utvägar ut; Han blir ett lätt offer för de politiska organisationerna som lockar med ett lätt jobb där han kan blabba sig fram, Ändra verkligheten efter en galen karta är inga problem när man är många sådana här -Se bara på hur man lyckats ändra innebörden på ord, Få bort godis från butikshyllor och till och med censurera Pippi-Långstrump. -Kanske skall de också måla om Mona-Lisa när de ändå håller på? Eller så drabbas vederbörande av svår apati och simulerar en sjukdom och landar som förtidspensionär vid 39.
Att den här generationen skulle kunna trygga vår ålderdom har jag oerhört svårt att kunna föreställa mig och då tänker jag på deras fysiska hälsa o c h deras skolning!

Minsta motståndets lag är aldrig bra!

Går det att snyta till sig en Rolex så gör många hellre det än hederligt arbete och ärlig kunskap.
Både politiska föreningar och fackföreningsrörelserna har länge lockat med go´-saker för att vara med. Resor, Middagar, Fester.
..Vilken typ av folk får man då?!!

Och inte bara det. Titta i ett större perspektiv:
-Vilka skaffar flest ungar? ..Jo, de som knappt kan försörja sig själva!
De högutbildade paret vill vänta tills de har det bra ekonomiskt först!

Vad tror ni händer i förlängningen av en sådan här kultur?!!

Behöver vi vara förvånade?

16 Солжени́цын

skriven

Lars, har läst den artikel du hänvisade till. Förstår nu lite mer vad du menar, tror jag.

Blir så förbannad när kor, som har 4 magar, ges korn och grisarna bara för leva på 0,89 kvm enligt svenska lag så jag kokar över. Då vill man ju att ekologiskt ska vara ett alternativ. Samtidigt skriver du att det inte är ett dugg bättre så blir förbryllad.

Men helt klart att genom att producera sjuka djur som växer fort och blir abnorma och sjuka så får man mer kött per tidsenhet men vad i h*te håller vi människor på med om vi tycker detta är utveckling?

Någon har sagt att man kan döma ett samhälles godhet på hur de behandlar sina djur.

Rekommenderar ALLA att se filmen Food Inc. Handlar om USA och hur 3 företag helt dominerar all köttproduktion som idag är helt industrialiserad där djuren betraktas som en kemikalie i en process. Bör ses. Den kan ändra din syn på vad vi håller på med.

Tänk om vi lade allt vi subventionerar energi istället på att utveckla ett hållbart naturligt och etiskt jordbruk?!!

Svar: Jag tror vi i stort sett har samma uppfattning om djurhållning. Problemet med ekoodling är tyvärr den lägre produktiviteten.
Lars Bern

18 Anonym

skriven

Bra skrivit