Så kan vind- och solkraft nyttiggöras på ett bra sätt

Den enormt kostsamma satsningen på intermittent vind- och solkraft inom EU är ett skandalöst fiasko. Den har kostat skattebetalarna tusentals miljarder och ändå har den utlovade minskningen av koldioxiden uteblivit. Den enda påtagliga effekten för allmänheten är en omfattande förstörelse av landskapsmiljön, en åderlåtning av fågellivet och skenande kostnader för all elektricitet. Det senare har lett till förlorade jobb på en redan usel arbetsmarknad.

Den intermittenta energi som vind- och solanläggningar genererar när det blåser eller solen lyser är betydligt dyrare än elen från fossil- och kärnkraft. Men det är inte nog, eftersom den intermittenta elen ges företräde som leverantör till nätet, måste baskraften från fossil- och kärnkraft köras på lägre produktion när vind- och solkraftverken levererar. Eftersom en stor del av kostnaden för baskraften är kapitalkostnader för anläggningarna, måste dessa kostnader bäras av färre kWh, varför energipriset måste höjas ytterligare.

Jag tror att orsaken bakom att energipolitiken inom EU blivit ett totalfiasko i klimathypens kölvatten, är att vi har en naturvetenskapligt illitterat politisk yrkesklass. Politiker har idag som regel mycket svag utbildning och om de har någon så har de valt enkla samhällsvetenskapliga ämnesområden. Jag tror helt enkelt att få av dagens yrkespolitiker klarar av att beskriva skillnaden mellan energi (kWh) och effekt (kW). Detta är den bakomliggande orsaken till att man satsat våra skattepengar på helt meningslösa och miljöförstörande vind- och solkraftprojekt. De tror säkert att de fattat kloka beslut och har svårigheter att förstå varför allt gått så snett och miljönyttan uteblivit.

Om man tänkt igenom energipolitiken ordentligt och inte baserat den på hugskott och önsketänkande hade resultaten kunna bli meningsfulla. Om jag fått uppdraget att komma med ett förslag hur man skall få in vind- och solenergi på ett meningsfullt sätt i vår energiförsörjning, hade jag föreslagit en helt annan ordning.

Utvecklingen av ackumulatortekniken har på senare år varit lovande. Med moderna Litium-batterier får vi dagligen nya tillämpningar där batteridrift är ett attraktivt alternativ. Eftersom jag älskar att bygga på mina hus, har jag en massa el-verktyg. Idag har jag övergivit allt som kräver en anslutning via sladd. Jag använder t.o.m. batteridriven motorsåg och gräsklippare, något som var helt orealistiskt för några år sedan. Nästa våg av batteridrivna tillämpningar blir säkert alla våra elektriska hushållsmaskiner. Jag har tidigare skrivit här på bloggen om min övertygelse att elbilen, trots dagens motgångar, får sitt genombrott inom instundande decennium.

Idag hittade jag även en intressant artikel på nätet om ett lovande ackumulatorprojekt som några forskare från University of Southern California arbetar med. Även om detta projekt inte håller vad det lovar så är jag säker på att det kommer fler tekniska genombrott. Varje förbättring av kapacitet och laddtid för batterier kommer att vara värt miljarder, vilket borgar för att det pågår studier av olika innovativa uppslag över hela världen.

Ju större andel av elanvändningen som kan gå via ackumulatorer, ju effektivare skulle man kunna använda såväl baskraften som den intermittenta energin. Eftersom den senare bara kan generera energi (kWh) men inte effekt (kW) måste den kombineras med ackumulatorer som verkar så att de kan höja den tillgängliga effekten (kW). Man skulle inte behöva tvinga in den intermittenta energin på nätet genom neddragning av baskraftproduktion och därför skulle baskraften kunna köras med högsta möjliga utnyttjande av det fysiska kapitalet i sina anläggningar.

Om jag haft ansvar för den så omtalade omställningen av elförsörjningen skulle jag inte börjat med att bygga vindkraftverk. Den första åtgärden skulle vara att ge alla elkunder två abonnemang. Ett där elleverantören garanterar att en bestämd effekt (kW) finns tillgänglig dygnet runt och ett där man inte garanterar någon effekt alls, men väl elleveranser (kWh) när baseffekten inte är fullt utnyttjad och när den intermittenta produktionen kan leverera. När baskraften är fullt utnyttjad, vinden mojnar och solpanelerna hamnar bakom moln eller i mörker så stängs helt enkelt laddningsnätet av. Den senare elen skall givetvis prissättas så att abonnenterna har ett incitament att använda den för att ladda batterierna.

Inom något decennium när ackumulatortekniken tagit ytterligare steg i utvecklingen skulle vår elproduktion, såväl baskraften som den intermittenta kraften, kunna användas betydligt effektivare. Det skulle skapa utrymme för lägre elpriser samtidigt man skulle uppnå miljöpolitiska fördelar. Det skall tilläggas att redan idag kan stora elanvändare förhandla sig till billigare elavtal genom att ge leverantören möjlighet att stänga leveransen när näteffekten är på väg att överskridas.

Men för att den politiska yrkesklassen skall förstå detta måste den först lära sig att skilja på energi (kWh) och effekt (kW). De borde sätta sig i skolbänken på nytt, om nu den svenska flumskolan längre klarar av att förmedla kunskap inom naturvetenskaper? Miljöfundamentalisterna kommer givetvis sätta sig till motvärn, eftersom deras övergripande mål är att störta det energiförbrukande moderna samhället genom nej till allt politiken.

1 Anders Rydén:

skriven

Som privatperson boendes på landet är det nästan intill omöjligt att skaffa eget vindkraftverk, annars hade även det varit ett bra alternativ.
Ett enkelt vindkraftssystem hade varit att till exempel värma huset.
Reglera kunde man göra med ved.
Eller om vindkraftverket var kopplad på nätet hade man enkelt kunnat anpassa sig till att göra energikrävande saker när vindkraftverket genererar tillräckligt med effekt.
Men nu är det en genuin politisk ovilja att privatpersoner skall kunna ha möjlighet att vara energioberoende.

3 Helge Andersson:

skriven

Är inte bränsletanken en form av välbeprövad ackumulatortank? Rymmer stora mängder med energi. Väl utbyggt infrastruktur. Tag t.ex en långtradare fullastat med diesel, en oerhörd mängd energi. Har inte räknat på det men skulle motsvarande energi transporteras i elledningar går det åt rätt tjocka elledningar om det ska ske med samma hastighet till ett och samma ställe.

När man tankar en bil med t.ex diesel strömmar en en stor mängd energi över till bilen, det kräver stora effekter, ett vindkraftverk räcker inte till för att fylla i den takten.

Man har fastnat i ett feltänk kring att det måste vara el-el med elektrokemisk lagring. Bränsle i olika former är minst lika effektiva. Själv tror jag bränsle celler kombinerat med väte har en stor framtid. Särskilt i hybridlösningar.

Hybridlösningar tillhör de effektivaste lösningarna och framtiden till. T.ex frikolvsmotorn, ska fungera med 4 olika bränslen. Har hög verkningsgrad, ca 60%. http://www.dlr.de/dlr/en/Portaldata/1/Resources/videos/2013/FKLG_en_600.mp4

5 Lennart Fogelklou:

skriven

Lars, suveränt tänkt! Du har lett in energi
slagsdebatten på ett nytt välbehövligt spår.

7 Olof Hellström:

skriven

Hej!
Du behöver inte litiumbatterier ty det räcker med vanliga blydito.
När jag drev energibolaget HINTAL AB hade jag en agentur för ett
australiensiskt företag som sålde ett likströmssystem baserat på 24 volt
vindkraftverk,blybatterier och alla för en fårfarmare erforderliga
eltillbehör. Jag var väl före min tid ty intresset var då minst sagt
svagt.
Bra att Du väcker tanken igen!
På Island har ESSO en vindkraftinstallation, som elektrolytiskt
framställer vätgas för användning som bilbränsle - en annan framkomlig
applikation om detta drivmedel får en allmän spridning.
Din första mening täcker helt vidden av detta vansinne !!
Tillgivne Olle


9 Jan:

skriven

Till "naturvetenskapligt illitterat politisk yrkesklass" kan tilläggas "som granskas av en naturvetenskapligt illitterat journalistkår".

11 Björn i Bromma:

skriven

Avläst från senaste elräkningen för landstället :
-Elenergipris : 32,6 öre per kWh (rörligt pris)
-Total skattekostnad : 45,8 öre per kWh (elskatt, elcertifikat, moms. Det är ju även moms på elskatten..!!)
Politikerna får sannolikt en allvarlig attack av skrämselhicka om folk börjar producera sin egen elenergi.

13 ANDERS ULFVARSON:

skriven

Bra tankar om ackumulatorteknik. Frysboxar är kanske också hyggliga ackumulatorer. Det är väl ingen skada om temperaturen pendlar mellan -18 och -30.

2 pappasvenpappasven

skriven

Kloka ord. Jag misstänker politikers okunskap om kWh och kW kan appliceras på de flesta områden där man inte riktigt tänker "ända fram" utan bara löser de mest akuta problemen med lösningar som fjärmar från en långsiktigt "klok" lösning..... Infrastruktur och samhällsbyggande skall ju vara långsiktigt hållbart och innan man inför irreversibla åtgärder skall en riktig konsekvensanalys såväl som riskanalys göras. Rörande energiförsörjningen så är ju ackumulator-lösningar det som behövs vare sig det gäller vattenreservoarer, batterier, värme, etc som du skriver en vindkraftsutbyggnad utan lagringsmöjligheter blir en oflexibel och inte alltför användbar lösning. Ett bra sätt att testa hur det fungerar vore att under ett år, speciellt vintern, utföra underhåll på alla våra kärnkraftverk samtidigt innan man ens ifrågasätter stängning......

4 Peter Stilbs

skriven

Drog mig till minnes en sann historia vår fysiklärare i realskolan på 60-talet berättade om kommunpolitikers funderan över starkströmsnätet, efter att ha fått en föredragning av en person från elbolaget - man var tydligen på en högre nivå än kW och kWh ... lustigheten var att politikern var förbryllad över detta "fisinus ko" han trodde sig ha hört (det var egentligen "cosinus fi" det var tal om)

6 Tobbe

skriven

Som någon klok person skrev (det kanske var du Lars), "Den som kontrollerar energin kontrollerar samhället, den som kontrollerar maten kontrollerar människorna".

Det hela handlar alltså om makt. Våra politiker vill för allt i världen INTE släppa produktionen och kontrollen av energin till oss vanliga medborgare. Detta skulle medföra den största maktförskjutningen någonsin.

Av samma anledning kan man misstänka att batteri- och ackumulatortekniken (dvs energilagring på kort och lång sikt - speciellt från sommar till vinter) inte har rönt något större politiskt intresse, trots att den viktigaste uppgiften för våra politiker är att se till att det finns obegränsad tillgång av billig energi.

Vad var det som byggde Sverige?

För övrigt håller jag med om att politikerskrået till största delen består av naturvetenskapliga analfabeter, det är bara att titta på hur många ingenjörer det sitter i Riksdagen.

8 Bengt Söderberg

skriven

En insiktsfull beskrivning av verkligheten och en rationell vision byggd på kunskap och logiska resonemang. Så känns det när man läst det här inlägget liksom i många av dina tidigare.

Osäkerheter i förutsättningarna som alltid finns i en framtidsvision är otvivelaktigt lättare att acceptera än påtagliga fel som våra beslutsfattare gör på grund av bristande kunskaper.

Om flumskoleeffekter, som du tar upp i inlägget, kan man ju tillägga att de förstärks av tendensen att beslutsfattare tillsätter rådgivare som snarare bekräftar den egna verklighetsbilden än bidrar med kunskap.

10 tipp

skriven

Förlåt att jag svärjer i kyrkan men hur resursekonomiskt är det att sprida så mycket betong, stål och glasfiber över skogar, åkrar och hav? Och för att det ska vara någorlunda användbart därtill metaller till mängder av ackumulatorer? Hur länge håller en ackumulator för effektiva uppladdningar. För mig låter det som att ro över sjön efter vatten.
Någon räknade för övrigt våra energitillgångar i det "övergivna" s k kärnbränsleavfallet och med ett rimligt energipris kom han fram till att vi har tillgångar som vida överstiger de norska oljefonderna.
Norrmännen håller ju på att forska om toriumbränsle. Gissar att de är väl förberedda för den nya indisk/kinesiska kärnkraften då oljan sinar där. Kanske blir det Norge och Finland som säljer kärnkraftsel till Sverige och Danmark då dessa prisat ut sin energi och industri.

12 jensen

skriven

Ryssland startar nu upp världens bridreaktor. Tänker sig att exportera konceptet. Hoppas Sverige hänger på! Läs på BING bridreaktor ryssland.